Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 186.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата30.06.2012
Розмір186.89 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського державного

університету

________________ А.В.Васильєв


“___” _________________ 2012 р.


Програма

фахових вступних випробувань

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційними

рівнями «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю

8.03050701, 7.03050701 «Маркетинг»


Суми - 2012

 1. Загальні положення


Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю „Маркетинг” складена відповідно до «Положення про державну атестацію» та вимог ОКХ і ОПП зі спеціальності «Маркетинг».

Мета проведення іспиту – визначення рівня знань умінь й навичок абітурієнтів та їх відбір на конкурсній основі.

Фахівець з маркетингу має самостійно виконувати діагностичні та евристичні професійні й соціально-виробничі завдання, економічні розрахунки.

Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен:

 1. Маркетинг;

 2. Економічний ризик та методи його вимірювання;

 3. Маркетингова цінова політика;

 4. Маркетингова товарна політика;

 5. Інфраструктура товарного ринка;

 6. Маркетингова політика комунікацій;

 7. Товарознавство;

 8. Промисловий маркетинг;

 9. Логістика;

 10. Маркетингові дослідження.

Структура проведення іспиту: письмові роботи виконуються на спеціально підготовлених (проштампованих) бланках. Для кожного учасника передбачений окремий білет і відповідна йому задача. В ході іспиту абітурієнт повинен записати відповіді і розв'язок задачі з детальним поясненням рішення.

Форма проведення іспиту: письмова в аудиторії, де передбачене окреме місце для кожного учасника.

Час відведений на проведення іспиту: 3 астрономічних години без перерви. 1. ^ Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на іспит


МАРКЕТИНГ

Метою дисципліни “Маркетинг” є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Маркетинг, основні поняття, концепція. Задачі, функції маркетингу. Види маркетингу.

 2. Маркетингове середовище. Поняття макро- і мікросередовища маркетингу. Фактори макро- і мікросередовища, ступінь їх впливу на діяльність підприємств у сучасній економічній ситуації.

 3. Комплекси маркетингових заходів, спрямованих на встановлення взаємовигідних відносин із споживачами. Комплекс маркетингу та його складові. Послідовність етапів розробки складових комплексу маркетингових комунікацій.

 4. Задачі маркетингової діяльності підприємства. Структура служби маркетингу та її варіанти.

 5. Структура маркетингової інформаційної системи. Основні методи для збору маркетингової інформації.

 6. Поняття сегменту і сегментації ринку. Фактори сегментації ринку. Загальна схема сегментації ринку. Види маркетингу залежно від ступеня охоплення ринку (сегментів).

 7. Сутність маркетингової комунікаційної політики. Елементи комплексу маркетингових комунікацій та їх порівняльні характеристики.

 8. Основні етапи розробки складових комплексу маркетингових комунікацій (маркетингового стимулювання). Методи розробки бюджету маркетингового стимулювання. Підходи до оцінки ефективності стимулюючих заходів.

 9. Цільовий ринок. Пошук (формування) цільових ринків.

 10. Ринкові можливості. Напрями і варіанти розвитку ринкових можливостей.

 11. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

 12. Прогнозування у маркетингу. Класифікація маркетингових прогнозів. Суб’єктивні та об’єктивні методи прогнозування.

 13. Розробка маркетингових програм і планів, контроль їх реалізації.

 14. Управління маркетингом.

 15. Складові системи контролю за маркетинговою діяльністю на підприємстві. Їх зміст.

 16. Маркетингові концептуальні підходи до ведення бізнесу в умовах ринку.РИЗИКологія

Метою дисципліни «Ризикологія» є: навчання студентів теоретичним основам і методичним підходам до аналізу, оцінки й урахування економічних ризиків, а також розробки заходів, спрямованих на їх зниження.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Поняття невизначеності і ризику. Фактори невизначеності і ризику. Класифікація ризиків.

 2. Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику. Типи людей, виділені за ставленням до ризику. Плата за ризик. Винагорода за ризик.

 3. Загальні принципи аналізу ризику. Поняття якісного і кількісного аналізу ризику. Приклад якісного аналізу ризику.

 4. Основні положення імовірнісного підходу до кількісної оцінки ризику. Імовірність результату. Очікуване значення результату. Розкид результатів і його показники.

 5. Показник відносного ризику і його використання. Алгоритм прийняття оптимальних рішень за результатами кількісної оцінки альтернативних проектів за критерієм „Ризик-результат” (імовірнісний підхід).

 6. Поняття області ризику і коефіцієнта ризику. Характе­ристика областей ризику. Характеристики областей фінансової стійкості, їхня від­повідність областям ризику.

 7. Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки ризику: сутність, галузь застосування, показники, переваги та недоліки.

 8. Методи зниження ризику. Сутність, галузь застосування, переваги та недоліки.

 9. Поняття активу. Визначення ризикового і безризикового активу. Взаємозв’язок ризику та прибутку. Підходи до розподілу коштів між ризиковими і безризиковими активами.

 10. Ризики інвестиційних проектів. Приклади. Сутність коефіцієнта чутливості. Його використання при формуванні інвестиційного портфеля. Методи зниження ризику інвестиційних проектів.

 11. Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості. Критерій вибору рішень в умовах неповної визначеності.

 12. Поняття сідлової точки. Правила пошуку сідлової точки. Підходи до прийняття рішень на основі матриць, які не мають сідлової точки.

 13. Графоаналітичний спосіб пошуку оптимального рішення.


^ МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Метою дисципліни «Маркетингова цінова політика» є: формування системи теоретичних знань щодо розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення пита76нь ціноутворення на нові та традиційні товари та послуги, які виробляють та надають підприємства.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Охарактеризуйте основні проблеми підприємств в області цінової політики. Проаналізуйте умови ринкового ціноутворення в Україні. Правове регулювання ціноутворення в Україні.

 2. Цілі цінової політики підприємства. Охарактеризуйте етапи процесу формування цінової політики підприємства.

 3. Держава як фактор ціноутворення. Форми державного регулювання ціноутворення.

 4. Фактори маркетингового ціноутворення. Аналіз факторів, що викликають загальні зміни попиту. Дослідження факторів цінової чутливості споживачів.

 5. Цінова стратегія підприємства. Вибір маркетингової цінової стратегії та умови їх застосування.

 6. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової політики підприємства.

 7. Сутність інформаційного забезпечення процесу ціноутворення у підприємстві. Формування комплексної системи інформаційного забезпечення процесу ціноутворення на підприємстві.

 8. Вибір методу ціноутворення з урахуванням стадії ЖЦТ. Ринкові методи встановлення цін. Параметричні методи встановлення цін.

 9. Цілі цінової політики підприємства. Методи встановлення цін на основі витрат.

 10. Цінові ризики. Маркетинговий аналіз цінових ризиків. Управління ризиками в ціновій політиці підприємства.
^

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА


Метою дисципліни «Маркетингова товарна політика» є: формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового планування продукту, оптимізації товарної політики та розроблення товарів і послуг ринкової новизни.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Поняття товару, обміну, угоди у маркетингу. Класифікація товарів. Основні умови угоди.

 2. Товарна номенклатура і її елементи. Показники оцінки товарної номенклатури і товарного асортименту.

 3. Якість продукції та її показники. Класифікація показників якості. Управління якістю продукції. Петля якості та її елементи.

 4. Міжнародні стандарти ISO 9000, їх застосування на етапах виробничо-збутового процесу. Контроль якості, органи контролю якості. Стандартизація та сертифікація.

 5. Поняття конкурентоспроможності товару. Показники конкурентоспроможності. Оцінка конкурентоспроможності товару.

 6. Механізм ринкової конкуренції та його дія. Форми і види конкуренції. Типи ринку, виділені за рівнем конкуренції товаровиробників, та їх характеристика. Сумлінна і несумлінна, досконала і недосконала конкуренція. Основні способи регулювання антимонопольного регулювання.

 7. Підходи до визначення споживацьких пріоритетів (споживацьких переваг). Ієрархія потреб Маслоу. Модель аналізу поведінки споживачів на ринку.

 8. Методичні основи оптимізації витрат на формування споживацького попиту.

 9. Групи споживачів, що їх можна виділити за відношенням до товару і станом споживацької готовності. Маркетингові заходи стимулювання споживчого попиту, їх характеристика і використання.

 10. Цільовий ринок товару і підходи до досягнення конкурентних переваг на ньому. Методика вибору цільового ринку. Види маркетингу, виділені у залежності від ступеня охоплення ринку.

 11. Поняття ніші ринку. Стратегії діяльності підприємств - нішерів. Позиціювання товару на ринку, основні підходи до позиціювання.

 12. Товарна політика підприємства і її елементи. Їх характеристики. Модифікація товарної номенклатури та товарних ліній: сутність, напрямки, методичний інструментарій.

 13. Маркетингові стратегії диверсифікації.

 14. Поняття життєвого циклу товару, види кривих. Характеристика етапів життєвого циклу товару. Управління життєвим циклом товару.

 15. Поняття інновацій і інноваційного розвитку. Товарна інноваційна політика підприємства. Характеристика етапів розробки нового товару. Характеристика етапів виведення та просування на ринку нового товару.

 16. Поняття товарної марки. Типи товарних (торгових) марок. Марочні маркетингові стратегії. Фірмовий стиль, бренд, брендинг. Упаковка товару, її функції та роль. Штрих-коди і їх застосування.^

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКА


Метою дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» є: оволодіння теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Поняття, сутнісна характеристика, структура товарного ринку. Класифікація товарних ринків.

 2. Сутність, склад і проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку в Україні.

 3. Поняття, види, принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку.

 4. Поняття, функції оптової торгівлі. Класифікація форм організації оптової торгівлі, їх основні риси.

 5. Функції та завдання підприємств оптової торгівлі. Типи підприємств оптової торгівлі та їх основні риси.

 6. Складові транспортної системи України. Матеріальна база, недоліки, переваги та критерії вибору різних видів транспорту.

 7. Типи збутових підприємств, поняття та класифікація каналів розподілу, їх характерні ознаки. Вибір каналів розподілу.

 8. Фоми організації посередницької діяльності. Посередницькі операції в Україні та світі. Види посередницьких угод в Україні.

 9. Основні суб’єкти, що здійснюють інформаційну та організаційно-комерційну діяльність на товарному ринку, їх функції.

 10. Поняття, функції роздрібної торгівлі. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за різними ознаками.
^
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ


Метою дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» є: оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з метою прийняття ефективних виробничих, організаційних і наукових рішень на рівні сучасних вимог.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Маркетингові комунікації. Маркетингова політика комунікацій. Охарактеризуйте функції комунікації в суспільстві та бізнесі. Класифікація основних інструментів маркетингових комунікацій Основні риси ринку маркетингових комунікацій.

 2. Інтегровані маркетингові комунікації. Сутність синергічного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій

 3. Охарактеризуйте класифікацію системи маркетингових комунікацій.

 4. Реклама, її функції, типи, класифікація, роль у бізнесі та суспільстві.

 5. Сутність стимулювання збуту, цілі, класифікація заходів стимулювання збуту

 6. Поєднаний продаж. Засоби і види стимулювання торгівлі.

 7. Активна пропозиція. Види стимулювання споживачів.

 8. Стимулювання посередників. Як можна оцінити комунікативну ефективність заходів зі стимулювання попиту.

 9. Пропаганда, її сутність, зміст, функції. У чому полягають можливості об’єднання чи розмежування визначень пропаганди та паблік рілейшнз.

 10. Паблік рілейшнз, сутність, зміст. Функціональна спрямованість діяльності маркетингової служби паблік рілейшнз.

 11. Реклама на місці продажу ті мерчендайзинг, різниця між ними. POS – матеріали.

 12. Директ-маркетинг, функції, алгоритм планування заходів директ-маркетингу. На якому із типів ринку найбільш поширені заходи директ-маркетингу? Види адресних звернень Специфіка контролю за здійсненням директ-маркетингу.

 13. Сутність і цілі персонального продажу, його основі риси, етапи. Яка з форм персонального продажу найпоширеніша, на Ваш погляд?

 14. Наведіть порівняльну характеристику основних підходів до складання бюджету комплексу маркетингового стимулювання.ТОВАРОЗНАВСТВО


Метою дисципліни «Товарознавство» є: оволодіння знаннями щодо характеристик товару з метою формування ассортименту на підприємстві.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Основні завдання та принципи товарознавства. Характеристики товару як об’єкту товарознавчої діяльності.

 2. Методи класифікації товарів та їх особливості. Основні ознаки, які використовуються при класифікації товарів.

 3. Поняття асортименту товару та його класифікація. Основні завдання щодо формування асортименту.

 4. Які основні принципи закладені в розшифровці чорних і кольорових сплавів? Який склад чавуну? За якими ознаками класифікують чавуни? За якими ознаками здійснюється класифікація сталі? Чим визначається якість сталі?

 5. Наведіть основні властивості різних груп кольорових металів. Які кольорові метали набули найширшого використання, в яких галузях та завдяки яким властивостям?

 6. Охарактеризуйте основні види палива та визначте їх основні якісні характеристики. Охарактеризуйте сучасне становище паливно-енергетичного комплексу України. Визначте джерела альтернативних видів палива, які прийнятні в умовах України та обґрунтуйте необхідність їх використання.

 7. Визначте основну продукцію неорганічної хімії та наведіть приклади її застосування у різних галузях. Дайте характеристику основному асортименту лакофарбової продукції та наведіть приклади її маркування. Складові компоненти лакофарбових матеріалів. Класифікація полімерів. Пластмаси та їх властивості. Що є сировиною для отримання каучуків? Склад гуми та галузі застосування виробів з неї.

 8. Наведіть приклади застосування різних видів будівельних матеріалів. Їх класифікація та властивості. Розкрийте зміст основних видів матеріалів та виробів загально-будівельного призначення. Що належить до мінеральних та органічних в’яжучих речовин? Охарактеризуйте їх та наведіть приклади сфер застосування.

 9. Наведіть приклади застосування електричних машин в різних галузях. Що сприяє поширенню їх застосування? Основні серії та прийняте позначення асинхронних машин змінного струму та синхронних машин постійного струму. Що належить до енергетичного обладнання? Його класифікація та маркування.

 10. Металообробні верстати та їх класифікація. Інструмент, що застосовують для комплектації металообробних верстатів. Підшипники, їх класифікація та умовні позначення.^

ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ


Метою дисципліни «Промисловий маркетинг» є: формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку, методологічних та організаційних засад використання.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Що таке маркетинг з точки зору управління підприємством. Маркетинг яких груп товарів можна виділити. Опишіть основні особливості товарів широкого вжитку. Охарактеризуйте основні особливості товарів промислового призначення. У чому особливості товарів одиничного виробництва.

 2. Опишіть основні завдання відділів: вивчення кон’юнктури ринку, збуту і попиту; прогнозування та планування маркетингу; реклами та виставочної діяльності. Охарактеризуйте маркетингову діяльність з орієнтацією на товар, на ринки та географічну.

 3. Які основні завдання короткострокової, середньострокової та довгострокової маркетингових стратегій? В чому полягають мета створення та завдання бізнес-плану?

 4. Опишіть цілі та функції маркетингової діяльності промислових підприємств. Яку мету ставить промислове підприємство при формуванні ідей та їх відборі?

 5. Назвіть особливості функціонування «АСУ - маркетинг» на промисловому підприємстві.

 6. Що таке інноваційний маркетинг на промисловому підприємстві. Зазначте джерела пошуку ідей створення нових видів товарів та методи їх генерації.

 7. Наведіть приклади критеріїв оцінки ефективності маркетингової діяльності на промисловому підприємстві.

 8. Чим відрізняється система матеріально-технічного забезпечення підприємства за умов ринкової економіки від тієї, що функціонувала в умовах планової. З якою метою складається рейтинг постачальників промислового підприємства?

 9. Яка сутність планування в системі матеріально-технічного постачання підприємства? Що таке виробничий запас підприємства, його сутність, з чого він складається?

 10. Розкрийте роль стандартизації та уніфікації в матеріально-технічному забезпеченні підприємства. Для чого потрібне моделювання в системі матеріально-технічного забезпечення підприємства. Як здійснюється оперативний облік і управління рухом матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві?


ЛОГІСТИКА

Метою дисципліни «Логістика» є: формування знань про головні завдання, напрямки та функції логістики в ринкових умовах.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. Логістика як інструмент ринкової економіки. Поняття та генезис розвитку логістики. Концепція та значення логістики.

 2. Мета, завдання та функції логістики. Види логістики.

 3. Різноманітність форм логістичних утворень. Поняття про логістичні ланцюги. Канали товароруху та їх функції.

 4. Логістичні системи. Поняття, мета, основні завдання та функції. Види логістичних систем. Моделювання логістичних систем.

 5. Технологічні процеси й управління матеріальними потоками в логістиці.

 6. Заготівельна та розподільча логістика.

 7. Внутрішньовиробнича логістика та логістика посередництва.

 8. Логістика складування та транспортна логістика.

 9. Організація та види логістичних послуг. Основні підходи до оцінки якості логістичного обслуговування.

 10. Економічна ефективність та використання логістики в Україні та за кордоном.^

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Метою дисципліни «Маркетингові дослідження» є: надання знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємства.

Перелік питань, що виносяться на іспит:

 1. У чому полягає значення систематизації процесу маркетингових досліджень. Опишіть послідовність проведення маркетингових досліджень. Яке значення мають маркетингові дослідження для прийняття управлінських рішень?

 2. Порівняйте методи одержання маркетингової інформації, що використовують у маркетингових дослідженнях. Поясніть чим визначається вибір методів збору маркетингової інформації. Імітація, її характерні особливості.

 3. Назвіть загальні принципи опитування. В чому вони полягають? Застосування різновидів опитування в залежності від видів товарів. Особливості телефонного та особистого опитування.

 4. Охарактеризуйте різновиди запитань для анкетування. Пошукові запитання. Створення гіпотез відповідей. Назвіть основні правила складання анкет.

 5. Принципи проведення вибіркових досліджень. Імовірнісні та неімовірносні виборки. Навести приклади.

 6. Як здійснюються збір, обробка даних та подання кінцевої інформації для прийняття маркетингових рішень. Роль презентації результатів маркетингових досліджень.

 7. Роль первинної та вторинної маркетингової інформації у проведенні маркетингових досліджень. Зробіть порівняльний аналіз первинної та вторинної маркетингової інформації між собою.

 8. Різновиди лабораторних експериментів. Польовий та лабораторний експеримент. Панельні дослідження. Їх особливості.

 9. Спостереження. Генеральна сукупність спостереження. Одиниці та елементи виборок. Різновиди спостережень.

 10. Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах і в консалтингових фірмах. Чим відрізняються маркетингові дослідження промислового ринку від ринку кінцевих споживачів?
 1. ^ Структура екзаменаційних білетів:


а) кожен білет містить три теоретичних питання і одне практичне завдання (тобто задачу), які сформовані з наведеного переліку за дисциплінами фундаментальної фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності «Маркетинг». За виконання кожної частини можна максимально отримати 5 балів.

Таблиця 1

Шкала оцінювання

Бал

Пояснення

Два

Відповідь на запитання не правильна або не надана.

Задача не розв'язана (розв'язана не правильно)

Три

Часткова відповідь на запитання.

Задача розв'язана з помилками (розпочатий правильний розв'язок, але не завершений)

Чотири

Достатня відповідь на запитання.

Задача розв'язана з невеликими помилками (хід рішення правильний, але є помилка технічного характеру)

П'ять

Повна вичерпна відповідь на запитання.

Правильно розв'язана задача


б) тестові завдання відсутні;

в) приклад завдань теоретичної частини:


^ Зразок білета


МОНмолодьспорт України СумДУ Форма № У-5.09

Спеціальність 03050701 – «Маркетинг» Екзаменаційні білети

Комплексний іспит зі спеціальності


БІЛЕТ № 1

1. Маркетинг, основні поняття, концепція. Задачі, функції маркетингу. Види маркетингу.

2. Цільовий ринок товару і підходи до досягнення конкурентних переваг на ньому. Методика вибору цільового ринку. Види маркетингу, виділені у залежності від ступеня охоплення ринку.

3. Функції та завдання підприємств оптової торгівлі. Типи підприємств оптової торгівлі та їх основні риси.

4. Задача.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та УІД

Протокол № 18 від 10.01.2012 р.

Перший проректор СумДУ В.Д. Карпуша

Голова атестаційної комісії, декан ФЕМ О.В. Прокопенко

Завідувач кафедри маркетингу та УІД С.М. Ілляшенко


в) приклад завдань практичної частини:


^ Зразок задачі


МОНмолодьспорт України СумДУ Форма № У-5.09

Спеціальність 03050701 – «Маркетинг» Екзаменаційні білети

Комплексний іспит зі спеціальності

^ ЗАДАЧА № 1

Є статистичні дані за декілька років щодо роботи фірми за одним із напрямів її діяльності. Необхідно, користуючись статистичним методом, розрахувати очікуваний рівень ризику (коефіцієнта ризику) даного виду діяльності фірми і розкид його значень. Побудувати графік зміни рівня ризику. Базуючись на отриманих результатах, зробити прогноз рівня ризику на майбутній рік, відобразити його на графіку. Вихідні дані наведені в табл. 1.

Табл.1- Вихідні дані для розрахунків

Рік

Частота виникнення збитків

Область мінімального ризику

Область підвищеного ризику

Область критичного ризику

Область припустимого ризику

2005

0,15

0,23

0,23

0,25

2006

0,20

0,22

0,23

0,25

2007

0,25

0,20

0,23

0,25


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та УІД

Протокол № 18 від 10.01.2012 р.

Перший проректор СумДУ В.Д. Карпуша

Голова атестаційної комісії, декан ФЕМ О.В. Прокопенко

Завідувач кафедри маркетингу та УІД С.М. Ілляшенко 1. Критерії оцінювання відповідей


Кожна відповідь оцінюється за чотирибальною системою ("5", "4", "З", "2") відповідно до основних критеріїв та показників рівня знань.


а) структура оцінювання завдань тестової частини не надається;


б) структура оцінювання завдань теоретичної частини


Характеристика

відповідей

Бали

Відповідь на запитання не правильна або не надана

Два

Часткова відповідь на запитання

Три

Достатня відповідь на запитання

Чотири

Повна вичерпна відповідь на запитання

П'ятьв) структура оцінювання завдань практичної частини


Характеристика

розв’язання задачі

Бали

Задача не розв'язана (розв'язана не правильно)

Два

Задача розв'язана з помилками (розпочатий правильний розв'язок, але не завершений)

Три

Задача розв'язана з невеликими помилками (хід рішення правильний, але є помилка технічного характеру)

Чотири

Правильно розв'язана задача

П'ять


Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання.


 1. Список рекомендованої літератури:
 1. Маркетинг : бакалаврський курс : Підручник / За заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : „Університетська книга”, 2009. – 1134 с.

 2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. – М. : „Бизнес - книга”, „ИМА-Кросс. Плюс”, 1995. – 702 с.Голова атестаційної комісії:


Д.е.н., проф., декан ФЕМ Прокопенко О.В.


Члени атестаційної комісії:


Д.е.н., проф., зав. каф. маркетингу та УІД Ілляшенко С.М.


Д.е.н., проф. Мішенін Є.В.


К.е.н., доц., доц. каф. маркетингу та УІД Божкова В.В.


Затверджено на засіданні приймальної комісії:

Протокол № __ від ___________


Відповідальний секретар

приймальної комісії Колесник М.М.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи