Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 473.49 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Сторінка1/3
Дата30.06.2012
Розмір473.49 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Сумського

державного університету

______________А.В. Васильєв

«__»_______________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»


Суми 2012

1 Загальні положення

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів з напряму підготовки «Економіка підприємства» - спеціальність «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки спеціаліста та магістра.

Фахові вступні випробування здійснюється шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «Економіка підприємства», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування складаються з двох етапів:

1. Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки «Економіка підприємства»;

2. Письмова відповідь на 3 теоретичних запитання та розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних теоретичних знань та практичних умінь та навичок.

На фахові вступні випробування виносяться наступні дисципліни:

 1. Економіка підприємства;

 2. Статистика;

 3. Економічний аналіз;

 4. Інвестування;

 5. Економіка і організація інноваційної діяльності;

 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини;

 7. Маркетинг;

 8. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;

 9. Стратегія підприємства;

 10. Потенціал і розвиток підприємства;

 11. Проектний аналіз;

 12. Інформаційні системи і технології на підприємстві;

 13. Внутрішній економічний механізм підприємства;

 14. Математичне моделювання підприємницької діяльності.


2. Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на фахові вступні випробування

2.1 Дисципліна: «Економіка підприємства»

^ Зміст дисципліни:

Підприємство як відкрита система, суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. Види підприємств.

Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Поняття та класифікація персоналу. Визначення чисельності окремих категорій персоналу. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за елементами. Цінова політика підприємства. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність. Механізм утворення та розподілу прибутку. Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентоспроможності, шляхи та резерви їх підвищення.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Основні елементи необоротних активів, їх характеристика.

 2. Калькуляція собівартості продукції: склад та характеристика.

 3. Методи оцінки, обліку та планування основних фондів.

 4. Знос та відтворення основних фондів. Проблеми сучасного періоду.

 5. Методи нарахування амортизації в сучасних умовах.

 6. Виробнича потужність підприємства: види, методи розрахунку.

 7. Узагальнюючі показники використання основних фондів: поняття та розрахунок, критеріальна база. Проблеми сучасного періоду.

 8. Часткові показники використання основних фондів: поняття та розрахунок, критеріальна база. Проблеми сучасного періоду.

 9. Оборотні кошти. Склад та структура. Кругообіг.

 10. Нормування оборотних коштів підприємства. Проблеми сучасного періоду.

 11. Нормування виробничих запасів. Проблеми сучасного періоду.

 12. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства: розрахунок, критеріальна база.

 13. Напрямки прискорення обіговості оборотних коштів.

 14. Трудові ресурси підприємства, їх характеристика.

 15. Продуктивність праці: характеристика, методи розрахунку.

 16. Характеристика витрат підприємства.

 17. Прибуток бухгалтера, прибуток економіста.

 18. Граничні та середні витрати, їх призначення та відмінність.

 19. Собівартість як економічна категорія. Мета та значення її обліку. Види собівартості.

 20. Кошторис витрат: склад та характеристика.

 21. Калькуляція витрат: склад, характеристика.

 22. Планування собівартості продукції на підприємстві.

 23. Методи обліку собівартості продукції.

 24. Класифікація витрат підприємства.

 25. Основні принципи калькулювання собівартості продукції.

 26. Резерви та фактори зниження собівартості продукції.

 27. Методи розподілу непрямих витрат підприємства.

 28. Прибуток як економічна категорія: порядок визначення, класифікація. Чинники, що впливають на формування прибутку.

 29. Рентабельність як показник ефективності діяльності підприємства. Фактори, що визначають рентабельність в сучасних умовах.

 30. Характеристика економічних результатів діяльності підприємства.

 31. Поняття ціни та їх класифікація.

 32. Стратегії ціноутворення на підприємстві.

 33. Порядок встановлення ціни на підприємстві.

 34. Диверсифікація цін.

 35. Фінансовий механізм підприємства.

 36. Облік фактору часу в економічних розрахунках.

 37. Економічний ефект, ефективність. Критерії вибору господарських рішень.

 38. Показники економічної ефективності.

 39. Задача вибору як ключова проблема економіки підприємства. Окремі випадки економічного вибору.

 40. Рівновага в економіці підприємства. Межі та оптимальність в економіці.


^ 2.2 Дисципліна: «Статистика»

Зміст дисципліни:

Вступ. Предмет, метод та завдання дисципліни. Поняття статистики, її предмет та теоретичні основи, основні завдання та методи. Статистичне спостереження. Статистичні групування. Абсолютні та відносні величини. Індекси. Статистичні таблиці і графіки. Вибірка. Види і форми взаємозв’язків між явищами. Середні величини в статистико-економічному аналізі.


^ Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення. Форми, види та способи спостереження.

 2. Суть, основні завдання та види статистичних групувань. Принципи та правила формування груп. Ряди розподілу та їх графічне зображення.

 3. Абсолютні та відносні величини, їх види, форми вираження та способи об числення.

 4. Середні величини в статистико-економічному аналізі. їх види та техніка обчислення.

 5. Види і форми взаємозв'язків між явищами та основні методи вивчення зв'язків.

 6. Основні показники динаміки соціально-економічних явищ та способи їх обчислення. Характеристика основної тенденції розвитку.

 7. Суть і функції індексів. Види індексів і правила побудови агрегатних індексів кількісних та якісних показників.

 8. Суть та переваги вибіркового методу у вивченні масових явищ. Різновиди вибірок та визначення середньої помилки вибірки.

 9. Статистичні таблиці і графіки. їх види, основні елементи та правила побудови.


^ 2.3 Дисципліна: «Економічний аналіз»

Зміст дисципліни:

Зміст, мета, об'єкти та види економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Організація економічного аналізу Традиційні методи економічного аналізу. Методи детермінованого факторного аналізу. Моделювання детермінованих факторних систем. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва. Аналіз технічного рівня виробництва. Аналіз собівартості продукції. Аналіз витрат на гривню товарної продукції. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції. Аналіз виконання плану собівартості товарної продукції за статтями калькуляції. Аналіз виробничої потужності.


^ Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Інформаційна база економічного аналізу. Напрямки проведення економічного аналізу підприємства. Основні етапи проведення аналізу.

 2. Методи економічного аналізу: порівняння, групування, балансовий та індексний методи.

 3. Методи економічного аналізу: ланцюгових підстановок, абсолютних, відносних та процентних різниць.

 4. Сутність моделювання в економічному аналізі. Вимоги. Види моделей. Прийоми моделювання.

 5. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва. Мета та завдання. Напрями та показники. Джерела інформації.

 6. Аналіз технічного рівня виробництва. Мета та завдання. Напрямки та показники.

 7. Аналіз рівня організації та управління. Завдання та напрямки. Показники.

 8. Аналіз собівартості продукції. Задачі та джерела. Напрямки.

 9. Аналіз витрат на гривню товарної продукції. Мета, зміст та завдання аналізу. Показники.

 10. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції. Мета аналізу, взаємозв'язки з об'єктом виробництва, порядок проведення аналізу.

 11. Аналіз прямих матеріальних та трудових витрат. Аналіз витрат на підготовку, освоєння, обслуговування та управління виробництвом.

 12. Аналіз виробничої потужності. Мета та задачі аналізу. Аналіз факторів збільшення виробничої потужності. Аналіз використання виробничої потужності.


^ 2.4 Дисципліна: «Інвестування»

Зміст дисципліни:

Економічна сутність інвестицій. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Класифікація форм і видів інвестицій. Інвестиційний клімат держави. Оцінка інвестиційного ринку. Суб'єкти інвестиційної діяльності. Реальні інвестиції в основний і оборотний капітал. Характеристика фондових інструментів ринку цінних паперів: акції та інвестиційні сертифікати. Характеристика фондових інструментів ринку цінних паперів: облігації та ощадні сертифікати. Інтелектуальні інвестиції, особливості оцінки інтелектуальної продукції. Оцінка ефективності інвестицій: показники чистої приведеної доходності NPV і внутрішня норма прибутковості IRR. Оцінка ефективності інвестицій: показники період окупності РР і індекс рентабельності IR. Оцінка інфляції і ліквідності при інвестуванні. Оцінка ризику при інвестуванні.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Економічна сутність інвестицій.

 2. Класифікація форм та видів інвестицій.

 3. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 4. Поняття інвестиційного клімату держави. Фактори, що формують інвестиційний клімат.

 5. Поняття, класифікація та основні елементи інвестиційного ринку.

 6. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

 7. Характеристика реальних інвестицій. Інвестиції на нове будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств.

 8. Характеристика інвестиційних якостей фондових інструментів ринку цінних паперів: облігацій та ощадних сертифікатів.

 9. Характеристика інвестиційних якостей фондових інструментів ринку цінних паперів: акцій та інвестиційних сертифікатів.

 10. Характеристика інтелектуальних інвестицій.

 11. Оцінювання ефективності інвестицій: чиста теперішня вартість (NPV) та внутрішня норма дохідності (IRR).

 12. Оцінювання ефективності інвестицій: період окупності (PP) та індекс рентабельності (IR).

 13. Облік фактору інфляції при інвестуванні. Напрямки оцінювання ліквідності інвестицій.

 14. Поняття, класифікація та оцінювання ризику при інвестуванні.


^ 2.5 Дисципліна: «Економіка і організація інноваційної діяльності»

Зміст дисципліни:

Економічна сутність інновацій. Форми та стадії інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Сутність, цілі и принципи інноваційної політики. Методи і форми державного регулювання інноваційної діяльності. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності. Структура інноваційних організацій. Структура інноваційних організацій. Значення і види інноваційних стратегій розвитку підприємства. Методи і напрямки вибору інноваційної стратегії. Сутність і фактори попиту, способи його представлення. Види попиту на нову продукцію, методи його аналізу. Встановлення цін на нові товари. Аналіз і врахування факторів ризику на різних етапах інноваційного розвитку. Показники оцінки ефективності інновацій: чиста приведена вартість, період окупності. Показники оцінки ефективності інновацій: внутрішня норма доходності і індекс рентабельності.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Економічна сутність інновацій. Форми та стадії інноваційного процесу.

 2. Класифікація інновацій.

 3. Сутність, цілі та принципи інноваційної політики.

 4. Методи державного регулювання інноваційної діяльності.

 5. Характеристика організаційних форм інноваційної діяльності.

 6. Структури інноваційних організацій.

 7. Етапи розробки та види інноваційних стратегій.

 8. Методи та напрямки вибору інноваційних стратегій.

 9. Внутрішні та зовнішні чинники попиту на нову продукцію.

 10. Види попиту на нову продукцію. Аналіз чутливості попиту.

 11. Встановлення цін на нові товари.

 12. Поняття та класифікація інноваційного ризику. Методи кількісного аналізу.

 13. Науково-технічний та соціальний аспекти інноваційної діяльності.^ 2.6 Дисципліна: «Економіка праці та соціально-трудові відносини»


Зміст дисципліни:

Населення та трудові ресурси. Показники використання трудових ресурсів. Трудовий потенціал. Поняття про працю. Соціально-трудові відносини як система. Механізм функціонування соціально-трудових відносин. Соціальне партнерство. Ринок праці та його регулювання. Зайнятість населення. Продуктивність праці:чинники та резерви росту, вимірювання та планування. Нормування праці як основа її організації. Методи і способи нормування праці. Види норм. Нормування праці в бригадах. Політика доходів і оплата праці. Тарифна система. Оплата праці керівників і спеціалістів. Оплата праці в бригадах. КТУ. МОП та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

1.Структура трудових ресурсів на підприємстві.

2.Показники використання трудових ресурсів.

3.Поняття продуктивності праці, її народногосподарське значення.

4.Показники продуктивності праці.

5.Методи вимірювання продуктивності праці.

6.Тарифна система оплати праці.

7.Форми та системи оплати праці робітників.

8.Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців.

9.Підготовчо-завершальний час, час обслуговування робочого місця та час на відпочинок і особисті потреби.

10.Види норм і їх розрахунок.

11 .Методи нормування.

12.Колективна форма оплати праці.


^ 2.7 Дисципліна: «Маркетинг»

Зміст дисципліни:

Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб'єктів господарювання. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання поведінки споживача. Класифікації товарів. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу. Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посередників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджети маркетингу. Організація та контроль маркетингу підприємства.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Організація маркетингових служб підприємства.

 2. Маркетингове планування.

 3. Комплекс маркетингу.

 4. Складові комплексу маркетингу.

 5. Ємкість споживчого ринку.

 6. Основні принципи сегментування ринку.

 7. Реклама. Сильні та слабкі сторони рекламної діяльності. Характеристика реклами.


^ 2.8 ДИСЦИПЛІНА: «ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ»

Зміст дисципліни:

Сутність і класифікація господарських рішень. Моделі прийняття господарських рішень. Урахування невизначеності й ризику при прийнятті та обґрунтуванні господарських рішень. Методи оцінки й обґрунтування інвестиційних рішень. Методи оцінки ступеню ризику, методи зниження невизначеності й ризику в діяльності економічних суб’єктів.


Питання, що виносяться на фахові вступні випробування:

 1. Моделі прийняття економічних рішень.

 2. Чинники невизначеності і ризику, оцінка їх впливу на процедури прийняття господарських рішень.

 3. Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження.

 4. Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості про характеристики економічного середовища. Прийняття рішень в умовах активної економічного середовища (конфліктні ситуації).

 5. Способи зниження ризиків (характеристика, порівняльний аналіз).


^ 2.9 Дисципліна: «Стратегія підприємства»

Зміст дисципліни:

Ієрархія стратегій мультибізнесовго підприємства. Зміст корпоративних, бізнес та функціональних стратегій підприємства. Портфельний аналіз. Стратегічний потенціал підприємства. Стратегічний контроллінг.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Корпоративні стратегії.

 2. Бізнес стратегії підприємства

 3. Функціональні стратегії підприємства.

 4. Операційні стратегії підприємства

 5. Матричні методи аналізу конкурентоспроможності підприємства.

 6. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства.

 7. Завдання стратегічного контроллінгу.

 8. Фінансовий контроллінг.


^ 2.10 Дисципліна «Потенціал і розвиток підприємства»

Зміст дисципліни

Сутнісна характеристика потенціалу підприємства. Формування потенціалу підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд. Визначення вартості машин і обладнання. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання. Оцінювання вартості бізнесу. Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства.


^ Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Потенціал підприємства як економічна категорія. Сутнісно-змістова еволюція терміна "потенціал". Класифікація видових проявів потенціалу підприємства.

 2. Потенціал підприємства як економічна система. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємств.

 3. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 4. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 5. Поняття вартості потенціалу та її модифікація. Принципи та механізм оцінки потенціалу підприємства.

 6. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства: витратна концепція, порівняльний підхід, результатна оцінка потенціалу підприємства.

 7. Оцінка вартості об’єктів нерухомості. Методичні основи і особливості оцінки вартості земельних ділянок, будівель і споруд (порівняльний підхід).

 8. Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства з урахуванням об’єкта, цілей та особливостей оцінки машин та обладнання.

 9. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. Методологія оцінки ринкової вартості нематеріальних активів.

 10. Сутність та аналітична характеристика трудового потенціалу підприємства. Методологія та методика вартісної оцінки трудового потенціалу підприємства.

 11. Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу. Методи доходного та витратного підходу до оцінки вартості бізнесу. Майнові методи оцінки вартості бізнесу.

 12. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства.

 13. Вплив зносу на вартість машин та обладнання.

 14. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання.

 15. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу).^ 2.11 Дисципліна «Проектний аналіз»

Зміст дисципліни:

Методи проектного аналізу. Понятійний апарат проектний аналіз. Фінансовий аналіз.


Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Проектне інвестування, учасники інвестиційного проекту, життєвий цикл інвестиційного проекту.

 2. Інструментарій проектного аналізу: "прості" і "складні" методи аналізу.

 3. Економічна сутність і склад фінансового аналізу інвестиційного проекту.


^ 2.12 Дисципліна «Інформаційні системи І ТЕХНОЛОГІЇ НА підприємствІ»

Зміст дисципліни:

Вступ. Основні поняття і проблеми інформаційних систем та інформаційних ресурсів організації. Система управління. Інформація і дані. Інформаційні ресурси організації. Інформаційні технології. Інформаційні системи. Типова структура та склад інформаційних систем. Компоненти системи опрацювання даних. Організаційні компоненти інформаційної системи. Моделі життєвого циклу ІС та його основні етапи. Сучасні підходи до створення інформаційних систем на підприємствах. Структурно-орієнтований підхід. Об’єктно-орієнтований підхід. Процесно-орієнтований підхід. Процесно-орієнтоване (динамічне) моделювання підприємства. САSЕ-технології – інструментарій підтримки життєвого циклу інформаційних систем. Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах. Системи планування матеріальних ресурсів. Системи планування виробничих ресурсів. Системи планування ресурсів підприємства. Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами. Розвинуті системи планування. Деякі особливості подальшого розвитку. Сучасні засоби створення автоматизованих інформаційних технологій на підприємствах. Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і класифікація. Автоматизоване робоче місце — засіб автоматизації роботи кінцевого користувача на підприємстві. Сучасні засоби побудови комп’ютерних інформаційних технологій на підприємствах. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень та використання їх на підприємствах. Еволюція інформаційних систем. Організаційно-технологічні основи прийняття рішень. Розвиток та впровадження систем підтримки прийняття рішень на підприємствах.


^ Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Поняття «економічна інформація» та «дані». Логічна структура інформації.

 2. Інформаційні ресурси та технології. Класифікація комп’ютерних інформаційних технологій.

 3. Інформаційні системи підприємства. Структура та склад інформаційної системи.

 4. Основний зміст сучасних підходів до створення інформаційних систем.

 5. Еволюція моделей управління підприємствами в інформаційних системах. Основи системи планування ресурсів підприємства (ERP).


^ 2.13 Дисципліна «Внутрішній економічний механізм підприємства»

Зміст дисципліни:

Поняття, структура і форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Розробка виробничої програми та її ресурсне обґрунтування. Внутрішні ціни підприємства і методи їх формування.


^ Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.

 2. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.

 3. Зміст і порядок розроблення виробничої програми під­розділів підприємства.

 4. Обґрунтування виробничої програми виробничою поту­жністю.

 5. Система внутрішніх цін підприємства.

 6. Методи встановлення внутрішніх цін на підприємстві.


^ 2.14 Дисципліна «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Зміст дисципліни:

Прогнозування: сутність, предмет і об’єкт. Методичні підходи до економічного прогнозування. Інформаційне забезпечення прогнозування. Система економічного і соціального прогнозування. Методи технічного аналізу. Екстраполяційні методи. експертні методи прогнозування. Моделювання економічного розвитку. Моделі окремих галузей економіки. Економічні моделі.


^ Питання що виносяться на фахові вступні випробування

 1. Суть економічного прогнозування, предмет, об'єкти. Форми передбачення.

 2. Система економічного і соціального прогнозування. Загальні підходи до прогнозування.

 3. Область застосування екстраполяційних методів прогнозування. Погрішність і довірчі інтервали прогнозів.

 4. Модель економічно вигідних розмірів замовлених партій. Моделювання та прогнозування купівельної спроможності – однофакторні та багатофакторні моделі регресій".

 5. Відмінність прогнозів за масштабом прогнозування і часу попередження.3. Структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання відповідей

^ 3.1 Структура екзаменаційних білетів

Екзаменаційний білет складається з трьох частин: тестової, теоретичної та практичної.

Оцінка знань здійснюється за бальною системою.

Кількість балів* за виконання:

- тестового завдання – 0–36 балів

- теоретичного завдання 0–30 балів

- практичного завдання 0–14 балів

__________

* виходячи з 2,0 кредиту.

Максимально можлива кількість балів при правильній відповіді на всі завдання – 80. Оцінювання знань проводиться за наступною шкалою:

– для денної форми навчання:


Шкала оцінювання ECTS

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання ВНЗ

A

5,0 (відмінно)

72 ? RD ? 80

B

4,5 (дуже добре)

60 ? RD < 72

C

4,0 (добре)

52 ? RD < 60

D

3,5 (задовільно)

44 ? RD < 52

E

3,0 (достатньо)

40 ? RD < 44

FX

2 (незадовільно)

28 ? RD < 40

F

1 (неприйнятно)

RD < 28
 • для заочної форми навчання:

«5» – 72-80 балів;

«4» – 52-71 балів;

«3» – 40-51 балів;

«2» – 0-39 балів.

Теоретична і практична частини містять завдання та задачі з дисциплін "Економіка підприємства", "Статистика", "Інвестування", "Економіка і організація інноваційної діяльності", "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Внутрішній економічний механізм", "Інформаційні системи підприємства", "Потенціал і розвиток підприємства", “Економічний аналіз”.


^ Приклад завдань тестової частини

1. Що таке оборот капіталу?

а) процес безперервного руху капіталу в економічній системі;

б) процес послідовного руху капіталу в економічній системі;

в) процес послідовного перетворення однієї його форми в іншу;

г) а) + б);

д) а) + в).


2. Що таке гудвіл?

а) засвідчені права на позначення, за яким товар і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб;

б) результат творчої діяльності працівників компанії в галузі «ноу-хау»;

в) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

г) умовна вартість іміджу, репутації, ділових зв’язків фірми.


3. Яка група показників виражає кінцевий результат використання основних фондів?

а) часткові;

б) узагальнюючі;

в) інтенсифікаційні;

г) немає вірної відповіді.


4. Що не характерно для завищення запасу (нормативу) обігових коштів на підприємстві?

а) підвищення надійності роботи підприємства;

б) зменшення економічної ефективності роботи підприємства;

в) збільшення ймовірності непередбачених збитків підприємства;

г) уникнення заморожування коштів на підприємстві.


5. Що не враховує натуральний метод виміру показника фондомісткості?

а) якість товару;

б) кількість товару;

в) календарний період випуску товару;

г) тривалість циклу випуску товару.


6. Найважливішим узагальнюючим показником економічної ефективності

праці є:

а) прибуток;

б) рентабельність;

в) продуктивність;

г) матеріалоємність.


7.Технічно-обгрунтованими є норми, які встановлені:

а) диференційованим методом;

б) укрупненим;

в) досвідно-статистичним;

г) диференційованим і укрупненим;

д) укрупненим і досвідно-статистичним.


7. Основною метою оперативного контролінгу є:

а) створення системи управління за досягненням поточних цілей підприємства, а також за своєчасним прийняттям заходів з оптимізації співвідношення «витрати-результати»;

б) визначення взаємозв’язку між одержаними відхиленнями за підконтрольними показниками і кінцевими результуючими показниками діяльності підприємства на основі аналізу “ланцюжків” економічних явищ;

в) забезпечення високих темпів розвитку підприємства;

г) вивчення окремих сегментів зовнішнього середовища підприємства з точки зору окремих тенденцій, можливостей, загроз.


8. Умови ЗТК купівлі-продажу називаються обов'язковими тому, що

а) при їх порушенні однією із сторін цих умов інша сторона не має права розірвати операцію, а може зажадати виконання контрактних зобов'язань і стягнути штрафні санкції, якщо це передбачено умовами контракту

б) при їх порушенні однією із сторін інша сторона має право розірвати операцію, але не може зажадати стягнення штрафних санкцій, навіть якщо це передбачено умовами контракту

в) при їх виконанні контракт вважається недійсним і одна із сторін має право розірвати його і вимагати відшкодування збитків

г) при їх невиконанні однією із сторін контракту інша сторона має право розірвати контракт і вимагати відшкодування збитків


9. Порівняйте реальні валові й чисті інвестиції:

а) реальні валові інвестиції ? реальні чисті інвестиції ;

б) реальні валові інвестиції = реальні чисті інвестиції + амортизаційні відрахування;

в) реальні валові інвестиції < реальні чисті інвестиції;

г) немає вірної відповіді.


10. Яку назву має ціна, яка переважає на вільному, відкритому конкурентному ринку й визначається на основі рівності між: реальними економічними факторами?

а) вартість діючого підприємства;

б) вартість в обміні;

в) вартість у користуванні;

г) інвестиційна вартість.


11. На відхилення фактичних витрат на гривну товарної продукції від планових, здійснюють вплив наступні фактори:

а) зміна структури випущеної продукції;

б) зміна постійних витрат;

в) зміна цін та тарифів на спожиті матеріальні (енергетичні) ресурси;

г) зміна цін на товарну продукцію;

д) зміна рівня витрат на виробництво окремих виробів;

е) “А”, “В”, “Г”, “Д”;

ж) “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д”;

з) “А”, “Б”, “В”, “Г”.


12. Групування, що здійснюється для виявлення наявності зв’язку між факторною та результативною ознакою називається:

а) вторинне;

б) структурне;

в) типологічне;

г) аналітичне.


Приклад завдань теоретичної частини

1. Економічна сутність інвестицій.

2. Відтворення основних фондів. Проблеми сучасного періоду.

3. Абсолютні та відносні величини, їх види, форми вираження та способи обчислення.
  1   2   3

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи