Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад icon

Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад
Скачати 168.53 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад
Дата30.06.2012
Розмір168.53 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету


_____________А.В. Васильєв


« » 20 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

АНГЛІЙСЬКА МОВА І ПЕРЕКЛАД


при прийомі на навчання

за спеціальністю7.020303 - «Переклад»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»)

та за спеціальністю 8.020303 «Переклад»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»)


Суми – 2012

1. Загальні положення.


Комплексний державний екзамен з англійської мови і перекладу виконує роль вступного іспиту до СумДУ зі спеціальності «Переклад» за освітньо-кваліфікаційними рівнями 7.020303 «Спеціаліст» та 8.020303 «Магістр».

Даний екзамен є формою перевірки і оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів, які закінчили СумДУ раніше або інші вищі навчальні заклади, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” (спеціальність 6.020303) чи “Спеціаліст” (спеціальність 7.020303). Для проведення державних іспитів організується державна екзаменаційна комісія у складі голови та членів комісії. Комісія створюється щорічно.

Комплексний державний екзамен з англійської мови і перекладу триває 2 академічні години (80 хвилин) і має на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції абітурієнтів-бакалаврів, наявності у них знань з мовознавства, основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні завдань на перевірку рівня засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та при виконанні послідовного і реферованого перекладу текстів.

На вступному екзамені абітурієнти-бакалаври повинні продемонструвати знання про мову, її походження та розвиток, про співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів у формуванні мовлення; про історію розвитку та періодизацію англійської мови; про основні проблеми лексикології, стилістики, граматики англійської та української мов; про сучасні напрямки у науці про мову а саме: прагматичний, комунікативний, функціональний, соціолінгвістичний, лінгвокраїнознавчий, когнітивний, дискурсивний напрямки у вивченні мови та їх прикладне значення.

Абітурієнти-бакалаври кафедри теорії та практики перекладу СумДУ повинні володіти орфоепічною, лексичною та граматичною нормами першої іноземної та української мов, вміти правильно реалізовувати ці норми, володіти практичними знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи філолога-перекладача. Відповідь з теоретичних аспектів повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного стану перекладознавства, загальної проблематики мовознавства, а також історичних аспектів розвитку мовознавства та перекладознавства в Україні та за її межами.


^ 2. Анотація та ключові питання до комплексного державного екзамену

з англійської мови і перекладу

Комплексний державний екзамен з англійської мови і перекладу має на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції абітурієнтів-бакалаврів, наявності у них знань з мовознавства, основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні завдань на перевірку рівня засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та при виконанні послідовного і реферованого перекладу текстів.

Письмовий комплексний екзамен з англійської мови і перекладу перевіряється комісією, склад якої затверджується кафедрою теорії та практики перекладу. Результати письмового екзамену оформлюються відповідними документами згідно з умовами оформлення документації приймальною комісією. Абітурієнти-бакалаври, які одержали незадовільні оцінки за письмовий екзамен, не допускаються до складання наступного іспиту, і мають право перездати даний екзамен за скликання нової екзаменаційної комісії у наступному навчальному році. Перевірені письмові роботи зберігаються до закінчення вступних іспитів в сейфі приймальної комісії.

Вступний екзамен з англійської мови і перекладу – це комплексний письмовий іспит, який складається з 15 завдань, 6 з яких потребують активації як знань зі сфери англійської мови, так і теорії та практики перекладу, 5 – присвячено перевірці практичних навичок володіння англійської мови, 4 – перевірці знань і умінь з практики перекладу. Оцінюються результати комплексного державного екзамену за 5-бальної шкалою. Загальна тривалість комплексного письмового екзамену з англійської мови та перекладу – 2 академічні години (80 хв.).

Успішне виконання завдань потребує знання та розуміння наступного теоретичного матеріалу:


Курс англійської мови:

 1. Класифікація комунікації.

 2. Основні аспекти комунікації.

 3. Функції комунікації.

 4. Вербальна та невербальна комунікації.

 5. Повнозначні частини мови в англійській та українській мовах.

 6. Порівняльний аналіз службових одиниць англійської та української мов.

 7. Словосполучення в англійській та українській мовах.

 8. Типологія речення та надфразних єдностей у порівнюваних мовах.

 9. Шляхи походження термінів. Походження нових термінів шляхом зміни значення слів повсякденного вжитку.

 10. Основні суфікси та префікси, які використовуються при побудові термінів у англійській мові.

 11. Структурно-змістовна класифікація складних слів.

 12. Група германських мов серед інших мов індоєвропейської сім’ї.

 13. Германські племена, періодизація.

 14. Коротка характеристика особливостей германських мов. Фонетичні особливості (закон Грімма та Вернера).Особливості граматичної будови.

 15. Староанглійський період. Завоювання Британії германцями.

 16. Середньоанглійський період. Норманське завоювання. Письмові пам’ятки мови середньоанглійського періоду. Фонетика.. Морфологія.

 17. Суспільно-історичні передумови утворення єдиної національної мови. Мова 16 ст. Фонетика. Морфологія.

 18. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в сучасних мовах (англійської та української).

 19. Сучасне тлумачення процесів деривації, семантичних змін, фразеологізації.

 20. Продуктивні типи словотвору. Непродуктивні моделі словотвору в англ. та укр. мовах

 21. Етимологічні основи англ. та укр. мов. Джерела запозичень. Інтернаціональні слова.

 22. Семантичні зміни слів. Причини. Типи. Метафора. Метонімія.

 23. Полісемія та омонімія. Їх місце та роль в порівняльних системах.

 24. Інтонаційні стилі та їх диференційні

 25. Фонетичні виразні засоби англійської поезії

 26. Англійський іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника: категорія числа та категорія відмінка. Проблема роду в системі іменника

 27. Граматичні властивості прикметника, займенника, числівника в сучасній англійській мові.

 28. Граматичні категорії дієслова в сучасній англійській мові (категорії особи, числа, часу, виду, стану, способу й часової співвіднесеності).

 29. Артикль, прийменник, сполучник, частка, вигук, модальні слова.

 30. Лексичні та синтаксичні стилістичні засоби.

Загальна теорія перекладу

 1. Історія перекладознавчої науки в Європі взагалі та в Україні зокрема.

 2. Становлення принципів вірного/адекватного перекладу в історичній ретроспективі.

 3. Панування двох історичних принципів у перекладознавстві, зародження і розвиток художнього перекладу в Україні.

 4. Найвидатніші перекладачі в Україні від Х до ХХІ століття та їхні переклади.

 5. Сучасні теорії перекладу (аспектна, денотативна, трансформаційна, теорія перекладацької функціональної еквівалентності, теорія скопів).

 6. Сучасні принципи адекватного/вірного письмового та усного перекладу;

 7. Анотаційний, реферативний, підрядковий види перекладу.

 8. Типи перекладацьких трансформацій та їх застосування до перекладу текстів різних функціональних стилів мови.

 9. Вимоги до адекватного/вірного перекладу поетичних творів.

Практичний курс перекладу

  1. Письмовий переклад: основні вимоги до адекватності. Типи письмового перекладу. Сфери практичного застосування письмового перекладу.

  2. Способи відтворення українських власних імен та назв (імена людей, географічні назви, назви урядових та неурядових організацій, політичних партій, промислових підприємств, газет та журналів, готелів, кораблів тощо) іноземною мовою. Романізація українських власних імен та назв.

  3. Способи відтворення іноземних власних імен та назв (імена людей, географічні назви, назви урядових та неурядових організацій, політичних партій, доброчинних організацій, промислових підприємств, підприємств, що носять почесні імена, газет та журналів, готелів, кораблів тощо) українською мовою. Правила застосування практичної транскрипції та транслітерації у перекладі.

  4. Виявлення та способи відтворення у перекладі національно забарвлених лексичних одиниць (реалій) та неологізмів.

  5. Способи відтворення фразеологізмів (ідіоматичних конструкцій), прислів’їв та приказок засобами перекладу.

  6. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення іменникових атрибутивних словосполучень засобами української мови.

  7. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення часових форм дієслова та конструкцій з безособовими формами дієслова (наприклад, інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних конструкцій англійської мови) засобами української мови.

  8. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення “лексично значущих” артиклів засобами української мови.

  9. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення суб’єктивної та об’єктивної модальності висловлювання засобами української мови.

  10. Сучасні підходи в лінгвістиці до визначення понять “текст” та “дискурс”. Текст як основна комунікативна одиниця системи мова/мовлення. Текст як основний об’єкт перекладознавчих досліджень.

  11. Офіційно-діловий стиль мовлення та його основні риси, що впливають на переклад. Стиль міжнародно-правових та юридичних документів, інструкцій, ділових листів, контрактів тощо.

  12. Науково-технічний стиль мови та його основні риси, що впливають на переклад.


^ 3. Структура екзаменаційних білетів


3.1. Написання диктанту-перекладу

I-ий блок завдань комплексного екзамену передбачає написання диктанту-перекладу. Диктант-переклад для написання під час комплексного екзамену обирається Головою атестаційної комісії із загальної кількості (15 диктантів) сліпим вибором. Диктант для абітурієнтів-бакалаврів озвучується українською мовою і має на увазі виконання послідовного перекладу тексту на англійську мову, що фіксується абітурієнтами-бакалаврами у письмовій формі. При написанні диктанту-перекладу абітурієнт-бакалавр має продемонструвати уміння здійснювати адекватний переклад тексту, що звучить, вживаючи лексичний та граматичний мінімум, засвоєний за підсумком 4-го курсу навчання. Обсяг диктанту українською мовою становить 150-200 слів.

Дана форма перевірки умінь та навичок абітурієнтів-бакалаврів дає змогу відповідно оцінити рівень набутих знань та уміння їх використовувати на практиці, оскільки майбутній філолог-перекладач має демонструвати перекладацькі операції, будучи обмеженим у часі. Крім того, диктант, що пропонується до перекладу на екзамені, розраховано на вживання вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Тож, подібна форма завдання потребує як умінь в аспекті теорії та практики перекладу, так і в рамках теоретичного та практичного курсу англійської мови.


ПРИКЛАД:

 1. ^ PRACRTICAL ASSIGNMENT ON THE ENGLISH LANGUAGE AND TRANSLATION

Write the dictation-translation using lexical and grammatical minimum of the 4th year

«ІСПИТИ»

Коли професор увійшов до кімнати, усіляке базікання припинилось. Уся кімната занурилась в тишу. Лиш час-від-часу було чути (з’являвся) звук грюкання дверима, що в такій тиші здавався просто огидним явищем і дратував усіх. Професор Сміт піднявся на платформу, аби звідти вести пильне спостереження за списуванням під час іспиту. В такій ситуації для кожного студента головною річчю є збагнути, як же вдало реалізувати те саме невеличке шахрайство, аби успішно скласти цей іспит, як примусити професора дивитись в іншу сторону, а самому в цей час, так би мовити, набратись нахабства та списати потрібну інформацію, адже Сміт цього ніколи не схвалить. І в той же час не дає спокою думка, що ось за півтори години все закінчиться. Потрібно лишень витримати цей проміжок часу, а там вже спокій і впевненість у собі і своїх силах.


3.1.1. Параметри оцінювання диктанту-перекладу

Зважаючи на багатосторонність даного завдання, диктант-переклад оцінюється в 1,4 бала, що при перевірці включає дотримання наступних аспектів:

 • лексична відповідність (0,5 бала);

 • граматична відповідність (0,5 бала);

 • повнота виконання завдання (0,4 бала).


3.2. Завдання з теоретичного курсу англійської мови та перекладу

II блок (завдання № 1, 2, 3, 4, 5) оформлено у відкритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань претендентів-бакалаврів про мову, історію розвитку та періодизацію англійської мови; про основні проблеми лексикології, стилістики, граматики англійської та української мов; про сучасні напрямки лінгвістики. Разом з тим, перевіряються знання з основних понять, методів, концепцій перекладацької науки; історії розвитку перекладу та динаміки перекладацьких принципів; з основних видів і типів перекладу (повний, анотаційний, реферативний, консультативний, консекутивний, синхронний, з листа, усний, письмовий, довільний, підрядковий тощо); знання еквівалентних та безеквівалентних лексичних одиниць і терміносистем; дієвості у перекладацькій практиці принципів системності, порівняння, комунікативності, комплексності, поетапності, інформативності, творчості; психологічних основ перекладацької практики, дієвості принципу антропоцентризма в умовах перекладу.


ПРИКЛАД:

 1. ^ ASSIGNMENTS ON THE THEORY OF THE ENGLISH LANGUAGE AND TRANSLATION: CHOOSE THE CORRECT ANSWER:

    1. Among all the linguistic sciences, the theory of speech communication is ___________.

 1. the youngest;

 2. the oldest;

 3. old-fashioned.


3.2.1. Параметри оцінювання завдань з теоретичного курсу англійської мови та перекладу

II-ий блок складається з 5 завдань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,2 бала, що в сумі при правильному виконанні усіх складових приносить 1 бал за даний блок. Виконуючи завдання абітурієнт-бакалавр має продемонструвати:

 • вміння вибрати правильну відповідь із запропонованого переліку;

 • вміння підібрати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та граматичним і лексичним наповненням;

 • вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.


3.3. Завдання з практичного курсу англійської мови

III-ий блок присвячено перевірці практичних знань абітурієнтів-бакалаврів з англійської мови: рівня володіння граматикою англійської мови та її лексичним наповненням, уміння аналізувати мовний матеріал і добирати максимально точний та адекватний лексичний чи граматичний відповідник. Даний блок представлено матеріалом, вивченим за 4 роки навчання, що відповідає лексичному та граматичному наповненню базового навчального курсу підготовки бакалаврів, а також присутні елементи, спрямовані на перевірку загальних умінь та навичок граматичної та лексичної будови основної іноземної мови. Завдання даного блоку оформлено у закритій тестовій формі, що потребує від претендента-бакалавра максимальної уваги і зосередження при виконанні.


ПРИКЛАД:

 1. ^ PRACRTICAL ASSIGNMENTS ON THE ENGLISH LANGUAGE

1. Fill in the correct form of postposition for the verb “to look”:

 1. I leave for Moscow but I hope that you will look _______________.

 2. First of all she looked _______, then made a step, then looked ________ the picture hanging on the wall, and ran away.

 3. They say that it’s your own look ______ to enter this university or not, but please be prudent.

 4. They shouldn’t look _______________ those who don’t deserve respect.

 5. She is such a proud and self-assured person who always looks _______________ people.


3.3.1. Параметри оцінювання завдань з практичного курсу англійської мови

Даний блок, в цілому, включає 5 завдань, кожне з яких розраховано на 0,2 бала, що в сумі при правильному виконанні усіх складових блоку принесе 1 бал.

Виконуючи завдання абітурієнт-бакалавр має продемонструвати:

 • вміння добирати правильну відповідь керуючись володінням і розумінням граматичної будови англійської мови;

 • вміння добирати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та лексичним наповненням;

 • вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.


3.4. Завдання з практики перекладу англійської мови

IV-й блок складається з 4 завдань, перше з яких представляє собою англомовний текст призначений для реферування українською мовою. Обсяг англомовного тексту становить 250-300 слів, обсяг реферованого – 100-120 слів. Дане завдання присвячено перевірці вміння виділяти головне та узагальнювати інформацію, що містяться в матеріалі, який реферується. Увага приділяється вмінню відбирати інформацію для реферативного перекладу за рахунок виключення надмірного матеріалу, відомих або несуттєвих елементів, а також вміння перегруповувати інформацію відповідно до цільового завдання і логіки питання, яке висвітлюється.

Наступні завдання № 2.1, 2.2, 2.3 мають форму відкритого тесту, тож спрямовані на перевірку вміння вибирати правильну відповідь із запропонованих варіантів.


ПРИКЛАД:

 1. ^ PRACRTICAL ASSIGNMENTS ON TRANSLATION

1. Give the summary of the text in Ukrainian

Europe’s financial contagion

Greece sneezed, and now most of Europe has a cold. The European debt crisis has already spread like a virus from Greece to Ireland and Portugal, and other countries are now at risk: Spain, and Italy are probable candidates for financial problems.

Contagion also has much to do with actual economic links among countries. Researchers have identified financial ties in particular as responsible for the “fast and furious” spread of crisis from one country to another. Trading activity between countries, however, can propagate economic sickness more slowly.

When an ailing country becomes over extended and unable to handle its debt, banks and other financial firms that have lent it money could be exposed to major losses. This could unsettle the home country of the banks or even spread the troubles to a third country. That can occur, for instance, because banks may try to cover their losses in one country by calling in loans in another. When a country trades extensively with another, their economies become intertwined. If a financial crisis in one country undermines its economy, it will import fewer goods from its trade partners, potentially crimping their economic growth also.

^ 2. Choose the correct answer.

1. How to translate the Infinitive Construction in the sentence:

Much more efforts are to be devoted to make a noticeable result …

 1. необхідно присвячувати ...;

 2. будуть присвячені ...;

 3. присвячується ....


3.4.1. Параметри оцінювання завдань з практики перекладу

1-ше завдання IV-го блоку (текст до реферування) оцінюється в 1 бал, де виявляється вміння абітурієнтів-бакалаврів:

   • вибирати ключову інформацію в текстах;

   • уникати надмірної інформативності;

   • перегруповувати інформацію відповідно до цільового завдання і логіки питання, поставленого в тексті;

   • розуміти англомовний текст і давати адекватний переклад українською мовою.

Тестові завдання № 2.1, 2.2, 2.3 оцінюються в 0,2 бала за кожне, тож приносять у сумі 0,6 балів. Дані завдання потребують:

 • вміння вибрати правильну відповідь із запропонованого переліку;

 • вміння підібрати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та граматичним і лексичним наповненням;

 • вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання.^ 4. Критерії оцінювання відповідей


Вступний екзамен з англійської мови та перекладу – це комплексний письмовий іспит, який складається з 15 завдань. I-ий блок завдань передбачає написання диктанту-перекладу (1,4 бала):

 • лексична відповідність (0,5 бала);

 • граматична відповідність (0,5 бала);

 • повнота виконання завдання (0,4 бала).


II блок (завдання № 1, 2, 3, 4, 5) оформлено у відкритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань з теорії англійської мови та перекладу (1 бал)

0,2 х 5

max 1III-ий блок присвячено перевірці практичних знань претендентів з англійської мови. Даний блок складається з 5 тестових завдань закритої форми, кожне з яких в свою чергу включає ще 5 пунктів тестового характеру, тобто разом – 25 завдань, правильне виконання усіх в сумі принесе 1 бал.

0,04 х 25

max 1IV-й блок складається з 4 завдань (1,6 бала), перше з яких представляє собою англомовний текст призначений для реферування українською мовою (1 бал), наступні 3 завдання (№ 2.1, 2.2, 2.3) мають форму відкритого тесту і спрямовані на перевірку вміння вибирати правильну відповідь із запропонованих варіантів (0,6 бала).

0,2 х 3

max 0,6
Оцінюються результати комплексного державного екзамену за 5-бальної шкалою.


^ A = «5» = «відмінно» ставиться при успішному виконанні всіх видів завдань, якщо претендент показав глибокі знання теорії та практичне володіння мовами, вміння самостійно мислити і робити висновки.


^ В = «4,5» = «дуже добре» виставляється при виявленні повного знання програмного матеріалу при незначних недоліках.


С = «4» = «добре» виставляється при виявленні знання програмного матеріалу при незначних недоліках, які демонструють певні відхилення від граматичної та лексичної нормативної будови мови чи порушують системну єдність теоретичного матеріалу.


D = «3,5»= «задовільно» виставляється, якщо претендент при виконанні завдань виявив знання основного програмного матеріалу, але у роботі допустив ряд помилок.


^ E = «3» = «достатньо» виставляється, якщо претендент при виконанні завдань виявив знання основного програмного матеріалу, але у роботі допустив широкий ряд помилок, що порушують граматичну, лексичну системність мови та вказують на помилковість тлумачення теоретичної бази.


^ Fx = «2» = «незадовільна оцінка» виставляється, коли претендент має серйозні прогалини в підготовці, не володіє в достатній мірі навичками письмового мовлення з англійської мови.

Оцінка за іспит вважається незадовільною, якщо претендент набрав 2 бали і менше. У цьому випадку оцінка узгоджується з головою державної екзаменаційної комісії.


^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З мовознавчих та ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН


5.1. Список основної рекомендованої літератури

з мовознавчих дисциплін

 1. Алексєєва І.О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 328с.

 2. Верба Л.Г. Історія англійської мови. Посібник для студентів та викладачів. – Вінниця: Нова Книга, 2006. -296с.

 3. Горелов И.Н. Вопросы теории речевой деятельности. – Таллин, 1997. – 327с.

 4. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. - К.: Радянська школа, 1960. -160с.

 5. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка.- М. : Высшая школа, 1989.

 6. Ильиш Б.А. История английского языка (на англ. яз.) – Л.: Просвещение,1972.

 7. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка: Учебное пособие / В.Л. Каушанская. – М., 2000. – 319с.

 8. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посібник / I. В. Корунець.  – К.: Либідь, 1995. – 236c.

 9. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства – К.: Академія, 2006. – 367c.

 10. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004 – 326с.

 11. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Термінологізація та детермінологізація англійської» мови для студентів 4 курсу. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 79с.

 12. Раєвська Н.М. English Lexicology. - К.: КДУ, 1971.

 13. Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк Н.І. Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти: Монографія / За ред.. проф. С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 204 с.

 14. Швачко С.О., Кобякова І.К. Вступ до мовознавства – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 224с.

 15. V.D. Arakin. Practical Course of English. Fourth Year: Учебное пособие / В.Д. Аракин. – M.: Владос, 2001. – 335с.


^ 54.2. Список основної рекомендованої літератури

з перекладознавчих дисциплін

 1. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч. 1-2 – Вінниця. – 2001.

 2. Карабан В., Мейс Дж. Переклад з англійської мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для претендентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова Книга, 2003. - 608 с.

 3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк.., 1990. – 253с.

 4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 448с.

 5. Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 122 с.

 6. Рецкер Я.И. Теория переводаи предпереводческая практика.Очерки лингвистической теории перевода/ Дополнения и комментарии Д.И. Ермоловича. – 2-е изд., стеоретип. – М.: «Р.Валент»,2006 240 с.

 7. Чужакин А.П. Устный перевод ХХІ: теория + практика, переводческая скоропись. – М.: МГИ им. Е.Р.Дашковой, 2001. – 256 с.


^ 5.3. Список рекомендованої довідкової літератури

 1. Англо-русский дипломатический словарь / Под рук. В.С. Шах-Назаровой, Н.О.Волковой, К.В. Журавченко. – М.: Рус. яз., 2001. – 856 с.

 2. Англо-русский политехнический словарь / Под ред.: А.Е.Чернухина. – М.: Сов. энциклопедия, 1971. – 672 с.

 3. Англо-український словник: у 2-х т. / Уклад.: М.І.Балла. – Київ: Освіта, 1996. – 752, 712 с.

 4. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2005. – 1056 с.

 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

 6. Гиляревский Р.С., Старостин Б.А. Иностранные имена и названия в русском тексте: Справочник. – М.: Высш. школа, 1985. – 303 с.

 7. Новый большой англо-русский словарь: в 3-х т. / Ю.Д.Апресян, Э.М.Медникова, А.В. Петрова и др. – М.: Рус. яз., 1993-1994. – 832, 828, 824 с.

 8. Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – М.: Рус.яз., 2000. – 560 с.

 9. Русско-английский дипломатический словарь / Под рук. К.В.Журавченко. – М.: Рус. яз., 2001. – 734 с.

 10. Томахин Г.Д. США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Рус. яз., 2000. – 576 с.Голова атестаційної комісії


Заступник голови атестаційної комісії


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол № від
« » 2012 р.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Колесник М. М.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconПрограма фахових вступних випробувань перська мова

Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconПрограма фахових вступних випробувань польська мова

Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconПрограма фахових вступних випробувань словацька мова
Андел В. П. Словацька мова. Львів: вид-во Львівського університету, 1972. 119 с
Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з англійської мови І теорії та практики перекладу
Бакалавр філології спеціальності Переклад після закінчення чотирьохрічного курсу навчання в університеті є фахівцем широкого профілю...
Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з англійської мови І теорії та практики перекладу
Бакалавр філології спеціальності Переклад після закінчення чотирьохрічного курсу навчання в університеті є фахівцем широкого профілю...
Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи