Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую
Скачати 170.06 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую
Дата30.06.2012
Розмір170.06 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету


_____________А.В.Васильєв


«___» ______________2012 р.


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань


на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»

спеціальність 7.03040201 «Правознавство»


Суми 2012


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство», спеціальність 7.060101 «Правознавство» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки спеціалістів.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» бакалавра з напряму «Правознавство», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування складаються з одного етапу. Це письмова відповідь на тестове (на кожен тест - одна чи дві правильні відповіді), теоретичне завдання та розв’язання аналітичної задачі (при розв’язанні задачі вступник може використовувати кодекси).

На фахові вступні випробування виносяться наступні дисципліни:

1. Теорія держави та права;

2. Цивільне право України;

3. Трудове право України;

4. Господарське право України.

Форма здачі іспитів письмова.

Час на відповіді на тести, два теоретичних питання та на розв’язання задачі – 120 хвилин.

^ 2. АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ


2.1. ДИСЦИПЛІНА: «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»


Зміст дисципліни: Предмет і метод теорії держави і права. Походження держави. Загальне вчення про державу. Громадянське суспільство, політична система і держава. Функції держави. Форма держави. Теорія демократії. Механізм держави і державний апарат. Права, свободи і обов’язки людини та громадянина. Правова держава. Походження права. Загальне вчення про право. Принципи в праві. Право, економіка, політика. Правові системи сучасності. Право в системі соціальних норм. Правова свідомість і правова культура. Система права і система законодавства. Норми права. Форми права. Правоутворення. Правові відносини. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність. Правозастосування. Тлумачення норм права. Законність і правопорядок. Правове регулювання суспільних відносин.

Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

1. Основні функції теорії держави та права, як навчальної дисципліни?

2. Сутність та призначення держави?

3. Основні теорії походження держави?

4. Поняття і класифікації функції держави? Форми здійснення функцій держави?

5 Охарактеризуйте основні ознаки держави?

6. Визначте поняття політичної влади та охарактеризуйте його? Місце і роль держави в політичній системі?

7. Поняття та загальна характеристика елементів форми держави?

8. Основні види форми державного правління?

9. Основні види державного устрою?

10.Типологія державного режиму? Види антидемократичних державних режимів?

11.Визначте поняття та елементи механізму держави? Апарат держави: поняття та структура?

12. Органи виконавчої, законодавчої та судової влади? Співвідношення органів держави та місцевого самоврядування?

13. Поняття та сутність права? Основні теорії походження права?

14. Співвідношення правової культури та правового виховання?

15. Причини, умови та основні закономірності виникнення права?

16. Правове регулювання: поняття, предмет та основні стадії? Механізми правового регулювання?

17. Визначте основні функції права та їх види?

18. Охарактеризуйте основні джерела права?

19. Охарактеризуйте взаємозв’язок держави та права?

20. Поняття, ознаки та місце норм права в системі соціальних норм?

21. Класифікація та структура норм права?

22. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та інститути права?

23. Поняття, структура та функції правосвідомості?

24. Реалізація норм права, її поняття, основні ознаки та форми?

25. Поняття, ознаки, елементи та класифікація правових відносин?

26. Поняття тлумачення правових норм? Види та способи тлумачення правових норм?

27. Поняття та ознаки правомірної поведінки? Види правомірної поведінки?

28. Правопорушення: поняття та ознаки? Види правопорушень?

29. Поняття, ознаки, мета та функції юридичної відповідальності?

30.Основні принципи юридичної відповідальності?


^ 2.2. ДИСЦИПЛІНА: «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


Зміст дисципліни: Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права України. Цивільне законодавство. Цивільне право як наука і як навчальна дисципліна. Цивільні правовідносини. Фізичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин. Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних правовідносин.

Правочин. Представництво. Строки. Позовна давність. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав. Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб. Особисті немайнові права, забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне буття фізичної особи. Право власності. Правове регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності. Право на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Зобов’язання. Договори. Безготівкові розрахунки. Страхові правовідносини в Україні. Договір простого товариства. Засновницький договір. Позадоговірні зобов`язання. Спадкове право. Сімейне право.

^ Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Речові права на чуже майно. Право володіння чужим майном. Сервітут. Емфітевзис. Суперфіцій.

 2. Поняття, умови, види договорів. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи. Тлумачення договору.

 3. Укладення договору, стадії укладення договору. Вирішення переддоговірних спорів. Підстави для зміни, розірвання договору, правові наслідки зміни або розірвання договору.

 4. Договір купівлі-продажу.

 5. Договір довічного утримання.

 6. Договір майнового найму.

 7. Договір страхування.

 8. Договір доручення.

 9. Договір комісії.

 10. Договір управління майном.

 11. Договір позики. Кредит, поняття, форма, види кредиту.

 12. Банківський вклад: поняття, форма, види вкладів. Ощадна книжка, ощадний сертифікат.

 13. Поняття, форми і види розрахунків.

 14. Публічна обіцянка винагороди з/без оголошення конкурсу.

 15. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.

 16. Сім’я. Регулювання сімейних відносин.

 17. Поняття шлюбу, умови вступу, державна реєстрація. Заручини, час і місце реєстрації шлюбу.

 18. Недійсність шлюбу, правові наслідки. Визнання шлюбу неукладеним. Припинення шлюбу.

 19. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка. Право спільної власності подружжя.

 20. Права та обов’язки подружжя по утриманню

 21. Шлюбний договір.

 22. Припинення шлюбу.

 23. Визначення походження дитини.

 24. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей.

 25. Позбавлення батьківських прав.

 26. Права батьків і дітей на майно.

 27. Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання.

 28. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання.

 29. Опіка та піклування над дітьми. Патронат. Усиновлення.

 30. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.^ 2.3. ДИСЦИПЛІНА: «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


Зміст дисципліни: Предмет і метод трудового права, система трудового права, джерела трудового права, принципи трудового права, субєкти трудового права, міжнародно-правове регулювання праці, забезпечення зайнятості, забезпечення працевлаштування, трудовий договір, порядок укладання трудового договору, види трудового договору, зміна умов трудового договору, припинення трудового договору, робочий час, час відпочинку, оплата праці, організація оплати праці, системи оплати праці, дисципліна праці, трудові обов’язки сторін трудових правовідносин, матеріальна відповідальність сторін трудового договору, охорона праці, нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці, пільги для осіб, що поєднують роботу з навчанням, соціальне партнерство в Україні, трудові колективи та їхні повноваження, права профспілок у сфері трудових відносин, колективний договір, трудові спори.

Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Локальні нормативні акти як джерела трудового права.

 2. Поняття диференціації трудового законодавства України.

 3. Характеристика правового статусу профспілок у сфері праці згідно з Законом України від 15.09.1999 р. “Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”.

 4. Правовий статус безробітних, допомога по безробіттю згідно Закону України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 року.

 5. Особливості правового регулювання праці сумісників

 6. Щорічні відпустки та їх види згідно з Законом України “Про відпустки” від 15.11.1996

 7. Обмеження надурочних робіт. Граничні норми їх застосування.

 8. Скорочений та неповний робочий час, їх відмінність.

 9. Розірвання трудового договору з керівником підприємства на вимогу профспілкового органу.

 10. Вихідна допомога: порядок призначення та розміри.

 11. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими категоріями працівників згідно зі ст. 41 КЗпП України.

 12. Розірвання трудового договору з ініціативи власника згідно ст. 40 КЗпП України.

 13. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 14. Надурочні роботи і порядок залучення до них.

 15. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.

 16. Поняття і види переведень на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

 17. Колективний договір: сторони, зміст, порядок укладення, реєстрація, строк дії згідно КЗпП України та Закону України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р.

 18. Ненормований робочий день та його особливості.

 19. Порядок переведення на іншу роботу.

 20. Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога.

 21. Правові наслідки незаконного переведення і звільнення працівників.

 22. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

 23. Загальна характеристика порядку розгляду індивідуальних трудових спорів.

 24. Поняття і види трудових спорів.

 25. Комісії по трудових спорах, їх організація, компетенція, порядок роботи.

 26. Розгляд трудових спорів в судах і його особливості.

 27. Поняття та методи забезпечення дисципліни праці.

 28. Види матеріальної відповідальності працівників.

 29. Оплата праці за сумісництвом, при суміщенні професій, за роботи в надурочний час та у святкові і неробочі дні.

 30. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей.^ 2.4. ДИСЦИПЛІНА: «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


Зміст дисципліни: Предмет, метод, система, джерела господарського права. Основні засади правового регулювання господарської діяльності. Правове положення суб’єктів господарювання. Майнова основа господарювання. Господарське зобов’язання. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Спеціальні режими господарювання.

^ Питання, що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Поняття господарської діяльності та управління нею.

 2. Господарські правовідносини: поняття, особливості, види, методи правового регулювання.

 3. Господарське законодавство: поняття, ознаки та систематизація.

 4. Поняття господарсько – правової норми, її особливості та види.

 5. Поняття та види суб’єктів господарського права.

 6. Поняття і характерні риси та види підприємства.

 7. Загальні основи правового статусу підприємств.

 8. Поняття і види господарських товариств.

 9. Особливості правового становища акціонерних товариств та їх види.

 10. Правове становище виробничих кооперативів.

 11. Основи правового статусу господарських об’єднань.

 12. Основи правового статусу промислово – фінансових груп.

 13. Загальні основи правового статусу господарських міністерств та відомств.

 14. Загальні основи права власності на засоби виробництва .

 15. Види права власності на засоби виробництва.

 16. Порядок формування і склад майна суб’єкта господарювання.

 17. Господарський договір як правова форма господарських зв’язків.

 18. Порядок укладання господарських договорів, їх зміна та розірвання.

 19. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань .

 20. Поняття та основні засади господарсько – правової відповідальності..

 21. Форми господарсько – правової відповідальності.

 22. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності.

 23. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження в справі про банкрутство.

24. Поняття та система державного регулювання економічної конкуренції.

 1. Право дарування, спадкування, обміну та застави земельних ділянок.

 2. Монополістичні правопорушення та засоби боротьби з ними.

 3. Правові засади приватизації державного майна.

 4. Порядок приватизації.

 5. Правове регулювання біржової торгівлі.

 6. Основні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.^ 3. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


3.1 СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ


Екзаменаційний білет складається з трьох частин: тестової (10 тестів), теоретичної та практичної.

Оцінка знань здійснюється за бальною системою.

Кількість балів за виконання:

 • тестового завдання – 0-40 балів

 • теоретичного завдання – 0-40 балів

 • практичного завдання – 0-20 балів

Максимально можлива кількість балів, при правильній відповіді на всі завдання – 100.

Оцінювання знань проводиться за наступною шкалою:

«5» – 91-100 балів,

«4» – 61-90 балів,

«3» – 31-60 балів,

«2» – 30 балів і менше.

Теоретична і практична частини містять завдання та задачі з дисциплін «Цивільне та сімейне право України», «Трудове право України», «Господарське право України».

^ Приклад завдань тестової частини


 1. Прийняття рішення передбачає ретельне вивчення матеріалів справи; логічний

аналіз доказів, перевірка достовірності юридичних фактів – цей принцип реалізації норм права має назву:

а) принцип законності;

б) принцип обґрунтованості;

в) принцип доцільності;

г) принцип соціальної справедливості.

2. Діяльність державних органів чи посадових осіб повинна базуватися на врахуванні інтересів суспільства в цілому, а не врахування становища чи рангу окремої особи чи групи осіб – цей принцип реалізації норм права має назву:


а) принцип законності;

б) принцип обґрунтованості;

в) принцип доцільності;

г) принцип соціальної справедливості.

3. Які є види спадкування?
а) за договором та угодою; в) за заповітом чи за законом;

б) за дозволом; г) за бажанням чи за дозволом.

4. Які права та обов'язки не входять до складу спадщини?

а) що пов'язані з власністю на землю; в) що пов'язані з третіми особами;

б) що пов'язані з особою спадкодавця; г) що нерозривно пов'язані з матеріальними

благами.

5. В чому полягає основна відмінність між господарськими товариствами різних видів:

а) обсягом юридичної відповідальності; в) порядком державної реєстрації;

б) кількістю учасників; г) спрямуванням і змістом діяльності.


Приклад завдань теоретичної частини

 1. Основні теорії походження держави?

 2. Поняття диференціації трудового законодавства України.

 3. Шлюбний договір.

 4. Поняття та види суб’єктів господарського права.


Приклад завдань практичної частини


Задача

Малишева 3 травня подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Наступного дня вона на роботу не вийшла. 5 червня вона прийшла за трудовою книжкою і від неї зажадали пояснень про відсутність на роботі, дати яке вона відмовилась. 6 червня за згодою профкому її звільнили з роботи за прогул з 4 травня. Малишева звернулась до суду з вимогою про зміну формулювання причин звільнення.

Дайте правову оцінку ситуації.


^ 3.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОДЕЙ НА БІЛЕТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ


3.2.1 СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Кількість правильних відповідей

Бали

9-10

36-40

7-8

28-32

5-6

20-24

<4

0-16

Примітка: за кожну правильну відповідь нараховується 4 бали.

  1. ^ 3.2.2 ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

  2. ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Характеристика відповіді

Бали

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- самостійне впевнене і правильне застосування знань в конкретних умовах;

- вміле формулювання висновків та узагальнень.

35-40

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- правильне і без особливих труднощів застосування знань в конкретних умовах;

- формулювання висновків та узагальнень;

- допущення окремих несуттєвих помилок.

29-34

- звання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

- спрощений виклад матеріалу з вказаного питання;

- застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача;

- допущення окремих суттєвих помилок.

26-28

- поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

- непослідовний

0-25


^ 3.2.3 СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Характеристика розв’язання задачі

Бали

Задача розв’язана вірно в правильній логічній послідовності з застосуванням необхідної нормативної бази. До всіх ситуацій наведені детальні пояснення та висновки.

20

Задача розв’язана вірно в правильній логічній послідовності з застосуванням необхідної нормативної бази. Допущені незначні аналітичні помилки, які не вплинули на подальше розв’язання практичної задачі. До всіх ситуацій наведені детальні пояснення та висновки.

18

Задача розв’язана вірно із застосуванням необхідної нормативної бази. Порушена логічна схема розв’язання данної ситуації. Відсутні коментарі та висновки.

12

Задача не розв’язана або розв’язана не повністю.

0-4^ 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Дисципліна: «Теорія держави та права»

1. Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 томах. — М., 1982.- т.2.

2. Бачишин В. А., Панов В. І. Філософія права: Підручик. — К., 2002.

3. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави та права: Навч. пос. для ВНЗ. – К., 2005.

4.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків, 2001.

5. Теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. Навч. пос. – К., 2002.

6. Теория государства и права / Под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. — М., 2002.

7. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М.М. Рассолова . и др. – М., 2000.

8. Теорія держави і права в схемах і таблицях: Навчальний посібник / Укладач Ю.П. Сінченко – Суми, 1997.

9. Теория государства и права. Опорный конспект с комментарием / Составитель А.Н. Соколов – СПб., 2000.

Дисципліна: «Цивільне та сімейне право України»

1. Цивільний кодекс України.-К.: Юрінком, 2003

2. Сімейний кодекс України// Урядовий кур`єр, 2002

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.- К.: Істина, 2004

4. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України.- К.: Істина, 2003

5. Закон України від 18.06.1991р. “Про цінні папери та фондову біржу ”/ / ВВРУ. -1991.- № 38

6. Закон України від 02.10.1992р. “Про заставу”/ / ВВРУ. -1992.- № 47

7. Закон України від 07.03.1996р. “Про страхування ”/ / ВВРУ. -1996.- № 18

8. Закон України від 01.12.1994р. “Про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду ”/ / ВВРУ. -1995.- № 1

9. Закон України від 21.11.1995р. “Про промислово-фінансові групи в Україні ”/ / ВВРУ. -1996.- 14 серпня

10. Закон України від 05.04.2001р. “Про обіг векселів в Україні ”/ / Урядовий кур`єр. -2001.- 04 травня

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1993р. “Про Порядок укладення шлюбного контракту”//Право України.-1994.-№7-8.-ст.45

12. Постанови Пленуму Верховного Суду України з цивільних та сімейних справ від 01.07.1995р.//Збірник Постанов .


Дисципліна: «Трудове право України»

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С.141.

2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп.ред.: В.М.Вакуленко, О.П.Товстенко. К.: Юрінком Інтер, 1997.

3. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 року // ВВР України. – 1993. - №36.

4. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999.

5. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №49.

6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №34.

7. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991р. (із змінами і доповненнями, внесеними Законами від 18.12.1991 р., 17.11.1992 р., 14.10.1994 р., 22.12.1995 р., 14.02.1996 р., 17.12 1996 р., 21.11.1997 р.) // ВВРУ. – 1991. - №14.

8. Закон України „Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 // ВВРУ. – 2000. - №22.

9. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №2. – С.4.

10. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. із змінами // ВВРУ. – 1995. - №17.


Дисципліна: «Господарське право України»

1. Господарський кодекс України : Коментар. – Х.: Одисей, 2004. – 848с.

2. Булгакова І.В. Господарське право України: Навч. посіб . – К.: Прецедент, 2006. –

346с.

3. Вінник О.М. господарське право: курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624с.

4. Качан О.О. банківське право: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – 320с.

5. Кравчук С.Й. Господаське право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. –

264с.

6. Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: навчальний посібник. – К.:

Центр навчальної літератури. – 2005. – 624с.

7. Попов А.А.Правовые основы предпринимательской деятельности.-Х.: Консум, 1997.

8. Предпринимательское право Украины. Практикум. Под ред. Саниахметовой Н.А. – Х.: Одиссей, 1999.

9. Предпринимательское право в вопросах и ответах. Практикум. Под ред. Саниахметовой Н.А. – Х.: Одиссей, 2000.

10. Предпринимательское право Украины: Учебник/ Р.Б. Шишка, А.М. Сытник, В.Н. Левков и др. – Харьков, 2001. – 624с.

11. Саніахметова Н.О. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. Проф.. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одісей, 2005. – 608с.

12. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. – К.: АСК, 1999.

13. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: 2000.

14. Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины / Харьков: Эспада, 2001.

15. Щербина В.С. Господарське право. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592с.

16. Хозяйстевенное право: Учебное пособие / Под общ. Ред. Проф. Н.А. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2005. – 640с.


Затверджено на засіданні кафедри АГПФЕБ Протокол № 7 від 02.02.2012 р.


Затверджено на засіданні центральної приймальної комісії Протокол № від 2012 р.


Голова атестаційної комісії

за спеціальністю «Правознавство» А.М.Куліш


Відповідальний секретар

центральної приймальної комісії М.М.Колесник

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую icon2 фінансова система
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україНи Сумський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет
В. о декана фпк по в. В. Божкова " " 2013р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет затверджую iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про підготовку до початку 2012/13 навчального року : наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 25 травня 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи