Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик icon

Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
Скачати 408.3 Kb.
НазваПрофесор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
Сторінка2/2
Дата30.06.2012
Розмір408.3 Kb.
ТипДокументи
1   2
^

Друковані праці

професора Людмили Петрівни Вовк


Монографії, навчальні і навчально-методичні посібники, програми


Виховання у цілісному педагогічному процесі: навчально-методичний комплекс /Укл.: Л.П.Вовк, О.С.Падалка, Г.Д.Панченко та ін. ? К.: М.П. „Леся”, 2008. ? 376 с.


Енциклопедія освіти /Академія педагогічних наук України; головний редактор В.Г.Кремень. ? К: Юрінком Інтер, 2008. ? 1040 с. – (Статті Л.П.Вовк на сторінках: 66?67, 288?289, 365?367, 384?385, 512?513, 521?522, 534, 545, 549?550, 662?663, 767?768, 831, 910?911, 958).


Педагогіка : збірник навчальних програм із загальнопедагогічної підготовки /Л.Вовк, О.Падалка, Г.Панченко, В.Вишківська, Н.Лещенко, О.Піскун, Р.Семерникова, О.Черкасов, А.Шевченко; Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії педагогіки. ? К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2007. ? 188 с.


Українсько?німецький словник навчально?педагогічних понять і термінів : методичний посібник. ? Das ukrainische?deutsche Worterbuch der lehr?padagogischen Begriffe und der Fachworter: methodisches Handbuch /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Л.Вовк, В.Гончаров, О.Падалка. ? К. : НПУ, 2007. ? 159 с.


Історія педагогіки: типова програма та організаційно?педагогічні завдання /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: НПУ, 2006. –115 с.


Педагогіка: типова програма та організаційно?педагогічні завдання /Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Авт.: Л.Вовк, Г.Панченко, О.Падалка. ? К.: НПУ, 2006. ? 77 с.


Українсько?англійський словник навчально?педагогічних понять та термінів: методичний посібник / Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії педагогіки; Л.Вовк, О.Падалка, Г.Панченко, О.Піскун, Я.Вовк, Н.Кошарна, Ю.Романовська. ? К.: НПУ, 2006. ? 152 с.


Педагогіка: завдання і ситуації : практикум. ?2?ге вид., випр. /В.Л.Омеляненко, А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк. ? К.: Знання?Прес, 2006. ? 424 с. ? (Навчально?методичний комплекс з педагогіки).


Основи педагогіки вищої школи: навчально?методичний комплекс для аспірантів і магістрів /М?во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Укл.: Л.Вовк, О.Падалка, Р.Семерникова. ? К.: НПУ, 2005. ? 59 с.


Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний, теоретико?практичний аспекти): матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 170?річному ювілею НПУ ім. М.П.Драгоманова /Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Редкол.: Л.Вовк, О.Падалка, Г.Панченко та ін. ? К.: НПУ, 2005. ? 150 с.


Програма та науково?методичні рекомендації для проведення педагогічної практики /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії педагогіки; Л.Вовк, Г.Панченко, О.Падалка, В.Вишківська, О.Піскун. ? К.: НПУ, 2004. ? 80 с.


Педагогіка: завдання і ситуації: практикум /А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк, В.Л.Омеляненко. ? К.: Знання?Прес, 2003. ? 429 с.


Завданняі та науково?методичні рекомендації для проведення педагогічної практики /Л.П.Вовк, Г.Д.Панченко, О.С.Падалка та ін.; Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; кафедра теорії та історії педагогіки. ? К., 2002. ? 58 с. ? Бібліогр.: с. 56?57.


Персоніфікований систематизатор – хрестоматія досліджень генези історико?педагогічних знань в Україні ( ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : посібник для самостійної роботи студентів з теорії та історії педагогіки /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Укл.: Л.П.Вовк, О.С.Падалка, О.В.Черкасов; за заг. ред. Л.П.Вовк. ? К., 2002. ? 100 с.


Словник навчально?педагогічних понять і термінів: методичний посібник /Укл. Л.П.Вовк, Г.Д.Панченко, О.С.Падалка, В.М.Михайліченко, А.Ф.Шевченко, Г.М.Дубровіна; науково?методична версія Л.П.Вовк. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: НПУ, 2001. ? 83 с.


Програма навчального курсу „Історія педагогіки” / Міністерство освіти України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: НПУ, 1999. ? 32 с.


Програма навчального курсу „Педагогіка” /Міністерство освіти України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Уклад.: Вовк Л.П., Панченко Г.Д. ? К., 1999. ? 31 с.


Громадсько?педагогічне сподвижництво в Україні (етапи і особливості) /Міністерство освіти України. Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Міжнародна фін. агенція. ? К., 1997. ? 179 с.


Генезис пріоритетних тенденцій освіти дорослих в Україні (П пол. ХІХ ? 20?ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. …докт. пед. наук /Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: УДПУ, 1996. ? 49 с.


Генезис пріоритетних тенденцій освіти дорослих в Україні (П пол. ХІХ ? 20?ті роки ХХ ст.) : дис. …докт. пед. наук / Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: УДПУ, 1996. ? 411 с.


Історія освіти дорослих в Україні : нариси /Міністерство освіти України. Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: УДПУ, 1994. ? 226 с.


Задания и педагогические ситуации /В.Л.Омельяненко, Л.П.Вовк, С.В.Омельяненко. ? М.: Просвещение, 1993. ? 272 с.


Проблеми актуалізації курсу історії педагогіки: конспект лекцій для студентів педагогічних інститутів. – К.: КДПІ, 1992. ? 48 с.


Формирование идейно?эстетических ориентаций школьников средствами современной музыки : примерная программа и методические рекомендации по чтению спецкурса для студентов педагогических институтов /Киевский государственный педагогический інститут им. А.М.Горького; подгот. Н.Н.Фоменко; ред. Л.П.Вовк. ? К.: КГПИ, 1989 ? 40 с.


Перспективное отраслевое планирование научно?исследовательских работ: методические рекомендации /Министерство просвещения СССР. ? М., 1988. ? 26 с.


Перспективное и поэтапное планирование научных исследований: методичні рекомендації /Министерство просвещения СССР. ? М., 1987.? 24 с.

Пути дальнейшего совершенствованиия нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания детей в дошкольных учреждениях: тезисы республиканской научно?практической конференции дошкольных работников, октябрь 1985 г., г. Тернополь /Міністерство просвещения УРСР; Ред. кол.: Е.А.Таранова (предс.), Л.П.Вовк и др. ? К.: Радянська школа, 1985. ? 89 с.


Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР у десятій п’ятирічці /Ред. кол.: В.Ю.Тараненко (гол.),…Л.П.Вовк та ін. ? К.: Вища школа, 1981. ? 335 с.


Сборник педагогических заданий и задач по курсу педагогики школы: учебное пособие / Министерство просвещения УРСР; КГПИ им. А.М.Горького; Авт.: Л.П.Вовк, В.Л.Омельяненко. ? К.: КГПИ,1981.-162 с.


Діафільми

Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский : Діафільм. ? К., Укркінохроніка. ? 1982.? Ч.І. /авт. Л.П.Вовк, В.З.Смаль.


Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский : Діафільм. ? К., Укркінохроніка. ? 1982. ? Ч.2. /авт. Л.П.Вовк, В.З.Смаль.


Хронологічний покажчик

друкованих праць професора Л.П.Вовк

Великий Жовтень і навчання жінки у вищій школі //Вища і середня педагогічна освіта. ? К., 1974. ? Вип. 7. ? С. 128?136.


Вузівська інтелігенція і проблема запровадження знань //Вісник Київського університету. Сер. Історія. ? К., 1974.? Вип.19.? С. 35?43.


Жіночі ради України в боротьбі за ліквідацію неписьменності //Вісник Київського університету. Сер. Історія. ? 1974. ? Вип. 16. ? С.40?47.


Из опыта ликвидации неграмотности среди женщин //Бюллетень Комиссии Украинской ССР по делам ЮНЕСКО. ? К., 1975. ? № 1/9.

Розвиток освіти серед жінок в Українській РСР (1917?1941 рр.): до Міжнародного року жінки //Український історичний журнал. ? 1975. ? № 11 (176). ? С.81?84.


Научно?исследовательская работа в педвузах как фактор повышения качества подготовки учительских кадров //Улучшение качества подготовки педагогических кадров и повышение уровня идейно?политического воспитания студенческой молодежи в свете решений ХХУ съезда КПСС: тезисы республиканской науч. конф., 12?14 нояб. 1979 г. ? Харьков: ХГПИ им. Г.С.Сковороды, 1979. ? С.106?107.


Выступление на секции организации научно?исследовательской работы заместителя начальника Управления высших и средних педагогических учебных заведений Минроса УССР Л.П.Вовк //Совещание работников высших учебных заведений Украинской ССР, Киев, 11?12 апреля 1979 г.: материалы. ? К.: Вища школа, 1980. ? С.234?237.


Сборник педагогических заданий и задач по курсу педагогики школы: учебное пособие / Министерство просвещения УРСР; КГПИ им. А.М.Горького; Авт.: Л.П.Вовк, В.Л.Омельяненко.- К.: КГПИ, 1981.-162 с.


Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР у десятій п’ятирічці /Ред. кол.: В.Ю.Тараненко (гол.), …Л.П.Вовк та ін. ? К.: Вища школа, 1981. ? 335 с.


Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский : Діафільм. ? К., Укркінохроніка. ? 1982.? Ч.І. /авт. Л.П.Вовк, В.З.Смаль.


Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский : Діафільм. ? К., Укркінохроніка. ? 1982. ? Ч.2. /авт. Л.П.Вовк, В.З.Смаль.


Пути дальнейшего совершенствованиия нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания детей в дошкольных учреждениях: тезисы республиканской научно?практической конференции дошкольных работников, окт. 1985 г., г. Тернополь /Міністерство просвещения УРСР; Ред. кол.: Е.А.Таранова (предс.), Л.П.Вовк и др. ? К.: Радянська школа, 1985. ? 89 с.

Перспективное и поэтапное планирование научных исследований : методичні рекомендації / Министерство просвещения СССР. ? М., 1987. ? 36 с.


Перспективное отраслевое планирование научно?исследовательских работ: методические рекомендации / Министерство просвещения СССР. ? М., 1988. ? 24 с.


*Використання пам’яток історії та культури при вивченні історії педагогіки в педагогічному інституті //Матеріали ІV?ї республіканської конференції з історичного краєзнавства АН УРСР. ? К.? Миколаїв, 1989. ? С.10.


*Визначальність проблем історії педагогіки на Україні в умовах перебудови // Розвиток школи і педагогічної науки на Україні : наук. конф. ? Ніжин, 1989. ? Ч. 2. ? С. 8.


Формирование идейно?эстетических ориентаций школьников средствами современной музыки : примерная программа и методические рекомендации по чтению спецкурса для студентов педагогических институтов / Киевский государственный педагогический інститут им. А.М.Горького; подгот. Н.Н.Фоменко; ред. Л.П.Вовк. ? К.: КГПИ, 1989.? 40 с.


Проблема личности и окружающей среды в истории педагогической мысли //Экология: Проблемы образования и воспитания : тезисы докладов и сообщений региональной научно?практической конференции. ? Переяслав?Хмельницкий, 1990. ? Ч. 1.? С. 50?51.


Курс історії педагогіки та інтегрування знань //Науково?педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі : матеріали міжвузовскої науково? практичної конференції, присвяченої 70?річчю КДПІ ім. О.М.Горького /Міністерство освіти УРСР. ? К. : КДПІ, 1991. ? С. 102?103.


К истории распространения идей Я.А.Коменского на Украине //Я.А.Коменський і педагогічна сучасність : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / Міністерство освіти УРСР. ? О. : ОДПІ, 1992. ? С. 52?53.

Я.А.Коменський – предтеча сучасного підходу до концепції неперервної освіти //Педагогічна спадщина Я.А.Коменського і перспективи народної освіти : тези доповідей і повідомлень міжвузівської науково?теоретичної конференції / Міністерство освіти УРСР. ? Переяслав?Хмельницький, 1992. ? Ч. 1. ? С.11?13.


Проблеми актуалізації курсу історії педагогіки: конспект лекцій для студентів педагогічних інститутів / Міністерство освіти УРСР. – К.: КДПІ, 1992. ? 48 с.


Художньо?естетичний потенціал у становленні освіти дорослих на Україні (Історико?педагогічний аспект) //Шляхи удосконалення художньо?естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури: тези доповідей республіканської науково?практичної конференції / Міністерство освіти УРСР. ? К.: КДПІ, 1992. ? С. 43?44.


Генезис проблеми неперервної освіти в Україні і творча спадщина В.О.Сухомлинського //Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і розбудова національної освіти: тези доповідей міжнародної науково?практичної конференції / Міністерство освіти УРСР. ? Кіровоград: КДПІ, 1993.? Т.3. ? С.192?194.


Задания и педагогические ситуации /В.Л.Омельяненко, Л.П.Вовк, С.В.Омельяненко. ? М.: Просвещение, 1993.? 272 с.


Освітній процес і становлення національної самосвідомості (історико?педагогічний аспект) //Наукові записки: матеріали звітно?наукової конференції УДПУ імені М.П.Драгоманова за 1992 рік. ? К., 1993. – С.112?114.


Освітній фактор як засіб поширення ідеї українства і української державності (ХІХ ? поч. ХХ ст.) //Українська державність: історія і сучасність: матеріали наукової конференції, січень 1993 р./ Ред. кол.: І.Ф.Курас(гол.) та ін. ? К., 1993. ? С. 70?73.


Трансмісія культури і професійна підготовка вчителя //Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: тези Всеукраїнської наукової конференції / Міністерство освіти УРСР. ? К.: КДПІ, 1993. ? С. 33?35.

Г.С.Сковорода – провісник відродження української педагогічної традиції //Григорій Сковорода – видатний український письменник, філософ, просвітитель: тези доповідей вузівської науково?практичної конференції /Міністерство освіти України. Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: УДПУ, 1994. ? С. 7?8.


Демократичні ідеали та українська ідея в концепції діяльності педагогічного університету //Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл : матеріали науково?практичної конференції /Міністерство освіти України. Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: УДПУ, 1994.? С. 39.


Історія освіти дорослих в Україні : нариси /Міністерство освіти України. Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова ? К.: УДПУ, 1994.? 226 с.


Сторінки історії української педагогічної традиції //Педагогіка і психологія. ? 1994. ? № 4.? С. 129?139.


Духовне відродження нації //Рідна школа. ? 1995. ? № 2?3. ? С. 16?20; № 6.? С.14?15.


Генезис пріоритетних тенденцій освіти дорослих в Україні (П пол. ХІХ ? 20?ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. …докт. пед. наук /Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: УДПУ, 1996. ? 49 с.


Генезис пріоритетних тенденцій освіти дорослих в Україні (П пол. ХІХ ? 20?ті роки ХХ ст.) : дис. …докт. пед. наук / Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: УДПУ, 1996. ? 411 с.


Громадсько?педагогічне сподвижництво в Україні (етапи і особливості) / Міністерство освіти України. Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Міжнародна фін. агенція. ? К., 1997. ? 179 с.


Проблема діалогу із постатями вітчизняного освітнього простору //Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова / Міністерство освіти України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: НПУ, 1998. ? Вип. 1. ? С. 12?16.


Програма навчального курсу „Педагогіка” / Міністерство освіти України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Уклад.: Вовк Л.П., Панченко Г.Д. ? К., 1999. ? 31 с.


Програма навчального курсу „Історія педагогіки” / Міністерство освіти України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: НПУ, 1999. ? 32 с.


Педагогічна традиція у системі освітніх інновацій //Пульсар. ? 2000. ? N9. ? С.45?47.


Дидактична адаптація результатів психологічних досліджень до потреб вітчизняної практики початкового навчання (друга половина ХІХ ? початок ХХ століття) / Л.Вовк, В.Вихрущ //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. ? Тернопіль, 2001. ? Вип. 5. ? C. 32?41.


Новаторство педагогічних технологій і педагогічна майстерність //Кримські педагогічні читання : матеріали міжнародної конференції, (Алушта, 2001 р.,12-17 вересня); за ред. С.О.Сисоєвої, О.Г.Романовського. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2001. – С. 108-111.

Словник навчально?педагогічних понять і термінів: методичний посібник /Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова Укл. Л.П.Вовк, Г.Д.Панченко, О.С.Падалка, В.М.Михайліченко, А.Ф.Шевченко, Г.М.Дубровіна; науково?методична версія Л.П.Вовк. ? К.: Вид?во НПУ, 2001. ? 83 с.


Духовні основи спілкування дитини і дорослого у концепції В. Сухомлинського: дидактичний аспект/ Л.Вовк, В.Вихрущ //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка . ? Тернопіль, 2002. ? Вип. 5. ? C. 184?188.


Завданняі та науково?методичні рекомендації для проведення педагогічної практики / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова Л.П.Вовк, Г.Д.Панченко, О.С.Падалка та ін.; НПУ ім. М.П.Драгоманова; кафедра теорії та історії педагогіки. ? К., 2002. ? 58 с. ? Бібліогр.: с. 56?57.


Інтелігентність, як вимір професійної діяльності у культурологічному ареалі педагогічної традиції // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно?технічної еліти: збірник наукових праць /За ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. ? Х.: НТУ “ХПГ”, 2002. ? Ч.2.? С. 44?47.


Персоніфікований систематизатор – хрестоматія досліджень генези історико?педагогічних знань в Україні ( ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : посібник для самостійної роботи студентів з теорії та історії педагогіки / Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; Укл.: Л.П.Вовк, О.С.Падалка, О.В.Черкасов; за заг. ред. Л.П.Вовк. ? К., 2002. ? 100 с.


Педагогіка: завдання і ситуації: практикум /А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк, В.Л.Омеляненко. ? К.: Знання-Прес 2003. ? 429 с.


Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік : покажчик літератури /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека; уклад.: Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. Наук. консультант Л.П.Вовк. ? К.: НПУ, 2003. ? Вип. 8.? 198 с.


Програма та науково-методичні рекомендації для проведення педагогічної практики / Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії педагогіки; Л.Вовк, Г.Панченко, О.Падалка, В.Вишківська, О.Піскун. ? К.: НПУ, 2004. ? 80 с.


Витоки і реалії стратегії аксіологічної підготовки вчителя //Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Ред. В.П.Андрущенко; укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. ? К.: Четверта хвиля, 2005. ? С.117?126.

Основи педагогіки вищої школи: навчально?методичний комплекс для аспірантів і магістрів /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Укл.: Л.Вовк, О.Падалка, Р.Семерникова. ? К.: НПУ, 2005. ? 59 с.


Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний, теоретико?практичний аспекти): матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 170?річному ювілею НПУ ім. М.П.Драгоманова /Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Редкол.: Л.Вовк, О.Падалка, Г.Панченко та ін. ? К.: НПУ, 2005. ? 150 с.


Акмеологічні ідеї в історії освітньої діяльності //Педагогічна освіта України: національні традиції та Європейські інновації: матеріали науково?практичної конференції. Секція : Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу /Заг. ред.: Л.Вовк (вступна стаття, с. 5?15.), О.Падалка. ? К.: ”МП Леся”, 2006. ? 240 с.


Демократично?ліберальна модель педагогіки М.П.Драгоманова //Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали до 165?річчя з дня народження Михайла Драгоманова / Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: НПУ, 2006. ? Вип.1. ? С.142?146.? Літ.: 19 н.


Історія педагогіки: типова програма та організаційно?педагогічні завдання / Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. ? К.: НПУ, 2006. ? 115 с.


Педагогіка: Типова програма та організаційно?педагогічні завдання /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; Авт.: Л.Вовк, Г.Панченко, О.Падалка. ? К.: НПУ, 2006. ? 77 с.


Педагогіка: завдання і ситуації : практикум. ?2?ге вид., випр. /В.Л.Омеляненко, А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк. ? К.: Знання?Прес, 2006. ? 424 с. (Навчально?методичний комплекс з педагогіки).


Педагогічна освіта України: Національні традиції та Європейські інновації : матеріали науково?практичної конференції. Секція ІV: Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу / Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Асоціація ректорів педагогічних університетів. За заг. ред.: Л.Вовк, О.Падалка. ? К.: ”МП Леся”, 2006. ? 240 с.


Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік : покажчик літератури /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека; уклад.: Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. Наук. консультант Л.П.Вовк. ? К.: НПУ, 2006. ? Вип. 9.? 189 с.


Українсько?англійський словник навчально?педагогічних понять та термінів: методичний посібник / Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії педагогіки; Л.Вовк, О.Падалка, Г.Панченко, О.Піскун, Я.Вовк, Н.Кошарна, Ю.Романовська. ? К.: НПУ, 2006. ? 152 с.


Педагогіка : збірник навчальних програм із загальнопедагогічної підготовки /Л.Вовк, О.Падалка, Г.Панченко, В.Вишківська, Н.Лещенко, О.Піскун, Р.Семерникова, О.Черкасов, А.Шевченко; Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії педагогіки. ? К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2007. ? 188 с.


Українсько?німецький словник навчально?педагогічних понять і термінів : методичний посібник. ? Das ukrasnische?deutsche Worterbuch der lehr?padagogischen Begriffe und der Fachworter: methodisches Handbuch /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; Л.Вовк, В.Гончаров, О.Падалка. ? К., 2007. ? 159 с.


Братські школи. ? Жіноча освіта. ? Історія педагогіки у ВНЗ.? Києво?Могилянська академія. ? Міністерство народної освіти. ? Мономах Волоюждимир. ? Мусульманська освіта. ? Народна школа. ? Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка (НТШ). ? Педагогічні товариства. ? Реальна (матеріальна) освіта. ? Словники. ? Товариства грамотності. ? Філантропізм //Енциклопедія освіти /Академія педагогічних наук України: голов. редактор В.Г.Кремень. ? К: Юрінком Інтер, 2008. ? С.66?67, 288?289, 365367, 384?385, 512?513, 521?522, 534, 545, 549?550, 662?663, 767?768, 831, 910?911, 958.


Виховання у цілісному педагогічному процесі: навчально?методичний комплекс /Укл.: Л.П.Вовк, О.С.Падалка, Г.Д.Панченко, В.В.Вишківська, О.В.Піскун. ? К.: М.П. „Леся”, 2008. ? 376 с.


Українська педагогічна бібліографія. 1999 рік : покажчик літератури /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека; уклад.: Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. Наук. консультант проф. Л.П.Вовк. ? К.: НПУ, 2008. ? Вип. 10. ? 309 с.


Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік : покажчик літератури /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека; уклад.: Н.І.Тарасова, Г.І.Шаленко. Наук. консультант проф. Л.П.Вовк. ? К.: НПУ, 2008. ? Вип. 15. ? 371 с.

Публікації про Л.Вовк


Л.П.Вовк //Педагогічний словник /За ред. М.Д.Ярмаченка. - К.: Педагогічна думка, 2001. - С.95-96.


Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова: Іст. нарис, 1920-2000. ? К.: Четверта хвиля, 2000.? Про Л.П.Вовк на с.190?192.


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова: Історія. Сьогодення. Перспективи. 1834?2004. ? К.: Навчальна книга, 2005. ? Про Л.П.Вовк на с.68.


Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. 1920?1995. Історичний нарис. ? К., 1995. ? Про Л.П.Вовк на с.141?142.


Тронько П.Т. Краєзнавчий рух в Україні. Здобутки і проблеми(“Історія України: Маловідомі імена. Події і факти”: збірник статей). ? К., 2004. – Вип. 22?23. – Про Л.П.Вовк на с. 14.


Тронько П.Т. Краєзнавчий рух в Україні: шляхи подальшого розвитку //Український історичний журнал. ? 2004. ? № 2.? Про Л.П.Вовк на с. 89.

Л.П.Вовк //Директор школи, ліцею, гімназії. ? 2007. ? № 1?2. – С. 221.


Вовк Людмила Петрівна //Професори Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 1997?2005: Біографічний довідник до 170?річного ювілею Упоряд. В.П.Бех, Г.І.Волинка;За ред. акад. В.Андрущенка.–К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. – С. 66?67.


Наукова школа доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Вовк Людмили Петрівни //Наукові школи Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова /Ред. В.П.Андрущенко, укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. ? К.: Четверта хвиля, 2005.? К.: НПУ, 2005. ? С. 105?128.

Педагогіка на зламі тисячоліть /Л.П.Вовк // Педагогічні кадри. ? 2000. ? №7, 8, 9.? С. 5, 6, 3.


Підготовка докторів і кандидатів наук

(науковий керівник Л.П.Вовк)


Вихрущ В. О. Розвиток теоретико?концептуальних основ вітчизняної дидактики (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. …докт. пед. наук. – К., 2000. ? 492 с.


^ Обозний В.В. Краєзнавча освіта в системі професійної підготовки вчителя : дис. …докт. пед. наук. – К., 2002. ? 521 с.


Лавріненко О.А. Теоретичні засади освітньо?виховних технологій в педагогічних закладах України (кінець ХІХ – ХХст.) : дис. …докт. пед. наук. – К., 2008.


Шапран О.І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально?науково?педагогічних комплексів : дис. …докт. пед. наук. – К., 2008.


***


Фоменко М.М. Морально?естетичне формування майбутнього вчителя : дис. …канд. пед. наук. ? К., 1990. – 181 с.


Слободянюк Т.Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ?го століття) : дис. …канд. пед. наук. – К., 2000. – 183 с.


Занина О. Н. Педагогические условия ориентации школьников на рабочие профессии : дис. …канд. пед. наук. – К., 1992. ? 199 с.


Пихтіна Н. П. Формування професійно?педагогічної готовності майбутнього вчителя до профілактики адиктивної поведінки учнів : дис. …канд. пед. наук. – К., 1999. – 218 с.


Собчинська М. М. Становлення і розвиток шкільництва і педагогічної думки в українській народній республіці (1917?1920 рр.) : дис. …канд. пед. наук. – К., 1995. – 207 с.


Омельчук В.В. Становлення і розвиток освіти на Волині (ІІ пол. XIX ст.) : дис. …канд. пед. наук. ? К., 2002.-202 с.

Черкасов О.В. Формування загальнотеоретичних основ дослідження історії освіти в Україні (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. …канд. пед. наук. – К., 2004. – 198 с.


Зайченко Н.І. Педагогічні ідеї та науково?просвітницька діяльність і спадщина О.О.Потебні : дис. …канд. пед. наук. – К, 2006.? 207 с.


Михайліченко М.В. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : дис. …канд. пед. наук. – Кіровоград, 2007.


Акусок А.М. Теоретичні засади освітньо?виховних технологій в педагогічних закладах України (кінець ХІХ – ХХст.) : дис. …канд. пед. наук. – К., 2008.


Зміст


Основні дати життя та діяльності професора Л. П. Вовк ………….….. 3


Нарис науково?педагогічної і громадської діяльності професора Л.П.Вовк………………………………………………………………….... 4
^

Друковані праці професора Людмили Петрівни Вовк


Монографії, навчальні і навчально?методичні посібники, програми……………… 14

Хронологічний покажчик друкованих праць професора Л.П.Вовк…………………18

Публікації про Л.Вовк …………………………………………..………..27

Підготовка докторів і кандидатів наук (науковий керівник Л.Вовк)………..............................................................................................28


Інформаційне видання


Професор Людмила Петрівна Вовк

Біобібліографічний покажчик


Упорядник бібліографічного покажчика Наталія Іванівна Тарасова


Наукова редакція: Людмила Василівна Савенкова


Бібліографічна редакція : Галина Іванівна Шаленко,

Людмила Анатоліївна Бистрова?Дробот

1   2

Схожі:

Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconПрофесор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені...
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconУкраїни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004
С32 Володимир Петрович Сергієнко: Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І. Тарасова. К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2004. 36 с
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Заслужений професор Сумського державного університету Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний...
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук
Г67 Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Германчук. К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconПрофесор Марія Яківна Плющ
П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет імені М....
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconПрофесор Марія Яківна Плющ
П79 Професор Марія Яківна Плющ: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет імені М....
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconСохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик iconМіністерство освіти І науки України
Професор Ганна Олександрівна Козачук: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; вступ ст к ф н. Н. П. Гальони; Національний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи