Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 90.33 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата30.06.2012
Розмір90.33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОБСЯГІВ ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Київ 2012

Зміст

 1. Загальні положення З

 2. Структура навчальної книги З
 1. Зміст 4

 2. Вступ (передмова) 4

 3. Основний текст 4

 4. Запитання, тести, задачі, завдання 4

 5. Ілюстрації у навчальній книзі 5

 6. Бібліографічний список 6

 7. Покажчики 6

 8. Додатки 6
 1. Надання грифів 6

 2. Обсяг навчальних видань 7

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА

ОБСЯГІВ ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням Законів України "Про видавничу справу" та "Про вищу освіту", якими необхідно керуватись при підготовці підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів та виданні їх у видавництвах України.

^ 1. Загальні положения

Підручники та навчальні посібники — основні книги для навчальної діяльності студентів. Підручник — навчальне видання, що містить систематизоване викладення навчальної дисципліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання. Навчальний посібник — навчальне видання, що частково чи повністю замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як такий вид видання. Вони затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту як нормативні видання з відповідним грифом. Присвоєння грифа означає, що підручник або навчальний посібник відповідає встановленим вимогам: щодо відповідності навчальній програмі за змістом, щодо обсягу і щодо технічного оформлення.

При створенні підручників та навчальних посібників необхідно враховувати такі вимоги:

 • навчальні книги повинні мати високий науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат;

 • підручники та навчальні посібники мають бути написані в доступній формі, навчальний матеріал повинен бути пов'язаний з практичними завданнями, у книзі повинні простежуватись тісні міжпредметні зв'язки;

 • у підручниках та посібниках необхідно посилити увагу до питань їх професійної орієнтації (із загальнонаукових та загальноінженерних дисциплін) з урахуванням використання ЕОМ.

2. Структура навчальної книги

Структура підручників та навчальних посібників має бути така:

 • зміст (перелік розділів);

 • вступ (або передмова);

 • основний текст;

 • питання, тести для самоконтролю;

 • обов'язкові та додаткові задачі, приклади;

 • довідково-інформаційні дані для розв'язання задач (таблиці, схеми тощо);

 • бібліографічний список;

 • апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).

2.1. Зміст

Зміст — це перелік наведених у книзі заголовків рубрик. Заголовки у змісті мають точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати заголовки у змісті або давати їх в іншій редакції, ніж заголовки у тексті, не дозволяється.

До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки рукопису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом. Позначення ступенів прийнятої рубрикації ("частина", "розділ", "параграф" та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок і з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою.

Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери. Крапка в кінці заголовка у змісті не ставиться. Останнє слово кожного заголовка з'єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту. Номери сторінок у змісті рекомендується проставляти простим олівцем.

2.2. ^ Вступ (передмова)

Вступ (передмова) у навчальній книзі має відповідати таким основним вимогам: характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця, показувати місце навчального курсу (його частин) серед інших дисциплін, містити формулювання основних завдань, що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни.

Обсяг передмови — 0,1—0,2 авт. арк.

2.3. ^ Основний текст

Основний текст підручника (навчального посібника) — це дидактично та методично опрацьований і систематизований автором навчальний матеріал.

Подання матеріалу в навчальній книзі має вирізнятися об'єктивністю, високим рівнем науковості та чіткою логічною послідовністю. Композиція підручника, термін, прийоми введення до тексту нових понять, використання засобів наочності мають бути спрямовані на те, щоб передати студентові певну інформацію, навчити його самостійно користуватися книгою, захопити його, викликати інтерес до дисципліни, що вивчається.

2.4. ^ Запитання, тести, задачі, завдання

Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань) у навчальній книзі дають можливість забезпечити ефективніше опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Такі контрольні запитання та завдання, що розміщуються наприкінці кожної структурної частини книги (глави, параграфа), мають сприяти формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Необхідно пам'ятати, що методично правильно поставлені питання та завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань у ході самостійної роботи з книгою приведе до їх практичного застосування. У ході виконання контрольних завдань бажано передбачити використання обчислювальної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови обов'язкового використання нормативної та довідкової літератури.

При написанні навчальних книг необхідно орієнтувати студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю та вміння розв'язувати задачі. У кожному підручнику, посібнику мають бути приклади, запитання, задачі.

2.5. Ілюстрації у навчальній книзі Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою автор. Можна сформулювати такі загальні рекомендації авторам щодо ілюстрування навчальних книг:

 • ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках, коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють відомості, що міститься у книзі. Наявність їх дає можливість авторам передати чіткіше, точніше та образніше програмні матеріали, що викладаються;

 • вигляд ілюстрацій має відповідати ступеню підготовленості студентів. Так, у підручниках для студентів молодших курсів ілюстрації мають вирізнятись більшою образністю, ніж ілюстрації для студентів старших курсів, які можуть вільно читати креслення та складні схеми;

 • при підготовці ілюстрацій потрібно враховувати можливість відтворення типографією, а також інші чинники. Ось чому на цьому етапі важливою є спільна робота автора та редактора. Автор повинен чітко уявляти, як буде виглядати майбутнє видання;

 • ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матеріалу основного тексту або містити зайві відомості, що відволікають читача від засвоєння теми;

 • подані в підручниках та посібниках технічні креслення, що пояснюють будову та принципи роботи машин, їх механізмів та вузлів, не повинні містити малозначущих подробиць;

 • однотипні ілюстрації у посібнику мають бути виконані однією технікою;

 • при поданні статистичних даних доцільно використовувати графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації про величини і явища, що вивчаються;

 • доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на основних ідеях ілюстрованого матеріалу.

2.6. Бібліографічний список

У підручниках (навчальних посібниках) мають бути наведені джерела, із яких запозичено фактичний матеріал, — це вказується у відповідних поси­ланнях та у бібліографічному списку.

У підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише дані, допущені до опублікування у відкритому друці.

У розділі "Бібліографічний список" підручника (посібника) необхідно
вказати основну використану та рекомендовану літературу для поглибленого
вивчення курсу.

Основними елементами бібліографічного опису є прізвища авторів, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок. Бібліографічні посилання необхідно давати на останнє видання даного твору або зібрання творів.

2.7. Покажчики

Покажчики мають стати обов'язковим структурним елементом підручників та навчальних посібників. Вони полегшують користування книгою. До предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, що зустрічаються у книзі, а до іменного — прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна знайти у книзі. Поруч з терміном у предметному покажчику або прізвищем у іменному покажчику через кому проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються.

Терміни у предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику пишуть в один стовпчик та розташовують строго в алфавітному порядку.

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділяють від наступної групи пробілом.

2.8. Додатки

Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної книги. У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватись усієї книги в цілому або її окремих частин, а не окремих часткових питань.

Не допускається включати до книги додатки, що не мають безпосереднього відношення до теми книги.

3. Надання грифів

3.1. Рукописи підручників і навчальних посібників, які мають дві зовнішні позитивні рецензії, розглянуті вченими радами вищих навчальних закладів, схвалені Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту подаються на затвердження Міністру освіти і науки, молоді та спорту України.

3.2. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 11 від
10.01.2009 р. підручникам, посібникам та іншій навчально-методичній
літературі для Вищих навчальних закладів надаються грифи, які
встановлюють призначення, вид навчальної книги і зазначаються на
титульній сторінці, а на звороті вказується, ким і коли прийнято рішення про
надання грифів.

Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» надається підручникам, гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надається усім іншим видам навчальної і навчально-методичної літератури.

3.3. Рукописи, яким надані грифи, вносяться до видавничих планів.

4. Обсяг навчальних видань

Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах. Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами. У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 24 сторінки машинописного тексту, надрукованого через 2 (1,5 комп'ютерних) інтервали стандартному аркуші формату А4.

Обсяг підручників та навчальних посібників має визначатися кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студента для самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння навчального матеріалу.

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за формулоюде Vп.нп— обсяг підручника (навчального посібника) у авторських аркушах; Кп.нп — коефіцієнт виду видання: підручника — Кп, навчального посібника — Кнп. Для підручника Кп = 1, а для навчального посібника — 0,3 < Кнп < 1-Величина Кнп визначається тією часткою навчальної програми, яку замінює або доповнює навчальний посібник. Наприклад, автори планують написати навчальний посібник, який, на їхню думку, буде замінювати або доповнювати приблизно 50 % існуючого підручника. У цьому разі Кнп = 0,5. Якщо підручника немає, а автори створюють навчальний посібник, що забезпечує 70 % програми, то Кнп = 0,7 і т. д.; 0,14 (авт. арк./год) — коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 1 авт. арк. навчального матеріалу за одну годину самостійної роботи з літературою, розв'язання задач, прикладів тощо; Та — кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну для аудиторних занять; Тсрс — кількість годин у навчальному плані, відведених для самостійної роботи студентів.

При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники варто випускати для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання.

Підготовка та випуск навчальних книг, які орієнтовані на активізацію самостійної творчої діяльності студента та формування професійно значущих умінь, дають можливість створити оптимальні умови для успішної навчальної діяльності.

Розглянуто на засіданні Науково-методичної ради

НПУ ім.М.П. Драгоманова № З, від 14.02.2012р.

Голова науково-методичної ради Сергієнко В.П.

Електронний ресурс: http://www.mon.gov.ua
Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи