Заява пишеться власноруч! icon

Заява пишеться власноруч!
НазваЗаява пишеться власноруч!
Дата30.06.2012
Розмір57.5 Kb.
ТипДокументи

*** Заява пишеться власноруч!


Декану факультету ЕлІТ

Проценку С.І.

_________________ (П.І.Б.)

студента ________ курсу навчання

№ групи ____________

домашня адреса _____________

____________________________


заява


Прошу перевести мене на навчання за індивідуальним графіком у зв’язку з _______________________________________ на період з _____________ до _____________ (або вказати семестри).

З умовами переводу та навчання за індивідуальним графіком навчання ознайомлений та згодний.


Дата Підпис


ПОГОДЖЕНО.

Зав. кафедрою

П.І.Б.


(До заяви в обов’язковому порядку додається документ, що підтверджує підстави для переведення на навчання за індивідуальним графіком, наприклад, довідка про працевлаштування за спеціальністю, представлення спортивного клубу СумДУ чи інше)


***Таблицю можна розширювати вниз до потрібної кількості рядків.

Додаток А

Факультет ____________________________________________


Індивідуальний графік навчання


___________________________________________________

П. І. Б. студента (повністю)

___________________________

Номер групи


______________________________________________________________________________________________________________________________

напрямок (спеціальність)

ПОГОДЖЕНО, заступник декана з навчальної роботи __________ О.О. Дрозденко

(підпис) (П.І.Б.)
Найменування

дисципліни

Вид навчальної роботи за індивідуальним графіком та форма контролю

Термін здачі підсумкового семестрового контролю

Підпис викладача

1
1

2

3

...2
1

2

3

...3
1

2

3

...
Декан факультету _____________________ С.І. Проценко


Студент ______________________________ П.І.Б.

«___» ___________ 201_ р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського державного університету


_______________ А.В. Васильєв

„____”_____________ 2010 року


ПОЛОЖЕННЯ

_________________ 2010 року Суми №__


^ Про порядок навчання студентів

за індивідуальним графіком


1. Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №161 від 02.06.1993 року.

2. Дане Положення регламентує умови й порядок переведення та навчання студентів денної форми навчання за індивідуальним графіком. Переведення на індивідуальний графік може здійснюватися як по окремо взятій дисципліні, так і по певній кількості дисциплін навчального плану.

Індивідуальний графік навчання має бути спрямованим на індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи студентів у навчанні при консультуванні викладачем, підвищення рівня підготовки майбутніх спеціалістів та розкриття їхніх індивідуальних творчих здібностей.

3. Право на індивідуальний графік навчання мають студенти:

3.1. які займаються науково-дослідною, дослідно-експериментальною роботою, якщо характер цієї діяльності співпадає з розкладом занять і тільки за тими дисциплінами, які співпадають із напрямком його наукової діяльності та за представленням завідувача кафедри на якій виконується відповідна робота;

3.2. які мають інвалідність і не спроможні відвідувати навчальний заклад, якщо це підтверджується рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення;

3.3. які беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, і графіки спортивної підготовки і виступів яких співпадають з основним графіком навчального процесу (за представленням спортивного клубу СумДУ);

3.4. які займаються активною громадською або культурно-массовою діяльністю (за представленням студентського клубу або органів студентського самоврядування і погодженням з проректором з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань);

3.5. випускних курсів (у тому числі бакалаврат), які суміщають навчання із роботою за спеціальністю і графік їх роботи співпадає з графіком навчального процесу (за умови погодження із випусковою кафедрою).

4. Студент, який виявив бажання навчатися за індивідуальним графіком навчання, що найменше ніж за 2 тижні до початку реалізації індивідуального графіку повинен в деканаті написати заяву (Додаток А). Заява пишеться на ім’я декана, якщо на студента розповсюджується дія пунктів 3.1 і 3.5, або на ім’я першого проректора, якщо на студента розповсюджується дія пунктів 3.2., 3.3, і 3.4.

5. У разі підписання заяви студент складає графік (додаток Б) у двох примірниках, погоджує його з кожним викладачем, який викладає дисципліни в цьому семестрі (перший примірник графіку видається студенту для роботи, другий залишається в деканаті для контролю та зберігається до завершення терміну навчання) При цьому дія графіку розповсюджується тільки на ту частину учбового навантаження студента, яка залишилась для вивчання на момент укладання індивідуального графіку.

6. Індивідуальний графік може укладатись терміном не більше ніж на один семестр.

Перший проректор університету, за поданням декана може, при необхідності, встановлювати окремим студентам індивідуальний графік навчання в інших випадках за умови наявності відповідних підстав.

7. В індивідуальному графіку навчання передбачаються види навчальної роботи зі студентом з однієї чи декількох дисциплін, форма проведення модульного контролю, зазначаються терміни підсумкового семестрового контролю. Термін підсумкового семестрового контролю має співпадати з основним графіком навчального процесу на даному курсі. В окремих випадках (тільки для студентів спортсменів) може встановлюватися індивідуальний графік проведення підсумкових семестрових заходів. При цьому за студентом зберігається його право на отримання стипендії до кінця терміну підсумкового контролю, якщо на момент оформлення індивідуального графіку студент отримував стипендію.

Для студентів, переведених на індивідуальний графік навчання може не здійснюватися модульна система оцінювання. У той же час, кількість рейтингових балів семестрової атестації студента, переведеного на індивідуальний план, повинна збігатися з кількістю рейтингових балів семестрової оцінки студента загального потоку. Тому викладач повинен визначити умови оцінювання з дисципліни індивідуальної підготовки та довести це до відома студента.

Консультування викладачами студентів, які мають індивідуальний графік навчання, здійснюється за семестровим графіком консультацій викладачів кафедр. Окремий час для консультацій цих студентів не передбачається.

8. Переведення студента на індивідуальний графік навчання відбувається розпорядженням декана, якщо заява підписана деканом, або наказом за підписом першого проректора, якщо заява була написана на ім’я першого проректора.

9. За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент. Індивідуальний графік навчання складається у строгій відповідності дисциплін індивідуального графіка і навчального плану спеціальності.

Деканат або кафедра, можуть піднімати питання про дострокове припинення індивідуального графіка навчання в разі грубих порушень його виконання.

Невиконання індивідуального графіка є свідченням невиконання навчального плану спеціальності, що є підставою для відрахування студента з університету.

10. Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися наказом ректора.

11. Положення набирає чинності з дня його введення в дію наказом по університету.

Додатки: 1 Графік індивідуального навчання у 1 примірнику на 1 сторінці.

2 Заява на переведення на індивідуальний графік у 1 примірнику на 1 сторінці.


ПОГОДЖЕНО


Проректор з науково-педагогічної роботи В.Д. Карпуша


Розглянуто і ухвалено Вченою радою університету (протокол № __від _______ 2010 р.)


Секретар Вченої ради А.І. Рубан

Схожі:

Заява пишеться власноруч! iconЗаява пишеться власноруч
Прошу перевести мене на індивідуальний план навчання з 9-го семестру з метою підвищення якості цільової підготовки під керівництвом...
Заява пишеться власноруч! iconСписок документів, що подаються для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Заява на ім’я ректора університету, яка пишеться власноруч за зразком – див додаток 1 (реєструється у канцелярії протягом 30 днів...
Заява пишеться власноруч! iconЗаява пишеться власноручно!!! Для тих, хто не працює в університеті!!!!! В. о. ректора двнз «Криворізький національний університет»
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади кафедри
Заява пишеться власноруч! iconЗаява пишеться власноручно!!! Для тих, хто не працює в університеті!!!!! В. о. ректора двнз «Криворізький національний університет»
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади кафедри
Заява пишеться власноруч! iconЗаява пишеться власною рукою Голові спеціалізованої вченої ради к 67. 051. 02 Хду
«тема дисертації» (вказати наукового керівника), за спеціальністю 13. 00. 04. – теорія І методика професійної освіти (або 13. 00....
Заява пишеться власноруч! iconЗаява пишеться власноручно!!! Для тих, хто працює в університеті!!!!! В. о. ректора двнз «Криворізький національний університет»
У зв’язку із закінченням терміну дії контракту (або строкового трудового договору) прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення...
Заява пишеться власноруч! iconЗаява пишеться власноручно!!! Для тих, хто працює в університеті!!!!! В. о. ректора двнз «Криворізький національний університет»
У зв’язку із закінченням терміну дії контракту (або строкового трудового договору) прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення...
Заява пишеться власноруч! iconДокументи
1. /62/Ф 62-01 Граф.в_дп.сп_вроб.каф.ДонНМУ.docx
2. /62/Ф...

Заява пишеться власноруч! iconРоздрукувати: Рахунок 2600; Рахунок 2620; Рахунок 2625; Заява на переказ готівки (сума 1000 грн.); Заява на видачу готівки (сума 1000 грн.); Зведений касовий ордер; Рух коштів по рах. 2600. Документи для заповнення

Заява пишеться власноруч! iconV. Порядок прийому заяв І документів для вступу до двнз «Криворізький національний університет» Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи