Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" icon

Програма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи економіки"
Скачати 156.65 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи економіки"
Дата30.06.2012
Розмір156.65 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету


_____________А.В. Васильєв


« » 20 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з дисципліни "Основи економіки"

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”

за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба"

галузі знань 1501 "Державне управління"


Суми 2011


1. Загальні положення.


Фахове вступне випробування з дисципліни "Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістра.

Фахове вступне випробування складається з одного етапу – письмова відповідь на 20 тестових питань.

На Фахове вступне випробування виноситься дисципліна "Основи економіки"

Час відповіді на 20 тестових питань – 80 хвилин.


^ 2. Анотації та ключові питання з дисципліни "Основи економіки", що виноситься на фахове вступне випробування


Зміст дисципліни "Основи економіки"

Економічна теорія. Економічні категорії. Економічні закони. Економічна система, її складові. Фактори виробництва. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Суспільне виробництво: стадії, структура, галузі. Суспільний продукт. Форми суспільного продукту. Типи, види і форми власності. Відносини власності в Україні. Форми господарювання: натуральне виробництво, товарне виробництво. Товар і його властивості. Споживча вартість товару. Вартість товару. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Величина вартості товару. Закон вартості. Походження і сутність грошей. Функції грошей. Грошова система. Кредитні, готівкові, безготівкові, електронні гроші. Закон грошового обігу. Ринок як форма організації суспільного виробництва. Поняття ринку. Ознаки сучасного ринку. Суб’єкти і об’єкти ринку. Види ринків. Функції ринку. Інфраструктура ринкового господарства. Типи і моделі ринкової економіки. Ціна: сутність, чинники, що впливають на формування ціни. Види цін. Ціноутворення в ринковій економіці. Закон попиту. Індивідуальний і ринковий попит. Закон пропозиції. Ринкова рівновага і ціна ринкової рівноваги. Порушення ринкової рівноваги та її наслідки. Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукту. Еластичність попиту та пропозиції, чинники еластичності. Особливості дії закону попиту і закону пропозиції в умовах України. Конкуренція та її роль у ринковій економіці. Досконала і недосконала конкуренція. Монополістична конкуренція та олігополія. Методи конкурентної боротьби, антимонопольне регулювання. Необхідність обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в Україні. Підприємництво та підприємство в ринковій економіці. Сутність підприємництва та його ознаки. Підприємство – економічний суб’єкт ринкової системи. Функції та класифікація підприємств. Розподіл доходів у ринковій економіці. Природа доходів. Рента та різновиди земельної ренти, механізм утворення. Позичковий процент та прибуток. Сутність товару робоча сила та її вартість. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата та її функції. Форми оплати праці. Мінімальна, номінальна та реальна зарплата. Соціальний захист населення. Безробіття: сутність, причини, рівень, форми та наслідки безробіття, політика зайнятості. Основні макроекономічні показники розвитку країн. ВНП та ВВП - основні показники розвитку національної економіки. Методи розрахунку макроекономічних показників. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні. Інфляція, її причини, форми та соціально-економічні наслідки, антиінфляційна політика. Необхідність та суть державного регулювання економіки. Економічні функції держави. Методи державного впливу на економічний розвиток. Грошово-кредитне регулювання. Фіскальна та монетарна політика. Фінанси як економічна категорія, їх місце в системі економічних відносин суспільства. Функції фінансів та їх зміст. Фінанси і кредит. Специфіка кредиту як розподільчої категорії. Фінансові ресурси: сутність, склад і структура. Джерела фінансових ресурсів. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. Фінансовий ринок. Формування та функціонування фінансового ринку в Україні. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансовий ринок України. Фінансова система України та принципи її побудови. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Сутність та принципи фінансової політики. Фінансова політика підприємств. Функції органів законодавчої та виконавчої влади в управлінні фінансами. Фінансовий апарат та його ланки. Функції, права та обов'язки Міністерства фінансів і його органів. Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні підприємствами. Необхідність, завдання та принципи фінансового контролю. Види, форми та методи фінансового контролю. Аудит: сутність, принципи організації. Аудиторська діяльність в Україні. Державний бюджет України – основний фінансовий документ країни. Структура державного бюджету. Зведений, державний та місцеві бюджети. Державні позабюджетні та державні цільові фонди. Видатки бюджетів та їх класифікація. Державний дефіцит та державний борг. Зовнішня заборгованість України. Податки та їх види. Прямі та непрямі податки. Стимулююча та стримуюча податкова політика. Податкова система та її розвиток в Україні. Місцеві податки і збори. Доходи бюджетів від зовнішньоекономічної діяльності. Мито та митні збори. Залучення іноземних інвестицій в економіку України, захист іноземних інвесторів. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.


^ Перелік тестових завдань з дисципліни "Основи економіки"


1. У монополіста граничні витрати зазвичай менше ціни продукту, тому що:

a) Ціна менше граничного доходу

б) Граничні витрати більше середніх витрат

в) Ціна більше граничного доходу

2. Земельна рента буде зростати за інших рівних умов, якщо:

a) Зростає попит на землю

b) Падає попит на землю.

с) Знижується ціна землі

d) Пропозиція землі росте

^ 3. Свобода входу і виходу з ринку характерна тільки для:

a) Досконалої конкуренції

б) Досконалої та монополістичної конкуренції

в) Монополістичній конкуренції

г) Усі відповіді вірні


^ 4. Крива ринкового попиту показує, як:

a) Підвищуватимуться покупки товару при зростанні його ціни

б) Підвищуватимуться покупки товару при скороченні доходів покупців

в) Знижуватимуться покупки товару при зростанні його ціни

г) Знижуватимуться покупки товару при скороченні доходів покупців


^ 5. Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на один з них викличе:

a) Падіння попиту на інший товар

б) Зростання величини попиту на інший товар

в) Зростання попиту на інший товар

г) Падіння величини попиту на інший товар


^ 6. Специфікація прав власності:

a) Збільшує витрати в суспільств

б) Не впливає на витрати в суспільстві

в) Скорочує витрати в суспільстві

г) Взагалі не пов'язана з проблемою витрат


^ 7. Ефективність (оптимальність, за Парето), означає:

a) Справедливий, рівний розподіл благ між всіма членами суспільства

б) Розподіл ресурсів, який забезпечував би максимальний темп зростання суспільного продукту

в) Неможливість поліпшення положення будь-якого за рахунок погіршення положення хоч би одного суб'єкта

г) Розподіл матеріальних і духовних благ по праці


^ 8. Особистий дохід - це:

a) Дохід, отриманий домогосподарствами за рік

б) Вартість проведених за рік товарів і послуг

в) ВНП мінус амортизація

г) ВНП мінус непрямі податки на бізнес


^ 9. Поняття досконалої конкуренції припускає, що:

а) Має місце вільний вхід і вихід на цьому ринку

б) Має місце повна інформація про ринок продавців і покупців

в) Значне число фірм, що діють в галузі, випускають стандартні товари

г) Усі відповіді вірні


^ 10. Теорія економіки пропозиції передбачає:

a) Значне зниження податків

б) Значне зростання податків

в) Неістотне збільшення податків

г) Усі відповіді вірні

11. Попит на чинники виробництва пред'являють

a) споживачі

б) підприємці

в) споживачі і підприємці


12. Пропозиція землі за ступенем еластичності є.

a) еластичною

б) абсолютно еластичною

в) абсолютно нееластичною


13. Амортизація служить для.

a) формування страхового фонду

б) формування резервного фонду

в) відшкодування інвестиційних витрат

г) відшкодування зносу фізичного капіталу


14. Реальна заробітна плата визначається:

a) рівнем цін на товари і послуги

б) угодою між працівником і працедавцем

в) готівкою у споживача


15. Основні джерела інфляції пропозиції:

a) зростання сукупного попиту

б) зростання витрат при виробництві продукції

г) зростання грошової маси


^ 16. Економічні і фінансові санації передбачають:

a) технічне переозброєння і реконструкцію підприємства

б) проведення ринкових досліджень і інвестування грошових коштів

в) нормалізацію дебіторської і кредиторської заборгованості, заходи щодо відновлення власних оборотних коштів


^ 17. Посібник з безробіття є..

a) елементом дискреційної фіскальної політики

б) елементом автоматично вбудованих стабілізаторів

в) елементом трансфертної політики


18. Грошово-кредитна політика здійснюється.

a) державою

б) Центральним банком

в) економічними суб'єктами


^ 19. Теорія управління ризиками передбачає, що загальна економічна рівновага системи залежить від трьох класів риски:

a) грошового, інвестиційного, споживчого

б) економічного, соціально-політичного, фіскально-монетарного

в) фіскально-монетарного, бюджетного, валютного


20. Безробіття…

a) завжди має позитивний сенс

б) має позитивний сенс при циклічному безробітті

в) завжди має негативний сенс

г) має позитивний сенс при структурному безробітті.


^ 21. До інструментів політики протекціонізму відносяться:

a) операції на відкритому ринку, валютний своп, облікова ставка

б) тарифи, імпортні квоти, субсидування експорту

в) податки, державні витрати, трансферти


^ 22. Мультиплікативне зростання ВНП досягається:

a) рухом банківського капіталу

б) рухом чистих інвестицій

в) рухом сукупних витрат


^ 23. Державний борг - це

a) сума дефіцитів державного бюджету /за вирахуванням суми надлишків державного бюджету/, накопичена до справжнього моменту

б) перевищення витратної частини річного державного бюджету над прибутковою частиною цього бюджету

в) сума заборгованості держави іншим країнам і суб'єктам усередині країни

г) сума заборгованості держави банкам і іншим фінансовим інститутам

^ 24. Прямі податки разом з іншими включають:

a) податок з обороту

б) податок на спадкоємство

в) податок на додану вартість

г) митні збори

25. податки разом з іншими включають:

a) податок на прибуток

б) інфляційний податок

в) податки на дохід від власності

г) акцизні збори


^ 26. Дефіцит державного бюджету може фінансуватися шляхом:

a) емісії

б) розміщення державних цінних паперів

в) отримання кредиту у Міжнародного валютного фонду

г) все перераховане вірно


^ 27. Змішана економічна система містить в собі елементи:

a) тільки централізованої і ринкової економіки

б) тільки централізованої і традиційної економіки;

в) тільки традиційної і ринкової економіки

г) традиційної, централізованої, планової економіки.


^ 28. Плата за природні ресурси називається:

a) прибутком

б) рентою

в) відсотком

г) доходом


29. Трансфертні платежі можуть поступати населенню у вигляді.

a) допомоги з безробіття;

б) пенсій через старість

в) студентських стипендій

г) все вище перелічене вірно


^ 30. Економічне зростання – це

a) збільшення сукупного попиту в економіці

б) зростання добробуту всіх суб'єктів економіки

в) збільшення об'ємів створених за певний період товарів і послуг


^ 31. Основна заслуга в розробці теорії циклічності належить.

a) Н.Д. Кондратьеву

б) К. Марксу

в) А.Сміту

32. Яким з наступних ринків більше всього відповідає умовам досконалої конкуренції?

a) стали

б) послуг перукарень

в) автомобілів

г) акцій і облігацій


^ 33. Ринок досконалої і монополістичної конкуренції мають загальну межу:

a) випускаються диференційовані товари

б) на ринку оперує безліч покупців і продавців

в) випускаються однорідні товари

г) ринкова поведінка фірми залежить від реакції конкурентів.


^ 34. Олігополія - це ринкова структура, де оперує:

a) велика кількість конкуруючих фірм, що проводять однорідний продукт

б) велика кількість конкуруючих фірм, що проводять диференційований продукт

в) невелика кількість конкуруючих фірм

г) тільки одна крупна фірма

д) тільки один крупний покупець


^ 35. Яка з фірм матимуть в своєму розпорядженні більшу свободу дій при встановленні цін на свою продукцію?

a) одна з трьох компаній даної галузі

б) єдиний виробник товару, для якого існує безліч замінників

в) єдиний виробник товару, для якого не існує замінників

г) одна з трьохсот фірм даної галузі


^ 36. Як бар'єр для проникнення в галузь нових виробників можуть служити:

a) патенти і ліцензії

б) нижчі середні витрати крупного виробництва

в) законодавче оформлення виняткових прав

г) все вище перелічене


^ 37. Прямий обмін товарів на товар без використання грошей називається.

a) бартер

б) безготівковий розрахунок

в) вільна торгівля

г) неспроможність ринку


38. Гроші служать в якості:

a) одиниці рахунку

б) засоби платежу

в) засоби накопичення

г) все вище перелічене вірно


39. Що не є функцією грошей в ринковій економіці?

a) засіб вимірювання

б) засіб виробництва

в) засіб платежу

г) засіб збереження вартості


^ 40. Купівельна спроможність грошей :

a) зменшується під час дефляції

б) зменшується під час інфляції

в) збільшується під час інфляції

г) не пов'язана ні з інфляцією, ні з дефляцією


^ 41. Які загальні умови видачі кредиту Ви можете назвати?

a) терміновість, платність, поворотність

б) вигідність, платність, терміновість

в) безоплатність, поворотність, терміновість

г) безстроковість, поворотність, платність


^ 42. Інфляція - це тенденція, що існує в економіці, до підвищення. ..

a) цін на продукти харчування

б) загального рівня цін

в) граничного рівня цін

г) цін на комунальні послуги


43. Що з перерахованого нижче ми не можемо назвати економічними ресурсами:

a) капітал

б) гроші

в) земля

г) праця


44. Якщо країна використовує всі людські і матеріальні ресурси, то більша кількість якого-небудь продукту

a) може бути вироблено тільки приватними підприємцями

б) може бути вироблено тільки при скороченні виробництва яких-небудь товарів

в) може бути вироблено тільки при загальному зниженні цін

г) не може бути вироблено.


44. Економічний закон, що свідчить, що із збільшенням ціни зменшується кількість товарів, що купуються, відомий як закон.

a) попиту

б) пропозиції

в) маржинальной корисності

г) еластичності


^ 45. До чого з нижче перерахованого відноситься економічний термін «пропозиція»?

a) кількість куплених товарів

б) кількість проданих товарів

в) залежність між кількістю товару, представленого на ринку і його ціною

г) кількість товару, яку необхідно продати для отримання прибули.


3. Структура екзаменаційних білетів
^

Білет складається з 20 тестів у кожному білеті.


Максимально можлива кількість набраних балів – 20 (за один тест 1 бал).


Приклад завдань тестової частини

Білет № 1

Дисципліна "Основи економіки "


1. У монополіста граничні витрати зазвичай менше ціни продукту, тому що:

a) Ціна менше граничного доходу

б) Граничні витрати більше середніх витрат

в) Ціна більше граничного доходу

2. Земельна рента буде зростати за інших рівних умов, якщо:

a) Зростає попит на землю

b) Падає попит на землю.

с) Знижується ціна землі

d) Пропозиція землі росте

^ 3. Свобода входу і виходу з ринку характерна тільки для:

a) Досконалої конкуренції

б) Досконалої та монополістичної конкуренції

в) Монополістичній конкуренції

г) Усі відповіді вірні


^ 4. Крива ринкового попиту показує, як:

a) Підвищуватимуться покупки товару при зростанні його ціни

б) Підвищуватимуться покупки товару при скороченні доходів покупців

в) Знижуватимуться покупки товару при зростанні його ціни

г) Знижуватимуться покупки товару при скороченні доходів покупців


^ 5. Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на один з них викличе:

a) Падіння попиту на інший товар

б) Зростання величини попиту на інший товар

в) Зростання попиту на інший товар

г) Падіння величини попиту на інший товар


^ 6. Специфікація прав власності:

a) Збільшує витрати в суспільств

б) Не впливає на витрати в суспільстві

в) Скорочує витрати в суспільстві

г) Взагалі не пов'язана з проблемою витрат


^ 7. Ефективність (оптимальність, за Парето), означає:

a) Справедливий, рівний розподіл благ між всіма членами суспільства

б) Розподіл ресурсів, який забезпечував би максимальний темп зростання суспільного продукту

в) Неможливість поліпшення положення будь-якого за рахунок погіршення положення хоч би одного суб'єкта

г) Розподіл матеріальних і духовних благ по праці


^ 8. Особистий дохід - це:

a) Дохід, отриманий домогосподарствами за рік

б) Вартість проведених за рік товарів і послуг

в) ВНП мінус амортизація

г) ВНП мінус непрямі податки на бізнес


^ 9. Поняття досконалої конкуренції припускає, що:

а) Має місце вільний вхід і вихід на цьому ринку

б) Має місце повна інформація про ринок продавців і покупців

в) Значне число фірм, що діють в галузі, випускають стандартні товари

г) Усі відповіді вірні


^ 10. Теорія економіки пропозиції передбачає:

a) Значне зниження податків

б) Значне зростання податків

в) Неістотне збільшення податків

г) Усі відповіді вірні


11. Попит на чинники виробництва пред'являють

a) споживачі

б) підприємці

в) споживачі і підприємці


12. Пропозиція землі за ступенем еластичності є.

a) еластичною

б) абсолютно еластичною

в) абсолютно нееластичною


13. Амортизація служить для.

a) формування страхового фонду

б) формування резервного фонду

в) відшкодування інвестиційних витрат

г) відшкодування зносу фізичного капіталу


14. Реальна заробітна плата визначається:

a) рівнем цін на товари і послуги

б) угодою між працівником і працедавцем

в) готівкою у споживача


15. Основні джерела інфляції пропозиції:

a) зростання сукупного попиту

б) зростання витрат при виробництві продукції

г) зростання грошової маси


^ 16. Економічні і фінансові санації передбачають:

a) технічне переозброєння і реконструкцію підприємства

б) проведення ринкових досліджень і інвестування грошових коштів

в) нормалізацію дебіторської і кредиторської заборгованості, заходи щодо відновлення власних оборотних коштів


^ 17. Посібник з безробіття є..

a) елементом дискреційної фіскальної політики

б) елементом автоматично вбудованих стабілізаторів

в) елементом трансфертної політики


18. Грошово-кредитна політика здійснюється.

a) державою

б) Центральним банком

в) економічними суб'єктами


^ 19. Теорія управління ризиками передбачає, що загальна економічна рівновага системи залежить від трьох класів риски:

a) грошового, інвестиційного, споживчого

б) економічного, соціально-політичного, фіскально-монетарного

в) фіскально-монетарного, бюджетного, валютного


20. Безробіття…

a) завжди має позитивний сенс

б) має позитивний сенс при циклічному безробітті

в) завжди має негативний сенс

г) має позитивний сенс при структурному безробітті.

^

4. Критерії оцінювання відповідейОцінювання знань проводиться за наступною шкалою:


Кількість правильних відповідей

Бали

17-20

"5"

11-16

"4"

5-10

"3"

4 та менше

"2"


^ 5. Список рекомендованої літератури.

Основна

  1. Вступ до економічної теорії: Навч. посіб./ За ред. проф. З. Ватаманюка. - Львів: Інтелект-Захід, 2010.- 161 с.

  2. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. - К.: Вища школа, 2007. - 273 с.

  3. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 481 с.

Додаткова

  1. Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. — К.: Вища школа., 2005. – 325 с.

  2. Мельник Л.Ю., Корецький М.Х. Основи економічної теорії: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2005. – 526 с.

  3. Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник.-К.:Ніка-Центр Ельга, 2000.- 527с.Голова атестаційної комісії А.В.Євдокимов


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол № від ____________


Відповідальний секретар

приймальної комісії М. М.Колесник

Схожі:

Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: “Менеджмент організацій”
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПрограма в ступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconЗагальна характеристика програми вступного випробування
Програма фахового вступного випробування «Творчий конкурс з музики» відповідає змісту навчальних програм загальноосвітніх, спеціалізованих...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з економічної теорії
Екзаменовані повинні добре знати загальні основи ринкової економіки, її об’єктивні основи (товарне виробництво, товар, його властивості),...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Основи економіки\" iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи