Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» icon

Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа»
Скачати 43.73 Kb.
НазваПерелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа»
Дата30.06.2012
Розмір43.73 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК НАЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

з психіатрії та наркології

для студентів 4 курсу за спеціальністю

«Лікувальна справа», «Педіатрія»


 • Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

 • Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

 • Вітенко І.С., Спіріна І.Д. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. – Дніпропетровськ.: АРТ-ПРЕС, 2002.

 • Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

 • Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров'я, 1993.

 • Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А. Наркологія. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

 • Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М.: Медицина, 2002.

 • Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е.Бачерикова. – К.: Здоров'я, 1989.

 • Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.

 • Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров'я, 1993.

 • Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. – М.: Медицина, 1991. – 302 с.

 • Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. – М.: Медицина, 1997.

 • Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998.

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 59 від 5.02.2007 р. „Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Психіатрія”.

 • Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М., 1997.

 • Сонник Г.Т. Психіатрія: Підручник / Г.Т.Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипніков. – К.: Здоров’я, 2006.     

 • Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин. – Дніпропетровськ, 2005.

 • Психіатрія / О.К.Напрєєнко, І.Й.Влох, О.З.Голубков; За ред. проф. О.К.Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001.^

Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс „Психіатрія та наркологія як навчальна дисципліна”:

 • ґрунтується на вивченні студентами психології, медичної психології, анатомії людини, фізіології, патоморфології, патофізіології, біологічної та біоорганічної хімії, пропедевтики внутрішньої медицини, фармакології і медичної рецептури, радіаційної медицини, неврології й інтегрується з цими дисциплінами;

 • закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з психіатрії і наркології в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності;

 • закладає основи здорового способу життя та профілактики психічних порушень у процесі життєдіяльності.

^ Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 2 модулі,           до складу яких входять блоки змістових модулів:

^ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

Змістові модулі:

1. Загальні питання психіатрії та наркології.

2. Загальна психопатологія.

^ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИХІАТРІЯ

Змістові модулі:

3. Органічні (у тому числі й сиптоматичні) психічні розлади.     Екологічна психіатрія.

4. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин     та залежності від них.

5. Психогенні психічні захворювання.

6. Поліетіологічні психічні захворювання.

7. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість.

  Порушення психологічного розвитку. Поведінкові розлади, що     починаються у дитячому та підлітковому віці.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно – модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися впродовж навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі усіх тем, які входять до складу змістових модулів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів психіатрії та наркології.


Практичні заняття за методикою їх організації передбачають:

 • дослідження студентами порушень психічних функцій у клінічних бесідах з хворими або на підставі клінічних прикладів, записаних у відеофільмах, кінофільмах, поданих у комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів та синдромів психічних порушень, визначення етіологічних факторів, патогенетичних механізмів, типу перебігу захворювання);

 • обґрунтування попереднього діагнозу психічних та психосоматичних розладів, визначення тактики ведення хворих, призначення невідкладної медичної допомоги;

 • вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів та синдромів психічних порушень, визначення тактики ведення хворих), що мають клінічне спрямування.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення клініко-психопатологічного дослідження і трактування та оцінка його результатів, аналіз і оцінка результатів експериментально-психологічних та патопсихологічних досліджень; контроль практичних навичок тощо.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.


Схожі:

Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconТематичний план практичних занять з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичних факультетів №1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія» у 2009/2010 н р
Предмет І завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості...
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconКалендарний план лекцій з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету №1 за спеціальністю „медична психологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю 110110 „Медична психологія на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Перелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу мед фак. №2 за спеціальністю «Лікувальна справа» (англом.) на весняний семестр 2010-2011навчального року
Змістовий модуль Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи