Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році icon

Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році
Скачати 286.83 Kb.
НазваПравилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році
Дата30.06.2012
Розмір286.83 Kb.
ТипПравила


Затверджено наказом ректора

Дніпропетровського національного університету

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Про затвердження Правил прийому

на перший курс університету у 2003 році

від 31.03.2003 р. № 183 із змінами та доповненнями

згідно наказу №325 від 04.06.03


П Р А В И Л А П Р И Й О М У

до Дніпропетровського національного університету

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

у 2003 році


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна акредитований за ІV рівнем і має ліцензію № 233247 серія АА від 13.03.2002 р. на право надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами і спеціальностями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо кваліфікаційними рівнями”.

 1. ^ УМОВИ I ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

1.1. До Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

^ 1.2. На перший курс приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

На перший і наступні курси приймаються особи, які мають диплом державного зразка про неповну вищу освіту, або академічну довідку встановленого зразка про незакінчену вищу освіту або диплом державного зразка про завершену вищу освіту різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Університет зараховує на перший курс осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, на місця державного замовлення, для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – “бакалавр” за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами.

Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

1.3. Форми навчання: денна, заочна, екстернат.

1.4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців” , Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 №136 Про навчання іноземних громадян в Україні та Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238, Указом Президента України від 25.03.94 №112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської федерації”.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження користуються тими ж правами, що і громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад з фізики, математики або інформатики та обчислювальної техніки.

В інших випадках громадяни країн СНД зараховуються до університету після успішного складання вступних випробувань за умови укладання відповідного контракту.

^ 1.5. Усі громадяни України, які вступають до університету, користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національної належності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти за кошти державного бюджету, якщо вищу освіту на цих умовах громадянин здобуває вперше. Зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

На військові спеціальності та ті, що пов’язані з рухом поїздів, тяжкими умовами праці, обмеження щодо прийому здійснюється за медичними показниками та статтю.

На навчання без відриву від виробництва першочергово приймаються особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року.

1.6. Прийом до університету здійснюється відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65 для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

Прийом вступних випробувань для зарахування на перший курс університету, а також на скорочений термін навчання здійснюється приймальною комісією, до складу якої входять предметні екзаменаційні комісії.

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” здійснюється після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” та “спеціаліст” відповідно на підставі рішення атестаційної комісії.

^ 1.7. На перший курс військових спеціальностей приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних силах України, відповідають вимогам Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” та Указу Президента України від 07.11.2001 №1053/2001 “Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців” і мають повну загальну середню освіту.

Із числа цивільної молоді:

 • призовники віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким виповнюється 17 років у 2003 році;

 • військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 23 років.

Із числа військовослужбовців:

 • Прапорщики, мічмани, військовослужбовці строкової служби та військової служби за контрактом на посадах солдат, матросів, сержантів та старшин Збройних сил України, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 23 років.

1.8. 1.8. Організацію прийому до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Головою приймальної комісії є ректор університету. Приймальна комісія у своїй роботі керується наказом Міністерства науки і освіти України № 212 від 07.04.03 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України” та чинним законодавством України.

Організацію прийому на військові спеціальності здійснює відбіркова комісія, склад якої затверджується ректором і яка працює під керівництвом приймальної комісії. Відбіркова комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, умовами прийому на перший курс до вищих військових навчальних закладів України, наказом міністра оборони України від 14.04.1998 р. № 152, зі змінами та доповненнями згідно з наказом міністра оборони України від 25.05.2000 р. №150.

Організацію прийому до Інституту післядипломної освіти здійснює відбіркова комісія, склад якої затверджується ректором і яка працює під керівництвом приймальної комісії.

Під час прийому університет забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

1.9. Фінансування підготовки фахівців в університеті проводиться:

– за рахунок коштів Державного бюджету України, – за державним замовленням;

– за рахунок пільгових довгострокових кредитів (платне навчання);

– за рахунок коштів юридичних осіб (платне навчання);

– за рахунок коштів фізичних осіб (платне навчання).

1.10. Університет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

1.10.1. Денна форма:

 • мости та транспортні тунелі;

 • електротехнічні системи електроспоживання;

 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

 • електричний транспорт;

 • теплоенергетика;

 • рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони, локомотиви);

 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;

 • організація перевезень і управління на залізничному транспорті;

 • транспортні системи;

 • автоматика та автоматизація на транспорті;

 • залізничні споруди та колійне господарство;

 • промислове і цивільне будівництво;

 • водопостачання та водовідведення;

 • екологія та охорона навколишнього середовища;

 • облік і аудит;

 • менеджмент організацій;

 • економічна кібернетика;

 • програмне забезпечення автоматизованих систем;

 • комп’ютерні системи та мережі;

 • прикладна математика (математичне моделювання).

^ 1.10.2. Військові спеціальності:

 • мости та транспортні тунелі;

 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;

 • організація перевезень і управління на залізничному транспорті;

 • залізничні споруди та колійне господарство.

^ 1.10.3. Заочна форма:

 • мости та транспортні тунелі;

 • електротехнічні системи електроспоживання;

 • електричний транспорт;

 • теплоенергетика;

 • рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту;

 • організація перевезень і управління на залізничному транспорті;

 • автоматика та автоматизація на транспорті;

 • залізничні споруди та колійне господарство;

 • промислове і цивільне будівництво;

 • водопостачання та водовідведення;

 • екологія та охорона навколишнього середовища;

 • облік і аудит;

 • менеджмент організацій;

 • економічна кібернетика.

^ 1.11. Прийом документів

– на денну форму навчання проводиться з 17 червня до 08 липня;

– на заочну форму навчання – з 17 червня до 19 липня;

– на екстернат – з 17 червня до 30 серпня.

– особові справи вступників на військові спеціальності подаються до відбіркової комісії військової кафедри у термін з 01 березня до 20 червня.

На навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб прийом документів на денну форму продовжується до 22 серпня, а на заочну форму продовжується до 09 вересня.

Термін прийому документів на навчання на заочну форму за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб та екстернат може бути продовжений за рішенням приймальної комісії.

1.12. Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, в якій зазначають напрям підготовки та обрану спеціальність, форму навчання та фінансування.

До заяви вступники додають:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту за особистим вибором – оригінал або його завірену у встановленому порядку ксерокопію;

 • документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень за умови вступу на навчання із скороченим терміном підготовки;

 • 8 фотокарток розміром 3x4 см;

 • медичну довідку за формою 086-У.

Для абітурієнтів, які вступають на спеціальності: мости та транспортні тунелі, електротехнічні системи електроспоживання, електричний транспорт, рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту, організація перевезень і управління на залізничному транспорті, транспортні системи, автоматика та автоматизація на транспорті, залізничні споруди та колійне господарство, а також на військові спеціальності передбачено проходження медичної комісії згідно з галузевими вимогами.

 • документи, що дають право на пільги, встановлені законодавством України,

 • копія довідки про ідентифікаційний номер (для денної форми навчання).

^ Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (у разі подання його завіреної ксерокопії) вступник пред’являє особисто.

Особи, які подали копію документа про освіту, у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії університету. Оригінал документа про освіту зберігається в університеті протягом усього терміну навчання.

Особи, які в п’ятиденний термін не подали оригінал документа про освіту до університету, не зараховуються на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Іноземці подають до університету такі документи:

 • анкету встановленого зразка;

 • копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції;

 • медичний сертифікат про стан здоров’я та довідка про відсутність захворювання на туберкульоз, які засвідчені офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

 • копію документа про народження;

 • 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

 • зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Усі документи іноземців в обов’язковому порядку повинні бути перекладені на українську (російську) мову і завірені відповідно до законів країни видачі.”

1.13. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” при вступі до університету передбачається квотування місць для підготовки фахівців із числа сільської молоді у межах державного замовлення.

Міністерство транспорту України доводить квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерством транспорту України.

^ 1.14. Університет через Інститут післядипломної освіти здійснює підготовку, перепідготовку, спеціалізацію, стажування та розширення профілю (підвищення кваліфікації) фахівців згідно з чинним законодавством. Підготовка здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або “спеціаліст” за всіма спеціальностями, ліцензованими в університеті.

Набір вступників здійснюється в терміни, визначені рішенням приймальної комісії, а навчання починається в міру комплектування груп.

1.15. Фінансування підготовки і перепідготовки фахівців в Інституті післядипломної освіти при університеті та екстернаті проводиться за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


 1. ^ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.1. Денна форма навчання.

2.1.1. На всі напрями підготовки та спеціальності вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться із загальноосвітніх дисциплін і відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр”, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки програми вступних випробувань визначає приймальна комісія університету.

2.1.2. Вступні випробування (не залежно від джерел фінансування навчання) проводяться у вигляді:

 • співбесіди;

 • тестування;

 • тестування-співбесіди;

 • письмових екзаменів.

Співбесіда проводиться з математики, фізики, української мови на засіданні приймальної комісії 08.07.2003 р.

Термін проведення співбесіди з іноземцями визначається рішенням приймальної комісії.

Тестування проводиться з математики, фізики, української мови за умови вступу на технічні спеціальності та з математики й української мови за умови вступу на економічні спеціальності та спеціальність “Прикладна математика”. Результати тестування оцінюються за 15-бальною системою і складається з суми балів з математики (5), фізики (5), української мови (5) при вступі на технічні спеціальності або з суми балів з математики (10) та української мови (5) при вступі на економічні спеціальності та спеціальність “Прикладна математика”. Позитивною вважається сума не менша за “6” балів, але за умови:

сума балів з математики та фізики (при вступі на технічні спеціальності) або тільки з математики (при вступі на економічні спеціальності та спеціальність “Прикладна математика”) не повинна бути менше, ніж “4” бала,

сума балів з української мови не повинна бути менше, ніж “2” бали, при вступі на будь-яку спеціальність.

Тестування-співбесіда проводиться з математики і української мови (тестування) та дисципліни фахового спрямування (співбесіда).

Тестування проводиться в письмовій формі з математики (0-5 балів) та української мови (0-5 балів). Позитивним за кожну дисципліну вважається результат від 2 до 5 балів.

Співбесіда проводиться в усній формі за дисциплінами фахового спрямування. Оцінюється від 0 до 5 балів. Позитивним вважається результат від 2 до 5 балів.

До співбесіди допускаються випускники, які отримали позитивний бал на тестуванні.

^ Письмові екзамени вступники складають за двома дисциплінами: математика та українська мова (диктант). Для осіб, які не атестовані з української мови, встановлюється диктант з російської мови. Екзамени оцінюються за чотирьохбальною системою (“2” – незадовільно, “3” – задовільно, “4” – добре, “5” – відмінно). Позитивними оцінками є “3”, “4”, “5”. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Розклад вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії і письмово оголошується не пізніше як за 10 днів до їх початку.

2.1.3. Особи, які вступають на військові спеціальності, складають вступні випробування з урахуванням специфіки умов прийому до вищих військових навчальних закладів України у вигляді:

 • тест з іноземної мови;

 • оцінка індивідуальних психологічних якостей;

 • оцінка рівня фізичної підготовки;

 • письмові екзамени (п. 2.1.2).

Тест з іноземної мови, оцінка індивідуальних психологічних якостей та рівня фізичної підготовки проводиться відбірковою комісією військової кафедри і оцінюються за двобальною системою: «зараховано», «не зараховано».”

2.1.4. Зараховуються до університету без вступних випробувань:

а) учасники міжнародних та призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

б) переможці Всеукраїнської універсіади “Інтелектуал – XXI століття”, яким Фонд інтелектуальної співпраці “Україна – XXI століття” буде надавати гранти на навчання та стипендії;

в) переможці Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

2.1.5. За результатами співбесіди до університету зараховуються:

а) особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

б) переможці Інтернет-олімпіади, яка проводилась університетом (січень-березень 2003 р. заочний тур, 20.04.2003 р. очний тур) у разі вступу на спеціальності: мости і транспортні тунелі; електротехнічні системи електроспоживання; електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електричний транспорт; теплоенергетика; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; організація перевезень і управління на залізничному транспорті; автоматика та автоматизація на транспорті; транспортні системи; залізничні споруди та колійне господарство; промислове та цивільне будівництво; водопостачання та водовідведення; екологія та охорона навколишнього середовища; програмне забезпечення автоматизованих систем; комп’ютерні системи та мережі; прикладна математика (математичне моделювання);

в) іноземці.

2.1.6. Дія пункту 2.1.4. поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад, які проводилися Міністерством освіти і науки України і які під час проведення олімпіад навчались у 2002/2003 навчальному році в 11 (12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних закладів під час вступу до вищих навчальних закладів на базі загальної середньої освіти.

2.1.7. При вступі на місця державного замовлення для випускників поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету, для продовження навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців встановлюється вступне випробування у формі тестування-співбесіди на такі спеціальності: мости і транспортні тунелі; електротехнічні системи електроспоживання; електричний транспорт; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви); рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони); підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; організація перевезень і управління на залізничному транспорті; автоматика та автоматизація на транспорті; залізничні споруди та колійне господарство, промислове і цивільне будівництво.

Випускники технікумів, які вступають по комплексу “Технікум-університет” повинні мати направлення технікуму на навчання в університеті.

2.1.8. На навчання за кошти фізичних або юридичних осіб приймаються всі категорії абітурієнтів на будь-яку спеціальність за результатами тестування, тестування-співбесіди, або письмових екзаменів.

При вступі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб абітурієнт може брати участь у декількох вступних випробуваннях. При участі у декількох вступних випробуваннях абітурієнти письмово заявляють про те, з якими результатами вони будуть брати участь у конкурсі.

У конкурсі беруть участь абітурієнти, які отримали позитивні оцінки на вступних випробуваннях. Сума балів, отриманих на письмових екзаменах за 4-бальною системою, до участі у конкурсі на платні місця приймається з коефіцієнтом підвищення 1,5.

2.1.9. Випускники старшої школи, які нагороджені золотою, срібною медаллю та випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали дипломи з відзнакою, складають один екзамен з математики. У разі, якщо вони одержали оцінку “п’ять”, то від складання наступного екзамену такі вступники звільняються і зараховуються до університету. В іншому випадку – складають вступний екзамен з української мови у формі диктанту.

2.1.10. Вступникам, які є випускниками підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та вступають на місця держзамовлення на всі спеціальності, крімОблік і аудит”, “Менеджмент організацій”, “Економічна кібернетика”, “Прикладна математика”, можуть зараховуватися як вступні, результати їх попередніх екзаменів з математики та української мови, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні 2003 р.

Заяву про зарахування випускних балів у якості вступних абітурієнти подають особисто у терміни, які визначені для подачі документів.

2.1.11. Вступники, які є випускниками підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та вступають на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть зараховувати як вступні на всі спеціальності, результати їх попередніх екзаменів з математики та української мови, що проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні 2003 р.

2.1.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

2.1.13. Особи, які здобули в університеті в поточному році освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” або “спеціаліст” приймаються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр” за конкурсом на підставі рейтингових оцінок за рекомендаціями атестаційних комісій відповідних спеціальностей.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” або “спеціаліст” в інших навчальних закладах для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр” приймаються за результатами вступних випробувань, які проводяться атестаційною комісією. Такий прийом здійснюється за направленнями вищого навчального закладу, в якому особа здобула базову вищу освіту, відповідно до виділених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади місць.

^ 2.2. Заочна форма навчання.

2.2.1. На всі напрями підготовки та спеціальності вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться із загальноосвітніх дисциплін і відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр”, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки та на підготовку, перепідготовку, спеціалізацію, стажування та розширення профілю (підвищення кваліфікації) фахівців програми вступних випробувань визначає приймальна комісія університету.

2.2.2. Вступні випробування проводяться у вигляді:

 • співбесіди для абітурієнтів, які мають на те право (п. 2.2.4);

 • тестування для абітурієнтів, які мають на те право (п.п. 2.2.5, 2.2.9);

 • тестування-співбесіди для випускників поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету. Такі випускники повинні мати направлення технікуму на навчання в університеті;

 • письмових екзаменів для всіх категорій абітурієнтів.

Зміст вступних випробувань у п. 2.1.2.

2.2.3. Зараховується до університету без вступних випробувань категорія вступників, яка перерахована в п. 2.1.4, 2.1.6.

2.2.4. За результатами співбесіди до університету зараховуються:

а) особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

б) особи, які вступають до Інституту післядипломної освіти;

в) іноземці.

2.2.5. При вступі на місця держзамовлення на всі спеціальності вступники складають два письмових екзамени – з математики та української мови у формі диктанту. Для осіб, які не атестовані з української мови встановлюється іспит з російської мови в формі диктанту. Вступні іспити оцінюються в чотирибальній системі: “п’ять”, “чотири”, “три”, “два”. Зарахування до університету проводиться за кількістю балів, що набрали вступники на цих іспитах.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів перевірки.

2.2.6. Випускники старшої школи, які нагороджені золотою, срібною медаллю, та випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали дипломи з відзнакою, складають один екзамен з математики, якщо вони мають стаж роботи за обраною спеціальністю не менше одного року. У разі, якщо ними одержана оцінка “п’ять”, то вступники звільняються від другого екзамену і зараховуються до університету. В іншому випадку – складають вступний екзамен з української (російської) мови у формі диктанту.

2.2.7. До результатів вступних екзаменів, при вступі на місця держзамовлення, можуть прирівнюватися результати попередніх екзаменів, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій університету в травні 2003 р., якщо вступники є випускниками підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті та виявили бажання вступати на всі спеціальності, крімОблік і аудит”, “Менеджмент організацій”, “Економічна кібернетика”.

2.2.8. На навчання за кошти фізичних або юридичних осіб приймаються всі категорії абітурієнтів на будь-яку спеціальність за результатами тестування, тестування-співбесіди, або письмових екзаменів (п. 2.1.10), в тому числі екзаменів, які проводилися за участю членів екзаменаційних комісій для випускників підготовчих курсів, центрів довузівської підготовки, технічного ліцею при університеті.

2.2.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

^ 3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО УНIВЕРСИТЕТУ

3.1. Зарахування до університету на денну форму навчання.

3.1.1. Зарахування до університету на денну форму навчання проводиться на конкурсній основі з кожної спеціальності окремо:

до 16 липня на військові спеціальності;

до 1 серпня на місця державного замовлення;

до 30 серпня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.1.2. Спочатку зараховуються до університету на місця державного замовлення:

 • без вступних випробувань:

а) учасники міжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

б) переможці Всеукраїнської універсіади “Інтелектуал – XXI століття”, яким Фонд інтелектуальної співпраці “Україна – XXI століття” буде надавати гранти на навчання та стипендії;

 • за результатами співбесіди:

а) особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

б) переможці Інтернет-олімпіади, яка проводилась університетом у разі вступу на спеціальності, які перераховані у п. 2.1.5.

 • за результатами тестування-співбесіди:

у відповідності до суми набраних балів за конкурсом випускники поточного року технікумів, які входять до навчального комплексу на базі університету у разі вступу на спеціальності, які перераховані у п. 2.1.7 на виділені місця, згідно рішення приймальної комісії.

 • за результатами попередніх екзаменів:

випускники підготовчих курсів університету, центрів довузівської підготовки або технічного ліцею при університеті, які набрали не менше 8 балів та рекомендовані рішенням приймальної комісії до зарахування на такі залізничні спеціальності: мости та транспортні тунелі, електротехнічні системи електроспоживання; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони, локомотиви); організація перевезень і управління на залізничному транспорті; залізничні споруди та колійне господарство. Кількість місць на таке зарахування не перевищує 15% від державного замовлення на відповідну спеціальність. Інші випускники беруть участь у загальному конкурсі.

Особи, перераховані в п. 3.1.2, подають до приймальної комісії оригінал документа про середню освіту.

3.1.3. Зараховуються до університету на місця державного замовлення:

 • особи у відповідності до суми набраних балів за результатами тестування по окремому конкурсу, які досягли високих успіхів у навчанні, а саме:

призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки, якщо кількість поданих заяв від них перевищує 50% від обсягу державного замовлення на певну спеціальність;

– випускники старшої школи, нагороджені золотою, срібною медаллю;

– випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотоюЗа особливі досягнення в вивченні окремих предметів” з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

– випускники, які отримали диплом з відзнакою у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах після базової загальної середньої освіти;

призери III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів у разі вступу їх на відповідні спеціальності;

професійно орієнтовані особи, які в документі про освіту мають тільки “4” та “5” (“7“ - ”12” для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти). Професійно-орієнтованими вважаються особи які закінчили:

підготовчі курси при університеті,

центри довузівської підготовки,

технічний ліцей при університеті,

– вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади, які підпорядковані ^ Міністерству транспорту України або інші у разі вступу на споріднену спеціальність,

– або мають договір з підприємствами Міністерства транспорту України на підготовку спеціаліста з вищою освітою

Кількість місць для зарахування категорії осіб, що беруть участь в окремому конкурсу за результатами тестування не перевищує 50% місць державного замовлення і встановлюється по кожній спеціальності за рішенням приймальної комісії.

На місця, що залишилися зараховуються за конкурсом інші особи.

 • за результатами екзамену з математики особи, яким надано таке право (п. 2.1.9) і які одержали оцінку «п’ять».”

3.1.4. Зараховуються поза конкурсом у разі одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях як на місця державного замовлення, так і на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, в редакції Закону України від 22.12.95, зі змінами та доповненнями, надане таке право;

 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

 • інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

 • особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996) надані такі права.

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

3.1.5. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на перший курс особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”. Особи, які не зараховані за цільовим направленням, беруть участь у конкурсі на загальних засадах.

3.1.6. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом на місця державного замовлення у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в такому порядку:

 • особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;

 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

 • постійно проживають у районах, які зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;

 • мають стаж роботи за обраною спеціальністю;

 • мають договір на підготовку спеціаліста з вищою освітою (направлення від підприємств залізничного транспорту з гарантією працевлаштування);

 • є випускниками підготовчих курсів при університеті, центрів довузівської підготовки, технічного ліцею при університеті та вступають за навчальним комплексом при університеті;

 • є медалістами старшої школи або мають диплом з відзнакою;

 • є учасниками Інтернет-олімпіади, яку проводив університет;

 • особи, які одержали вищий бал на вступному випробуванні з математики.

3.1.7. Особи, які успішно витримали вступні випробування (п. 2.1.10), зараховуються за конкурсом на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в порядку, перерахованому в п. 3.1.6.

Зарахування на платне навчання проводиться у три етапи на виділені місця, згідно рішення приймальної комісії.

3.1.8. Переведення на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр” проводиться до 1 вересня.

^ 3.2. Зарахування до університету на заочну форму навчання.

3.2.1. Зарахування до університету на навчання без відриву від виробництва проводиться на конкурсній основі з кожної спеціальності окремо:

не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань на місця державного замовлення;

до 17 вересня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

В окремих випадках набір вступників на навчання на заочну форму за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб може здійснюватися в терміни, визначені рішенням приймальної комісії.

3.2.2. Першочергово на конкурсній основі зараховуються особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року.

3.2.3. Зараховуються до університету на місця державного замовлення:

 • без вступних випробувань:

а) учасники міжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки;

б) переможці Всеукраїнської універсіади “Інтелектуал – XXI століття”, яким Фонд інтелектуальної співпраці “Україна – XXI століття” буде надавати гранти на навчання та стипендії;

в) переможці Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України з математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

 • за результатами співбесіди:

а) особи, яким законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.1996 надані такі права;

 • випускники вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які отримали дипломи з відзнакою та працюють за обраною спеціальністю не менше одного року за результатами тестування по окремому конкурсу. Кількість місць для зарахування категорії осіб, що беруть участь в окремому конкурсу за результатами тестування не перевищує 50% місць державного замовлення і встановлюється по кожній спеціальності за рішенням приймальної комісії. На місця, що залишилися зараховуються за конкурсом інші особи.

 • за результатами екзамену з математики особи, яким надано таке право (п. 2.2.7) і які одержали оцінку “п’ять”.

3.2.4. Зараховуються поза конкурсом у разі одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях особи, перераховані в п. 3.1.4.

3.2.5. Особи, які успішно витримали вступні екзамени, зараховуються за конкурсом на місця державного замовлення у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів перевагу під час зарахування мають особи в такому порядку:

 • особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;

 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

 • постійно проживають у районах, які зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;

 • мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю;

 • особи, які одержали вищий бал на вступному випробуванні з математики.

3.2.6. Безробітні, офіційно зареєстровані в центрах зайнятості, складають вступні випробування та беруть участь у конкурсі на загальних підставах залежно від наявного стажу роботи з обраної спеціальності.

3.2.7. Особи, які успішно витримали вступні випробування (п. 2.1.10), зараховуються за конкурсом на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у відповідності до кількості набраних балів. У разі рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи в порядку, перерахованому в п. 3.2.5.

Зарахування на платне навчання проводиться у три етапи на виділені місця, згідно рішення приймальної комісії.

3.2.8. Зарахування на навчання до інституту післядипломної освіти без відриву від виробництва проводиться за результатами співбесіди протягом року в міру комплектування навчальних груп.

^ 3.3. Зарахування до екстернату.

3.3.1. Зарахування на навчання до екстернату здійснюється за результатами тестування не пізніше, ніж через 10 днів після оголошення результатів тестування.

^ 4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

4.1. Особи, які уклали договір з гарантією повної компенсації витрат за навчання за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб та рекомендовані до зарахування за результатами вступних випробувань, зараховуються до складу студентів після оплати рахунку за навчання в терміни, визначені приймальною комісією.

4.2. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом ^ 10 днів з початку навчального року, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування в університет чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

4.3. Правила прийому на військові спеціальності базуються на правилах прийому до університету з урахуванням умов прийому до військових вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством оборони України.

4.4. Роботи вступників, які не зараховані до університету зберігаються 6 місяців, потім знищуються, про що складається акт.

4.5. Усі питання, що пов’язані з прийомом до університету, вирішує приймальна комісія.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ДОЦЕНТ С. А. ГРИШЕЧКІН


Схожі:

Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconПовідомленн я про намір здійснити зміну діючих тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для власних потреб, населення та інших споживачів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconПоложення про відділ науково-технічної інформації Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 1 Загальні положення
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconПоложення про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна загальні положення
Це положення регламентує призначення, порядок створення, реорганізації, перейменування, управління та фінансування діяльності науково-дослідних...
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconМ.І. Мальков " " 2011 року
Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В....
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconІнформація про прийом у 200 9 році на денну форму навчання до дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна

Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році icon"Затверджую"
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році icon"Затверджено"
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconПрийняття статей до друку в журнал
...
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconПоложення про навчально-науковий центр Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна визначення понять
move to 0-145987
Правилаприйом у до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2003 році iconПоложення про відділ аспірантури та докторантури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 1 Загальні положення
Днузт, наказів, розпоряджень Міністерства освіти І науки, Міністерства транспорту та вак україни, ректора університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи