Типовий статут icon

Типовий статут
Скачати 189.19 Kb.
НазваТиповий статут
Дата30.06.2012
Розмір189.19 Kb.
ТипДокументи


Типовий статут

комунального підприємства

«Обласний технічний центр з впровадження інновацій»


(ПРОЕКТ)


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласний технічний центр з впровадження інновацій (надалі – Техноцентр), створений обласною радою (надалі – Власник) ухвалою від __________ № _________ та підпорядковане Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, яке є представником власника – територіальної громади області і є органом, до сфери управління якого входить Техноцентр (надалі – Уповноважений орган).

Техноцентр є неприбутковою самоврядною господарською організацією, яка створена як обласна виконавча структура з впровадження інновацій в національній інноваційній системі. Основним завданням Техноцентру є забезпечення умов для створення інноваційного продукту, виробництва інноваційної продукції і формування науково-технічного потенціалу регіону.

1.2. У своїй діяльності Техноцентр керується Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах.

1.3. Найменування підприємства:

1.3.1. Повна назва: «Обласний технічний центр з впровадження інновацій.»

1.3.2. Скорочена назва: «Техноцентр».

1.4. Місце знаходження Техноцентру: Україна, …………………………..

1.5. Юридична адреса: Україна, ……………………………………………....

1.6. Техноцентр може займатися господарською діяльністю лише в межах виконання статутних завдань в означених напрямках діяльності.


^ 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Створення умов для інноваційного розвитку усіх сфер діяльності суспільства, формування інноваційного світогляду.

2.2. Сприяння науково-технічному і промисловому розвитку області, його інноваційній спрямованості.

2.3. Забезпечення сприятливих умов для розробки та реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у різних галузях промисловості регіону.

2.4. Забезпечення умов щодо створення науково-технічного моніторингу у промисловій структурі регіону.

2.5. Впровадження інноваційних методів і засобів сприяння розвитку духовного і культурного рівня населення.


^ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Із науково-технічного забезпечення

3.1.1. Розробка, впровадження та науково-методичне забезпечення функціонування обласної інформаційно-аналітичної комунікаційної мережі з інноваційної діяльності.

3.1.2. Розробка та впровадження інформаційних мережевих систем на всіх рівнях (державному, регіональному та ін.)

3.1.3. Розробка та впровадження систем захисту інформації в інформаційних мережах на регіональному рівні.

3.1.4. Технічне забезпечення функціонування інформаційних мереж Техноцентру.

3.1.5. Проведення науково-дослідного обстеження підприємств і закладів області щодо визначення їх потреб і можливостей у напрямі інноваційної діяльності (форсайтні дослідження).

3.1.6. Розробка обласних програм науково-технічного та інноваційного розвитку.

3.1.7. Науково-технічні дослідження на предмет визначення інноваційних розробок міжнародного рівня щодо їх придатності для застосування на підприємствах області (на замови підприємств).

3.1.8. Створення та супровід моніторингу науково-технічної діяльності, а також впровадження інноваційних проектів і технологій на підприємствах області.

3.1.9. Розробка інноваційних програм, проектів та бізнес планів на замови.

3.1.10. Впровадження інноваційних проектів та технологій на замови.

3.1.11. Розробка конструкторсько-технологічної, експлуатаційної та іншої документації.

3.1.12. Впровадження високотехнологічного обладнання, устаткування, технологічних процесів та ін. на замови.

3.1.13. Проведення енергетичного аудиту підприємств, впровадження заходів у напрям і енергозбереження та раціонального використання природних ресурсів.

3.1.14. Консультаційна діяльність у напрямі надання початкової інформації щодо розробки технічного завдання, бізнес-плану, інноваційного проекту та інше.

3.1.15. Надання послуг у напрямі патентування, ліцензування та захисту інтелектуальної власності.

3.1.16. Адаптація до виробничих умов підприємства інженерно-технічних, виробничих та інших кадрів, підвищення їхньої кваліфікації.

3.1.17. Налагодження наукових, виробничих і комерційних зв’язків із підприємствами та організаціями в Україні і за її межами. Створення кластерів та інших форм науково-технічної і виробничої кооперації.

3.1.18. Сприяння залученню коштів вітчизняних та іноземних організацій і фірм для фінансування інноваційної діяльності підприємств і закладів області.

3.1.19. Організація та координація проведення наукових досліджень за перспективними напрямками науки і техніки, публікація їх результатів, пропаганда досягнень науки і поширення наукових знань.

3.1.20. Створення інфраструктури інноваційного процесу на всіх його етапах - від генерування наукової ідеї до широкомасштабного впровадження.

3.1.21. Редакційно-видавнича інноваційна діяльності.

3.1.22. Поліграфічна інноваційна діяльність.

3.1.23. Юридична інноваційна діяльність.

3.1.24. Організація проведення наукових, інноваційних та інвестиційних експертиз.

3.1.25. Організація та проведення робіт по забезпеченню патентної чистоти результатів наукових досліджень, конструкторських та технологічних розробок, промислових виробів.

3.1.26. Організація стажувань робочого та інженерно-технічного персоналу учасників Центру в провідних центрах України та за її межами.

3.1.27. Проведення наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, шкіл тощо.

3.1.28. Надання презентаційно-виставочних послуг у напрямі інноваційної діяльності.

3.2. Із дослідно-експериментального забезпечення

3.2.1. Виготовлення дослідних зразків нової техніки, обладнання та іншої інноваційної продукції.

3.2.2. Виготовлення нестандартних виробів, технологічного обладнання, устаткування.

3.2.3. Виконання ремонту наукоємного технологічного обладнання.

3.2.4. Науково-дослідні та сертифікаційні випробування технічних виробів та обладнання у спеціалізованих випробувальних центрах.

3.3. Із навчально-виробничого забезпечення

3.3.1. Організація інноваційних (із застосуванням сучасного інноваційного обладнання і технологій) навчально-виробничих баз із залученням виробничих баз навчальних закладів області.

3.3.2. Надання послуг у розміщенні молоді по виробничим підприємствам для проходження виробничої практики.

3.3.3. Надання послуг щодо створення творчих гуртків, шкіл, секцій та ін. у науково-технічному напрямі.


^ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. Техноцентр є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Техноцентр набуває з дня його реєстрації

4.2. Техноцентр здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього статуту, який Затверджується Уповноваженим органом.

4.3. Техноцентр має самостійний баланс, розрахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням та інші атрибути юридичної особи.

4.4. Техноцентр несе відповідальність за своїми зобов’язанями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Техноцентр не несе відповідальність за зобов’язанями Держави, Власника та Уповноваженого органу. Держава, Власник та Уповноважений орган не несуть відповідальність за зобов’язанями Техноцентру.

4.5. Участь Техноцентру в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, за погодженням з Уповноваженим органом та Власником, якщо це не суперечить законодавчим актам України.

4.6. Техноцентр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.


5. МАЙНО

5.1. Майно Техноцентру становлять основні та оборотні засоби, а також інші активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Техноцентру.

5.2. Майно Техноцентру э комунальною власністю громадян Луганської області і закріпляється за Техноцентром на праві оперативного управління (комунальне не комерційне підприємство). Здійснюючи право оперативного управління Техноцентр користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.

5.3. Техноцентр має право за погодженням з Уповноваженим органом здавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. Передача в оренду цілісних майнових комплексів Техноцентру чи його структурних підрозділів, філіалів, цехів, нежитлових приміщень Техноцентру здійснюється за рішенням виконавчого комітету.

5.4. Джерелами формування майна Техноцентру є:

5.4.1. Комунальне майно, передане йому Власником, виконавчим комітетом Луганської обласної ради, уповноваженим органом.

5.4.2. Доходи, отримані від надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності.

5.4.3. Кредити банків та інших кредиторів.

5.4.4. Капітальні вкладення.

5.4.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

5.4.6. Придбання майна інших юридичних і фізичних осіб.

5.4.7. Інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.5. Збитки, завдані Техноцентру в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються Техноцентру за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.


^ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Права Техноцентру.

6.1.1. Техноцентр планує свою діяльність відповідно до затверджених напрямків діяльності та цільових програм, заходів розроблених на підставі форсайтних досліджень, укладених договорів і угод.

6.1.2. Техноцентр надає послуги та виконує роботу за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності неприбуткової організації, а у випадках, передбачених законодавством України чи затвердженими внутрішніми нормативними актами, - за фіксованими цінами.

6.1.3. Техноцентр за погодженням з Уповноваженим органом та Власником може створювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які будуть діяти на основі відповідних статутів і положень.

Техноцентр за рішенням Учасників може створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями.

6.1.4. Техноцентр самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції.

6.2. Обов’язки Техноцентру:

6.2.1. Техноцентр забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

6.2.2. Техноцентр здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення у дію придбаного обладнання.

6.2.3. Техноцентр здійснює оперативну діяльність з науково-технічного та матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності. Проводить придбання необхідних науково-технічних та матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

6.2.4. Техноцентр створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.5. Техноцентр здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Техноцентру, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

6.2.6. Техноцентр виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.2.7. Техноцентр забезпечує виконання затверджених планових завдань.

6.3. При визначенні стратегії господарської діяльності Техноцентр повинен враховувати державні та комунальні контракти і замовлення. Доведені у встановленому порядку державні та комунальні контракти і замовлення є обов’язковими до виконання.

6.4. Техноцентр здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Техноцентру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.


7. УПРАВЛІННЯ

7.1. Управління Техноцентром здійснює Дирекція, яку очолює керівник.

7.1.1. Призначення керівника на посаду здійснюється шляхом укладання з ним контракту. Контракт укладає Уповноважений орган за погодженням з губернатором.

Техноцентр за погодженням з Уповноваженим органом визначає структуру управління і встановлює штатний розпис.

7.1.2. Умови контракту з керівником Техноцентру передбачають:

термін дії контракту;

права та обов’язки сторін;

відповідальність керівника перед Власником та Уповноваженим органом;

умови оплати праці та компенсації;

умови звільнення з посади та гарантії.

7.1.3. Керівник Техноцентру самостійно вирішує питання діяльності Техноцентру за винятком тих, що віднесені до компетенції органів державної влади, місцевого самоврядування та вищого органу управління Техноцентром.

7.2. Керівник Техноцентру:

несе повну відповідальність за стан та діяльність Техноцентру;

діє без довіреності від імені Техноцентру, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Техноцентру;

укладає договори, видає довіреності. У тому числі і з правом передоручення;

відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

несе відповідальність за формування та виконання планів;

здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству;

7.3. Керівник підприємства не вправі приймати рішення, обов’язкові для Власника, Уповноваженого органу. Керівник Техноцентру підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органу.

7.4. Заступники керівника Техноцентру та начальники Управлінь за напрямками діяльності призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Техноцентру за погодженням з Уповноваженим органом; керівники підрозділів (виробництв, цехів, відділів, дільниць) та інших працівників Техноцентру призначються на посаду та звільняються з посади керівником Техноцентру без погодження з Уповноваженим органом.

7.5. Дирекція вирішує питання поточної діяльності, які відповідно до статуту та установчого договору віднесені до її компетенції. Керівництво Дирекцією здійснює керівник Техноцентру. Науково-технічне управління здійснюється за участю дорадчого органу – Науково-технічної ради, яка формуеться за участю облдержадміністрації. Оперативне управління Техноцентром здійснюють начальники управлінь за напрямками діяльності. Дирекція:

проводить роботу з реалізації затверджених планових завдань;

визначає характер відносин з науковими та підприємницькими структурами, які взаємодіють з Техноцентром.

визначає методи господарювання, напрямки витрачання коштів Техноцентру, формує структуру управління і кошторис витрат, форми і розміри оплати праці і матеріального стимулювання працівників Техноцентру;

створює, реорганізує і ліквідує у встановленому порядку підприємства та інші організації Техоцентру і затверджує їх установчі документи, а також відкриває свої представництва, філії та відділення і затверджує положення про них;

координує діяльність безпосередньо підлеглих Техноцентру підприємств і організацій;

затверджує розцінки і тарифи на роботи і послуги, що виконуються Техноцентром, його підприємствами і організаціями для розрахунків з замовниками і виконавцями робіт і послуг;

створює постійно діючі або тимчасові галузеві комітети (ради), творчі групи, секції та ін. з проблем різних сфер діяльності, у тому числі зовнішньоекономічних зв’язків, до складу яких переважно входять представники учасників Техноцентру, а також інші юридичні і фізичні особи, затверджує положення про них або їх установчі документи;

приймає рішення про створення спеціальних фондів Техноцентру і визначає порядок їх використання, затверджує кошторис витрат ;

штатний розпис Техноцентру визначається обсягом виконання робіт та платних послуг, що надаються стороннім замовникам. Штатний розпис розробляється з урахуванням відповідних норм за напрямками діяльності, передбаченими чинним законодавством. При комплектуванні свого штату віддається пріоритет висококваліфікованим працівникам, які залучаються до праці на контрактній основі та згідно з іншими формами, передбаченими чинним законодавством. Права та обов'язки професорсько-викладацького складу, навчально-виробничого, адміністративно-управлінського та інших категорій персоналу, який працює у Техноцентрі, визначаються Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.

7.6. Трудовий колектив Техноцентру становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Техноцентром.

7.6.1. Трудовий колектив Техноцентру:

розглядає і затверджує проект колективного договору;

розглядає та вирішує згідно зі статутом Техноцентру питання самоврядування трудового колективу.

7.6.2. Повноваження трудового колективу Техноцентру реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Техноцентру. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2 роки не менш як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Техноцентру без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

7.6.3. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Техноцентру, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Техноцентру.

7.6.4. Право укладення колективного договору від імені вищого органу управління надається керівнику Техноцентру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.


^ 8. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВЛАСНИКОМ, УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ І ТЕХНОЦЕНТРОМ

8.1. Стратегія інноваційного розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна, та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Техноцентру.

8.2. До виключної компетенції Власника належать:

визначення основних напрямків діяльності Техноцентру;

забезпечення фінансово-економічної діяльності Техноцентру;

8.3. До виключної компетенції Уповноваженого органу належать:

затвердження Положень про філії та представництва, затвердження статутів дочірніх підприємств;

призначення та звільненя керівника Техноцентру;

погодження заступників керівника Техноцентру та начальників Управлінь;

погодження Техноцентру створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв;

створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

затвердження планових завдань поточної діяльності Техноцентру.

8.4. Власник має право:

отримувати звіти щодо виконання затверджених напрямків діяльності Техноцентру;

отримувати звіти щодо ведення фінансово-економічної діяльності Техноцентру.

надавати Техноцентру допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Техноцентру.

8.5. Уповноважений орган має право:

отримувати повну інформацію щодо діяльності Техноцентру;

знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

контролювати виконання завдань, покладених на Техноцентр.

8.6. Власник та Уповноважений орган приймають на себе такі зобов’язання:

Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Техноцентру;

сприяти Техноцентру у здійсненні мети його діяльності;

не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Техноцентру.


^ 9. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ГОПОДАРСЬКА

ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.Науково-технічна рада.

9.1.1. Розглядає і затверджує пріоритетні напрямки науково-технічної діяльності Центру.

9.1.2. Здійснює наукове, економічне та технологічне обґрунтування програм і проектів.

9.1.3. Здійснює методологічно-правову підтримку проектів.

9.2. Управління з науково-дослідного забезпечення.

9.2.1. Інформаційно-технічне забезпечення та захист інформації:

розробка, впровадження та науково-методичне забезпечення функціонування обласної інформаційно-аналітичної комунікаційної мережі з інноваційної діяльності;

розробка та впровадження інформаційних мережених систем на всіх рівнях (державному, регіональному та ін.);

розробка та впровадження систем захисту інформації в інформаційних мережах на регіональному рівні;

технічне забезпечення функціонування інформаційних мереж Техноцентру.

9.2.2. Науково-технічні (форсайтні) дослідження та моніторинг інноваційної діяльності:

дослідження та визначення науково-технічного потенціалу та напряму діяльності наукових та виробничих структур області;

дослідження та визначення науково-технічних розробок міжнародного рівня придатних для застосування на підприємствах області (на замови підприємств);

створення та супровід моніторингу науково-технічної діяльності, а також впровадження інноваційних проектів і технологій на підприємствах і в закладах області.

9.2.3. Бізнес-планування та супроводження програм і проектів:

розробка інноваційних програм, проектів та бізнес планів на замови;

впровадження інноваційних проектів та технологій на замови;

впровадження високотехнологічного обладнання, устаткування, технологічних процесів та ін. на замови;

надання інших послуг по впровадженню новітньої техніки та технологій.

9.2.4. Початкова допомога впровадження інновацій та утворення бізнес-інкубаторів:

розгляд та аналіз інноваційного проекту (технічного завдання) замовника. Надання пропозицій щодо можливих варіантів реалізації проекту.

консультаційна діяльність у напрямі надання початкової інформації щодо розробки технічного завдання, бізнес-плану, інноваційного проекту та інше.

9.2.5. Виконання енергоаудиту та енергетичних обстежень підприємств на замови.

9.2.6. Патентування, ліцензування та захист інтелектуальної власності.

9.2.7. Надання презентаційно-виставочних послуг у напрямі інноваційної діяльності.

9.3. Управління трансферу технологій.

9.3.1. Реалізація заходів у напрямі трансферу технологій:

впровадження інноваційних проектів, виробів та технологій з залученням виробничих структур області;

утворення кластер них систем;

виконання консультаційно-координаційних послуг щодо розміщення замов на підприємствах області у напрямі надання технічної допомоги.

9.3.2. Реалізація заходів у напрямі ефективного енергоспоживання і комунального розвитку:

створення обласного навчально-науково-виробничого центру ефективного енергоспоживання і комунального розвитку.

9.3.3. Реалізація заходів у напрямі навчально-виробничої діяльності:

створення обласного навчально-науково-виробничого центру для проходження практики та адаптації студентів до виробничих умов підприємства із залученням виробничих баз підприємств і навчальних закладів.

9.3.4. Сприяння діяльності громадським спілкам і організаціям на договірних засадах.

9.4. Техноцентр може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання; Резервний фонд; інші фонди.

9.4.1. Оскільки Техноцентр є організацією неприбутковою, Фонд розвитку виробництва створюється шляхом нарахувань при визначенні собівартості послуг та виконання робіт, а також амортизаційних відрахувань і цільових внесків Учасників, підприємств та інших структур, зацікавлених у розвитку Техноцентру. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Техноцентру. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

9.4.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Техноцентру є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Техноцентру. Керівник Техноцентру за погодженням з Учасниками обирає форми та системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з чинним законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Техноцентру (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються контрактом.

9.4.3. Резервний Фонд Техноцентру утворюється у розмірі не більше 15-ти відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.

9.4.4. Відносини Техноцентру з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах наукової та виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

9.4.5. Техноцентр здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

9.4.6. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, житя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Техноцентру, якщо інше не передбачене законодавством.


^ 10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЦЕНТРУ

10.1. Припинення діяльності Техноцентру відбувається в результаті його реорганізації в інше об’єднання або ліквідації.

10.2. Реорганізація Техноцентру здійснюється на підставі ухвали обласної ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків техноцентру переходить до його правонаступників.

10.3. Техноцентр ліквідується у випадках:

10.3.1. Прийняття відповідної ухвали обласної ради;

10.3.2. Невиконання статутних зобов’язань;

10.3.3. Якщо прийнято рішення про заборну діяльності Техноцентру через невиконання умов, встановлених законодавством, та у передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

10.3.4. Якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Техноцентру та/або рішення про його створення.


11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до статуту затверджуються Уповноваженим органом.Схожі:

Типовий статут iconТиповий статут
move to 0-16365128
Типовий статут iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Типовий статут iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Типовий статут iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Типовий статут iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Типовий статут iconТиповий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Типовий статут iconТиповий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Типовий статут iconТиповий перелік тем курсових робіт з курсу «конституційне право україни»
Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність як засада конституційного ладу
Типовий статут iconРобочий навчальний план на 2012-2013 н р. Спеціальність фармація (типовий план 2010 р.)

Типовий статут iconРобочий навчальний план на 2012-2013 н р. Спеціальність фармація (типовий план 2010 р.)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи