Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" icon

Програма фахового вступного випробування з дисципліни "Питання державного управління"
Скачати 74.62 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Питання державного управління"
Дата28.07.2012
Розмір74.62 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету


_____________А.В. Васильєв


« » 20 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з дисципліни "Питання державного управління"

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”

за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба"

галузі знань 1501 "Державне управління"

(співбесіда)


Суми 2011


1. Загальні положення.


Фахові вступні випробування з дисципліни "Питання державного управління" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістра.

Фахове вступне випробування складається з одного етапу – співбесіди

На Фахове вступне випробування виноситься дисципліна "Питання державного управління"

На підготовку до відповіді на 3 теоретичні питання з дисципліни "Питання державного управління" вступнику надається 40 хвилин, протягом яких він робить відповідні записи на поставлені в процесі співбесіди питання.


^ 2. Анотації та ключові питання

з дисципліни "Питання державного управління",

що виносяться на фахове вступне випробування


Зміст дисципліни

Конституція України про шляхи і засоби демократизації суспільства. Конституційна реформа. Цілі, методи і засоби в політиці. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя. Поняття і сутність демократії, її головні ознаки і принципи. Політична еліта в структурі влади. Сутність політичного лідерства. Політичні лідери в політичному житті сучасної України.

Політична система і політичне життя суспільства. Поняття, структура і функції політичної системи. Особливості сучасної політичної системи України. Поняття суверенної демократичної держави. Національна держава і громадянське суспільство. Поняття і функції політичних партій. Партійні системи та їх типологія. Сучасні виборчі системи та їх ознаки. Політична стабільність і конфлікти.

Поняття державного управління. Зміст державного управління. Об'єктивна необхідність та завдання державного управління економікою. Основні категорії державного управління. Сучасні принципи державного управління в Україні. Функції державного управління і їх класифікація. Основні напрямки здійснення соціального захисту населення.

Виконавча влада: поняття, функції, види діяльності. Відносини між виконавчою, представницькою та судовою гілками влади в Україні. Кабінет Міністрів України в системі виконавчої влади. Органи виконавчої влади (поняття, ознаки, система). Конституційні засади державної влади в Україні.

Державна служба в Україні: поняття та принципи функціонування. Правовий статус державних службовців. Дисциплінарна та персональна відповідальність державних службовців. Система правових актів про державну службу на сучасному етапі.


^ Ключові питання з дисципліни "Питання державного управління", які виносяться на фахове вступне випробування
Загальні засади конституційного ладу України.Юридична відповідальність: поняття та види.Конституційно-правові засади організації та функціонування судової влади в Україні.Структура системи права та системи законодавства, форми систематизації законодавства.Роль та місце національної держави в контексті глобалізаційних процесів.Сутність глобалізації та її вплив на розвиток України.Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан та потреба у реформуванні.Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.Роль громадських організацій у процесі державотворення в Україні.Становлення та розвиток політичної системи в Україні.Критерії вибору варіантів економічної політики.Поняття ринку. Конкуренція на ринку.Поведінка споживачів. Державний захист споживачів.Ефективність у виробництві. Ефективність використання ресурсів.Визначення та оцінювання результативності економічної політики та інвестиційних програм.Інвестиційна політика в контексті ефективності і результативності.Методи ціноутворення. Цінове регулювання.Відносини власності в економічній системі: сутність, основні форми та провідні тенденції розвитку в Україні.Форми і методи державного регулювання економіки.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Конкурентоспроможність економіки України: пріоритетні напрями і засоби її забезпечення.Інформаційне суспільство та суспільство знань.Інформаційна політика держави: напрямки, проблеми та пріоритети.Роль засобів масової інформації в сучасних суспільних процесах.Електронне урядування як нова форма державного управління.Поняття, сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування електронного урядування.Нормативно-правове та організаційне забезпечення впровадження державної інформаційної політики.Сутність поняття “національна безпека”.Сутність економічної безпеки держави та механізми її забезпечення.Складові економічної безпеки держави.Сутність та складові екологічної безпеки.Сутність та складові техногенної безпеки.Сутність та складові політичної безпеки держави.Сутність і зміст інформаційної безпеки України.Поняття “суспільний розвиток”: визначення, сутність.Особливості сучасного демографічного розвитку України.Система освіти в Україні: структура, завдання, правове забезпечення.Проблеми освіти в Україні та напрями їх вирішення.^ 3. Структура екзаменаційних білетів:

Завдання для співбесіди складається з трьох теоретичних питань.

Максимально можлива кількість набраних балів – 30 (за одне теоретичне питання 10 балів)

Оцінювання знань проводиться за наступною шкалою:

Характеристика відповідей

Оцінка

27-30 балів

"5"

18-26 балів

"4"

10-17 балів

"3"

менше 9 балів

"2"

^ Приклад завдань співбесіди

Дисципліна "Питання державного управління "

  1. Становлення та розвиток політичної системи в Україні.
  1. Критерії вибору варіантів економічної політики.
  1. Поняття ринку. Конкуренція на ринку.
  1. Критерії оцінювання відповідей


Співбесіда відбувається у формі отримання вступником трьох запитань, на які він робить відповідні записи .

Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.

Характеристика відповіді

бали

Оцінка "відмінно" :

  • Послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення матеріалу;

  • Вміле формулювання висновків і узагальнень.
27-30

Оцінка "добре" виставляється за:

  • Викладення матеріалу, але з не суттєвими помилками чи недоліками.
18-26

Оцінка "задовільно" виставляється, якщо:

  • Представлена інформація не має логічної послідовності викладення, а суттєві недоліки демонструють нерозуміння студентом сутності задачі;
10-17

Оцінка "незадовільно" виставляється, якщо:

  • Поверхневе знання і розуміння основного матеріалу

9 та менше

^ 5. Список рекомендованої літератури.


1. Конституція України. - К., 1996.(з наступними змінами)

2. Про державну службу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 52 (з наступними змінами).

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України//Відомості Верховної Ради України. 2001. № 3.

4. Загальні правила поведінки державного службовця: Затверджено наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. № 58 // Урядовий кур'єр. - 2000. 29 листопада.

5. Державне управління в Україні. -Львів, 2002.


Голова атестаційної комісії А.В.Євдокимов


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол № від ____________


Відповідальний секретар

приймальної комісії М. М.Колесник

Схожі:

Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба" галузі знань 1501 "Державне управління" з дисципліни "Питання державного управління"
Фахові вступні випробування з дисципліни "Питання державного управління" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: “Менеджмент організацій”
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма в ступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 04020501 „Статистика (Математична економіка)
Програма Вступного державного міждисциплінарного іспиту складена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма вступного фахового випробування з дисципліни «Соціальна робота»
Метою комплексного державного екзамену є оцінка якості підготовки випускників бакалаврської програми
Програма фахового вступного випробування з дисципліни \"Питання державного управління\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр"
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи