Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік icon

Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік
НазваРобоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік
Сторінка1/7
Дата30.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

професор М.Ю.Коломоєць

“____”_____________ 2008 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з оперативної хірургії та топографічної анатомії

на 2007/2008 навчальний рік


Факультет - медичний № 3

Спеціальність - лабораторна діагностика

Кафедра - анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Курс - ІI

Семестр - ІII

Лекції - 16 годин

Практичні заняття - 20 годин

Самостійна робота - 18 годин
^

Залік - 2 години (ІV семестр)

Всього - 54 години
Схвалено на засіданні кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії _________ 2008 року (протокол № ___).


Завідувач кафедри анатомії,

топографічної анатомії та оперативної хірургії,

професор Ю.Т.Ахтемійчук


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю _________ 2008 р. (протокол № ____).


Голова предметної методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін

морфологічного профілю, д.мед.н., професор Б.Г.Макар


^ ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ

оперативної хірургії та топографічної анатомії


Метою вивчення топографічної ана­­­томії та оперативної хірургії є надан­ня майбутнім лікарям конкретних знань з будови тіла людини, які становлять основу для правильної постановки діагнозу і вибору оптимального методу лікування, створення у студентів на­­­виків топографо-анатомічного обґрун­ту­вання оперативних доступів та прийомів, а також засвоєння ними техніки цих втручань, вивчення порівняльно-вікових особ­­­ливостей організму.

У результаті вивчення топографічної анатомії та оперативної хірургії студент повинен знати:

- голотопію, скелетотопію, синтопію, кровопостачання, іннер­­­вацію та лімфо­від­тік органів, індивідуальні і вікові анатомічні мінливості органів і систем, значення цих даних для практичної хірургії;

- деякі мікроскопічні подробиці будови органів, зокрема, гістотопографія судинних та нервових утворень;

- принципи оперативних втручань в різних ділянках тіла люди­­­ни;

- питання реакції організму на оперативне втручання для обг­­­рунтування техніки сучасних операцій.

Студент повинен уміти проводити пошарове препарування діля­­­нок, проводити основні оперативні доступи і оперативні прийоми, оголення судинно-нервових пучків.


^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

оперативної хірургії та топографічної анатомії


^

Анатомія людини


Описувати, поясню­вати, розпізнавати будову окремих органів і систем. Інтерпретувати анатомію і рентген­анатомію різних орга­нів і систем для оцінки їх структури і функції. Вміти виз­начати проекцію різних структур на поверхні тіла.

Гістологія, цитологія та ембріологія

Пов’язати особливості походження різних органів і тка­нин з їх макро- і мікроструктурою, розміщенням і фун­кцією. Описати і пояснити, розпізнати єдність мак­ро- і мікроструктури і функції, оцінити нормальну мікро­структуру органів і тканин.
^
Нормальна фізіологія

Описати, пояснити єдність структури і функції органів, систем, механізмів їх фізіологічних процесів.

Патологічна фізіологія

Оцінити взаємозв’язок структурних і функціональних змін різних органів, тканин і систем організму у роз­витку патологічних процесів. Визначати локалізацію ураження патоло­гічного процесу.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

з оперативної хірургії та топографічної анатомії

Топографічна анатомія - наука, що вивчає будову, форму і взаєморозміщення органів і тканин в різних ділян­­­ках тіла людини. Вона також вивчає кістково-м’язові орієнтири певних ділянок, проекцію органів і судинно-нервових утворень на поверхню тіла людини, місцезнаходження органів (голотопія), розміщення їх по відношенню до скелета (скелетотопія) і до анатомічних утворень (синтопія) в залежності від статі, віку і типу будови тіла. Предметом вивчення топографічної анатомії та­­­кож є форми індивідуальної анатомічної мінливості. Згідно з вченням В.М.Шевкуненко і його школи виділяють дві крайні форми індивіду­­­альної анатомічної мінливості будови тіла - доліхоморфну та брахіморфну, які визначаються різними анатомічними індексами і зовнішньою будовою тіла людини. Зазвичай форма будови тіла відповідає топографії органів, розміщених в тій або іншій порож­­­нині тіла людини (грудній, черевній, тазовій), що значною мірою визначає характер оперативних доступів та оперативних прийомів.

^ Методи дослідження, які застосовуються в топографічній анатомії, можна розділити на дві групи: дослідження живої людини і дослідження трупа.

Вивчення поверхні тіла живої людини проводять для визначення кістково-м’язових орієнтирів, напрямку хірургічних розрізів, вико­­­нання різних антропо­метричних вимірювань.

В теперішній час широко застосовуються такі методи, як рент­­­геноскопія, рентгенографія, рентгеностереографія, комп“ютерна то­­­мографія, ангіографія, радіонуклідна сцинтіграфія. Широке застосування знаходять термографія з реєстрацією інфрачервоного вип­­­ромінювання і томографія за допомогою ядерномагніт­ного резонансу. Для встановлення або уточнення діагнозу впроваджені ендоскопічні методи дослідження - гастро-, кардіо-, бронхо-, ректороманоскопія. Знайшов широке використання метод експериментального моделювання.

При дослідженні трупа використовують такі методи: топог­­­рафо-анатомічне препарування, розпили заморожених трупів за методом М.І.Пирогова, скульптурний метод; ін’єкційні способи дослідження судинної системи, корозійний метод, метод просвітлювання тканин.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2007/2008 навчальний рік
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія”...
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів IІ курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Вступ. Визначення предмету топографічної анатомії та оперативної хірургії. Історія. Методи топографо-анато­міч­ного дослідження....
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік iconТематичний план практичних занять з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів ІІІ курсу за спеціальністю "Стоматологія" на осінній семестр 2008-2009 навчального року
Предмет топографічної анатомії та оперативної хірургії. Хірургічні інструменти, правила користування ними. Роз’єднування та з’єднування...
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з оперативної хірургії та топографічної анатомії для студентів ІІ курсу факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців за спеціальністю "Лабораторна діагностика"
Визначення топографічної анатомії та оперативної хірур­гії. Види хірургічних операцій. Основи топографічної анатомії голови. Місцева...
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів ІІІ курсу за спеціальністю «Стоматологія» на осінній семестр 2008-2009 навчального року
Вступ. Предмет І задачі топографічної анатомії та опера­тивної хірургії, його місце в медичній освіті. Склепіння черепа. Поділ на...
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік iconКафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Багаторiвнева пiдготовка найважливiший принцип засвоєння практичних навичок лiкарями-iнтернами /Б. О. Ребров, О. О. Реброва, Н. Г....
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік iconТематичний план практичних занять з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів IІ курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Модуль І. Топографічна анатомія та оперативна хірургія голови, шиї, грудей І живота
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік icon“Затверджено”
Вони можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії І оперативної хірургії,...
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік icon“Затверджено”
Вони можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії І оперативної хірургії,...
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної анатомії на 2007/2008 навчальний рік icon“Затверджено”
Знання з міології можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи