Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Сторінка1/6
Дата30.06.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

Вступ до фаху”

(для студентів 1 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм”

галузі знань 0201 - „Культура”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 -„Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 52 с.Укладачі

Л.А. Нохріна,

О.М. Кравець


Рецензент:

проф., доктор екон. наук Писаревський І.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 5 від «26» грудня 2007 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………….....……

1. Програма навчальної дисципліни ..................................

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни ........................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .............................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ...........................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ....................

1.5.Анотація програми навчальної дисципліни ..........................

2. Робоча програма навчальної дисципліни .................

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у сфері

туризму .....................................................................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни ............................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями ..................................................................................................

2.4. Плани лекцій ...........................................................................

2.5. Плани практичних занять ...................................................

2.6. Індивідуальне завдання ..........................................................

2.6.1. Варіанти контрольних робіт ............................................

2.7. Самостійна робота студентів .................................................

2.8. Контрольні питання для самодіагностики ...........................

2.9. Індивідуально-консультативна робота ............................

2.10. Методики активізації процесу навчання ............................

2.11. Система поточного і підсумкового контролю

знань студентів ....................................................................................................

  1. Рекомендована література ...................................................

2.12.1. Нормативно-правові акти .................................................

2.12.2. Основна література ............................................................

2.12.3. Додаткова література.........................................................

2.12.4. Ресурси мережі Internet .....................................................

Додаток а „Бланк для проведення тестування з дисципліни”.......

4

5

5

6

6

8

9

10


11

12


14

20

23

25

27

29

33

36

37


40

47

47

48

48

50

51

ВСТУП


Індустрія туризму на думку провідних науковців, економістів і спостерігачів – сфера людської діяльності, приречена на бурхливий розвиток у ХХІ столітті. Саме тому сьогодні гострої потреби набуває нове покоління менеджерів-керівників, менеджерів-лідерів, здатних прийняти на себе відповідальність за вдосконалення індустрії туризму, впровадження в діяльність підприємств галузі інноваційних ідей в умовах змін мікро- і макрооточення з дотриманням відповідності світовим стандартам якості та сервісу.

Виступаючи своєрідним екскурсом привабливою індустрією туризму: подорожам, проживанню, харчуванню, проведенню зустрічей, конференцій і виставок, відпочинку й організації вільного часу, дисципліна „Вступ до фаху” надає студентам найрізноманітніші можливості для побудування кар’єри.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” розроблена для студентів напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”.


  1. Мета, предмет і місце дисципліниМетою вивчення дисципліни „Вступ до фаху” є формування розуміння туризму як соціально-економічного явища і виду діяльності (згідно до СВО ХНАМГ Варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”).

Предметом вивчення в дисципліні є механізм діяльності туристської індустрії.

В структурно-логічній схемі підготовки бакалавра дисципліна „Вступ до фаху” є вихідною і передує вивченню дисциплін професійного блоку. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

вихідна;

передує вивченню дисциплін

професійного блоку

Історія туризму

Організація туризму

Технологія туристської діяльності

^ Основи менеджменту

Основи маркетингу

Правове регулювання туристської діяльності

^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1. Вступ до фаху (1,5 / 54) (кредити/годин)

Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний і ресторанний бізнес

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Організація навчання у вищій школі в контексті Болонського процесу.

 2. Готельний бізнес: розвиток, класифікація, інтеграція. Організація й управлінська структура готелю.

 3. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.

Змістовий модуль 1.2. Туристська діяльність

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.

 2. Нормативно-правові засади туристської діяльності.

Змістовий модуль 1.3. Основи менеджменту і маркетингу в туристській індустрії

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Вступ до менеджменту туризму.

 2. Загальні поняття, сутність, роль менеджменту в туристській індустрії.

 3. Основи маркетингу в індустрії туризму.

 4. Кар’єрний ріст у туризмі.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни „Вступ до фаху” наведені в табл. 2.


Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

Вміння і знання

Сфери діяльності

(соціальна)

Функції діяльності

1

2

3

працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тексти доповідей, виступів, статей

здатність до ефективної ко­мунікаційної взаємодії, в тому числі засобами інформаційних технологій

Організаційна

використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію

застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки і руху документів

володіти методами збирання інформації

забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни

нести соціальну відповідальність за діяльність праці

підтримувати етику управлінської діяльності

забезпечувати культуру процесів управління, культуру умов праці

сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників, вивченню іноземних мов і оволодіння прогресивними засобами обслуговування клієнтів

здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення

сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати за новаторські ідеї

займати активну життєву і громадянську позицію

створювати умови для підвищення культури підлеглих, для їх безперервного навчання

контролювати дотримання підлеглими правил внутрішнього розпорядку

нести соціальну відповідальність за діяльність праці

Контрольна


^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


 1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” від 18 листопада 2003 року № 1282 - ІV

 2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583

 3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 року № 973/99

 4. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 27 січня 1995 року № 57.

 5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг від 16 березня 2004 р. N 19

 6. ДСТУ 4268:2003 Національний стандарт України „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”

 7. ДСТУ 4269:2003 Національний стандарт України „Послуги туристичні. Класифікація готелів”

 8. Болонський процес. Хрестоматія. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 276 с.

 9. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

 10. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес / Серия „Учебники, учебные пособия”. – Ростов-на Дону: Феникс, 2003. – 352 с.

 11. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 8-е, перераб. и доп. – СПб: Издательский дом „Герда”, 2006. – 512 с.

 12. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный менеджмент» и специальностям сервиса 230000 / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с. – (Серия «Зарубежный ученик»).


^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни

Вступ до фаху”

Мета: Формування розуміння туризму як соціально-економічного явища і виду діяльності.

Предмет: Механізм діяльності туристської індустрії.

Модуль 1. Вступ до фаху. Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний і ресторанний бізнес. ЗМ 1.2. Туристська діяльність. ЗМ 1.3. Основи менеджменту і маркетингу в туристській індустрії.


Аннотация программы учебной дисциплины

Введение в гостеприимство”

Цель: Формирование понимания туризма как социально-экономического явления и вида деятельности.

Предмет: Механизм деятельности туристской индустрии.

Модуль 1. Введение в специальность. Содержательный модуль (СМ) 1.1. Гостиничный и ресторанный бизнес. СМ 1.2. Туристская деятельность. СМ 1.3. Основы менеджмента и маркетинга в туристской индустрии.


Annotation of the program of scientific discipline

Introduction to Tourism”

Purpose: to form the understanding of tourism as social and economic phenomenon and kind of activity.

Subject: mechanism of activity of the tourism .

Module 1. Introduction to Tourism. Content module (CM) 1.1. Hotel and Tourism business. CM 1.2. Tourist activity. CM 1.3. Tourism Management and Marketing.

^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структура робочої програми навчальної дисципліни „Вступ до фаху” наведена в табл. 3.

Таблиця 3 – Структура навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

1

2

3

Кількість кредитів, відповідних до ECTS – 1,5:

у тому числі:

модулів – 1;

змістових модулів – 3;

самостійна робота – 18 годин;

Індивідуальне завдання (ІЗ) – КР.

Галузь знань

0201 - „Культура”,

напрям підготовки

6.020107 - „Туризм”,


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Варіативна за вибором ВНЗ.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.

Кількість годин:

усього – 54 годин;

за змістовими модулями:

ЗМ 1.1 – 18 годин;

ЗМ 1.2 – 12 години;

ЗМ 1.3 – 24 годин.


Лекції: кількість годин –

18.

Практичні:

кількість годин – 18.

Самостійна робота:

кількість годин – 18,

у тому числі КР: кількість годин – 8.


Кількість тижнів викладання дисципліни: 18.

Кількість годин на тиждень – 36.

Вид контролю: екзамен.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Гідротехніка"(водні ресурси) спеціальності 092600 "Водопостачання та водовідведення")
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна геодезія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Прородничі науки" за напрямом підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишньго середовища, та збалансоване природокористування"
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Прородничі науки" за напрямом підготовки 070800 "Екологія, охорона навколишньго середовища, та збалансоване природокористування"
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Євтушенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «теплопостачання»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. А. Назаренко програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності – «Світлотехніка І джерела світла»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи