Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 88.16 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата30.06.2012
Розмір88.16 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського державного

університету

________________ А.В.Васильєв


“___” _________________ 2012 р.


Програма

фахових вступних випробувань

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «магістр» за спеціальністю

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»


Суми - 2012

 1. Загальні положення


Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» складена відповідно до «Положення про державну атестацію» та вимог ОКХ і ОПП.

Мета проведення іспиту – визначення рівня знань умінь й навичок абітурієнтів та їх відбір на конкурсній основі.

Фахівець управління інноваційною діяльністю має самостійно виконувати діагностичні, евристичні та інноваційно-орієнтовані професійні й соціально-виробничі завдання, відповідні економічні розрахунки.

Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен:

 1. Економіка підприємства

 2. Інноваційний менеджмент

Структура проведення іспиту: письмові роботи виконуються на спеціально підготовлених (проштампованих) бланках. Для кожного учасника передбачений окремий білет і відповідна йому задача. В ході іспиту абітурієнт повинен записати відповіді і розв'язок задачі з детальним поясненням рішення.

Форма проведення іспиту: письмова в аудиторії, де передбачене окреме місце для кожного учасника.

Час відведений на проведення іспиту: 3 академічних години без перерви.


 1. Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на іспит


^ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Метою дисципліни «Економіка підприємства» є: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

1. Підприємство як статутний суб'єкт господарювання. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу.

2. Елементи внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства.

3. Конкурентне ринкове середовище підприємства.

4. Класифікація підприємств та їх характеристика. .

5. Економічні та організаційні особливості різних форм об'єднань підприємств.

6. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку.

7. Сутність та призначення статутного, резервного, амортизаційного фондів підприємства.

8. Методи планування, їх характеристики та умови раціонального застосування.

9. Як оцінюється вартість нематеріальних активів підприємства?

10. Що відноситься до нематеріальних активів підприємства?

11. У чому полягає роль основних фондів у виробничому процесі?

12. Методи планування виробничої діяльності підприємства.

13. Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність окремих ланок», «вузьке місце».

14. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності, їх класифікація і характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства.

15. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства.

16. Поняття ефективності використання ресурсів підприємства. Показники рентабельності, фондомісткості, ресурсоємності.

17. Сутність управління запасами.

18. Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу.

19. Фізичний та моральний знос основних фондів.

20. Сутність та методи амортизації основних фондів.

21. Методи оцінки основних фондів

22. Назвіть складові оборотних коштів підприємства.

23. За рахунок яких джерел формуються оборотні кошти підприємства?

24. Яким чином визначається ефективність використання оборотних коштів?

25. Види витрат підприємства. Сутність кошторису та калькуляції: в чому полягає відмінності?

26. Що таке собівартість? Види собівартості та їх економічна сутність.

27. Які існують методи ціноутворення? У чому вони полягають?

28. Форми і системи заробітної плати. Види заробітної плати.

29. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Назвіть основні резерви підвищення продуктивності праці.

30. Ефект та ефективність діяльності підприємства.


^ ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Метою дисципліни «Інноваційний менеджмент» є: формування здатностей креативно мислити, приймати управлінські рішення, оцінювати інноваційні проекти, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності підприємств.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Якими є основні риси інноваційного підприємства?

 2. Які соціально-економічні передумови визначають необхідність переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку?

 3. Поняття «інновації» та «інноваційної діяльності». Їх суть, зміст, значення.

 4. Класифікація інновацій.

 5. Вплив інноваційної діяльності на різні сторони життєдіяльності суспільства.

 6. Система управління інноваційним розвитком господарюючого суб'єкта. Схема управління інноваційним розвитком на рівні підприємства.

 7. Порівняльні характеристики можливих шляхів розвитку окремих суб’єктів господарської діяльності і економіки країни в цілому.

 8. Поняття інноваційного шляху розвитку. Принципи функціонування підприємства, яке обрало цей шлях.

 9. Функції системи управління процесами інноваційного розвитку.

 10. Методи державного регулювання інноваційною діяльністю.

 11. Дайте визначення інноваційного процесу і інноваційного циклу. Які можуть бути різновиди інноваційного циклу?

 12. У чому полягають особливості виробничого процесу на інноваційно-активному підприємстві?

 13. Яку роль відіграють нематеріальні активи на інноваційно-активному підприємстві?

 14. Якою є структура основних фондів інноваційного підприємства?

 15. Яким чином виконується планування обсягів реалізації інноваційної продукції?

 16. Як здійснюється перепідготовка кадрів для інноваційної діяльності?

 17. Яким чином відрізняється структура кадрового складу інноваційно-активного та звичайного підприємств?

 18. За якими основними принципами має формуватися оплата праці на інноваційному підприємстві?

 19. У чому різниця категорій номінальної та реальної заробітної плати?

 20. У чому полягають відмінності у структурі собівартості звичайної та інноваційної продукції?

 21. Як відбувається формування ціни продукції на високо конкурентному ринку?

 22. Яким чином формується ціна інноваційної продукції, яка не має аналогів на ринку?

 23. Яким чином впливають обсяги виробництва на собівартість і ціну інноваційного виробу?

 24. Які фактори впливають на вибір інноваційної стратегії підприємства?

 25. Перерахуйте можливі інноваційні чинники зниження собівартості продукції.

 26. У чому полягають особливості нематеріальних активів як товару?

 27. Яким чином з плином часу змінюється ціна інноваційної продукції? У чому полягають причини?

 28. Якість товару. У яких випадках застосовуються абсолютні і відносні показники оцінки? Наведіть приклади.

 29. Конкурентоспроможність товару. Якими групами показників вона вимірюється?

 30. Підходи до оцінки ефективності розвитку виробництва.
 1. Структура екзаменаційних білетів:


а) кожен білет містить два теоретичних питання і одне практичне завдання (тобто задачу), які сформовані з наведеного вище переліку. За виконання кожної частини можна максимально отримати 5 балів.


Таблиця 1

Шкала оцінювання

Бал

Пояснення

Два

Відповідь на запитання не правильна або не надана.

Задача не розв'язана (розв'язана не правильно)

Три

Часткова відповідь на запитання.

Задача розв'язана з помилками (розпочатий правильний розв'язок, але не завершений)

Чотири

Достатня відповідь на запитання.

Задача розв'язана з невеликими помилками (хід рішення правильний, але є помилка технічного характеру)

П'ять

Повна вичерпна відповідь на запитання.

Правильно розв'язана задача


б) тестові завдання відсутні;

в) приклад завдань теоретичної частини:


Зразок білета


МОНмолодьспорт України СумДУ Форма № У-5.09

Спеціальність 8.18010012 – «УІД» Екзаменаційні білети

Іспит зі спеціальності


БІЛЕТ № 1

 1. Які соціально-економічні передумови визначають необхідність переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку?

 2. Назвіть основні резерви підвищення продуктивності праці.

 3. Задача.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та УІД

Протокол № 18 від 10.01.2012 р.

Перший проректор СумДУ В.Д. Карпуша

Голова атестаційної комісії, декан ФЕМ О.В. Прокопенко

Завідувач кафедри маркетингу та УІД С.М. Ілляшенко


в) приклад завдань практичної частини:


^ Зразок задачі


МОНмолодьспорт України СумДУ Форма № У-5.09

Спеціальність 8.18010012 – «УІД» Екзаменаційні білети

Іспит зі спеціальності


^ ЗАДАЧА № 1

Первісна вартість основних фондів підприємства на початок року склала - 600 тис. грн., вартість виробничих фондів, що вводяться - 100 тис. грн., вартість основних фондів, що вибувають - 500 тис. грн. Тривалість експлуатації основних фондів у місяцях: що вводять - 7, що вибувають - 10. Термін служби основних фондів - 10 років.

Визначити щорічний розмір амортизаційних відрахувань.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та УІД

Протокол № 18 від 10.01.2012 р.

Перший проректор СумДУ В.Д. Карпуша

Голова атестаційної комісії, декан ФЕМ О.В. Прокопенко

Завідувач кафедри маркетингу та УІД С.М. Ілляшенко 1. Критерії оцінювання відповідей


Кожна відповідь оцінюється за чотирибальною системою ("5", "4", "З", "2") відповідно до основних критеріїв та показників рівня знань.

а) структура оцінювання завдань тестової частини не надається;

б) структура оцінювання завдань теоретичної частини


Характеристика

відповідей

Бали

Відповідь на запитання не правильна або не надана

Два

Часткова відповідь на запитання

Три

Достатня відповідь на запитання

Чотири

Повна вичерпна відповідь на запитання

П'ять


в) структура оцінювання завдань практичної частини


Характеристика

розв’язання задачі

Бали

Задача не розв'язана (розв'язана не правильно)

Два

Задача розв'язана з помилками (розпочатий правильний розв'язок, але не завершений)

Три

Задача розв'язана з невеликими помилками (хід рішення правильний, але є помилка технічного характеру)

Чотири

Правильно розв'язана задача

П'ять


Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання.


5. Список рекомендованої літератури:

1 Економіка підприємства: [підручник / під ред. Мельника Л.Г.]. - Суми : Університетська книга, 2004. - 648 с.

2. Економіка підприємства: [підручник / під ред. С.Ф. Покропивного]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с.

3. Економіка підприємства: [збірник задач і конкретних ситуацій: навч. посіб. / за ред. С.Ф. Покровського]. - К. : КНЕУ, 2000. - 328 с.

4. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничій дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.


Голова атестаційної комісії:


Д.е.н., проф., декан ФЕМ Прокопенко О.В.


Члени атестаційної комісії:


Д.е.н., проф., зав. каф. маркетингу та УІД Ілляшенко С.М.


Д.е.н., проф. Мішенін Є.В.


К.е.н., доц., доц. каф. маркетингу та УІД Божкова В.В.


Затверджено на засіданні приймальної комісії:

Протокол № __ від ___________


Відповідальний секретар

приймальної комісії Колесник М.М.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи