Затверджую: Перший проректор icon

Затверджую: Перший проректор
Скачати 155.83 Kb.
НазваЗатверджую: Перший проректор
Дата30.06.2012
Розмір155.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую:

Перший проректор

______________В.Д.Карпуша

«__»_______________2012р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

галузі знань "Специфічні категорії"


Суми 2012

 1. Загальні положення

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоїти навчальну програму підготовки магістра.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.18010016   "Бізнес-адміністрування" галузі знань "Специфічні категорії", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування полягають у письмовій відповіді абітурієнта на три питання, які дозволяють перевірити сформованість у нього відповідних умінь та навичок, необхідних керівнику будь-якого рівня управління.


 1. ^ Ключові питання, що виносяться на фахові вступні випробування 1. Підприємництво та його сутність.

Зміст відповіді: Підприємництво як особлива сфера діяльності. Основні риси підприємництва в ринковій економіці. Підприємницький талант.


 1. Особливості ведення підприємницької діяльності в ринковій економіці.

Зміст відповіді: Особливості ведення підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Правова база підприємництва в Україні. Розвиток вітчизняного підприємництва наприкінці 20-го – початку 21 сторіччя, його етапи. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.


 1. Керівник та його функції в управлінні виробництвом.

Зміст відповіді: Роль керівника у налагодженні та стійкому функціонуванні виробництва. Особисті риси керівника. Типи керівників. Класифікація керівників за рівнями управління. Функції керівника на виробництві.


 1. Стилі керівництва.

Зміст відповіді: Поняття стилю керівництва. Ліберальний, демократичний, авторитарний стилі керівництва. Недоліки та переваги використання кожного зі стилів керівництва.


 1. Прибуток підприємства: механізм формування та його види.

Зміст відповіді: Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Механізм утворення та розподілу прибутку. Класифікація прибутків підприємства за видами, джерелами формування тощо. Рентабельність та її показники.


 1. Витрати підприємства. Напрямки здійснення витрат.

Зміст відповіді: Поточні витрати підприємства. Класифікація витрат. Напрямки здійснення витрат підприємства. Зовнішні та внутрішні витрати підприємства. Граничні витрати, прибуток, дохід. Гранична корисність.


 1. Собівартість продукції, механізм її формування.

Зміст відповіді: Поняття собівартості продукції. Види собівартості. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за елементами. Склад статей калькуляції. Особливості розрахунку статей калькуляції. Планування собівартості продукції. Обік та калькуляція фактичної собівартості продукції.


 1. Види підприємств в ринковій економіці.

Зміст відповіді: Поняття підприємства. Основні риси підприємства в ринковій економіці. Класифікація підприємств за різними ознаками: сферою діяльності, формою власності, організаційно-правовим статусом тощо.


 1. Господарські товариства та особливості їх функціонування.

Зміст відповіді: Поняття про господарське товариство. Правова база функціонування господарських товариств в Україні. Органи управління господарським товариством. Особливості створення та функціонування господарського товариства.


 1. Об’єднання підприємств.

Зміст відповіді: Поняття об’єднання підприємств. Види об’єднань підприємств, їх характеристика. Недоліки та переваги функціонування об’єднань підприємств. Правова база функціонування об’єднань підприємств. Антимонопольне законодавство України. Функції та діяльність Антимонопольного комітету України.


 1. Виробничий процес та основи його організації.

Зміст відповіді: Поняття виробничого процесу. Основні складові та етапи виробничого процесу. Принципи організації виробничого процесу, їх характеристика. Фактори виробничого процесу. Ефективність здійснення виробничого процесу на підприємстві, її показники.


 1. Організаційна структура промислового підприємства.

Зміст відповіді: Поняття організаційної структури. Основні риси організаційної структури підприємств. Принципи побудови організаційних структур. Типи організаційних структур, їх переваги та недоліки, особливості застосування у промисловості. Ефективність організаційної структури промислових підприємств, її визначення.


 1. Організаційна структура підприємства сфери послуг.

Зміст відповіді: Основні риси організаційної структури підприємства сфери послуг. Типи організаційних структур, їх переваги та недоліки, особливості застосування у сфері послуг Особливості побудови організаційних структур підприємств сфери послуг. Ефективність організаційних структур підприємств сфери послуг.


 1. Особливості ведення малого бізнесу в ринковій економіці.

Зміст відповіді: Поняття малого бізнесу, його роль у ринковій економіці. Інноваційний характер малого бізнесу. Правова база малого бізнесу у розвинених країнах та Україні. Переваги та недоліки малого бізнесу. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні. Особливості виникнення та функціонування малих підприємств. Державна підтримка малого бізнесу.


 1. Проблеми малого бізнесу в Україні.

Зміст відповіді: Поняття малого підприємства відповідно до законодавства України. Економічні, фінансові, виробничі обмеження розвитку малого бізнесу. Бюрократичні перешкоди розвитку малого бізнесу. Проблеми оподаткування малого бізнесу.


 1. Бізнес-план, його сутність та призначення.

Зміст відповіді: Поняття бізнес-плану та його призначення. Мета складання бізнес-плану. Користувачі бізнес-плану. Особливості складання бізнес-плану. Основні розділи бізнес-плану та їх зміст.


 1. Контроль діяльності організації.

Зміст відповіді: Поняття контролю в організації. Основні функції, що виконує контролювання на підприємстві. Види контролю та особливості його здійснення. Контролюючі органи на підприємстві. Система всеохоплюючого контролю на підприємстві, принципи її побудови. Ефективність системи контролю.


 1. Планування діяльності підприємства.

Зміст відповіді: Поняття планування. Принципи, види, рівні планування. Функції планування. Етапи планування. Органи, що здійснюють планування на підприємстві. Ефективність планування та його показники. Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.


 1. Стратегія діяльності підприємства в ринковій економіці.

Зміст відповіді: Сутність та фази стратегії підприємства. Принципи побудови стратегії підприємства. Порядок та етапи розроблення стратегії підприємства. Стратегічні альтернативи. Види стратегій. Аналіз факторів макросередовища. Аналіз внутрішнього середовища.


 1. Сутність маркетингу. Маркетингова політика підприємства.

Зміст відповіді: Концепції та види маркетингу. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Маркетингові дослідження. Система товароруху. Види посередників. Функції виробників, оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджети маркетингу. Організація та контроль маркетингу підприємства.


 1. Конкуренція, її роль у ринковій економіці та вплив на діяльність підприємства.

Зміст відповіді: Поняття конкуренції. Види конкуренції, їх особливості. Монополія, олігополія, їх наслідки. Переваги висококонкурентного середовища. Чинники конкуренції. Конкурентоспроможність підприємств, показники її оцінювання. Конкурентна боротьба, її вплив на ефективність діяльності підприємства.


 1. Роль інновацій в діяльності підприємства.

Зміст відповіді: Економічна сутність інновацій. Класифікація інновацій. Сутність, цілі и принципи інноваційної політики. Методи і форми державного регулювання інноваційної діяльності. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності. Структура інноваційних організацій. Види попиту на нову продукцію.


 1. Інвестиційна діяльність підприємства.

Зміст відповіді: Економічна сутність інвестицій. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Класифікація форм і видів інвестицій. Інвестиційний клімат держави. Оцінка інвестиційного ринку. Суб'єкти інвестиційної діяльності. Реальні інвестиції в основний і оборотний капітал. Характеристика фондових інструментів ринку цінних паперів. Інтелектуальні інвестиції. Оцінка ефективності інвестицій. Оцінка інфляції і ліквідності при інвестуванні. Оцінка ризику при інвестуванні.


 1. Інфляція та її вплив на діяльність підприємства.

Зміст відповіді: Поняття інфляції. Види інфляції. Особливості інфляції попиту. Характеристика інфляції витрат. Розвиток інфляційних процесів в Україні та їх вплив на діяльність підприємств. Врахування інфляційного фактору у макро- та мікроекономічних розрахунках.


 1. Система оподаткування підприємств України.

Зміст відповіді: Сутність податків. Види податків. Система оподаткування підприємств в Україні. Державні податки. Місцеві податки. Характеристика основних державних податків: ПДВ, податку на прибуток, акцизу тощо. Функції податкових органів України. Організація збору та розподілу податків в Україні.


 1. Глобалізація економічних процесів та її прояви у сучасному світі.

Зміст відповіді: Економічна сутність глобалізації. Сучасні міжнародні інтеграційні економічні процеси. Міжнародні фінансово-економічні організації і фонди, їх роль на міжнародному ринку. Переваги та недоліки глобалізації. Перспективи входження України до світових глобалізаційних процесів.


 1. Управління фінансами підприємства.

Зміст відповіді: Фінансовий механізм підприємства. Поняття фінансових ресурсів та важелів. Механізм ціноутворення на підприємстві. Фінансові потоки на підприємстві та особливості управління ними. Прибуток та рентабельність.


 1. Заробітна плата, її види.

Зміст відповіді: Поняття заробітної плати. Функції та принципи встановлення заробітної плати. Системи та форми заробітної плати. Організація заробітної плати. Організація оплати праці робочих. Колективна форма оплати праці. Особливості оплати праці керівників.


 1. Склад персоналу підприємства та особливості його формування.

Зміст відповіді: Поняття та класифікація персоналу. Визначення чисельності окремих категорій персоналу. Планування кадрового забезпечення. Аналіз трудових ресурсів на підприємстві. Здійснення підбору та відбору кадрів. Підвищення кваліфікації кадрів.


 1. Значення інформації в діяльності підприємства.

Зміст відповіді: Поняття інформації. Структура, форма подання та відображення інформації.. Склад даних комп’ютерної інформаційної системи. Інформаційні системи, комп’ютерні технології обробки економічної інформації в системі управління підприємством. Роль автоматизації в удосконаленні управління. Інформаційні технології. Комп’ютерні інформаційні системи, Інформаційна база. Система управління інформаційною базою. Технічне забезпечення комп’ютерних інформа­ційних систем. Програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних систем. Електронна пошта. Глобальна мережа Internet.


 1. Система захисту внутрішньої інформації на підприємстві.

Зміст відповіді: Необхідність захисту внутрішньої інформації на підприємстві. Види внутрішньої інформації відповідно до ступеня захисту. Методи захисту інформації. Система інформаційної безпеки підприємства, принципи її побудови. Організація захисту внутрішньої інформації на підприємстві. Ефективність систем захисту інформації.


 1. Виробничі фактори підприємства.

Зміст відповіді: Поняття факторів виробництва. Коротка характеристика головних факторів виробництва (основні фонди, обігові кошти, трудові та природні ресурси). Взаємозв’язок між головними факторами виробництва. Виробнича потужність підприємства, методи її визначення.


 1. Ефективність діяльності підприємства. Способи її оцінювання.

Зміст відповіді: Поняття ефективності. Соціальна, економічна, екологічна ефективність діяльності підприємства. Підходи та показники оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства. Критерії економічної ефективності.


 1. Прогнозування економічних процесів.

Зміст відповіді: Прогнозування: сутність, предмет і об’єкт. Інформаційне забезпечення прогнозування. Система економічного і соціального прогнозування. Методи прогнозування. Ефективність прогнозування.


 1. Мотивування виробничої та управлінської діяльності.

Зміст відповіді: Поняття мотивування, його функції. Теорії мотивації. Організація мотивації праці на підприємстві. Методи мотивації трудової та управлінської діяльності. Економічна ефективність мотивації трудової діяльності.


 1. Реклама та її роль в діяльності підприємства.

Зміст відповіді: Реклама. Сильні та слабкі сторони рекламної діяльності. Характеристика реклами. Види реклами, їх переваги та недоліки, особливості використання. Етапи здійснення рекламної діяльності. Складання бюджету рекламного проекту. Ефективність реклами та показники її оцінювання.


^ 3.Структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання відповідей


3.1 Структура екзаменаційних білетів


Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань з переліку питань, наведених у п. 2. Оцінка знань здійснюється за бальною системою. Кількість балів за виконання кожного з трьох теоретичних завдань: 0–10 балів, при виставленні підсумкової оцінки бали додаються, а підсумок округляється. Максимально можлива кількість балів при правильній відповіді на всі завдання – 30. Оцінювання знань проводиться за наступною шкалою:

«5» – 27–30 балів,

«4» – 20–26 балів,

«3» – 15–19 балів,

«2» – менше 15 балів.


Приклад завдань екзаменаційного білету

1. Об’єднання підприємств.

2. Виробничий процес та основи його організації.

3. Організаційна структура промислового підприємства.^ 3.2 Критерії оцінювання відповідей на білети вступних іспитів


3.2.1 Структура оцінювання завдання екзаменаційного білету


Характеристика відповіді

Бали

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- самостійне впевнене і правильне застосування знань в конкретних умовах;

 • вміле формулювання висновків та узагальнень

27–30 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

 • правильне і без особливих труднощів застосування знань в конкретних умовах;

 • формулювання висновків та узагальнень;

допущення окремих несуттєвих помилок.

20–26 • звання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

 • спрощений виклад матеріалу з вказаного питання;

- застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача;

- допущення окремих суттєвих помилок.

15–19 • поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

 • непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок;

 • невміння робити узагальнення та висновки;

невміння застосовувати знання у практичній діяльності.

0–14

^

4Список літератури
 1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 260с.

 2. Березін О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. — К. : Ліра-К, 2010. — 224 с.

 3. Василенко В.О, Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посіб.-2-е вид., перероб. і доп. / За ред. В.О.Василенка Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-400с.

 4. Виханский О.С. Стратегическое управление - М.: Гардарики,2002.-296с.

 5. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. –К.: Знання-Прес, 2002. – 149с.

 6. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. — 2-е вид. — К. : ЦУЛ, 2010. — 488 с.

 7. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства: навч. пос. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. — К. : ЦУЛ, 2010. — 304 с.

 8. Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. / А. П. Дука. — К. : Каравела, 2007.

 9. Економіка інноваційного підприємства: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. — Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. — 456 с.

 10. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. — К. : Знання, 2009. — 390 с.

 11. Економіка промислового підприємства: підручник / Н.М. Тюріна, М.Д. Ведерніков, Г.І. Капінос та ін. — Львів : Новий Світ-2000, 2008. — 312 с.

 12. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/под ред С.Д. Ильенковой.- м.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 327с.

 13. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник для студентів вищ. навч. закладів / О. С. Іванілов. — К. : ЦУЛ, 2009. — 728 с.

 14. Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент [Текст] : підручник / І. А. Ігнатьєва. — К. : Каравела, 2008. — 480 с. 

 15. Ілляшенко С.М. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку. – Суми: Університетська книга, 2006. -728с.

 16. Ілляшенко С.М. Маркетинг:бакалаврський курс:навчальний посібник . - Суми: ВІД «Уні­верситетська книга», 2005.- 932 с.

 17. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко. — Суми : Університетська книга, 2010. — 334 с.

 18. Касьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 185 с.

 19. Кириченко, О. А. Інвестування: підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. — К. : Знання, 2009. — 573 с.

 20. Кіндрацька, Г. І. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2010. — 406 с. 

 21. Клівець, П. Г. Стратегія підприємства) [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Клівець. — К. : Академвидав, 2007. — 320 с. 

 22. Ковтун, О. І. Стратегія підприємства [Текст] : підручник / О. І. Ковтун. — Львів : Новий Світ-2000, 2009. — 680 с. 

 23. Ковтун, О. І. Стратегія підприємства: практикум [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ковтун. — Львів : Новий світ-2000, 2009. — 308 с.

 24. Міщенко А.Л. Стратегічне управління. К.: Центр навчальної літератури,2004.-336с.

 25. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К.: ІВПК «ЕксОб», 2002. – 559с.

 26. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др.; Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ФНИТИ-Дана, 2000. – 318с.

 27. Прогнозирование и планирование экономики: Учебное пособие / Борисевича В.И., Кандауровой Г.А.. – Изд. 2-е, пере раб. – Минск: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 380с

 28. Прогнозування і розробка програм: метод. посіб./ В.Ф. Бесєдін та інші; За ред. В.Ф. Бесєдіна. – К.: Наук. Світ, 2000. – 468с.

 29. Сазонець І. Л. Інвестування: підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. — К. : ЦУЛ, 2011. — 312 с.

 30. Соболев Ю.В., Дикань В.Л., Дейнека А.Г. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент. – Харьков: Олант, 2002. – 416с.

 31. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учебное пособие для вузов. -М.:Издательство ПРИОР, 2000. - 288с.

 32. Управління інноваційним розвитком [Текст] : навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К., Суми : Університетська книга, Княгиня Ольга, 2005. — 324 с.

 33. Ф.Котлер, Г.Армстронг, Дж.Сондерс, В.Вонг Основы маркетинга – К.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 994с.

 34. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2002.- 400с.

 35. Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие/ Е.А. Черныш, Н.П. Молчанова, А.А. Новикова, П.А. Солтанова. – М.: ПРИОР, 1999. – 176с.

 36. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності.-К.: Генеза, 1997.- 384 с.

 37. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ. ред. д .э. н. Мельника Л.Г. –Сумы: ИТД « Университетская книга», 2002.- 632 с.Затверджено на засіданні кафедри економіки та БА протокол № 10 від 14.02.2012р.

Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол №__ від __________ р.


Голова атестаційної комісії Євдокимов А.В.

Заступник голови атестаційної комісії Мельник Л.Г.

Секретар приймальної комісії Колесник М.М.

Схожі:

Затверджую: Перший проректор icon“затверджую” Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon“затверджую” Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon“затверджую” Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую: Перший проректор icon"затверджую" Перший проректор

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи