Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики icon

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики
НазваЕкспертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики
Сторінка1/6
Дата30.06.2012
Розмір1.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

РОЗДІЛ 7. ЕКСПЕРТНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА


7.1. Мета і завдання діагностики

Діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін його діяльності з метою виявлення "вузьких місць", можливостей і небезпек для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних рішень.

Основні завдання, що повинні вирішуватися при проведенні діагностики, полягають у наступному:

 • перевірка якості й обґрунтованості планів, бюджетів і нормативів;

 • порівняльний аналіз маркетингових заходів, що включає зіставлення реального розвитку подій з очікуваними за певний відрізок часу;

 • з'ясування внутрішніх і загальноекономічних ситуацій, що впливають на виробництво і збут;

 • аналіз залежності "витрата-обсяг виробництво-прибуток";

 • оцінка ефективності функціонування підрозділів;

 • аналіз співвідношення попиту та пропозиції;

 • аналіз постачальників сировини;

 • виявлення і вимір внутрішніх резервів;

 • обґрунтування рішень по встановленню внутрішніх цін на товари і послуги;

 • аналіз кінцевих фінансових результатів виробничої, збутової, маркетингової діяльності.

Для проведення діагностики потрібна об'єктивна і повна інформація, джерелами якої в даний час є:

 • бухгалтерський облік і звітність;

 • статистичний облік і звітність;

 • управлінський облік і звітність;
^

Крім цього, можуть використовуватися і позаоблікові джерела інформації. Це:


 • матеріали ревізій, зовнішнього і внутрішнього аудиту;

 • результати перевірок податкової служби;

 • матеріали виробничих нарад, зборів;

 • засоби масової інформації;

 • внутрішні документи і листування із сторонніми організаціями.


7.2. Методи стратегічної діагностики

Одним з найважливіших завдань стратегічного контролінгу є діагностика ефективності стратегії підприємства: наскільки правильно обрана стратегія, наскільки вона відбиває цільові настанови підприємства, чи відповідає вона умовам зовнішнього і внутрішнього середовища. Але перш ніж розглядати діагностику стратегії підприємства, розглянемо коротенько різні види стратегій, яка може застосовувати підприємство.

^ Товарна стратегія визначає методи пошуку найкращих напрямків діяльності, методи формування такого набору напрямків діяльності, що забезпечують гнучкість підприємства в зовнішньому середовищі.

^ Головні завдання товарної стратегії:

• ув'язування перспективних завдань (місії) з потенційними можливостями ринку і ресурсами підприємства, якими воно зможе володіти в перспективі;

• аналіз життєвих циклів попиту (технології) товару;

• розробка правил формування товарного асортименту, що забезпечують конкурентну перевагу підприємства і на цій основі максимізація економічного прибутку в довгостроковій перспективі.

Товарна стратегія є базою для планування перспективних НІОКР, кадрової, інвестиційної політики. На основі товарної стратегії виробляються рішення, прийняті в рамках інших складових економічної стратегії, з якими товарна стратегія знаходиться в діалектичній залежності. Наприклад, стратегія ціноутворення. Це:

• цінова політика;

• правила поведінки фірми залежно від кон'юнктури ринку;

• прийоми цінової конкуренції;

• прийоми моніторингу ситуацій, що складаються на ринках факторів виробництва, цінних паперів і валютних ринків, правила зміни в зв'язку з цим політики ціноутворення;

• прийоми моніторингу процесів зміни попиту та пропозиції;

• методи оцінки цінової еластичності попиту;

• принципи врахування впливу макроекономічних і мікроекономічних факторів на процеси ціноутворення.

Стратегія ціноутворення повинна вказати лінію поведінки підприємства на тих чи інших сегментах ринку, щоб за допомогою ефективної цінової політики залучити покупців до своїх товарів, сформувати стійкі споживчі переваги і прихильність потенційних покупців до своєї марки.
^

Методи діагностики стратегічної позиції підприємства


Діагностика фінансово-господарського положення в рамках стратегічного контролінгу містить в собі насамперед аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найбільш розповсюдженими з яких є SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз. Розглянемо кожний з цих методів докладніше.

SWOT-аналіз. Назва SWOT — англійська абревіатура: strengths, weaknesses, opportunities, threats: сильні, слабкі сторони, можливості й небезпеки. Загальний алгоритм SWOT-аналізу представлений на рис. 7.1.
^

Рис. 7.1 – Загальний алгоритм SWOT-аналізуSWOT-аналіз оформляється у вигляді матриці (рис. 7,2).


Сильні сторони
^
Слабкі сторони

МожливостіНебезпеки


Рис 7.2 – Матриця SWOT—аналізу


Переваги SWOT-аналізу — його простота, логічність, зручність сприйняття, тому він широко застосовується на практиці. Але ця модель слабко формалізована і не дає ніяких рекомендацій з формування стратегії. Цим можна пояснити появу інших, більш складних методів аналізу стратегії.

^ Матриця БКГ. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства по кожному напрямку його діяльності, і на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію дій підприємства на ринку й оптимальної стратегії перерозподілу фінансових потоків між різними напрямками діяльності. Рядки матриці — темп росту ринку, стовпці — відносна частка ринку (рис. 7.3). Темп росту ринку — найважливіша характеристика його привабливості. Відносна частка ринку, тобто частка ринку в порівнянні з ведучим конкурентом показує, наскільки сильні позиції підприємства на даному ринку.

^ ТЕМП РОСТА РИНКУ


Високий


"Зірка"


"Дика кішка"

Низький

"Дійна корова"
"Собака"

ВисокаНизька

Відносна частка ринку

Рис. 7.3 Матриця БКГ


Таким чином, матриця БКГ розбиває всі напрямки діяльності підприємства на чотири групи: "зірка", "дійна корова", "собака" і "дика кішка". У відношенні кожної з цих груп необхідна своя стратегія.

"Зірки" — це ідеальний випадок, що сполучає високі перспективи росту ринку із сильними позиціями підприємства на цьому ринку. Зірки — джерело не тільки короткострокового, але і довгострокового прибутку для підприємства, а тому вони є найкращим об'єктом для вигідних капіталовкладень. "Зірки" треба оберігати і зміцнювати.

"Дійні корови" — випадок, коли підприємство має сильні позиції на зрілому ринку. Ці напрямки діяльності приносять підприємству високий стабільний прибуток, хоча росту тут не передбачається. Тому у відношенні таких напрямків діяльності підприємство прагне зберегти частку ринку на наявному рівні. Основна мета підприємства у відношенні "дійних корів" — одержання максимального прибутку за короткий період. Капіталовкладення тут обмежуються необхідним мінімумом. Прибуток "дійних корів" інвестується в інші, більш перспективні напрямки діяльності.

"Собаки" — ситуація, коли слабкі позиції підприємства сполучаються з низькими темпами росту ринку. Такі напрямки діяльності безперспективні, тому в загальному випадку підприємство намагається позбутися від "собак". Як наслідок, у відношенні "собак" застосовуються стратегії вилучення капіталовкладень і "збору врожаю", тобто одержання максимальне можливого прибутку за мінімально можливий ^термін.

"Дикі кішки" — напрямку діяльності, де позиції підприємства хиткі, але перспективи розвитку ринку досить привабливі. Їх іноді ще називають "знаками питання" чи "важкими дітьми". Такі напрямки діяльності вимагають більш ретельної оцінки. Тут у підприємства є кілька стратегічних можливостей:

• інвестувати в такі напрямки діяльності, щоб усталити позиції підприємства на перспективних ринках і перетворити "дику кішку" в "зірку";

• ліквідувати даний напрямок діяльності, якщо в підприємства немає можливості здійснювати інвестиції.

Достоїнства моделі БКГ:

 • матриця пропонує диференційований підхід до розробки стратегії залежно від особливостей кожного напрямку діяльності;

 • матриця БКГ може бути основою для аналізу взаємодії між різними напрямками діяльності, аналізу різних стадій розвитку кожного напрямку діяльності;

 • матриця БКГ проста і зрозуміла (завдяки вдалим назвам "кліток" вона добре сприймається і запам'ятовується).

^ Недоліки моделі БКГ:

 • темпи росту ринку не завжди можуть служити адекватною оцінкою привабливості ринку: крім росту важливі такі фактори, як абсолютний розмір ринку, циклічність, сезонність, юридичні обмеження та ін.; крім того, темпи росту ринку залежать від стадії життєвого циклу продукції:

 • відносна частка ринку не завжди точно характеризує конкурентний статус підприємства: крім частки ринку, важливу роль тут відіграють фінансова міць підприємства, якість продукції, володіння патентами, ліцензіями, адекватність системи керування підприємством;

 • модель не враховує взаємозв'язок різних напрямків діяльності фірми (синергичний ефект): іноді "собака" може бути необхідна для оптимізації діяльності "зірки" і т.п.

Таким чином, матриця БКГ зручна, але має обмежений спектр застосування в стратегічному контролінгу.

^ Матриця Мак-Кінсі. Вона розроблена однойменною консультаційною фірмою за замовленням фірми "Дженерал електрик", являє собою розвиток і узагальнення матриці БКГ. Замість темпу росту ринку тут використовується комплексний показник привабливості ринку, а замість відносної частки ринку — комплексний показник конкурентоздатності підприємства (рис 7.4), тому на відміну від матриці БКГ матриця Мак-Кинси має більш широку сферу застосування. У порівнянні з матрицею БКГ у матриці Мак-Кинси відбитий більш гнучкий підхід до формування стратегії. Наприклад, якщо конкурентний статус підприємства слабкий, а прогнози розвитку ринку не передбачають бурхливого росту ("собака"), це ще не значить, що даний напрямок діяльності необхідно покинути: може статися, що "собака" знизить ризик чи збільшить ефективність діяльності підприємства в інших, більш перспективних сферах, тобто виявиться синергичний ефект.^ КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС

Сильний

Покористуватися, чи

піти

Реінвестувати прибуток чи покористуватися

Інвестувати чи утримувати позиції

Середній

Повільно

йти

Покористуватися чи піти

Інвестувати, максимально реінвестувати прибуток

Слабкий

Йти швидко

чи повільно, залишитися

Залишитися

чи повільно

піти

Інвестувати, реінвестувати,

пітиНизька

Середня

Висока

привабливість ринка

Рис. 7.4 – Матриця Мак-Кінсі


Для використання цієї матриці потрібно розрахувати комплексні показники привабливості ринку і конкурентоспроможності підприємства. Докладно методика їхнього розрахунку наведена в підручнику "Стратегічне керування" Ансоффа (див. 3).

^ Для оцінки перспектив росту використовують наступні параметри:

• темп росту відповідного сектора економіки;

• приріст чисельності споживачів;

• ступінь застаріння продукції;

• ступінь відновлення технології;

• динаміка географічного розширення ринку та ін.

^ Для оцінки рентабельності використовують наступні параметри:

• коливання цін;

• коливання обсягів продаж;

• циклічність попиту;

• місткість ринку в порівнянні з виробничими потужностями в галузі (тобто чи є в галузі потужності, що простоюють);

• тривалість життєвого циклу продукції;

• витрати, необхідні для виходу на ринок;

• перспективи руху цін на ринках ресурсів;

• час і вартість розробки нової продукції та ін.

^ Комплексний показник конкурентного статусу підприємства розраховують за формулою [7.1]

, (7.1)

де If, Ik, Io фактичний, критичний (мінімально можливий) і оптимальний рівні капіталовкладень відповідно;

Cf, З — фактичний і максимально можливий потенціал підприємства відповідно;

Sf, So — оцінки діючої й оптимальної стратегії підприємства відповідно.

З формули видно, що конкурентний статус підприємства визначається, по-перше, рівнем капіталовкладень, по-друге, стратегією і, по-третє, потенціалом підприємства.

Залежність рентабельності від величини капіталовкладень має вигляд параболи (рис .7.5).

Рис. 7.5 – . Залежність рентабельності від величини капіталовкладень


Для оцінки майбутньої ефективності діючої стратегії використовують табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Оцінка майбутньої ефективності діючої стратегії

Фактори успіху

Оцінка стратегії підприємтва, балів

^ Відносний рівень стратегії підприємства

у порівнянні

з оптимальною

стратегією

Sfi/Soi

діюча

(Sfi)

оптимальна

(Soi)
Політика росту


Ринкова диференціація


Продуктова диференціація


Всього (середнє арифметичне ) Sf / So

Комплексний показник потенціалу підприємства (З) розраховують аналогічним образом (табл. 7.2).


Таблиця 7.2 – Оцінка комплексного показника потенціалу .підприємства

^ Фактори успіху

Оцінка

потенціалу

підприємства

Відносний рівень стратегії підприємства

у порівнянні

з оптимальною

стратегією

(Cfl/Cоl)

діюча (Cfi)

оптималь-

на (СоІ)

1

2

3

4

^ Загальне керування:


• відповідність системи керування


особливостям середовища підприємства;


• керування ризиком;


• організація впровадження


нововведення;


• кадровий потенціал;


• корпоративна культура та ін.


Продовження табл. 7.2

1

2

3

4

^ Фінансове керування:


• фінансова стійкість;


• ліквідність;


• можливість одержання кредитів;


• керування грошовими потоками;


• податкова оптимізація та ін.


Маркетинг:


• аналіз ринку;


• вибір цільових сегментів ринку;


• активність використання методів


просування продукції на ринку;


• канали товароруху та ін.


Виробництво:


• собівартість продукції;


• керування запасами;


• матеріально-технічне


забезпечення;


• рівень застосовуваної техніки і


технології та ін.


НДОКР:


• кількість інновацій;


• технічний рівень розробок;


• новизна та ін.


Всього середнє арифметичне Cf/Cо

Оцінку виконують в балах по кожній групі факторів. Підсумковий бал обчислюють в такий же спосіб, як і при оцінці майбутньої ефективності.

У матриці Мак-Кінсі є достоїнства і недоліки (табл. 7.3)

Таблиця 7.3 – Достоїнства і недоліки матриці Мак-Кінсі

Достоїнства

Недоліки

• Більш широка сфера застосування в порівнянні з матрицею БКГ

• Не враховується можливість активного впливу підприємства на середовище

• Більш детальний аналіз привабливості ринку і конкурентного статусу підприємства за рахунок збільшення кількості оцінюваних факторів

• Передбачається, що майбутнє можна передбачати з достатнім ступенем точності, хоча при високому рівні невизначеності це не завжди можливо

• Суб'єктивізм в оцінці показників

• Розпливчастість рекомендацій

Таким чином, матриця Мак-Кінсі являє собою більш тонкий, але і більш складний інструмент стратегічного контролінгу в порівнянні з матрицею БКГ.

^ Конкурентний аналіз за Портером. Для аналізу положення підприємства в конкуренції М. Портер запропонував зобразити свого роду "поле сил" (рис. 7.6). На його думку, на будь-яке підприємство впливають п'ять основних сил:

• вплив покупців;

• вплив постачальників;

• можливість появи нових конкурентів;

• існування товарів-замінників;

• дії конкурентів усередині галузі.

Рис 7.6 – П'ять сил Портеру


Поява в галузі нових конкурентів залежить від існування "вхідних бар'єрів"— перешкод до входу на відповідний ринок:

• потреба у великих капіталовкладеннях (наприклад, у капіталомістких галузях, де для запуску виробництва необхідні великі інвестиції в основні фонди, технологію і т.д.);

• необхідність володіння патентами, ліцензіями для проникнення на ринок (це особливо важливо в наукомістких галузях);

• ефект масштабу: в багатьох галузях дрібне виробництво не може бути економічно ефективним і для того, щоб вийти на ринок, необхідно бути великим виробником;

• необхідність значних витрат на маркетинг, рекламу, створення каналів товару;

• обмеженість доступу до ресурсів (маються на увазі не тільки контакти з постачальниками, але і наявність кваліфікованих кадрів, інформації та ін.);

• державне регулювання (наприклад, появі закордонних конкурентів можуть перешкоджати митні обмеження);

• диференціація продукції чи послуг, коли в покупців формується прихильність до тієї чи іншої торгової марки та ін.

Замінники — це товари чи послуги, що задовольняють ті самі потреби покупців (наприклад, сік і газована вода). Існування товарів-замінників загострює конкуренцію.

^ Ефективні засоби в конкуренції з товарами-замінниками:

• диференціація товару, розробка нових моделей;

• маркетингова кампанія, що включає рекламу та інші методи просування товару:

• цінова конкуренція;

• гарна організація збуту, висока якість обслуговування та ін.

^ Конкуренція усередині галузі стає особливо гострою при наступних умовах:

• зрілість ринку чи стабілізація зниження обсягу продаж усієї галузі;

• наявність потужностей, що простоюють;

• велика кількість конкурентів;

• однорідність, недиференційованість товарів;

• наявність перешкод для зниження витрат (ці перешкоди можуть бути обумовлені технологією, вартістю ресурсів);

• високі постійні витрати, високі витрати на збереження продукції;

• наявність високих бар'єрів виходу, коли вихід з галузі пов'язаний зі значними фінансовими втратами.

Вплив постачальників виявляється головним чином у цінах і якості ресурсів, що поставляються, а також в умовах обслуговування.

^ Сила постачальників визначається такими факторами:

• відсутністю замінників для ресурсів, що поставляються;

• важливістю даного ресурсу для підприємства-покупця;

• відносними розмірами постачальника (великій фірмі простіше самій диктувати свої умови, ніж дрібній);

• питомою вагою галузі в структурі продаж постачальника (якщо ця питома вага невелика, постачальник може підвищити ціну чи знизити якість ресурсів, не побоюючись утратити ринок збуту).

Вплив покупців полягає у вимогах знизити ціни, підвищити якість продукції, поліпшити обслуговування.

^ Сила покупців залежить від наступних факторів:

• розміру фірми-покупця;

• ступеня однорідності продукції і діапазону її застосування;

• рівня інформованості покупців;

• важливості продукції для покупця та ін.

Проаналізувавши "поле сил", підприємство може вибрати оптимальну стратегію. На думку багатьох дослідників, існують три універсальних стратегії — зниження витрат, диференціація і фокусування.

Зміст стратегії зниження витрат — низькі витрати дозволяють зменшити ціну. Для здійснення цієї стратегії необхідний великий обсяг виробництва, потужна виробнича база, ефективна технологія, зручний у виготовленні дизайн виробу, чітка організація виробництва, дешева система розподілу. Небезпека цієї стратегії в тому, що конкуренти можуть оголосити "цінову війну", тоді жоден конкурент не зможе одержати високий прибуток. Ще одна небезпека — поява нових, більш ефективних технологій, що можуть звести нанівець конкурентну перевагу у витратах. Крім того, ця стратегія слабко враховує маркетингові аспекти конкуренції.

^ Стратегія диференціації полягає в тому, щоб випускати унікальну, індивідуалізовану продукцію з урахуванням специфічних вимог кожної групи споживачів і тим самим перевести конкуренцію в площину якості і технічних властивостей продукції. Диференціація може також полягати у створенні іміджу марки, особливому післяпродажному обслуговуванні. Застосування цієї стратегії вимагає навичок маркетингової діяльності, "творчої жилки", гнучкості виробництва. Небезпекою є те, що часто для покупців ціна не менш важлива, ніж властивості товару. Крім того, часом диференціація зводиться до імітації і, як тільки споживачі починають це розуміти, стратегія псевдодиференціації перестає "працювати".

Сутність стратегії фокусування — зосередити увагу на одному сегменті ринку, щоб орієнтуватися на специфічні вимоги саме цього сегмента. Як і попередня, дана стратегія також вимагає ретельного маркетингового аналізу. Ризикованість стратегії фокусування в тому, що товар може втратити свою привабливість для обраного сегмента ринку, наприклад, унаслідок скорочення обсягу сегмента.

Аналіз "п'яти сил Портера" має динамічний характер, дозволяє враховувати особливості конкретної ситуації, але він не дає ніяких конкретних рекомендацій, залишаючи можливість контролеру самому вибрати оптимальну стратегію.

Вплив сил Портера часто має випадковий, спонтанний характер, і пророчити його досить складно. Тому в тих випадках, коли потрібно прийняти негайне рішення по стратегії підприємства, доцільно використовувати діагностику за слабкими сигналами.

^ Діагностика за слабкими сигналами

Зміст цього методу діагностики полягає в тому, щоб вчасно визначити слабкі сигнали — ранні й неточні ознаки настання кризових ситуацій — і вчасно відреагувати на них.

Необхідність діагностики за слабкими сигналами виникає в ситуації, коли рівень нестабільності середовища підприємства надзвичайно високий. Шкала, що дозволяє оцінити рівень нестабільності в балах, подана на рис. 7.7. Високому рівню нестабільності відповідає 4—5 балів.

В умовах нестабільності відомості про виникаючу загрозу зростають поступово: спочатку з'являються перші ознаки змін у зовнішньому середовищі, потім визначається можливе джерело цих змін і загроза конкретизується (але не настільки, щоб розрахувати, як вона позначиться на доходах підприємства). Далі стає можливим визначити заходи протидії виниклій загрозі, хоча інформації ще не достатня для розрахунку й аналізу наслідків. Вони можуть бути розраховані й проаналізовані лише тоді, коли дії фірми спрямовані на запобігання впливу загрози.

Щоб вчасно реагувати на сигнали, що надходять як ззовні, так і з внутрішнього середовища, у рамках системи контролінгу повинне бути організоване спостереження за великою кількістю параметрів, що характеризують умови життєдіяльності підприємства. Це складно, але складність проблеми не може бути виправданням для відмови від її вирішення.

Найбільш доцільним напрямком для організації й контролю за параметрами зовнішнього і внутрішнього середовищ є організація моніторингу — безупинного систематичного спостереження за параметрами зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства, збору й аналізу інформації.


Характеристики

Стадія

Стабільність

Реакція на

проблеми

Передба-чення

Дослідження

Творчість

^ Звичність подій

Звичні

У межах екстраполяції

досвіду

Несподівані аналогії, що мають місце у минулому

Несподівані й зовсім нові

^ Темп зміни

Повільніше, ніж реакція фірми

Порівнянні з реакцією фірми

Швидше, ніж реакція фірми

Передбачуваність

майбутнього

За аналогією з минулим

Шляхом

екстраполяції

Передбачувані

серйозні проблеми і нові можливості

Часткова

передбачуваність по слабкими

сигналами

Шкала

нестабільності (бали)

____1___________2________3__________4________5_____Рис. 7.7 – Рівні нестабільності середовища підприємства [3, с. 46]

7.3. Методи оперативної діагностики

7.3.1. Аналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану дозволяє визначити, наскільки стійке підприємство, чи здатне воно вчасно розплатитися з кредиторами, який прибуток воно одержало і чому.

Ціль фінансового аналізу – оцінка минулої діяльності підприємства, його становища на даний момент і його майбутній потенціал.

Вся інформація, що збирається в балансах, підлягає уважному вивченню й аналізу, що дозволяє визначити стан справ і можливі шляхи розвитку підприємства.

Одне з найважливіших завдань фінансового аналізу – визначення та аналіз прибутку підприємства. Для аналізу прибутку, що розуміється як різниця між доходами і витратами, використовується рентабельність.

У курсах "Фінанси підприємства", "Фінансовий менеджмент" студенти спеціальності "Менеджмент організацій" будуть докладно розглядати порядок розрахунку і використання в аналізі різних фінансових показників. Тут же ми обмежимося тільки деякими з них.

Найбільш цікавим за змістом є показник cash-flow. Це фінансово-економічний показник, під яким розуміються в основному засоби, зароблені власними силами підприємства. Він складається з прибутку і розрахункової амортизації звітного періоду і характеризує як фінансову силу підприємства, так і його ліквідність. У зв'язку з цим щомісячне спостереження за ним дозволяє контролювати вплив поточної виробничої діяльності підприємства на ліквідність.

За допомогою показника cash-flow можна тільки визначити всі показники рентабельності, а саме

Р cash-flow = , (7.1)

де Р cash-flow – рентабельність обороту за cash-flow;

В – виторг від реалізації;

НП – чистий прибуток;

А – амортизація.

Обчислена таким шляхом рентабельність обороту показує, яка частка виторгу реалізації знаходиться у вільному розпорядженні підприємства для фінансування інвестицій, погашення боргів і виплати дивідендів. Він також показує масштаб прибутковості й самофінансування підприємства.

Взаємозв'язок і взаємозалежність найбільш важливих показників добре можна проілюструвати також за допомогою "піраміди показників" (див рис. 7.8).

Піраміда показників допомагає виявити важелі керування ефективністю діяльності підприємства. Наприклад, для того, щоб збільшити рентабельність власних засобів, можна збільшити ефективність використання капіталу в цілому або нарощувати частку позикових засобів. Для збільшення рентабельності капіталу існують два основних шляхи: перший – збільшення рентабельності діяльності за рахунок підвищення цін і зниження витрат; другий – прискорення оборотності активів.

За допомогою показників контролер може не тільки зробити висновки про фінансовий стан підприємства в даний момент, але і запропонувати шляхи вирішення наявних проблем, виявити сприятливі й несприятливі тенденції.

Одним з найважливіших завдань контролера є своєчасне виявлення вузьких місць у фінансовому становищі підприємства, відстеження "слабких сигналів" про настання банкрутства. Для пророкування банкрутства використовують показник, що називається Z-рахунком Альтмана. Він розраховується на основі балансу підприємства і звіту про фінансові результати, а також ринкової вартості звичайних і привілейованих акцій:

Рис. 7.8 – Піраміда показників


,

де – вартість оборотних коштів;

– короткострокова заборгованість;

А – підсумок балансу;

Р – резерви;

Ф – фонди;

КК – статутний капітал;

Д – позиковий капітал;

– чистий виторг.

За розрахованим значенням Z-рахунку можна зробити висновки про ступінь імовірності банкрутства.

Значення Z-рахунку

Імовірність банкрутства

До 1,8

дуже висока

1,8 – 2,7

висока

2,71 – 2,9

існує можливість

2,91 і вище

дуже низька


7.3.2. Аналіз беззбитковості

Точка беззбитковості – обсяг доходу, якого треба домогтися при досягнутому рівні ціни. щоб збитки фірми були нульовими.

Розрахунок точки беззбитковості за своєю суттю є спробою комплексно розглянути взаємодію пропозиції, якою фірма здатна керувати і попиту, керувати яким неможливо. Оскільки основним фактором формування пропозиції є витрати, то основою точки аналізу є розгляд співвідношень між загальним виторгом від продаж і загальним рівнем витрат при різних рівнях цін і продаж.

Експертна діагностика витрат та прибутку підприємства виконують за допомогою моделі "витрати-обсяг-прибуток". Аналіз цієї моделі дозволяє відповісти на такі запитання:

 • Який вплив на прибуток має зміна ціни на реалізовану продукцію, зміна змінних і постійних витрат та обсяг реалізації?

 • Який обсяг продаж забезпечує досягнення беззбитковості?

 • Який прибуток можна чекати при даному рівні реалізації?

 • Який мінімальний рівень цін на продукцію підприємства при заданому обсягу випуску дозволить уникнути збитків?

 • Як зміна в асортименті реалізованої продукції на-1 впливає на прибуток і мінімальний беззбитковий обсяг?

 • Чи робити товари і послуги, чи самостійно замовляти їх на стороні?

 • Яка нижня межа ціни на реалізовану продукцію?

Модель беззбитковості засновується на таких вихідних припущеннях:

 • поводження витрат і виторгу можна з достатньою точністю виразити лінійною функцією однієї змінної — обсягу випуску (ефективність використання ресурсів і ціни на них залишаються постійними в рамках визначеного інтервалу значень обсягу випуску);

 • асортимент випуску і реалізації залишається постійним;

 • обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації;

 • усі витрати можна класифікувати як постійні й змінні;

 • єдиний спосіб впливу на витрати для керівника — це зміна обсягу чи структури випуску.

Зрозуміло, що такі вихідні припущення далеко не завжди відповідають дійсності.

Аналіз беззбитковості проводять в алгебраїчній чи графічній формі. Графік взаємозв'язку між витратами, обсягом і прибутком підприємства поданий на рис. 7.9.

Залежність виторгу, змінних, постійних витрат і прибутку від обсягу випуску і реалізації продукції можна подати у вигляді формул

; ; ;

,

де В виторг;

Ц ціна за одиницю продукції;

Q обсяг випуску і реалізації продукції, натур. од.;

F сумарні постійні витрати;

v змінні витрати на одиницю продукції;

V змінні витрати на весь обсяг випуску;

П – прибуток.

Рис. 7.9 – Графік беззбитковості:

^ 1— постійні витрати; 2 — змінні витрати; 3 — сумарні витрати; 4 — виторг; Тз — точка закриття; Тб — точка беззбитковості (критичний обсяг)


На підставі цієї моделі можна розрахувати ряд аналітичних показників, що допомагають керівнику в прийнятті рішень: маржинальний прибуток, коефіцієнт виторгу, точку беззбитковості, силу операційного важеля, точку беззбитковості, запас фінансової міцності.

Маржинальний прибуток — це різниця між виторгом і змінними витратами. Іноді маржинальний прибуток називають сумою покриття (це та частина виторгу, що залишається на покриття постійних витрат і формування прибутку). Маржинальний прибуток розраховують за формулою:

МД = В – Ззм .

Маржинальний прибуток можна розрахувати не тільки на весь обсяг випуску в цілому, але й на одиницю продукції кожного виду (питомий маржинальний прибуток). Економічний зміст цього показника — приріст прибутку від випуску кожної додаткової одиниці продукції:

МД = (В – V) : Q = Ц – v.

Коефіцієнт виторгу (Квит) показує, який відсоток виторгу складає маржинальний прибуток, тобто відсоток виторгу, що йде на покриття постійних витрат і утворення прибутку. Він може розраховуватися або у відсотках, або в питомих частках:

.

Коефіцієнт виторгу показує приріст прибутку підприємства в абсолютному вираженні при збільшенні виторгу на 1 грн.:

,

де - зміна прибутку, грн.;

- зміна виторгу, грн.

Чим більше коефіцієнт виторгу, тим сильніше змінюється прибуток у результаті коливань виторгу. Тому великий коефіцієнт виторгу вигідний у випадку, якщо попит на продукцію підприємства стабільно високий: тоді навіть невеликий приріст виторгу приведе до істотного зростання прибутку. Якщо попит нестабільний і висока імовірність того, що фактичний виторг виявиться менше запланованого, високий коефіцієнт виторгу свідчить про збільшення ризику збитку. Отже, у випадку збільшення коефіцієнта виторгу необхідно подбати про створення резервів, збереження запасу ліквідності та ін. Коефіцієнт виторгу можна знизити, якщо збільшити частку змінних витрат і зменшити частку постійних витрат.

^ Точка беззбитковості — це обсяг випуску, при якому прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто обсяг, при якому виторг дорівнює сумарним витратам. Іноді її називають критичним обсягом: нижче цього обсягу виробництво стає нерентабельним. На графіку точка беззбитковості відповідає точці перетину ліній сумарних витрат і виторгу. Формула розрахунку така:

,

де – точка беззбитковості (критичний обсяг у натуральному вираженні);

Ц – ціна одиниці продукції;

v змінні витрати на одиницю продукції.

Критичний обсяг виробництва і реалізації продукції можна розрахувати не тільки в натуральному, але й у вартісному вираженні. Економічний зміст цього показника — виторг, при якому прибуток підприємства дорівнює нулю: якщо фактичний виторг підприємства більше критичного значення, він дістає прибуток, у противному разі — збиток. Формула розрахунку,

,

де – критичний обсяг виробництва і реалізації продукції, грн.

Чим менше критичний обсяг, тим швидше досягається прибуток і менше операційний ризик за інших рівних умов.

Строго кажучи, наведені вище формули розрахунку критичного обсягу виробництва і реалізації в натуральному і вартісному вираженні справедливі тільки для двох випадків: коли підприємство випускає тільки один вид продукції або коли структура випуску фіксована, тобто пропорції між різними видами продукції залишаються незмінними, наприклад, якщо ці пропорції задаються технологією, сировиною та ін., як відбувається, зокрема, у гірничодобувній промисловості. У підприємств різноманітним асортиментом випуску для кожного можливого співвідношення між видами продукції, що випускається, існує своя точка беззбитковості.

Однак, якщо обсяг менше критичного, то це ще не значить, що випуск треба припиняти: може бути так в короткостроковому періоді, коли в підприємства немає можливості змінити свої постійні витрати, виробництво і реалізація продукції допомагають зменшити збитки. На перших етапах освоєння нової продукції збитки також можуть бути тимчасовим явищем. Виробництво стає економічно неефективним тільки тоді, коли виторг не покриває постійних витрат. У цьому випадку підприємство вигідніше закрити, ніж оплачувати постійні витрати.

^ Точка закриття підприємства — це обсяг випуску, при якому підприємство стає економічно неефективним, тобто коли виторг дорівнює постійним витратам:

Q** = F : Ц,

де Q** точка закриття.

Якщо фактичний обсяг виробництва і реалізації продукції менше ^ Q**, підприємство не виправдовує свого існування і його варто закрити. Якщо ж фактичний обсяг виробництва і реалізації продукції більше Q**, підприємству слід продовжувати свою діяльність, навіть якщо воно одержує збиток.

Ще один аналітичний показник, призначений для оцінки ризику, — "запас міцності": це різниця між фактичним і критичним обсягами випуску і реалізації (у натуральному вираженні):

Кз.м. = Qф – Q*,

де Кз.м. — запас міцності;

Qф — фактичний обсяг випуску і реалізації продукції.

Корисно розрахувати відношення запаса міцності до фактичного обсягу (у відсотках). Ця величина покаже, на скілька відсотків може знизитися обсяг випуску і реалізації, щоб підприємству вдалося уникнути збитку.

ДО% = Кз.м. / Qф * 100%,

де ДО% — відношення запаса міцності до фактичного обсягу, %.

Запас міцності характеризує ризик підприємства: чим менше точка, тим більше ризик того, що фактичний обсяг виробництва і реалізації продукції не досягне критичного рівня Q* і підприємство виявиться в зоні збитків.

Економічний зміст запасу фінансової міцності всього підприємства в цілому — це вартісне вираження точки безпеки. Вона показує, наскільки фактичний обсяг близький до критичного, а запас фінансової міцності допомагає оцінити, наскільки фактичний виторг наближається до критичного. Формула розрахунку така:

,

де Зфм — запас фінансової міцності.

Запас фінансової міцності показує, на скільки гривень може знизитися виторг, щоб підприємство не несло збитку. Чим більше запас фінансової міцності, тим стабільніше положення підприємства.

Можна також розрахувати запас фінансової міцності у відсотках до виторгу від реалізації, яке процентне зниження виторгу може витримати підприємство без серйозної загрози для свого фінансового становища.

Якщо підприємство на графіку беззбитковості знаходиться праворуч від критичної точки Q*, його прибуток дорівнює сумі питомого маржинального прибутку від усіх одиниць продукції, зроблених понад критичний обсяг:

П = (Qф – Q*) т = (Qф – Q*)(Ц – v).

Таким чином, будь-яка зміна обсягу реалізації викликає ще більшу зміну прибутку. Цей феномен називається ефектом операційного важеля.

^ Сила операційного важеля — це відношення маржинальной прибутку до власне прибутку:

L = M/П = (S – V)/П,

де L сила операційного важеля.

Сила операційного важеля показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні виторгу на 1%:

,

тобто якщо прибуток близький до нуля, то сила операційного важеля прагне до нескінченності: навіть слабкі коливання обсягу виробництва навколо критичної точки викликають сильні відносні коливання прибутку.

Знаючи силу операційного важеля, можна визначити, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні виторгу на певний відсоток:

.

Чим більше питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат, тим сильніше діє операційний важіль. Потужний операційний важіль — це високий операційний ризик. Тому в ситуації, коли попит нестабільний, рекомендується знижувати постійні витрати: навіть невелике зниження виторгу викликає різке падіння прибутку. Якщо попит стабільний, доцільно знижувати частку змінних витрат і нарощувати частку постійних витрат, тому що це приведе до більшого приросту прибутку.

Аналіз беззбитковості дозволяє оцінити результати діяльності підприємства (знаходиться воно в зоні прибутку чи в зоні збитків), а також допомагає виробити рекомендації зі збільшення прибутковості поточної діяльності підприємства. На сучасних підприємствах через нестабільність ринку сировини однієї з найважливіших статей витрат є витрати на створення матеріальних запасів, тому для оперативної діагностики велике значення має аналіз матеріальних потоків.

^ Аналіз матеріальних потоків

Одним з найбільш розповсюджених методів, застосовуваних у контролінгу матеріальних потоків, є АВС-аналіз. В основі цього методу лежить закон, відкритий італійським економістом В. Парето. Стосовно до витрат на створення матеріальних запасів цей закон формулюється так: 80% витрат припадає на 20% видів матеріалів (зазначимо, що 80% виторгу підприємства може припадати на 20% видів продукції, 80% суми дебіторської заборгованості може числитися за 20% дебіторів, 80% кредиторської" заборгованості може випасти на 20% постачальників). Здоровий глузд підказує, що саме цим 20% варто приділяти пріоритетну увагу.

Сутність ^ АВС-аналізу матеріальних потоків полягає в розподілі всіх видів матеріалів на три групи:

 • група А — найбільш дорогі види матеріалів (ті самі 20%, на які припадають 80% витрат);

 • група В — матеріали середньої важливості (ті, на які в сумі приходиться 15% витрат);

 • група З — маловажливі матеріали (тобто сумарна вартість яких складає всего 5% усіх витрат підприємства на створення матеріальних запасів).

Логіка підказує, що матеріали групи ^ А заслуговують підвищеного контролю (оскільки тут зусилля будуть винагороджені), матеріали групи У вимагають уваги лише зрідка, а керуванню запасами матеріалів групи З не варто приділяти занадто багато сил і часу. Саме така політика допоможе підприємству оптимізувати свої витрати на створення матеріальних запасів, а також найбільш ефективним чином використовувати час і зусилля своїх співробітників, які займаються керуванням матеріальними потоками.

Класифікація матеріалів на три групи відбувається в кілька етапів. Спочатку необхідно скласти перелік матеріалів з вказівкою їхньої ціни, кількості й вартості (табл. 43).
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconСучасні методи оцінювання фінансово-економічного стану підприємства: теоретичні та практичні аспекти
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconОБҐрунтування фінансово-економічного механізму підприємства
Проведено аналіз понять системи управління, господарського, фінансового та економічного механізмів підприємства, запропоновано поняття...
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІІ обсяг модуля
Методологічні засади діагностики. Матричне моделювання цільового вибору репрезентативних індикаторів. Діагностика фінансового стану...
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconВиникнення та розвиток державного фінансово-господарського аудиту
Робота присвячена вивченню питань виникнення та розвитку державного фінансово-господарського аудиту, його порівнянню з державним...
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconДетальний аналіз сучасних методів оцінювання фінансово-економічного стану підприємства, їх теоретичних та практичних аспектів

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики icon"економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconСпосіб діагностики донозологічного стану чоловіків
Спосіб діагностики донозологічного стану чоловіків /Омельянчик Л. О., Колісник Н. В., Самойленко  Ж. С. Заяв 22. 10. 2007. Опубл....
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconПсихолого – педагогічна діагностика в роботі з батьками Основне завдання педагогічної діагностики- визначити рівень розвитку особистості
Чи дозволяєте Ви собі в присутності дитини критикувати її вихователів І вчителів?
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconДиференціальна діагностика рикетсіозів. Диференціальна діагностика хвороби лайма тривалість – 6 годин. 1 Актуальність теми
Особливості діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передавання (тропычна малярія, арбовірусні...
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства мета І завдання діагностики iconПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи