Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата30.06.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до підготовки і проведення комплексного державного іспиту

з напряму підготовки 0502 - «Менеджмент»

спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій»

кваліфікації бакалавр з менеджменту


Харків – ХНАМГ - 2007


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до підготовки і проведення комплексного державного іспиту Напряму підготовки 0520 «МЕНЕДЖМЕНТ» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» Кваліфікації бакалавр з менеджменту всіх форм навчання. Укл. О.А. Карлова. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 34 с.


Укладач: О.А. Карлова


Рецензент: проф. Кайлюк Є.М.


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу у міському господарстві, протокол №1 від 28 серпня 2007 року.

ЗМІСТ


Стор.

Вступ……………………………………………………………………….

4

^ Підготовка до комплексного державного іспиту за фахом «Менеджмент» Вихідні положення Стандарту вищої освіти МОН України про комплексний державний іспит за фахом «Менеджмент»…….5

Цілі й функції комплексного державного іспиту за фахом «Менеджмент» Загальні вимоги до організації комплексного державного іспиту за фахом «Менеджмент» в ХНАМГ…………………………………..6

Формування Державних екзаменаційних комісій (ДЕК)………………

8

Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК……………………...

8

Розклад держіспиту та формування складу екзаменаційних студентських груп……………………………………………………………...8

Вибіркова тематика оглядових лекцій…………………………………...
Методика проведення консультацій (індивідуальних і групових)…….

8

Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних питань………..

10

Підготовка та характер екзаменаційних білетів………………………...

11

Організація і проведення комплексного державного іспиту за фахом……………………………………………………………………………


11

Вихідні вимоги Тимчасового положення про комплексний держіспит за фахом «Менеджмент» в ХНАМГ…………………………………………..12

Про форму проведення комплексного державного іспиту……………

12

Єдині критерії екзаменаційних оцінок і методика оцінки результатів комплексного державного іспиту……………………………………………..13

Оформлення результатів комплексного держіспиту…………………

14

^ Підведення підсумків комплексного держіспиту……….…………...

15

Методика аналізу та об'ява результатів комплексного держіспиту…..

15

Звіт про результати комплексного держіспиту………………………...


15

Реалізація висновків і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії……………………………………………………………………………


15

Приклад екзаменаційного пакету тестових завдань з нормативних дисциплін………………………………………………………………………..16

Список літератури………………………………………………………

33ВСТУП


Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту організацій. В умовах, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, потрібна швидка адаптація молодих фахівців до виробничих ситуацій. У своїй діяльності вони вирішують широке коло завдань, пов'язаних з дослідженням маркетингового середовища бізнесу, підвищенням ефективності роботи підприємства, пошуком шляхів виходу підприємств з кризового стану, обґрунтуванням вживаних управлінських рішень. Для успішного вирішення завдань, що стоять перед комунальними службами, необхідне розуміння студентами ролі підприємства в умовах ринкової конкуренції і стійкого розвитку міст.

Наявність теоретичних знань і практичних навиків у галузі міського житлово-комунального господарства значною мірою зумовлює ефективність управлінських рішень.


І. ПІДГОТОВКА ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

кваліфікації бакалавр з менеджменту  1. Вихідні положення Галузевого стандарту вищої освіти МОН України (далі ГСВО МОНУ) «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра напряму підготовки 0502 «Менеджмент» про комплексний державний іспит за фахом «Менеджмент»


Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбаченим ГСВО МОНУ «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму «Менеджмент», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: комплексний державний іспит за фахом.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

 1. Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОНУ «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму «Менеджмент»;

 2. Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державну атестацію виносяться дисципліни:

ПЗ 4.Економічна теорія;

ПП 1. Економіка підприємства;

ПП 6.Підприємницьке право;

ПП 7. Маркетинг;

ПП 10.1.Основи менеджменту;

ПП 10.2. Операційний менеджмент;

ПП 10.3. Управління персоналом;

ПП 10.5.Організація праці менеджера;

ПП 11.Основи зовнішньоекономічної діяльності.

Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» здійснює Державна екзаменаційна комісія.


  1. Цілі й функції комплексного державного іспиту


Комплексний державний іспит за фахом «Менеджмент» по­винен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси, суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.

Комплексний державний іспит за фахом «Менеджмент» є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною етапу підготовки бакалаврів за напрямом 0502 «Менеджмент».

Цілі комплексного державного іспиту зумовлюють і його функції. Головною з них є контроль та оцінка рівня економічних знань, отриманих студентом протягом чотирьох років навчання.

Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище економічних дисциплін,а також вміння їх використовувати в аналізі економічних явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, проблеми переходу від командно-адміністративного господарювання до ринкових відносин.

Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, а також вміння конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікроекономічному рівні.

Комплексний державний іспит виконує ще й важливу виховну функцію.

У конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно обстоювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний державний іспит за фахом «Менеджмент», за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з'ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових економічних дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових економічних дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв'язку та спадкоємності під час їхього викладання.

Таким чином, комплексний державний іспит значно більше, ніж курсові іспити, є засобом всебічного впливу на особистість студента і має контрольну, пізнавальну та виховну функції.


  1. ^ Загальні вимоги до організації комплексного державного іспиту за фахом «Менеджмент» в ХНАМГ


Організаційна підготовка до комплексного державного іспиту за фахом проводиться згідно з розпорядженням ректора академії. Кафедра менеджменту і маркетингу у міському господарстві разом з навчальним відділом, деканатом факультету економіки та підприємництва організує підготовку до комплексного державного іспиту за фахом за заздалегідь розробленим планом.

Для підготовки і складання державного іспиту виділяється не менше 7 навчальних днів, протягом яких організується читання оглядових лекцій обсягом 24 годин, проведення групових та індивідуальних консультацій (див. "Тимчасове положення про комплексний державний іспит за фахом «Менеджмент», затверджується Вченою радою факультету).


^ 1.4. Формування Державних екзаменаційних комісій (ДЕК)


Прийом комплексного державного іспиту за фахом здійснюється ДЕК. ДЕК формується щорічно на період проведення іспиту в межах Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю з числа професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту і маркетингу у міському господарстві в кількості чотирьох осіб на чолі з головою – високо кваліфікованим фахівцем в галузі менеджменту, який має вчений ступінь або звання. Персональний склад комісії затверджується ректором академії не пізніше ніж за місяць до початку державного іспиту. Голова Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом затверджується ректором за узгодженням з деканом, навчальним відділом.


^ 1.5. Про перелік документів та їхню підготовку для ДЕК


У Державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подаються такі документи:

 • наказ ректора (декана факультету менеджменту) щодо допуску студентів до державного іспиту;

 • довідка про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт тощо.

Для оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії призначається секретар.


^ 1.6. Розклад комплексного держіспиту та формування складу екза­менаційних студентських груп


Розклад комплексного державного іспиту складається деканатом факультету менеджменту разом з навчальним відділом академії за участю кафедри менеджменту і маркетингу у міському господарстві, затверджується першим проректором академії і доводиться до відома всіх учасників держіспиту не пізніше, ніж за місяць до його початку.

Списки навчальних груп складаються деканатом відповідно до затвердженого розкладу. Для складання держіспиту навчальним відділом академії спеціально виділяються і закріплюються за ДЕК постійні аудиторії.


^ 1.7. Вибіркова тематика оглядових лекцій за фахом «Менеджмент» Оглядові лекції за фахом «Менеджмент» під час підготовки до комплексного державного іспиту не повинні бути:


 • повторенням прочитаних раніше тем з визначених дисциплін;

 • коротким та поверховим викладенням програмних тем навчальних ку­рсів;

 • відповідями на питання екзаменаційних білетів.

Враховуючи, що на оглядові лекції відведено 18 годин, лектору необхідно будувати їх на таких засадах:

 • лекції повинні мати цілеспрямований, методологічний характер з ви­користанням найсучасніших економічних теорій, залученням актуального ста­тистичного матеріалу;

 • важливо дати аналіз сучасного стану економіки України, розкрити за­кономірності й найважливіші процеси формування ринкових відносин;

 • розкрити спадкоємність та взаємозв'язок дисциплін, питання програм яких включені до комплексного держіспиту за фахом «Менеджмент»;

• здійснити органічний зв’язок теоретичних і практичних питань щодо професійної підготовки студентів.

Врешті-решт оглядові лекції повинні допомогти студентам розібратися у найбільш складних питаннях фахових дисциплін.

Формуючи тематику оглядових лекцій, треба першочергову увагу приділяти висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, актуальних і одночасно складних для самостійного вивчення студентами проблем.

Виходячи з обмеженого часу, виділеного на оглядові лекції, доцільно будувати їх на основі курсів наступних дисциплін: «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Основи менеджменту», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Організація праці менеджера» таким чином:

«Економіка підприємства»

Лекція 1 – «Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи» (2 години).

Лекція 2 – «Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентоспроможності, шляхи та резерви їхнього підвищення» (2 години).

«Маркетинг»

Лекція 1 – «Маркетингові інформаційні системи. Оцінка місткості ринку» (2 години).

Лекція 2 – «Концепція життєвого циклу товарів» (2 години).

«Основи менеджменту»

Лекція 1 – «Закони організації, організаційні процеси» (2 години).

Лекція 2 – «Технологія менеджменту. Система методів» (2 години).

«Операційний менеджмент»

Лекція 1 – «Формування операційної стратегії» (2 години).

«Управління персоналом»

Лекція 1 – «Людина як об’єкт менеджменту персоналу» (2 години).

Лекція 2 – «Управління мобільністю кадрів» (2 години).

«Організація праці менеджера»

Лекція 1 – «Принципи та напрями наукової організації управлінської праці» (2 години).

Лекція 2 – «Побудова служби діловодства» (2 години).


Ця вибіркова тематика, зрозуміло, не відкидає й інші варіанти організації оглядових лекцій.


^ 1.8. Методика проведення консультацій ( індивідуальних і групових)


Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.

Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку тритижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. її можна проводити ще до закінчення читання оглядових лекцій.

На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:

 • над законами України, прийнятими Верховною Радою, а також постановами Кабінету Міністрів України з економічних питань;

 • з підручниками та поточними публікаціями в газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр», журналі "Менеджмент", «Маркетинг» тощо;

 • з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними конспектами лекцій з відповідних дисциплін.

Важливо також на першій консультації ознайомити студентів:

 • з обсягом вимог, що висуваються на іспиті;

 • з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому навчальними програмами з відповідних курсів.

На консультації викладач розповідає студентам:

 • про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

 • про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;

 • про режим роботи в дні підготовки до іспиту, включаючи режим роботи бібліотеки, їдальні тощо;

 • про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.

Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки , які допускали студенти попередніх груп на комплексному державному іспиті. Другу консультацію можна проводити у формі «круглого столу» за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. Для цього протягом тритижневого терміну, виділеного для підготовки та складання комплексного держіспиту, на кафедрі менеджменту і маркетингу у міському господарстві затверджується графік консультацій та організуються чергування викладачів. Про це своєчасно інформуються студенти.

У цей же період на допомогу студентам у читальному залі №1 бібліотеки академії організуються виставки методичної літератури, навчальних посібників, альбомів наочних посібників, таблиць і схем, технічних засобів навчання з необхідними ілюстративними матеріалами. Студентам надається також можливість користуватися під час підготовки до комплексного держіспиту аудиторіями з комп'ютерною технікою.


^ 1.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних питань


Підготовка і формування екзаменаційних білетів є одним з найбільш складних і відповідальних питань. При їхньому формуванні можна користуватися двома різними підходами.

Перший полягає у збереженні специфіки кожної дисципліни. Це полегшує вирішення організаційних моментів: питання оглядових лекцій, проведення консультацій, підведення підсумків іспитів тощо. Але можливе дублювання окремих питань.

Другий підхід - комплексний, системний, являє собою синтез усіх наскрізних проблем фахової підготовки. У цьому випадку екзаменаційні питання повинні формуватися на засадах їхнього методологічного значення, актуальності з погляду сучасних вимог. Безумовно, за таким підходом частина питань може залишитися поза увагою укладачів екзаменаційних білетів. Тому доцільно включати їх у білети як самостійні питання.  1. ^ Підготовка та характер екзаменаційних білетів


Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми комплексного державного іспиту за фахом. Кожний білет складається з 50-ти базових тестових завдань з нормативних дисциплін, які включено до державної атестації і одного практичного завдання, що дає змогу перевірити знання студентів. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради факультету менеджменту.


^ II. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Кваліфікації бакалавр з менеджменту  1. Вихідні умови Тимчасового положення про комплексний державний іспит кваліфікації бакалавр з менеджменту в ХНАМГ


До комплексного державного іспиту за фахом «Менеджмент» допускаються студенти, які закінчили вивчення усіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки й іспити згідно з навчальним планом бакалавра.

Комплексний державний іспит кваліфікації бакалавр з менеджменту проводиться письмово у формі відповідей на питання білета. У процесі підготовки відповідей студент може користуватися навчальними програмами з відповідних курсів для вищих навчальних закладів.

Державний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів; на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів та громадських організацій академії.

Тривалість комплексного державного іспиту за фахом – 4 години. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

2.2. Методичні поради студенту з підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета

Отримавши екзаменаційний білет, студент знайомиться зі змістом питань, визначає місце кожного з них у загальній структурі фахової підготовки.

Студенту надається можливість користуватися програмами з кожної дисципліни, що включені до комплексного державного іспиту за фахом.

Крім того, студенту треба підготувати розв’язання отриманої в білеті задачі.

У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань або умов задачі, студент має право звернутися за поясненням до екзаменаційної комісії.  1. ^ Про форму проведення державного іспиту


До початку іспиту група студентів, які складають його за розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ДЕК.

Голова комісії вітає студентів з початком держіспиту, знайомить їх зі складом ДЕК і коротко пояснює порядок її роботи.

Враховуючи режим роботи комісії, до іспиту запрошуються одночасно вся група студентів. Кожному з них для підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Необхідні записи студент робить на стандартних аркушах, що видаються комісією.

Важливо органічно поєднувати на державному іспиті високу вимогливість і об'єктивність в оцінках, індивідуальний підхід до студентів у визначенні рівня їхніх знань теорії.


^ 2.3. Єдині критерії екзаменаційних оцінок і методика оцінки результатів державного іспиту

А. Критерії екзаменаційних оцінок


Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «Відмінно» - виставляється за таких умов:

1. Творчий підхід до засвоєного матеріалу, повнота і правильність виконання завдання.

2. Вміння застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

3. Глибокий аналіз фактів і подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень.

4. Чітке, послідовне викладення відповіді на папері.

5. Вміння пов'язати теорію і практику.

Оцінка «Добре» - виставляється за наступних умов:

1. Мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладі відповідей за наявності повних знань програмного матеріалу.

2. Переважання логічних підходів порівняно з творчими у відповідях на питання.

 1. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 2. Вміння пов'язати теорію з практикою.

Оцінка «Задовільно» - виставляється за наступних умов:

 1. Репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу.

 2. Недостатня повнота викладання матеріалу, але за умови обов'язкового виконання (можливо, з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.

 3. Неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладі матеріалу.

 4. Нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладі матеріалу.

 5. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

Оцінка «Незадовільно»- виставляється за наступних умов:

 1. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 2. Наявність грубих, принципових помилок під час практичного виконання отриманих завдань.

 3. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.

 4. Безграмотне і невірне викладення відповідей на папері.^ Б. Методика оцінки результатів державного іспиту


Одним із шляхів реалізації критеріїв екзаменаційних оцінок, зменшення впливу суб'єктивності на їхнє визначення може бути використання «Робочої оціночної картки члена ДЕК». Картка побудована на засадах виділення основних і додаткових оціночних елементів із суми знань, умінь, навичок, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення фахових дисциплін у поєднанні з його здатністю користуватися набутими теоретичними знаннями у практичній діяльності. Відомості про студентів групи в розділі картки «Допоміжна інформація» вносяться членом ДЕК до початку іспиту за даними, що надаються деканатом. Після завершення відповіді студента кожен член ДЕК виставляє свою попередню екзаменаційну оцінку (графа - картки). Робоча оціночна картка дає змогу ясно бачити й враховувати багато складових в оцінці відповідей студента.


^ 2.4. Оформлення результатів держіспиту


Рішення щодо оцінки знань студента приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умови рівності кількості голосів вирішальним є голос голови.

Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Студентам, які не склали комплексний державний іспит за фахом з поважних причин (підтверджених документально), ректором академії йому може бути надана можливість складання іспиту під час підготовки до інших державних іспитів.

Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.


^ III. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖІСПИТУ


3.1. Методика аналізу та оголошення результатів комплексного державного іспиту за фахом


Результати комплексного державного іспиту за фахом оголошуються студентам у день його проведення після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відзначаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень фахової підготовки студентів.


  1. ^ . Звіт про результати іспиту


Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії її голова складає звіт. Підсумки комплексного державного іспиту за фахом обговорюються на засіданнях Вченої ради академії, Вченої ради факультету менеджменту, кафедри менеджменту і маркетингу у міському господарстві.


^ 3.3. Реалізація висновків і рекомендацій Державної Екзаменаційної Комісії


Ректорат, Вчена рада факультету менеджменту, кафедра Менеджменту і маркетингу у міському господарстві за підсумками комплексного державного іспиту за фахом розробляють і здійснюють відповідні заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання фахових дисциплін в академії, підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту організації.


^ ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Студента/ки _____________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)

Факультет _менеджменту__курс_ група_________

ІНСТРУКЦІЯ


Підпишіть бланк відповідей, а також кожний з виданих аркушів - і для відповідей, і для чернетки.

На виконання всіх завдань Вам дається 6 академічний години

 Будь ласка, контролюйте час!

Увага: виправлення номерів відповідей припустиме тільки у чернетці!

Умови задачі не переписуйте!

^ БАЖАЄМО УСПІХУ!

1-й етап. Ознайомтесь з тестовими завданнями.

Дайте відповідь на тестові запитання (поряд з номером запитання зазначте номер правильної відповіді - вона тільки одна!)

варіанта __


№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

№ запи-

тання

Відпо-відь

1
11
21
31
41
2
12
22
32
42
3
13
23
33
43
4
14
24
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
46
7
17
27
37
47
8
18
28
38
48
9
19
29
39
49
10
20
30
40
50
____________________

(дата і підпис студента)

^ Бали у рамочках виставляють тільки перевіряючі!

Підсумок з тестування

%

Оцінка

з тестів
Оцінка

задачі
ПІДСУМКОВА

ОЦІНКА 
Роботу перевірили:

Голова комісії __________ __________________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

Член комісії __________ __________________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)


ПЗ 4. Економічна теорія

ПЗ 4.1.3 Економічні закони відображають:

 1. Істотні, стійкі, такі, що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів

 2. Взаємодію сил природи

 3. Ставлення людей до сил природи

 4. Суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами

ПЗ 4.1.2. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб

 1. Об’єктивна потреба у товарах і послугах, що забезпечують життєдіяльність людини?

 2. Фізіологічні потреби людини

 3. Потреби у відтворенні робочої сили

 4. Потреби у праці та вільному часі

ПЗ.1.3. Що не може бути змінено при оренді підприємства

 1. Власник

 2. Користувач

 3. Технологія виробництва

 4. Ринок збуту продукції

ПЗ 4.1.6. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці

 1. Стабільний стан національної економіки

 2. Жорстка боротьба з фальшиво монетництвом

 3. Державний контроль за емісією грошей

ПЗ 4.1. 16. Що є об’єктивною основою становлення і розвитку світового господарства

 1. Міжнародний поділ праці

 2. Регулювання валютних курсів

 3. Зовнішньоекономічна політика

 4. Створення міжнародних економічних союзівПП 10.5. Організація праці менеджера


ПП 10.5.7. На які блоки поділяються управлінські ролі за Мінцбергом

 1. Три блоки: міжособистісний, інформаційний, та блок приймання рішень

 2. Три блоки: евристичний, адміністративний, операторський

 3. Чотири блоки: міжособистісний, інформаційний, адміністративний, блок приймання рішень

 4. Три блоки: міжособистісний, інформаційний, адміністративний.ПП 10.5.2 Які існують види організаційного закріплення процесів поділу праці?

 1. Функціональний, технологічний, кваліфікаційний

 2. Лінійний, функціональний, двізіональний

 3. Економічний, психофізичний, соціальний

 4. Функціональний, соціальний, кваліфікаційний

ПП 10 5.5. Які існують види нормативів праці?

 1. Комплексні, збільшені, за видами робіт, операційні

 2. Комплексні, операційні, гнучкі, тимчасові

 3. Комплексні, збільшені, зменшені, за функціональними напрямками, тимчасові

 4. За видами робіт, операційні, гнучкі, зменшені

ПП 10.5.7. Що таке реквізит документа?

 1. Певна модель побудови однотипних документів з відповідними реквізитами, розташованими в установленій послідовності

 2. Документ з використанням реквізитів

 3. Єдина модель побудови комплексу документів з максимальною кількістю реквізитів

 4. Скорочене найменування установи, дата отримання, індекс

ПП 10.5.8. Які документи належать до категорії розпорядчих?

 1. Накази, розпорядження, вказівки

 2. Листи, протоколи, довідки

 3. Анкети, посадові інструкції, положення, заяви

 4. Листи, постанови, накази


ПП 2.3. Фінанси підприємства


ПП 2.3. 1.Визначення потреби у власних обігових коштах здійснюється :

 1. у процесі визначення нормативу оборотних коштів

 2. при формуванні фінансового плану

 3. при оперативній оренді

 4. при неплатоспроможності

ПП 2.3. 7.Оборотність обігових коштів не характеризується такими показниками:

 1. час обігу

 2. кількість обігів за певний період

 3. сумою зайнятих на підприємстві обігових коштів

 4. коефіцієнтом платоспроможності

ПП 2.3. 17.Який із перелічених фінансових ресурсів підприємства може бути направлений на придбання основних засобів.

 1. Довгострокові кредити банка

 2. Оборотні кошти

 3. Кредиторська заборгованість постачальникам сировини

 4. Заборгованість підприємства органам соціального страхування з внесків страхувальних платежів

ПП 2.3. 21. Який фондовий інструмент можна визначити як довгострокове боргове зобов’язання виплатити держальнику фіксовану суму капіталу в певний момент часу у майбутньому та сплачувати відсоток поквартально

 1. Облігація

 2. Акція

 3. Опціон

 4. Майновий сертифікат

ПП 2.3. 31. На які групи основних фондів не нараховуються амортизаційні нарахування?

1) Передатні пристрої;

2) Інструмент;

3) Земельні ділянки;

4) Виробничий і господарський інвентар

ПП 2.3. 37. Ріст коефіцієнта автономії за даними бухгалтерської звітності свідчить:

1 про збільшення ступеня фінансових утруднень ;

2 про зниження ризику фінансування;

3 про кредитоспроможність;

4 про ефективність використання фінансових ресурсів.


ПП 10.2. Операційний менеджмент


ПП10.2.30. Яка виробнича втрата не є очікуваним наслідком урахування ресурсного обмеження при плануванні?

1. Простої бригад.

2. Зниження якості продукції.

3. Затримки строків виконання замовлень.

4. Невиконання планових місячних обсягів робіт.

ПП10.2.26. Який критерій в дійсності є пріоритетним для виконавця замовлень?

1. Мінімізація тривалості виконання замовлень.

2. Максимізація якості продукції.

3. Мінімізація вартості контракту на виконання замовлень.

4. Мінімізація витрат на виконання замовлень.

ПП10.2.13. Як при плануванні зменшити очікувані простої бригад внаслідок нестачі обмеженого ресурсу?

1. Прискорити виконання операцій.

2. Змінити технологію виконання операцій.

3. Змінити черговість виконання замовлень відповідним чином.

4. Збільшити фонд робочого часу бригад.

ПП 6. Підприємницьке право


ПП 6.1. Формами систематизації підприємницького законодавства є:

 1. інкорпорація та кодифікація

 2. інкорпорація та систематизація

 3. кодифікація та корпорація

 4. інкорпорація та систематизація

ПП 6.2. Який характер має правоздатність юридичних осіб

 1. Юридична особа наділяється правоздатністю відповідно до встановлених цілей діяльності

 2. Правоздатність усіх юридичних осіб однакова

 3. Правоздатність юридичної особи змінюється і ніякими критеріями не визначена

 4. Обсяг правоздатності юридичної особи визначається органом державної реєстрації

ПП 6.3. Який з суб’єктів підприємницької діяльності належить до категорії господарських товариств

 1. Повне товариство

 2. Корпорація

 3. Комунальне підприємство

 4. Державне підприємство

ПП 6.4.5. Коли не може здійснюватись підприємницька діяльність

 1. У разі закінчення строку дії ліцензії

 2. У разі відсутності на рахунку у суб’єкта підприємницької діяльності коштів

 3. У разі систематичного невиконання господарських договорів

 4. У разі несвоєчасного повернення кредиту

ПП.6.7. Який договір вважається укладеним з моменту надання йому належної форми

 1. Консенсуальний

 2. Двосторонній

 3. Абстрактний

 4. Реальний


ПП 7. Маркетинг


ПП 7.1. Місткість ринку будь-якого товару може вимірюватися:

 1. як у грошових, так і в натуральних одиницях

 2. у грошових одиницях

 3. у натуральних одиницях

 4. інший вимірПП 7.2. Суб’єкти маркетингу:

 1. усі відповіді правильні

 2. виробники товарів, фірми обслуговування, вузи, клініки, театри

 3. гуртові та роздрібні підприємства торгівлі

 4. банки, спортивні клуби, політичні партії

ПП 7.3. Предмет маркетингового дослідження:

 1. усі відповіді правильні

 2. реакція покупця на ціну товару та сприйняття користувачем рівня якості товару

 3. якість обслуговування

 4. ставлення об’єкта дослідження (носія інформації) до товару, послуги у процесі купівлі-продажу, користування, споживання товару

ПП 7.4. Мотиваційний аналіз на ринку товарів та послуг дає досліднику відповідь на запитання

 1. чому купують

 2. що виготовляти

 3. де продавати

 4. коли продавати та кому продавати

ПП 7.5. На якій із стадій життєвого циклу товару витрати на маркетинг найвищі?

 1. Розвитку ринку

 2. Впровадження товару на ринок

 3. Стабілізації ринку

 4. Скорочення ринку


ПП 10.3. Управління персоналом


ПП 10.3. 1. Поняття «кадри» означає

 1. постійний штатний склад працівників

 2. працівників апарату управління

 3. оперативний персонал підприємства

 4. працівників підприємства високої кваліфікації

ПП 10.3.2. Рівень кваліфікації працівника визначається

 1. кваліфікаційною комісією

 2. тарифно-кваліфікаційним довідником

 3. адміністрацією підприємства

 4. при найманні на роботу

ПП 10.3.3. За наслідками впливу на діяльність організації конфлікти поділяються на…

 1. конструктивні та функціональні

 2. дисфункціональні та деструктивні

 3. конструктивні та деструктивні

 4. позитивні та негативні

ПП 10.3.4. Узагальнюючою характеристикою колективу, що свідчить про рівень його розвитку, є…

 1. внутрішньо колективна згуртованість

 2. рівень освітньо-професійної підготовки працівників

 3. соціально-демографічний поділ

 4. ціннісно – орієнтаційна поведінка працівників

ПП 10.3.5. Етапами розробки кадрової політики є

 1. програмування, нормування та оцінка

 2. нормування, програмування та моніторинг персоналу

 3. прогнозування, планування, нормування та відстеження

 4. аналіз, прогноз, вибір критеріїв та оцінка


ПП 11. Основи зовнішньоекономічної діяльності


ПП 11. 1. Про що свідчить активний розрахунковий баланс

 1. Країна є нетто-кредитором

 2. Країна є нетто-боржником

 3. Суму міжнародної заборгованості

 4. Суму заборгованості країни

ПП 11.2. Операції, що передбачають довгострокову оренду, мають назву

 1. лізинга

 2. хай ринга

 3. рейтинга

 4. оренди з правом викупу

ПП 11.3. Які бувають ставки мита?

 1. Преференційні, пільгові, повні

 2. Часткові, повні

 3. Преференційні, повні, часткові

 4. Часткові, пільгові, повні

ПП 11.4. Які з перелічених форс-мажорних обставин належать до коротко часових

 1. Замерзання моря

 2. Захоронення експорту

 3. Війна

 4. Блокада

ПП 11.5. Основною ознакою прямих інвестицій є виникнення

 1. довгострокового взаємного економічного інтересу

 2. середньострокового взаємного економічного інтересу

 3. короткострокового взаємного економічного інтересу

 4. відсутності зацікавленості у співробітництвіПП1. Економіка


ПП. 1.Трудові ресурси – це…

 1. усі люди працездатного віку

 2. люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, що працюють

 3. будь-яка чисельність працюючих разом людей на певному підприємстві

 4. сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності

ПП 2.Основні фонди – це…

 1. частина матеріальних цінностей, які перебувають у розпорядженні підприємства

 2. матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства протягом понад одного календарного року із дня введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання

 3. матеріальні цінності, які протягом тривалого часу зберігають натуральну форму

 4. матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблену продукцію (послуги)

ПП 3. Середньорічна вартість основних фондів підприємства розраховується на основі…

 1. величини власних основних фондів за первісною вартістю

 2. величини власних основних фондів за залишковою вартістю

 3. величини власних і орендованих основних фондів за первісною чи відновною вартістю

 4. величини орендованих основних фондів за залишковою вартістю

ПП 4. Амортизація – це …

 1. процес поступового перенесення вартості основних виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення

 2. поступове зниження вартості основних фондів унаслідок їхнього зносу

 3. поступове перенесення вартості основних виробничих фондів на вироблену продукцію (послуги)

 4. поступове перенесення вартості зносу основних фондів на валові витрати виробництва


ПП5. Часткове техніко-економічне старіння засобів праці можна відшкодувати за рахунок проведення…

 1. поточного ремонту

 2. капітального ремонту

 3. модернізації

 4. заміни діючих засобів праці


ПП 10.1. Основи менеджменту

ПП 10.1.8. До змістовних теорій мотивації відносять…

 1. теорію очікування Врума

 2. теорію Мак-Клелланда

 3. теорію Маслоу

 4. Теорія Туган-Барановського

ПП.10.1.3. Під терміном «менеджмент» розуміють:

 1. управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством)

 2. керування якоюсь системою

 3. управляти чим-небудь

 4. постійно контролювати діяльність персоналу в організації

ПП 10.1.22. Що є об’єктом вивчення менеджменту?

 1. Організації та процеси, які в них здійснюються

 2. Фінансові процеси

 3. Матеріальні процеси

 4. Окремі підрозділи організації

ПП 10.1.4. Які організації слід вважати складними?

 1. Ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов’язаних цілей та завдань

 2. Ті, які мають одну мету і завдання

 3. Ті, які мають багато цілей

 4. Ті, які мають багато завдань

ПП 10.1.5. Хто розподіляє функції в підрозділі організації?

 1. Менеджер підрозділу

 2. Ккерівник підприємства і спеціалісти

 3. Спеціалісти

 4. Усі відповіді правильні


ПП 10.5. Організація праці менеджера

ПП 10 5.5. Які існують види нормативів праці?

 1. Комплексні, збільшені, за видами робіт, операційні

 2. Комплексні, операційні, гнучкі, тимчасові

 3. Комплексні, збільшені, зменшені, за функціональними напрямками, тимчасові

 4. За видами робіт, операційні, гнучкі, зменшені

ПП 10.5.7. Що таке реквізит документа?

 1. Певна модель побудови однотипних документів з відповідними реквізитами, розташованими в установленій послідовності

 2. Документ з використанням реквізитів

 3. Єдина модель побудови комплексу документів з максимальною кількістю реквізитів

 4. Скорочене найменування установи, дата отримання, індекс

ПП 10.5.8. Які документи належать до категорії розпорядчих?

 1. Накази, розпорядження, вказівки

 2. Листи, протоколи, довідки

 3. Анкети, посадові інструкції, положення, заяви

 4. Листи, постанови, накази


ПП 10.5.2 Які існують види організаційного закріплення процесів поділу праці?

 1. Функціональний, технологічний, кваліфікаційний

 2. Лінійний, функціональний, дивізіональний

 3. Економічний, психофізичний, соціальний

 4. Функціональний, соціальний, кваліфікаційний

ПП 10.5.7. Що таке реквізит документа?

 1. Певна модель побудови однотипних документів з відповідними реквізитами, розташованими в установленій послідовності

 2. Документ з використанням реквізитів

 3. Єдина модель побудови комплексу документів з максимальною кількістю реквізитів

 4. Скорочене найменування установи, дата отримання, індекс

ПП 10.5.8. Які документи належать до категорії розпорядчих?

 1. Накази, розпорядження, вказівки

 2. Листи, протоколи, довідки

 3. Анкети, посадові інструкції, положення, заяви

 4. Листи, постанови, наказиПП 2.3. Фінанси підприємства

Аналітично-розрахункова задача № 1.

^ 1.Вихідні дані для складання фінансового плану підприємства

Під час виконанні розрахунків до фінансового плану виробничого будівельно-монтажного підприємства (БМП) слід виходити з показників, що характеризують його виробничу діяльність і вміщені у табл.1.

 1. Обсяг будівельної продукції , що буде здаватися замовнику по звершених будівлях, пускових комплексах та об’єктах, підготовлених до випуску продукції, та наданих послуг, визначається, виходячи з наступних умов:

 • у плановому році кошторисна вартість товарної продукції, що буде здаватися замовнику, становить 70% загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних власними силами;

 • крім того, будуть закінчені й здані замовникові пускові комплекси та об’єкти, розпочаті у попередньому році, дані стосовно якого про вартість незавершеного виробництва, на початок планового року подані у п. 10. табл.1.

 1. Балансовий прибуток у складі закінченої товарної продукції, що здається замовнику в плановому році, визначається, виходячи з таких умов:

 • планові нагромадження становлять 23,07% кошторисної вартості зданої замовнику товарної будівельної продукції;

 • зниження собівартості БМР складає 1,84 % їхньої кошторисної вартості стосовно робіт, виконаних до планового року, та 2,34% стосовно робіт, виконаних у плановому році. Крім того, до балансового прибутку треба додати прибуток від реалізації послуг підсобного виробництва у розмірі 20,0 тис. грн., та прибуток від позареализаційних операцій у розмірі 30,0 тис. грн.

 1. Податок на прибуток визначається, виходячи зі ставки - 25%.

 2. При розрахунку середьорічної вартості нормованих оборотних коштів береться наступний поквартальний розподіл загального річного обсягу БМР:

-1 квартал -23%; 2 квартал-25%; 3 квартал-28%; 4 квартал-24%.

6. Середньорічна норма амортизаційних відрахувань за групами основних фондів складає 15%. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом множення середньорічної вартості основних фондів на середньорічну норму амортизації.

7.Планом передбачається таке цільове використання амортизаційних відрахувань:

100% спрямовується до фонду виробничого розвитку, з них 30%-на фінансування власних капітальних вкладень.

8.Фонди економічного розвитку плануються, виходячи з наступних умов:

норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку приймають у розмірі 70,5% від прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

норматив відрахувань у фінансовий резерв становить 5%прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

норматив відрахувань від прибутку , що залишився у розпорядженні підприємства, до фонду дивідендів становить 24,5%;

при визначенні загального розміру преміального фонду передбачається за умови введення виробничих потужностей і об’єктів будівництва сума 25 тис. грн;

при визначенні розміру фонду виробничого розвитку необхідно врахувати надходження від реалізації вибулого майна у сумі 35 тис. грн.

Кошти на повернення довгострокових позик банку та сплату відсотков за користування позикою визначають шляхом розрахунку. Слід мати на увазі , що річна сума позики рядок 6 табл.1 , буде отримана підприємством у такій послідовності:

у першому кварталі - у розмірі 27% річної суми;

у другому кварталі - у розмірі 23% річної суми;

у четвертому кварталі - у розмірі 50% річної суми.

Плата за користування позикою встановлена у розмірі 40% річних .

^ Введення основних фондів здійснюється у листопаді планового року.


При визначенні інших статей доходів та витрат підприємства слід враховувати:

 • витрати на утримання культурно-освітніх установ і таборів відпочинку в сумі 15 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого й соціального розвитку;

 • витрати на підвищення кваліфікації кадрів у сумі 25 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку;

 • частина загальної суми (20 тис. грн.) витрат на утримання дитячих садків покривається за рахунок коштів трудящих

(10 тис.грн.) і коштів фондів, створених на підприємстві;

 • покриття приросту власних оборотних коштів відбувається за рахунок сталих пасивів у сумі 25 тис. грн.

 • премії за ведення об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника становлять 5 тис. грн.

^ 2. Завдання до ситуації

Таблиця 1.

Показники / Варіанти

1

 1. Обсяг БМР, власними силами

19,5

 1. Оборотні кошти на початок планового року

4,22

 1. Норматив оборотних коштів у плановому році, %

21,9

 1. Вартість основних фондів на початок року

2,9

 1. Введення основних фондів у листопаді планового року

0,5

6.Введення основних фондів, у тому числі за рахунок довгострокових кредитів

0,12

7.Основні засоби, що вибули в плановому році

0,2

8.Обсяг капітальних вкладень

0,3

9.Централізовані асигнування на капітальне будівництво

0,05

10.Довгострокові кредити банку на капітальне будівництво

0,12

11.Обсяг БМР, виконаних у попередньому році та зданих у плановому році

0,95

12.Сума амортизаційних відрахувань у році попередньому до плановому

0,05


3.Фінансовий план і розрахункові таблиці

Фінансовий план підприємства на 200… р.


Таблиця 2.

Найменування статей

Сума, Тис. грн.

1

2

Доходи і надходження:
1.1. Прибуток – разом
У тому числі
1.1.1.Інший прибуток
Амортизаційні відрахування
Приріст сталих пасивів
 1. Кошти від реалізації майна
 1. Надходження коштів:
Від трудящих на утримання дитячих садків
1.5.2. Від замовників на преміювання за введення об’єктів
 1. Довгострокові кредити банку:
На капітальне будівництво
Інші доходи (централізовані джерела)
Разом доходів і надходжень
Перевищення витрат над доходами
2. Витрати та відрахування
2.1.Капітальні вкладення
2.2.Повернення позик
Приріст нормованих оборотних коштів
2.4. Відрахування у фонди, що залишаються у розпорядженні підприємства
Фонди і резерви у тому числі
За рахунок прибутку
Амортизаційні відрахування
Інші
   1. Фінансовий резерв
2.5. Фонди, що передбачені підприємством
  1. Платежі до бюджету
Разом витрат та відрахуваньПеревищення доходів над витратами  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи