Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» icon

Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт»
НазваЕкономіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт»
Сторінка1/6
Дата30.06.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


C.В. Телятник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних завдань з курсу


Економіка та організація виробництва”

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»). Укл.: Телятник С.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 39 с.
Укладач: С.В. Телятник


Рецензент: доц. О.В. Димченко


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 15 від 12.06.2008 р.
ЗМІСТ


Тема 1. Промислове підприємство і основи його функціонування.................4

Тестові завдання……………………………………………………………………..4

Запитання для перевірки знань…………………………………………………......7

^ Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів ………………...…..8

Практичні завдання………………………………………………………….……....8

Тестові завдання……………………………………………………………………12

Запитання для перевірки знань.…………………………………………………...16

^ Тема 3. Персонал підприємства та продуктивність праці……………….….17

Практичні завдання………………………………………………………….……..17

Тестові завдання……………………………………………………………………19

Запитання для перевірки знань.…………………………………………………...21

^ Тема 4. Фінансовий аспект функціонування підприємства …………….….22

Практичні завдання………………………………………………………….……..22

Тестові завдання……………………………………………………………………24

Запитання для перевірки знань …………………………………………………...27

^ Тема 5. Організаційні основи виробництва …………………………………..28

Тестові завдання……………………………………………………………………28

Запитання для перевірки знань….………………………………………………...30

^ Тема 6. Основи наукової організації та нормування праці………………….31

Практичні завдання………………………………………………………….…..…31

Тестові завдання……………………………………………………………………33

Запитання для перевірки знань …………………………………………………...36

Список літератури……………………………………………..………………….37


Тема 1. Промислове підприємство і основи його функціонування
^


Тестові завдання

1. Впишіть пропущені слова:1.1. Підприємство – це ____________________господарюючий суб’єкт, який володіє правами ______________особи і здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою отримання___________________.

  1. Міське господарство – це комплекс розташованих на території__________ підприємств, організацій та установ, які задовольняють матеріальні, ____________ та культурні потреби__________________.

^ 1.3. Колективний договір - це угода між ___________________________ та адміністрацією (власником) підприємства, яка регулює їх виробничі, економічні й __________________відносини.

^ 1.4. Господарське товариство – це підприємства, установи, ________________, що створюються на основі договору _______________особами і громадянами шляхом ________________їх майна і підприємницької діяльності з метою ___________________________.

(12 балів)


 1. ^ Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з моменту:

а) відкриття розрахункового рахунку в банку;

б) державної реєстрації;

в) виготовлення власної печатки;

г) укладення і підписання установчих документів.

(4 бали)


^ 3. Розрізняють такі цілі діяльності підприємства:

а) емпіричні; г) річні;

б) соціальні; д) економічні;

в) якісні; є) сучасні.

(6 балів)

^ 4. Особливості міського господарства:

а) рівномірність споживання; в) місцевий характер діяльності;

б) реальний історизм; г) Комплексний характер розвитку.

(4 бали)

^ 5. Зазначте помилкові твердження:

а) за характером діяльності підприємства поділяються на комунальні та приватні;

б) за формами власності підприємства поділяються на приватні, державні, колективні та орендні;

в) за організаційно-правовою формою підприємства поділяються на індивідуальні підприємці та господарські товариства.

(3 бали)


^ 6. За приналежністю капіталу розрізняють підприємства:

а) національні; в) змішані;

б) іноземні; г) дочірні.

(4 бали)

7. За технологічною (територіальною) цілісністю і ступенем підпорядкування розрізняють підприємства:

а) головні; в) комунальні;

б) асоційовані; г) колективні.

(4 бали)

^ 8. За розміром (залежно від чисельності працюючих та обсягів виробництва) розрізняють підприємства:

а) малі; в) опосередковані;

б) середні; г) прибуткові.

(4 бали)

 1. За характером домінуючого фактора виробництва:

а) трудомісткі; в) фондомісткі;

б) матеріаломісткі; г) комбіновані.

(4 бали)

 1. Житлово-комунальне господарство включає до свого складу:

а) житлове господарство; в) зовнішній благоустрій;

б) банки і торгівельні організації; г) комунальне господарство.

(4 бали)

 1. ^ До транспортних підприємств міського господарства відносяться:

а) автобус; в) таксі;

б) тролейбус; г) залізничний транспорт.

(4 бали)

 1. ^ Основні функції підприємств міського електричного транспорту:

а) експлуатаційна; г) прибуткова;

б) комерційна; д) корпоративна;

в) інформаційно-управлінська; е) ремонтна.

(6 балів)

 1. ^ Найбільш протяжний тролейбусний маршрут у світі знаходиться в:

а) Україні; в) Македонії;

б) Іспанії; г) Росії.

(4 бали)

 1. Перший у світі тролейбус створений у:

а) Німеччині; в) Росії;

б) Італії; г) США.

(4 бали)

 1. Які підрозділи (служби) є характерними для тролейбусних господарств:

а) служба шляху; в) служба електрогосподарства;

б) служба руху; г) депо.

(4 бала)


 1. ^ Які підрозділи (служби) не є характерними для автобусних господарств:

а) служба шляху;

б) служба руху;

в) служба електрогосподарства.

(3 бали)

Студент_____________________________ гр.______________

Загальна кількість балів тесту – 74


Таблиця 1. - Критерії оцінки тесту

^ Відсоток балів, набраних в результаті виконання тестового завдання

Кількість отриманих балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою

ECTS

0 - 25 %

0-18 балів

«Незадовільно»

F

26 - 50%

19-37 балів

«Незадовільно»

FX

51 - 60%

38-44 балів

«Задовільно»

E

61 - 70%

45-52 балів

«Задовільно»

D

71 - 80%

52-59 балів

«Добре»

C

81 - 90%

60-66 балів

«Добре»

B

90 - 100%

67-74 балів

«Відмінно»

A


Запитання для перевірки знань


 1. Дайте визначення поняття “підприємство”.

 2. Які організаційно-правові форми підприємств Ви знаєте?

 3. Дайте визначення поняття “Міське господарство”.

 4. Які галузі включає міське господарство ?

 5. Назвіть основні функції підприємств міського електричного транспорту.

 6. Наведіть основні сучасні проблеми розвитку електричного транспорту.

 7. Проаналізуйте особливості організаційної структури підприємств МЕТ.


Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів


Практичні завдання


Завдання 2.1. Показники роботи тролейбусного господарства за базисний і звітні періоди

Показники

Базисний

Звітний

Середньорічна інвентарна кількість рухомого складу, од.

218

210

Кількість календарних днів у періоді, днів

365

366

Коефіцієнт випуску машин на лінію

0,71

0,72

Середньодобове число годин роботи машин на лінії, год.

12,5

13,0

Середньоексплуатаційна швидкість руху машин, км/год.

16,5

16,6


На підставі наведених даних необхідно знайти «машино-кілометри пробігу».

Завдання 2.2. Визначити середньорічну кількість рухомого складу в інвентарі. Якщо відомо, що на 1.01 знаходиться 190 вагонів, з 1.05 надійшло 6 вагонів і з 1.12. вибуло 12 вагонів.

Завдання 2.3. Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу, коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 139 од., коефіцієнт використання рухомого складу - 0,65, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 11,2 год., натуральний пробіг - 4360,0 тис.км.

Завдання 2.4. Визначити: 1) вагоно-дні в русі; 2) вагоно-години в русі; 3) натуральний пробіг рухомого складу; 4) пробіг у приведених кілометрах за місткістю; 5) кількість перевезених пасажирів; 6) величину доходу від перевозки пасажирів, коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 112 од., коефіцієнт використання рухомого складу – 0,67, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,5 год., середня експлуатаційна швидкість – 15,5 км/год, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,75, навантаження пасажирів на один приведений машино-кілометр становить – 2,7 чол./км, середній тариф за перевезення одного пасажира – 32 коп.

Завдання 2.5. На підприємстві міського електричного транспорту є наступні дані про випуск вагонів на лінію: січень – 157 од., лютий 160 од., березень – 163 од., квітень – 161 од., травень – 159 од., червень – 162 од., липень – 165 од., серпень – 169 од., вересень – 172 од., жовтень – 175 од., листопад – 179 од., грудень – 180 од. Кількість вагонів у інвентарі на початок року – 193 од., на кінець року – 195 од.

Визначити коефіцієнт використання рухомого складу з випуску.

Завдання 2.6. У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1 кварталі – 77 од., 2 кварталі – 80 од., 3 кварталі – 80 од., 4 кварталі – 85 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,75, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,81, 4 квартал – 0,80. Визначити середньорічний коефіцієнт випуску машин на лінію.

Завдання 2.7. Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу, якщо відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 128 од., коефіцієнт використання рухомого складу з випуску – 0,72, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,9 год., натуральний пробіг – 4685 тис.км.

Завдання 2.8. У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1кварталі – 140 од., 2 кварталі – 148 од., 3 кварталі – 152 од., 4кварталі – 145 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,77, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,83, 4 квартал – 0,82. Визначити кількість перевезених пасажирів, якщо відомо, що середня експлуатаційна швидкість машин – 15,7 км/год, середньодобова кількість годин перебування машин на лінії – 13,2 год, середньодобове наповнення рухомого складу на 1 маш.км – 6 пасажирів, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,85.

Завдання 2.9. Визначити доходи від перевезення пасажирів міським електричним транспортом на основі даних табл. 2.

Табл. 2. - Розрахунок показників виробничої програми

^ Найменування показників

Од.

виміру

Розрахунковий період

План

За звітом

% виконання

Середньорічна кількість рухомого складу в інвентарі

од.

137

133

?

Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску

______

0,59

0,63

?
^

Вагоно (машино) -дні в русі


Вагоно

(машино)-дні

?

?

?

Середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії

год.

10,2

10,7

?

Вагоно(машино)-годин в русі

Вагоно

(машино)-дні

?

?

?

Середня експлуатаційна швидкість рухомого складу

км/год

14,8

15,1

?

Натуральний пробіг рухомого складу

тис.км.

?

?

?

Навантаження пасажирів на один машино-кілометр

чол.

2,4

2,2

?

Кількість перевезених пасажирів

тис.пас.

?

?

?

Питома вага оплачуваних пасажирів

%

63,2

58,5

?

Встановлений тариф на перевезення одного пасажира

грн.

?

?

?

Доходи від перевезення пасажирів

тис.грн.

?

?

?


Завдання 2.10. Визначити первісну вартість обладнання, що вста­новлено на вагоноремонтному заводі (ВАРЗ), якщо вартість вер­статів за оптовими цінами - 890,0 тис. грн., витрати на їх транс­портування від заводу – виготовника до ВАРЗу – 8,4 тис. грн., монтаж та встановлення верстаків – 9,3 тис. грн.

Завдання 2.11. Визначити залишкову вартість основного капіталу підприємства через 7 років після його введення в експлуатацію, коли відомо, що основний капітал унаслідок спрацювання щорічно втрачає 8% своєї вартості, за 5-річний період витрати на капітальний ремонт і модернізацію становлять 720,0 тис. грн.; первісна вартість основного капіталу підприємства - 6800,0 тис. грн.

Завдання 2.12. Відновна вартість основного капіталу підприємства згідно з даними переоцінки становить 7400,0 тис. грн., його фізичний знос - 22%. Визначити залишкову вартість основного капіталу під­приємства.

Завдання 2.13. На базі даних про наявність і рух основних фондів трамвайного депо (див. табл. 3) визначте: коефіцієнт зносу, придатності, вибуття і оновлення основних фондів.
^
Таблиця 3. - Основні фонди трамвайного депо

Показники

На початок року, тис. грн.

^ На кінець року, тис. грн.

Основні засоби

30220,5

32532,0

Знос основних фондів

20421,3

23145,0

Надійшло основних фондів у звітному році

_____

165,7

Вибуло основних фондів у звітному році

_____

906,5Завдання 2.14. Визначити коефіцієнт технологічної структури основних фондів трамвайно-тролейбусного управління на початок і кінець року за даними, представленими в табл. 4.

Таблиця 4. - Основні фонди трамвайно-тролейбусного управління
^
Види основних фондів

На початок року,

тис. грн.

На кінець року,

тис. грн.

Будівлі

2627,3

2612,6
Споруди

3626,4

3257,0

Передавальні пристрої

1725,2

1796,1

Машини та обладнання

910,8

883,7

Транспортні засоби

22074,7

19687,8

Інструмент

92,1

93,5

Усього

31056,5

28330,7
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» iconС. В. Телятник, В. І. Тітяєв
Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 «Електричний...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» icon«Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 092200 „Електричний транспорт”
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 092200 „Електричний...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка І організація виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
«Економіка І організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 050701 – «Електротехніка...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні електричні машини для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 092200 «Електричний транспорт»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні електричні машини (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» iconКонспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів електричного транспорту»
Основи ремонту акумуляторних батарей /для студентів 4 І 5 курсів денної та заочної форм навчання курсу спеціальності 092200 – «Електричний...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять робіт з дисципліни «Електропостачання електричного транспорту» (для студентів 3 курсу денної...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» icon«Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 092200 „Електричний транспорт”
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 092200 „Електричний...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» icon«Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092200 „Електричний транспорт”
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 092200 „Електричний...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко робоча та навчальна програма з дисципліни
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за...
Економіка та організація виробництва” для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 092200 – «Електричний транспорт» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «економіка І організація виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи