С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и icon

С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и
Скачати 445.87 Kb.
НазваС. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и
Сторінка1/3
Дата30.06.2012
Розмір445.87 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


С.А. Александрова


ПРОГРАМА І Р О Б О Ч А ПРОГРАМА

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Професійно-комунікативна компетентність”


(для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальностей 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Професійно-комунікативна компетентність” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм», спеціальностей 7.050401 – «Туризм», 7.050402 – «Готельне господарство») / Укл.: Александрова С.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 31 с.


Укладач: Александрова С.А.


Наведені програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовими модулями й темами. Включено плани лекцій і практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання і критерії оцінювання знань студентів.


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 8 від 20 березня 2008 р.ВСТУП


Проблема підготовки фахівців, конкурентоздатних як на вітчизняному, так і на ще більш вимогливому світовому ринку праці є однією з найбільш актуальних у сучасній вищої школи України. Значною мірою це стосується підготовки фахівців сфери туристської індустрії. Цей факт пов’язаний з тим, що, по-перше, молода туристська галузь потребує кваліфікованих фахівців. По-друге, згідно із законодавством України вона як одна з пріоритетних вимагає підвищення вимог до її працівників. По-третє, надзвичайна вимогливість самої сфери діяльності, для досягнення успіху в якій необхідно володіти багатьма здібностями, навичками, уміннями, працездатністю і певним талантом.

Згідно із Законом України «Про туризм» до інфраструктури ринку туристських послуг можна віднести: засоби розміщення туристів; об'єкти ресторанного господарства; засоби транспорту, що обслуговують туристів; об'єкти пізнавального, оздоровчого, культурно-історичного, релігійного, спортивного, розважального характеру, а також об'єкти іншого призначення, що використовуються при наданні туристських послуг або спеціально створені з цією метою; організації, які надають екскурсійні послуги, послуги гідів-перекладачів і здійснюють формальності при перетинанні кордону між державами.

Об'єктом діяльності туристської індустрії є система дій, спрямованих на формування, просування і реалізацію туристського продукту, готельно-ресторанних послуг, екскурсійного, санаторно-курортного й спеціалізованого обслуговування.

ЇЇ суб'єкти забезпечують прийом, обслуговування і перевезення туристів. Це та галузь діяльності, фахівці якої мають володіти, нарівні із професійними знаннями, уміннями й навичками, комунікативною грамотністю та компетентністю як у рамках рідної культури, так і в міжкультурному спілкуванні.

Високий рівень комунікативної компетентності для фахівців туристського, курортного, готельного і ресторанного бізнесу є професійно важливою якістю, що забезпечує успішну діяльність, пов'язану з постійними міжособистісними комунікаціями.

Метою дисципліни є формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, набуття практичних навичок ведення ефективних міжособистісних комунікацій у сфері гостинності. Предметом дисціплини є закономірності процесу міжособистісної взаємодії, сукупність типів комунікативних ситуацій у професійній діяльності.

^ ПРОГРАМА Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И


Освітньо-кваліфікаційний рівень - «Спеціаліст»


Галузь знань 1401 - „Сфера обслуговування”

0201 - „Культура”


Напрям підготовки ^ 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа”


Статус дисципліни - варіативна


Загальна кількість кредитів/годин 2/72


Форма підсумкового контролю - залік


Стандарт чинний з дати затвердження.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано й розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства.


Програма розроблена на основі:


ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.


ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.


ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів,2007р.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки

7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


1. Мета, предмет і місце дисципліни


1.1. Мета й завдання вивчення дисципліни - формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, набуття практичних навичок ведення ефективних міжособистісних комунікацій в туріндустрії.


1.2. Предмет вивчення: закономірності процесу міжособистісної взаємодії, сукупність типів комунікативних ситуацій у професійній діяльності.


1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця


Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається на дану дисципліну

ГСЕП 1 Психологія
ГСЕП 5,6. Українська мова професійного спрямування
ГСЕП 13. Етика й естетика
ПП 23. Менеджмент туризму
ВПП 1 Ефективні комунікації
ВСПП 8 Соціальні технології
2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)


Модуль 1. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 2/72


Змістовий модуль 1.1. Туристська індустрія як сфера міжособистісних і міжкультурних комунікацій


УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри, їх види й способи подолання

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації у сфері туристської індустрії.


Змістовий модуль 1.2. Особливості комунікацій у сфері туризму


УНЕ 1. Техніка успішної презентації у сфері туристської індустрії.

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами у сфері туристської індустрії

УНЕ 3. Ділові переговори у сфері туристської індустрії.

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет.


^ 4. Рекомендована література


Див. Робочу програму навчальної дисципліни „Управління персоналом”.


5. Анотація


Анотація програми навчальної дисципліни

^ «ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»


Мета і завдання вивчення дисципліни: формування професійної комунікативної компетентності, оволодіння теоретичними основами, системами норм і цінностей професійної комунікації, вміння вести ефективні ко­мунікаційні взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій

Предмет вивчення: загальні поняття з ділового професійного спілкування та комунікацій у сфері туризму як на міжособистісному, так і на міжкультурному рівнях, типові комунікативні ситуації в туріндустрії.


Змістовий модуль 1.1. Туристська індустрія як сфера ділового, професійного спілкування і комунікацій


УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри в туріндустрії, їх види і способи подолання.

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації у сфері туристської індустрії.


Змістовий модуль 1.2. Особливості комунікативної компетентності фахівців туристської індустрії


УНЕ 1. Техніка успішної презентації у сфері туристської індустрії.

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами у сфері туристської індустрії

УНЕ 3. Ділові переговори у сфері туристської індустрії.

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет.


^ Р О Б О Ч А ПРОГРАМА

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И


Робоча програма розроблена на основі:


ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм”, спеціальності „Готельне господарство”;напряму підготовки бакалаврів, 2007р.


ГСВО МОНУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа”, галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”, напряму підготовки бакалаврів, 2007р.


ГСВО МОНУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки 7.140101 - „Готельно-ресторанна справа”, галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки 7.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”, напряму підготовки бакалаврів, 2007р.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціаліста з напряму підготовки

7.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування”, 2007р.


Структура робочої програми навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» наведена в табл. 1.


Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність»

^ Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних до ECTS - 2, у тому числі: змістових модулів – 2;

самостійна робота.

Шифр та назва напряму 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа


Варіативна. Рік підготовки – 5.

Семестр – 9.

Кількість годин: усього – 72;

за змістовими модулями:

ЗМ1 – 24

ЗМ2 - 48

Шифр та назва професійного спрямування 7.020107 - „Туризм”

7.14010 -„Готельно-ресторанна справа


Лекції – 18 годин.

Практичні заняття – 18 годин.

Самостійна робота – 36 годин.

Кількість тижнів викладання дисципліни: 18.

Кількість занять за тиждень – 0/1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «Спеціаліст».

Вид підсумкового контролю: залік.

Основними видами навчальних (аудиторних) занять, у процесі яких студенти отримують необхідні знання, є лекції, практичні заняття, консультації. Важливим елементом оволодіння знаннями й навичками у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, який сприяє формуванню практичних навичок роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичного й практичного кола проблем, що вивчаються дисципліною, є самостійна робота студента.

Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.  1. ^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ


Дисципліна «Професійно-комунікативна компетентність» є варіативною для підготовки спеціалістів напрямів 7.020107 - „Туризм”, 7.14010 -„Готельно-ресторанна справа”

Необхідна навчальна база для вивчення дисципліни: з метою оптимального засвоєння матеріалу студенти мають до початку вивчення дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» опанувати знання, уміння і навички з дисциплін: Психологія, Українська мова професійного спрямування, Етика й естетика, Менеджмент туризму, Соціальні технології, Ефективні комунікації

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів із наступних питань:

  • комунікації у сфері туристської індустрії;

  • види комунікацій ву сфері туристської індустрії;

  • комунікативні бар’єри й основні засоби їх подолання;

  • психологічні основи процесу комунікації.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні навички і уміння:

  • аналізувати й прогнозувати поведінку співрозмовника;

  • вести ефективні комунікації у професійній діяльності;

  • орієнтуватися в невербальних аспектах ведення комунікації

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста.  1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Професійно-комунікативна компетентність»


При вивченні дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» студенти мають ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами і методами навчання, видами й методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» складається з двох модулів, кожний з яких вміщує відносно окремий блок дисципліни.

Основними видами навчальних (аудиторних) і позааудиторних занять при вивченні дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» є лекції, практичні заняття і самостійна робота студентів. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл.2.

Таблиця 2 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліниМодулі (семестри) й змістові модуліВсього, кредит/

годин

Форми навчальної роботи

Лекції

Практичні

СРС

^ Модуль 1. Професійно-комунікативна компетентність

72

18

18

36

Змістовий модуль 1.1 Туристська індустрія як сфера ділового, професійного спілкування та комунікацій.


УНЕ 1. Ділове, професійне спілкування та комунікації у сфері туризму.


16

6

4

6

УНЕ 2 Комунікативні бар'єри в туріндустрії, їх види та способи подолання


14

2

4

8

УНЕ 3. Комунікативна компетентність як найважливіша складова професійної підготовки фахівців сфери туризму. Техніка ведення ефективної комунікації.


10

2

2

6

Змістовий модуль 1.2 Особливості комунікативної компетентності фахівців туристської індустрії.


УНЕ 1. Техніка успішної презентації в туріндустрії.


10

2

4

4

УНЕ 2. Техніка успішної роботи зі споживачами в туріндустрії


8

2

2

4

УНЕ 3. Ділові переговори в туріндустрії.


8

2

2

4

УНЕ 4. Комунікації в мережі Інтернет


6

2
4
  1   2   3

Схожі:

С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconХарківська національна академія міського господарства програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и
«Менеджмент» професійного спрямування 050200 – «Менеджмент організацій» (галузі знань 0306 – «Менеджмент І адміністрування» напряму...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconС. А. Александрова програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconПрограма таробоча програма навчальноїдисциплін и «рекреаційна географія»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «рекреаційна географія» для студентів спеціальності 050400 «Туризм», 050400 «Готельне...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconН. М. Александрова // Научные исследования в образовании. 2010. №11. С. 11a-12
Александрова, Н. М. Концептуально-методологические особенности реформирования современного высшего профессионального образования...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Александрова, Н. М. Концептуально-методологические особенности реформирования современного высшего профессионального образования...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека розведення та утримання собак
...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconА. В. Васильєв // Сумщина. 2012. №1 3 січня. С. 1
Александрова, Б. Учиться никогда не поздно: "университет третьего возраста" приглашает в студенты пенсионеров. Юридическая клиника...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Александрова, Б. Учиться никогда не поздно: "университет третьего возраста" приглашает в студенты пенсионеров. Юридическая клиника...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Сумщина на сторінках періодичної преси Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Александрова, Б. Путь с Родины и обратно [Текст] : как знамя Кадетского корпуса покинуло Сумщину / Б. Александрова // Ваш шанс. –...
С. А. Александрова програмаіробоча програма навчальноїдисциплін и iconХарківська національна академія міського господарства с. А. Александрова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни «управління персоналом» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи