Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна icon

Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна
НазваТ. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна
Дата30.06.2012
Розмір90 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Т. В. Дмитренко,

А.В. Іщенко,

Ю.Ю. Виставна


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ»


(для студентів 1 курсу денної форми навчання

напряму 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування")


Харків – ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до проведення навчальної загально-екологічної практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"). / Укл.: Дмитренко Т.В., Іщенко А.В., Виставна Ю.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2008  – 10 с.


Укладачі: Т. В. Дмитренко,

А.В. Іщенко,

Ю.Ю. Виставна


Рецензент: В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 3 від 22.09.2008 р.


^ Мета практики – ознайомити студентів з видами забруднення навколишнього природного середовища й вивчити їх на конкретних прикладах.

Завдання практики – засвоєння студентами основних принципів захисту водних об'єктів від забруднення, відбору гідрохімічних і бактеріологічних проб води, оцінки забруднення повітря вихлопними газами автотранспорту, ознайомлення з видами забруднення навколишнього природного середовища промислово-міських агломерацій.


^ Зміст практики:

Ознайомлення з основними джерелами забруднення середовища промислово-міських агломерацій.

 1. Маршрутне геолого-екологічне обстеження долин малих річок і зелених зон у межах промислово-міських агломерацій.

  1. Підготовчі роботи.

  2. Маршрутні геолого-екологічні обстеження.

 2. Ознайомлення з експериментальним комплексом «Біоплато» для очищення стічних вод малих населених пунктів.

3. Оцінка забруднення повітря вихлопними газами автомобілів.

  1. Джерела викидів токсичних речовин й основні токсичні компоненти відпрацьованих газів автомобілів.

  2. Збір на ділянці обстеження вихідних даних, необхідних для оцінки забруднення повітряного басейну автотранспортом.

  3. Розрахунок питомих викидів шкідливих речовин та їх концентрації на краю проїжджої частини дороги.

  4. Аналіз отриманих результатів.

4. Складання звіту.

Місце проведення практики: Урбанізовані території м. Харкова, а також приміські зони (сел. Великі Проходи Дергачівського району та ін.).

Місце проходження практики студенти можуть обрати самостійно або за розподілом. В якості об'єкта проходження практики може бути обрана зелена зона м. Харкова (наприклад, парк ім. Т. Г. Шевченка, територія Саржиного Яру та ін.). На один об'єкт може бути направлена група студентів, у такому випадку звіт з практики оформлюється спільно.


До проходження практики студенти повинні

Знати й розуміти:

 • показники якості води;

 • джерела і види забруднення навколишнього середовища;

 • необхідність захисту навколишнього середовища від забруднення у межах промислово-міських агломерацій.

Уміти:

 • читати картографічний матеріал;

 • обробляти та аналізувати отримані дані.


У результаті проходження практики студенти повинні

Знати й розуміти:

 • види забруднення навколишнього природного середовища промислово-міських агломерацій та їх характеристики;

 • проблеми очищення стічних вод малих населених пунктів;

 • основні принципи захисту водних об'єктів від забруднення;

 • теоретичні основи очищення стічних вод і використання фітотехнологій для захисту й відновлення водних об'єктів;

 • принципи роботи діючого полігона з очищення побутових стічних вод малого населеного пункту з використанням фітотехнології «Біоплато»;

 • методику відбору проб питних і стічних вод;

 • методику розрахунку питомих викидів шкідливих речовин та визначення їх концентрації;

 • основи законодавчої бази в галузі охорони навколишнього середовища;

 • джерела викидів основних токсичних компонентів відпрацьованих газів автомобілів.

Уміти:

 • проводити відбір і документування гідрохімічних і бактеріологічних проб води та вимірювати витрати природних і стічних вод;

 • проводити оцінку забруднення повітря вихлопними газами автомобілів;

 • складати звітну документацію за проведеними дослідженнями;

 • проводити геолого-екологічні обстеження долин малих річок у межах промислово-міських агломерацій;

 • працювати з картою місцевості для визначення місць відбору проб, фіксування всіх об'єктів спостереження на карті з використанням умовних позначень;

 • проводити збір на ділянці обстеження вихідних даних, необхідних для оцінки забруднення повітряного басейну автотранспортом;

 • виконувати розрахунок питомих викидів шкідливих речовин та їх концентрації на краю проїжджої частини дороги;

 • аналізувати отримані результати;

 • складати звіт за всіма напрямками практики.


1. Маршрутне геолого-екологічне обстеження долин малих річок і зелених зон у межах промислово-міських агломерацій

Підготовчі роботи (вивчення планшетів м. Харкова; ознайомлення студентів із літературою за даною проблемою, що включає методичні вказівки, статті та нормативні документи; знайомство з методикою відбору проб та їх документуванням; підготовка фотоматеріалів для виконання фоторобіт; підготовка щоденника проходження практики).

Маршрутне геолого-екологічне обстеження (оцінка стану рік, струмків або водойм, визначення стану русла, виду й кріплення берегів, стану дамб, забруднення та замулення русла, заростей у межах русла вищою водною рослинністю, чагарниками або деревами, оцінка обмілин та ін.; комплексний опис стану зелених зон міста, що включає опис санітарного стану території, призначення об'єкта у місті, стан рослинності на території, що розглядається, та ін.; виявлення об'єктів, що погіршують екологічну обстановку на території зеленої зони, а також у системі даного водного об'єкта (випусків промислових стоків, зливовипусків, каналізаційних скидів, смітників побутового або якого-небудь іншого сміття або відходів); вимір і фіксування на схемі діаметрів, матеріалу й стану всіх виявлених випусків, дюкерів або трубопроводів, що йдуть уздовж берега; визначення назв і границь промпідприємств, автобаз, складів та ін., розташованих у безпосередній близькості від річки; нанесення на маршрутну схему всіх смітників, ярів з обох берегах річки, уздовж берегових і перетинаючих водотоки ліній електропередач (ЛЕП), фіксування всіх об'єктів спостереження на карті з використанням умовних позначок і фотографування, визначення найбільш пожвавлених автомагістралей, що перетинають водотік, або магістралей, що примикають до водотоку, для наступної оцінки їх забруднення автомобільним транспортом).


^ 2. Ознайомлення з експериментальним комплексом «Біоплато» для очищення стічних вод малих населених пунктів

  1. Ознайомлення з методами захисту водних об'єктів від забруднення і проблемами очищення стічних вод малих населених пунктів.

  2. Вивчення теоретичних основ очищення стічних вод, ознайомлення студентів з літературою за даною проблемою.

  3. Відвідування та ознайомлення з принципом роботи діючого полігона з очищення побутових стічних вод малого населеного пункту з використанням фітотехнології «Біоплато».

  4. Знайомство з методикою відбору проб, їх документуванням, а також засобами виміру витрат стічних вод.

  5. Одержання навичок з відбору гідрохімічних і бактеріологічних проб стічних вод, а також виміру витрат стічних вод за допомогою трикутного водозливу.
 1. Оцінка забруднення повітря вихлопними газами автомобілів

  1. Вивчення джерел викидів токсичних речовин й основних токсичних компонентів відпрацьованих газів автомобілів.

  2. Збори на ділянці обстеження вихідних даних, необхідних для оцінки забруднення повітряного басейну автотранспортом.

  3. Розрахунки питомих викидів шкідливих речовин та їх концентрації на краю проїжджої частини дороги.

  4. Аналіз отриманих результатів.


^ 4. Складання звіту за усіма напрямками практики

Звіти про практику складаються на підставі результатів, отриманих при обстеженні виділених ділянок річкових долин і вивчення літератури. Звіти включають аналітичний, методичний, описовий розділи та висновки.

На карту наносять всі виявлені об'єкти забруднення середовища, виділяють зони відповідно до функціонального використання території, тип автомагістралей відповідно до інтенсивності руху на них.

На карті позначується масштаб та використані умовні позначки.

Звіти про оцінку забруднення повітря вихлопними газами автомобілів повинні включати наступні розділи:

а) характеристику основних джерел викидів токсичних речовин і токсичних компонентів відпрацьованих газів автомобілів;

б) вихідні дані для розрахунків та опис методики їх збору;

в) розрахунок питомих викидів автотранспорту;

г) розрахунок концентрації на краю проїжджої частини дороги;

д) висновки про стан повітряного басейну на ділянці, що досліджується.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у Додатку 1.

Список літератури:


1. Планшети м. Харкова.

2. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

3. Методические указания для проведения учебной практики по курсу "Введение в специальность" (для студентов 1 курса экспериментальной специальности "Инженерная экология городов"). Сост. Коваленко Ю.Л., Саратов И.Е., Свиренко Л.П. – Харьков: ХИИГХ, 1992  – 39 с.

4. Павлова Е.И. Экология транспорта. – М.: Транспорт, 2000. – 248 с.

5. Автотранспортные потоки и окружающая среда. Учебное пособие для вузов / Под ред. В.Н. Луканина. – М.:ИНФРА, 1998. – 408 с.

6. Канило П.М. Автомобиль и окружающая среда. Уч. пос. – Харьков: Прапор, 2000. – 304 с.

7. Транспорт и окружающая среда: Учебник / М. Болбас и др. – Минск, 2003. – 262с.

8. Шило В.В. Автомобиль глазами эколога. – Харьков: Торнадо, 2002. – 183 с.


Додаток 1


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Кафедра інженерної екології міст


ЗВІТ

про навчальну загальноекологічну практику «Вступ до фаху»

студентів 1 курсу групи ЕОНС-11:


1. Іванова І.І.,

2. Петрова І.Н. та ін.


Керівники практики:

доц. Дмитренко Т.В.,

ас. Іщенко А.В.,

ас. Виставна Ю.Ю.


Харків – ХНАМГ – 2008


Навчальне видання


Методичні вказівки до проведення навчальної загальноекологічної практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування").


Укладачі: Тетяна Володимирівна Дмитренко,

Андрій Володимирович Іщенко,

Юлія Юріївна Виставна


Редактор М. З. Аляб’єв


План 2008, поз. 319М

Підп. до друку 17.10.2008 Формат 60*84 1/16. Папір офісний.

Друк на різографі. Обл.-вид. арк. 0,6 Умовн.-друк. арк. 0,5

Тираж 100 прим. Замовл. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії Центру нових інформаційних технологій ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconМетодичні вказівки
Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу денної форми навчання (англомовної групи) напряму 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища...
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Ладиженський, Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко конспект лекцій по курсу «прикладна гідроекологія»
«Екологія» 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Екологія”, спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. / Укл.: Ладиженський В. М., Дмитренко Т. В., Іщенко А....
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія»
«Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 І 4 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього...
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Інженерна гідроекологія»
«Інженерна гідроекологія» (для студентів 5курсу денної І заочної форм навчання спеціальностей 070801, 070801 «Екологія та охорона...
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Ладиженський, Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Екологія» (Екологія та охорона навколишнього природного середовища” ), 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconТ. В. Дмитренко методичні вказівки
«Прикладна гідроекологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 040106 – «Екологія, охорона навколишнього...
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconВ. Є. Бекетов, О. С. Джураєва, Т. В. Дмитренко методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «розрахунок скрубера вентурі» з дисципліни «прикладна аероекологія»
«Розрахунок скрубера Вентурі» з дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 5 курсу (9 семестр) заочної форми навчання зі...
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconЮ. Ю. Виставна Конспект лекцій з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит ” для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 040. 106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
Конспект лекцій з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко, Ю. Ю. Виставна iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Ю. Ю. Виставна Конспект лекцій з дисципліни „вступ до фаху ”
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи