Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" icon

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 "Адміністративний менеджмент"
Скачати 104.71 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 "Адміністративний менеджмент"
Дата30.06.2012
Розмір104.71 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


Затверджую

Ректор Сумського

державного університету

_____________ А.В. Васильєв

"_____" ____________ 2012 р.


Програма

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії»

за спеціальністю 8.18010018 "Адміністративний менеджмент"


Суми 2012

1. Загальні положення

Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю: 8.18010018 "Адміністративний менеджмент", складена відповідно до «Положення про державну атестацію» та вимог ОКХ і ОПП відповідних спеціальностей.

Мета проведення іспиту – визначення рівня знань, умінь і навичок абітурієнтів та їх відбір на конкурсній основі.

Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен:

 1. Економіка підприємства;

 2. Основи менеджменту;

Структура проведення іспиту: письмові роботи виконуються на спеціально підготовлених (проштампованих) бланках. Для кожного учасника передбачений окремий білет і відповідна йому задача. В ході іспиту абітурієнт повинен записати відповіді на одне теоретичне питання з кожної дисципліни та розв'язання задачі з детальним поясненням рішення.

Форма проведення іспиту: письмова в аудиторії, де передбачене окреме місце для кожного учасника.

Час відведений на проведення іспиту: 3 академічних години без перерви.


2. Анотації та ключові питання з дисциплін, які виносяться на іспит

2.1. Економіка підприємства

Мета дисципліни: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Предмет дисципліни: економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.


^ Перелік питань, що виносяться на іспит


 1. Підприємство як статутний суб'єкт господарювання. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу.

 2. Елементи внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства.

 3. Конкурентне ринкове середовище підприємства.

 4. Класифікація підприємств та їх характеристика .

 5. Економічні та організаційні особливості різних форм об'єднань підприємств.

 6. Сутність та призначення статутного, резервного, амортизаційного фондів підприємства.

 7. Методи планування, їх характеристики та умови раціонального застосування.

 8. Як оцінюється вартість нематеріальних активів підприємства?

 9. Що відноситься до нематеріальних активів підприємства?

 10. Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика та склад.

 11. У чому полягає роль основних фондів у виробничому процесі?

 12. Фізичний та моральний знос основних фондів.

 13. Сутність та методи амортизації основних фондів.

 14. Методи оцінки основних фондів.

 15. Показники ефективності використання основних фондів підприємства.

 16. Назвіть складові оборотних коштів підприємства.

 17. За рахунок яких джерел формуються оборотні кошти підприємства?

 18. Яким чином визначається ефективність використання оборотних коштів?

 19. Поняття та призначення запасів підприємства. Види запасів .

 20. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства.

 21. Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність окремих ланок», «вузьке місце».

 22. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності, їх класифікація і характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства.

 23. Поняття "товарна продукція" валова продукція", "реалізована продукція", "чиста продукція".

 24. Форми і системи заробітної плати. Види заробітної плати.

 25. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Назвіть основні резерви підвищення продуктивності праці.

 26. Види витрат підприємства. Сутність кошторису та калькуляції: в чому полягає відмінності?

 27. Що таке собівартість? Види собівартості та їх економічна сутність.

 28. Які існують методи ціноутворення? У чому вони полягають?

 29. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку. Види прибутку підприємства.

 30. Ефект та ефективність діяльності підприємства.


Перелік літератури для підготовки до вступних фахових випробувань

Основна:

 1. Менеджмент для бакалаврів [Текст] : підручник. У 2-х т. Т.2 / Ред.: О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. — Суми : Університетська книга, 2009. — 592 с.

 2. Мельник, Л. Г. Економіка підприємства [Текст] : конспект лекцій; навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. — 412 с.

 3. Економіка підприємства: [підручник / під ред. Мельника Л.Г.]. - Суми : Університетська книга, 2004. - 648 с.

 4. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничій дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.


Додаткова:

 1. Балацький, О. Ф. Управління інвестиціями : навч. посіб. / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, М. О. Соколов. — 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Университетская Книга, 2004. — 232 с.

 2. Глівенко, С. В. Економічне прогнозування [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глівенко, М. О. Соколов, О. М. Теліженко. — 3-тє вид., доп. — Суми : Університетська книга, 2004. — 207 с.

 3. Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко та ін. — Суми : Університетська книга, 2003. — 352 с.

 4. Економіка підприємства: [підручник / під ред. С.Ф. Покропивного]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с.

 5. Економіка підприємства: [збірник задач і конкретних ситуацій: навч. посіб. / за ред. С.Ф. Покровського]. - К. : КНЕУ, 2000. - 328 с.


^ 2.2. Основи менеджменту


Мета дисципліни: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ системного управління організаціями; набуття умінь ана­лізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Предмет дисципліни: загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.


^ Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Сутність менеджменту як науки. Предмет, об'єкт, методологія менеджменту як науки.

 2. Охарактеризуйте підприємницьку діяльність. Чим підприємець відрізняється від менеджера?

 3. Передумови виникнення менеджменту. Особливості формування менеджменту як науки в різних країнах світу.

 4. Поняття “організація” в суспільних, соціогуманітарних та управлінській науках. Види організацій.

 5. Які характеристики повинна мати соціально-економічна система, щоб називатися організацією?

 6. Класичні теорії управління організаціями. Школи управління.

 7. Сучасний етап управління: процесний, системний та ситуаційний підходи до управління.

 8. Загальна характеристика менеджменту. Поняття суб'єкту та об'єкту в менеджменті.

 9. Процес здійснення управління в організації.

 10. Менеджер, його функції та ролі.

 11. Методи та принципи управління.

 12. Які сучасні підходи до менеджменту набувають все більшої актуальності й значення на даному етапі? Розкрийте суть цих підходів.

 13. Сутність та види функцій управління. Загальна характеристика функцій управління.

 14. Зовнішнє середовище організації.

 15. Внутрішнє середовище в бізнесі. Які ключові ресурси визначають специфіку діяльності організації?

 16. Типи організацій за взаємодією підрозділів: традиційна, дивізіональна та матрична організаційна структури.

 17. Загальна характеристика поняття „мотивація”. Сутність мотиваційного процесу.

 18. Процесуальні та змістовні теорії мотивації.

 19. Загальна характеристика поняття „контроль”. Особливості системи контролю в організації.

 20. Види та форми контролю. Етапи здійснення контролю в організації.

 21. Концепція організаційної культури. Поняття та зміст організаційної культури.

 22. Моделі та методи прийняття управлінських рішень.

 23. Поняття та значення інформації. Комунікація в управлінні.

 24. Управління конфліктами, змінами та стресами.

 25. Влада: сутність та зміст. Джерела влади в організації.

 26. Природа та визначення лідерства. Зміст поняття лідерства в управління організації.

 27. Керівництво: влада та особистий вплив. Види впливу.

 28. Наведіть аргументи на користь взаємозв'язку між цілями та ефективністю прийняття рішень в організації.

 29. Характеристики персоналу, як ключового ресурсу організації. Особливості управління персоналом.

 30. Оцінка ефективності організації. Для чого необхідно визначати показники діяльності організації?


^ Перелік літератури для підготовки до вступних фахових випробувань


Основна:

 1. Менеджмент для бакалаврів [Текст] : підручник. У 2-х т. Т.2 / Ред.: О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. — Суми : Університетська книга, 2009. — 592 с.

 2. Андрушків, Б. М. Основи менеджменту [Текст] : підручник / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. — Л. : Світ, 1995. — 296 с.

Додаткова:

 1. Лукянихін В. О. Менеджмент персоналу [Текст] : Навч. посіб.- Суми: ВТД " Університетська книга", 2004. - 592 с.

 2. Нємцов, В. Д. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. — К. : ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2001. — 392 с.

 3. Осовська, Г. В. Менеджмент організацій (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. — К. : Кондор, 2007. — 676 с.

 4. Рудінська, О. В. Менеджмент. Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Рудінська, С. А. Яроміч, І. О. Молоткова. — К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. — 335 с.

 5. Сладкевич, В. П. Сучасний менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. — К. : МАУП, 2007. — 488 с.


^ 3. Структура екзаменаційних білетів:


а) кожен білет містить три теоретичних питання (з кожної дисципліни) і одне практичне завдання (тобто задачу) з дисципліни "Економіка підприємства". Теоретичні питання сформовані з наведеного вище переліку. За виконання кожної частини можна максимально отримати 5 балів.

Таблиця 1

Шкала оцінювання

Бал

Пояснення

Два

Відповідь на запитання не правильна або не надана.

Задача не розв'язана (розв'язана не правильно)

Три

Часткова відповідь на запитання.

Задача розв'язана з помилками (розпочатий правильний розв'язок, але не завершений)

Чотири

Достатня відповідь на запитання.

Задача розв'язана з невеликими помилками (хід рішення правильний, але є помилка технічного характеру)

П'ять

Повна вичерпна відповідь на запитання.

Правильно розв'язана задача


б) тестові завдання відсутні;


в) приклад завдань теоретичної частини:

^ Зразок білета


МОНМС України СумДУ Форма № У-5.09

Напрям 1801 – «Специфічні категорії» Екзаменаційні білети

Вступний іспит


БІЛЕТ № 1

 1. Підприємство як статутний суб'єкт господарювання. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу

 2. Передумови виникнення менеджменту. Особливості формування менеджменту як науки в різних країнах світу.

 3. Задачі.г) приклад завдань практичної частини:


Зразок задачі


МОНМС України СумДУ Форма № У-5.09

Напрям 1801 – «Специфічні категорії» Екзаменаційні білети


Вступний іспит


^ ЗАДАЧА № 1


Первісна вартість основних фондів підприємства на початок року склала - 600 тис. грн., вартість виробничих фондів, що вводяться - 100 тис. грн., вартість основних фондів, що вибувають - 500 тис. грн. Тривалість експлуатації основних фондів у місяцях: що вводять - 7, що вибувають - 10. Термін служби основних фондів - 10 років.

Визначити щорічний розмір амортизаційних відрахувань.


^ 4. Критерії оцінювання відповідей


Кожна відповідь оцінюється за чотирибальною системою ("5", "4", "З", "2") відповідно до основних критеріїв та показників рівня знань.

а) структура оцінювання завдань тестової частини не надається (тести відсутні);

б) структура оцінювання завдань теоретичної частиниХарактеристика

відповідей

Бали

Відповідь на запитання не правильна або не надана

Два

Часткова відповідь на запитання

Три

Достатня відповідь на запитання

Чотири

Повна вичерпна відповідь на запитання

П'ять


в) структура оцінювання завдань практичної частини

Характеристика

розв’язання задачі

Бали

Задача не розв'язана (розв'язана не правильно)

Два

Задача розв'язана з помилками (розпочатий правильний розв'язок, але не завершений)

Три

Задача розв'язана з невеликими помилками (хід рішення правильний, але є помилка технічного характеру)

Чотири

Правильно розв'язана задача

П'ять

Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання.


Голова атестаційної комісії


Заступник голови атестаційної комісії


Затверджено на засіданні приймальної комісії: Протокол № __ від ___________


Відповідальний секретар

приймальної комісії

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010004 "Управління проектами"
Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Окр «магістр» та «спеціаліст» за напрямом 1801 "Специфічні категорії" спеціальностей
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
«спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”
«Електроніка», напрям 050801-мікро- та наноелектроніка за фаховим спрямуванням «фізична та біомедична електроніка»
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 \"Адміністративний менеджмент\" iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи