Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 330.5 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата30.06.2012
Розмір330.5 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету


_____________А.В. Васильєв


« » 20 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

“спеціаліст”, та “магістр”

за спеціальністю 03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)"


Суми 2012

1. Загальні положення.

Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки 030601 "Менеджмент" спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки спеціаліста та магістра.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь, та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму "Менеджмент", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування складаються з двох етапів:

1 – тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки "Менеджмент";

2 – письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, яка дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.


На фахові вступні випробування винесені такі дисципліни:

 1. ПЗ 4. Економічна теорія (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3 даної програми)

 2. ПП 1. Економіка підприємства (ПП 2.4)

 3. ПП 6. Підприємницьке право (ПП 2.5)

 4. ПП 7. Маркетинг (ПП 2.6)

 5. ПП 10.1. Основи менеджменту (ПП 2.7)

 6. ПП 10.2. Операційний менеджмент (ПП 2.8)

 7. ПП 10.3. Управління персоналом (ПП 2.9)

 8. ПП 10.5. Організація праці менеджера (ПП 2.10)

 9. ПП 11. Основи зовнішньоекономічної діяльності (ПП 2.11)


^ 2. Анотації та ключові питання з дисципліни, що виноситься на іспит


а) назва дисципліни;

б) зміст дисципліни (коротка характеристика);

в) перелік питань, що виносяться на іспит.


^ 2.1. Основи економічної теорії

Зміст дисципліни

Предмет економічної теорії, методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічні категорії та закони. Функції економічної теорії. Економічна система та її типи. Власність, її види, структура та місце в економічній системі. Економічні потреби та економічні інтереси. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації. Економічне зростання, його типи та моделі. Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники. Товарне виробництво та закони його функціонування. Економічні та неекономічні блага. Сутність та функції грошей. Грошова система. Закони грошового обігу. Ринок і закони його функціонування. Функції ринку. Інфраструктура ринку. Сутність капіталу, його кругообіг та оборот капіталу. Генезис і природа позичкового та торговельного капіталу. Торговельний прибуток. Позичковий відсоток. Акціонерний капітал. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Сутність та види доходів населення. Соціальний захист населення. Суспільне відтворення. Циклічність суспільного виробництва. Основні форми та методи державного регулювання економіки. Теоретичні заходи переходу України до ринкової економіки. Закономірності розвитку сучасного світового господарства. Глобалізація господарських зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства.

Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Етапи становлення та розвитку економічної теорії.

 2. Предмет і метод економічної теорії.

 3. Основи суспільного виробництва, суспільний продукт та його рух.

 4. Природні і соціальні умови життя. Проблема обмеженості ресурсів і безмежності потреб.

 5. Фактори виробництва та їх взаємодія. Виробнича функція.

 6. Крива виробничих можливостей. Закон збільшення граничних витрат.

 7. Власність як економічна категорія: сутність, форми, закони. Методи зміни форм власності.

 8. Економічна система: сутність, критерії, типи.

 9. Товарне господарство: умови виникнення, основні риси і типи.

 10. Товар і його властивості. Альтернативні теорії властивостей товару і вартості.

 11. Гроші як категорія товарного виробництва: походження і сутність. Теорія грошей. Функції грошей.

 12. Грошові системи: зміст і призначення. Еволюція грошового обігу і грошей.

 13. Ринок: умови виникнення. роль, і функції.

 14. Інфраструктура ринку: сутність і основні елементи.

 15. Конкуренція та її види. Конкуренція і монополія.


2.2. Мікроекономіка

Зміст дисципліни

Дослідження економічних чинників, що обумовлюють діяльність суб'єктів господарювання, визначають пріоритети споживачів та виробників, власників фінансових ресурсів та цінних паперів.

Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделювання, граничний аналіз. Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів. Поняття еластичності та її детермінанти. Теорія поведінки споживача. Ефект доходу та ефект заміщення. Сутність і структура економічних та бухгалтерських витрат.

Конкурентна політика фірми. Монополія та олігополія. Цінова дискримінація. Фактори виробництва в мікроекономічному аналізі. Рентабельність інвестицій. Фактори економічного ризику. Дисконтування. Економічна ефективність і добробут.

^ Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Об'єкт і предмет мікроекономіки. Основні питання мікроекономіки. Особливості мікроекономічної методології.

 2. Ринок його основні функції. Трансакційні витрати.

 3. Теорія ринкового попиту і пропозиції..

 4. Кардиналістична та ординалістичпа теорія поведінки споживачів. Правило максимізації корисності.

 5. Виробництво, його ресурси та чинники. Поняття та види виробничої функції. Закон спадної граничної продуктивності. Технологічна та економічна ефективність виробництва.

 6. Типи ринкових структур і їх характеристика. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції.

 7. Поведінка фірми в умовах монополістичної конкуренції.

 8. Характеристика монополій і аналіз її поведінки. Цінова дискримінація. Діагностування монопольної влади. Суспільні втрати за умови монополізації галузі. Аналіз антимонопольної політики.

 9. Характеристика олігополії, Цінові війни в умовах олігополії. «Ламана» лінія попиту. Методи ціноутворення за умов олігополії.

 10. Загальна рівновага і економічна ефективність конкурентних ринків.


2.3. Макроекономіка

Зміст дисципліни

Теоретичні основи макроекономіки. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблеми макроекономічної рівноваги. Національний ринок та його рівновага. Ринок робочої сили. Кон'юнктурні коливання та економічне зростання. Державне регулювання макроеко-номічних процесів. Фіскальна політика держави. Грошово-кредитна політика в Україні. Інфляція: причини, види та наслідки. Зайнятість та соціальний захист населення. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

^ Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Предмет макроекономіки. Ключові макроекономічні проблеми. Методологія макроекономічного аналізу.

 2. Система макроекономічних вимірників. СНР. Методи розрахунку та аналізу корегованих макроекономічних показників.

 3. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

 4. Споживчий попит. Заощадження та інвестиційний попит. Модель «сукупні видатки-випуск». Рецесійний та дефляційний розриви.

 5. Попит на гроші та пропозиція грошей. Мультиплікатор грошової бази. Рівновага на грошовому ринку. Банки як інституціональна структура грошово-кредитної системи. Монетарна політика.

 6. Рівновага на ринку благ, грошей та цінних паперів. Модель IS-LM.

 7. Фіскальна політика та її роль в стабілізації економіки. Державний бюджет, бюджетний дефіцит та державний борг.

 8. Теорія зайнятості. Зайнятість та безробіття. Добробут населення. Доходи населення та їх структура. Соціальна політика. Інфляція: концепції, моделі, види. Антиінфляційна політика держави. Інфляція та безробіття.

 9. Циклічний розвиток економіки. Економічне зростання: поняття, показники, чинники та моделі.

 10. Макроекономічна рівновага у відкритій економіці.^ 2.4. Економіка підприємства

Зміст дисципліни

Підприємство як відкрита система, суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи.

Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості. Обгрунтування кошторису витрат за елементами. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність. Механізм утворення та розподілу прибутку. Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентоспроможності, шляхи та резерви їх підвищення. Поняття та класифікація персоналу. Визначення чисельності окремих категорій персоналу.


^ Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Продуктивність праці та її вимірювання. Фактори підвищення продуктивності праці. Оцінка рівня підвищення продуктивності праці за факторами.

 2. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів. Оцінка ефективності використання оборотних коштів.

 3. Оборотні кошти підприємства, їх нормування. Оцінка ефективності використання оборотних коштів.

 4. Виробнича програма підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничої програми. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

 5. Поняття та функції заробітної плати. Механізм державного регулювання оплати праці.

 6. Тарифна система оплати праці та її складові елементи.

 7. Форми та системи заробітної плати. Доплати, надбавки до заробітної плати.

 8. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат.

 9. Визначення собівартості окремих виробів (калькулювання собівартості продукції). Методи калькулювання.

 10. Ціни на продукцію: характеристика, види, чинники ціноутворення. Методи ціноутворення на підприємстві.

 11. Формування прибутку підприємства. Напрямки його використання.^ 2.5. Підприємницьке право

Зміст дисципліни

Поняття та види підприємницької діяльності Майнові права суб'єктів підприємницької діяльності Правове регулювання підприємницької діяльності у комерційному обігу. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва. Юридична відповідальність за правопорушення в сфері підприємницької діяльності Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності.

Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Види і норми підприємницького права.

 2. Поняття суб’єктів підприємницького права.

 3. Установчі документи суб’єктів підприємницького права.

 4. Поняття та види підприємств.

 5. Ознаки підприємництва.

 6. Поняття державного регулювання підприємництва.

 7. Зупинення та призупинення діяльності підприємств.

 8. Регулювання малого підприємництва.

 9. Законодавство про підприємництво.

 10. Учасники ринку цінних паперів.


2.6. Маркетинг

Зміст дисципліни

Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб'єктів господарювання. Глобальний маркетинг. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства. Консюмеризм. Оцінка кон'юнктури ринку.

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання поведінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

Класифікації товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посередників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення

рекламної діяльності. Розроблення комунікаційної програми. Ефективність комунікаційних заходів. Ситуаційний аналіз. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджети маркетингу. Організація та контроль маркетингу підприємства.


Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Визначення маркетингу. Концепції маркетингу та відмінності між ними.

 2. Різновиди попиту її залежності від товару. Види маркетингу, що їм відповідають.

 3. Місткість споживчого ринку. Сегментування ринку. Види сегментів.

 4. Недиференційований диференційований та концентрований маркетинг. Особливості проникнення в кожний сегмент.

 5. Споживачі та їх характеристики. Відмінності між споживачами на промисловому та ринку кінцевих покупців.

 6. Конкуренція та конкуренти. Показники якості вироблюваної продукції, як головний чинник визначення конкурентоспроможності в маркетингу.

 7. Життєвий цикл товару. Етапи життєвого циклу. Види життєвого циклу різних товарів. їх особливості.

 8. Комплекс маркетинг. Складові комплексу маркетингу.

 9. Методи встановлення цін на вироблювану продукцію та послуги в маркетингу.

 10. Маркетингова комунікаційна політика (політика просування). Складові та засоби просування вироблюваної продукції.

 11. Розподілення продукції. Довжина та ширина каналів розподілу, їх характеристики. Вибір каналів розподілу.

 12. Основні напрями комплексного маркетингового дослідження ринку. Етапи процесу проведення маркетингового дослідження.

 13. Маркетингова інформація. Методи одержання первинних даних, їх характеристика та відмінності.

 14. Маркетингове планування. Стратегії планування. Розробка маркетингових програм та бізнес-планів. Основні їх складові.

 15. Маркетинг та суспільство. Можливі протиріччя між виробником, споживачем та громадськістю, боротьба за права покупців.


^ 2.7. Основи менеджменту

Зміст дисципліни

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони організації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та цілі дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подолання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.

Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Поняття «управління» та «менеджмент», їх зміст.

 2. Принципи менеджменту - на чому вони базуються?

 3. Сутність поєднання галузевого та територіального управління.

 4. Принцип винагороди персоналу.

 5. Функції менеджменту, їх зміст.

 6. Система управління організації та її складові.

 7. Поняття організації. Формальні та неформальні організації.

 8. Загальні риси організацій.

 9. Види організаційних структур. Переваги та недоліки кожної.

 10. Цілі організацій та побудова «дерева цілей» організації.

 11. Місія організації.

 12. Зовнішнє середовище організації.

 13. Внутрішнє середовище організації.

 14. Зміст функції контролю. Види контролю.

 15. Зміст функції контролю. Поняття поточного контролю.

 16. Заключний контроль - його призначення.

 17. Поняття потреби в мотиваційних теоріях. Первинні та вторинні потреби.

 18. Сутність поняття «винагорода» в мотиваційних теоріях.

 19. Процесуальні теорії мотивації.

 20. Етапи обміну інформацією.

 21. Управлінське рішення - поняття та їх класифікація.

 22. Реалізація управлінських рішень. Оцінка їх ефективності.

 23. Організаційне планування - сутність та зміст, ріпні планування.

 24. Етапи стратегічного управління.

 25. Лідерство та влада.

 26. Ефективність менеджменту організацій.


^ 2.8. Операційний менеджмент

Зміст дисципліни

Типи операцій, операційний цикл, галузеві особливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Виражена компетентність, конкурентні переваги. Формування операційної стратегії. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Оперативне управління та диспетчерування виробництва. Агрегативне планування. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Управління матеріально-технічним забезпеченням.

Управління запасами залежного та незалежного попиту.

Принципи організації праці Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по операціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Загальний менеджмент якості. Інструменти контролю якості. Управління продуктивністю організації. Менеджмент проекту.

Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Основні критерії діяльності операційної системи.

 2. Агрегатне планування. Стратегії агрегатного плану.

 3. Поняття та логіка операційної системи.

 4. Визначення виробничої потужності.

 5. Виражена компетентність.

 6. Диспетчирування виробництва.

 7. Характеристика якості продукції.

 8. Типи переробних підсистем у стратегічному плануванні.

 9. Управління запасами залежного та незалежного попиту.

 10. Оперативне планування виробництва.


^ 2.9. Управління персоналом

Зміст дисципліни

Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації. Людина як об'єкт менеджменту персоналу.

Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Формальні та неформальні групи. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські організації, стосунки з профспілками. Колективне управління та його форми. Методи збирання соціальної інформації у колективі. Соціальний розвиток колективу.

Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції Кадрове планування. Професія, спеціальність, посада. Профорієнтація. Добір кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. Оцінювання та атестація персоналу. Психологічний аналіз особи працівника. Управління мобільністю кадрів, трудова кар'єра. Розвиток персоналу, формування резерву. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.

Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Концепція управління персоналом.

 2. Модель управління персоналом.

 3. Кадрова служба організації.

 4. Процеси управління персоналом.

 5. Кадрова політика.

 6. Планування персоналу.

 7. Набір персоналу.

 8. Добір персоналу.

 9. Управління компенсацією.

 10. Профорієнтація і адаптація персоналу.

 11. Навчання персоналу.

 12. Оцінка персоналу.

 13. Управління кар'єрою.


^ 2.10. Організація праці менеджера

Зміст дисципліни

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи та напрями наукової організації управлінської праці. Час як ресурс. Планування особистої праці, організація робочого місця менеджера. Робота з текстовими матеріалами. Організація та проведення нарад і зборів. Ділові зустрічі, переговори. Управління потоком відвідувачів. Раціоналізація телефонних контактів. Основи взаємодії керівника та секретаря. Використання технічних засобів управління.

Документи, їх функції та різновиди, система документації. Вимоги до складання та оформлення документів, реквізити та бланки. Організаційно-розпорядчі документи. Документація з особового складу. Документи з господарської діяльності. Документування зовнішньоекономічної діяльності.

Види потоків документів. Порядок проходження та виконання документів. Механізація процесів діловодства. Побудова служби діловодства.

Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Поняття менеджменту із процесуальної та функціональної позицій.

 2. Сутність праці менеджера.

 3. Вимоги до ділових та персональних якостей менеджера.

 4. Класифікація видів праці менеджера.

 5. Сутність принципу Парето в роботі менеджера.

 6. Роль інформації в організації праці менеджера.

 7. Що таке економічна інформація?

 8. Економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні методи менеджменту.

 9. Управлінський вплив та його рівні.

 10. Теорії лідерства: підхід з позиції особистих якостей.

 11. Теорії лідерства: біхевіорістичний підхід до лідерства.

 12. Теорії лідерства: ситуаційний підхід.

 13. Форми ділового спілкування менеджера.

 14. Етапи ділової співбесіди.

 15. Фактори, що зумовлюють вибір того чи іншого стилю керівництва.

 16. Поняття протоколу.

 17. Поняття та зміст акту.

 18. Поняття та зміст доповідної.

 19. Сутність статуту організації.

 20. Поняття та правила оформлення наказу.

 21. Поняття та правила оформлення розпорядження.

 22. Основні правила делегування обов'язків.

 23. Стадії проходження стресу.

 24. Поняття кризи професійного становлення менеджера.^ 2.11. Основи зовнішньоекономічної діяльності

Зміст дисципліни

Теоретичні основи МЕВ. МЕВ у системі світового господарства. Типологія країн світу та особливості їх МЕВ. Сучасні особливості розвитку світового господарства. Середовище розвитку МЕВ. Міжнародний поділ праці як об'єктивна основа розвитку МЕВ. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва. Міжнародна економічна інтеграція. Регіональні інтеграційні об'єднання. Участь України в інтеграційних угрупованнях. Міжнародні економічні організації. Форми МЕВ. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Міжнародна трудова міграція. Світова валютна система. Міжнародні валютно-фінансові відносини та баланси міжнародних розрахунків. Світові ринки позикових коштів. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Євроринок. Офшорні зони. Міжнародна торгівля: динаміка, структура, кон'юнктура, ціноутворення, види та форми. Україна в міжнародній торгівлі МЕВ у сфері послуг. Регулювання різних форм МЕВ. Міжнародні транспортні відносини. Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських зв'язків.

Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Національне правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Основні положення Конвенції ООН про угоди міжнародної купівлі-продажу товарів.

 3. Види зовнішньоекономічних операцій: операції купівлі продажу та товарообмінні угоди.

 4. Класифікація зовнішньоторгових посередників у залежності від обсягу повноважень и в залежності від місця на ринку.

 5. Вихід підприємства (фірми) на зовнішній ринок: пошук потенціальних контрагентів та укладання угоди.

 6. Оферта (комерційна пропозиція)

 7. Зовнішньоторговий контракт купівлі-продажу: характеристика та зміст.

 8. Якісні і кількісні характеристики зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу.

 9. Базові (транспортні) умови постачання.

 10. Засоби фіксації ціни у зовнішньо торгових контрактах.


^ 3. Структура екзаменаційних білетів:

Екзаменаційні білети складаються із двох частин: тестової та практичної. Тестова частина включає 45 тестових запитань. На кожну дисципліну винесену на комплексний державний екзамен припадає по п'ять тестових завдань.

Увага! Деякі тестові завдання можуть мати декілька правильних відповідей.

У практичній частині містяться задачі з дисциплін «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Основи менеджменту», «Управління персоналу». По кожній з перелічених дисциплін у білеті міститься по дві задачі.


Приклад завдань тестової частини
^

Дисципліна «Основи економічної теорії»


Якій економічній школі належать ці світоглядні принципи: джерело багатства суспільства - виробництво, а найбільше сприятливі умови для його ефективного розвитку - вільна і конкурентна ринкова економіка, без втручання в її дії держави.

а) меркантилізм;

б) школа фізіократів;

в) ринкова школа;

г) марксистська політична економія;

д) усі відповіді не вірні.

^

Дисципліна «Економіка підприємства»


Норма амортизації при лінійному методі визначається за формулою:

а) ; б); в);

г) ; д) .
^

Дисципліна «Основи менеджменту»


У чому полягає сутність принципу поєднання галузевого і територіального управління?

а) управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням їх територіального розміщення;

б) управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням тільки їх галузевої належності;

в) управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням як галузевої належності, так і територіального розміщення;

г) управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням розвитку продуктивних сил певного регіону.

нових ринків збуту товарів та послуг.

^

Дисципліна «Операційний менеджмент»


Коефіцієнт наростання витрат (Кнв) використовується при:

а) визначенні розміру нормативної партії;

б) нормативних розрахунках розміру НЗВ;

в) нормативних розрахунках заділів.

^ Дисципліна « Управління персоналом»

Що слід віднести до гасла гуманістичного технократизму?

а) людина – придаток машини;

б) людина рівна машині;

в) людина – понад усе;


^ Дисципліна «Організація праці менеджера»

Стрес може проходити наступні стадії:

а) тривога, сприйняття, криза, виснаження;

б) тривога, опір, виснаження;

в) тривога, опір, криза, виснаження;

г) тривога, сприйняття, опір, криза, виснаження.

^

Дисципліна «Підприємницьке право»


Господарські договори в Україні регулюються:

а) Законом України «Про власність»;

б) загальними статтями Господарського кодексу;

в) загальними законами про господарюючі суб'єкти;

г) спеціальними статтями Господарського кодексу;

д) законами України про окремі види господарської діяльності;

е) а, б, д;

ж) всі крім а, в, е;

з) б, в, г, д.
^

Дисципліна «Маркетинг»

Як визначається місткість ринку:


а) обсяг національного виробництва + експорт + імпорт;

б) обсяг національного виробництва + експорт – імпорт + різниця обсягу (запаси збільшилися);

в) обсяг національного виробництва + експорт – імпорт - різниця обсягу запасів (запаси збільшилися);

г) обсяг національного виробництва - експорт + імпорт - різниця обсягу запасів (запаси збільшилися);

д) обсяг національного виробництва - експорт + імпорт.
^

Дисципліна «Мікроекономіка»


Встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка перевищує рівень ринкової рівноважної, може призвести до того, що:

а) число зайнятих обов'язково зросте і на конкурентному, і на монопсонічному ринку праці;

б) число зайнятих обов'язково скоротиться на конкурентному, і на монопсонічному ринку праці;

в) число зайнятих обов'язково скоротиться на конкурентному ринку праці, але може зрости на монопсонічному ринку праці;

г) число зайнятих обов'язково зросте на ринку монопосонії, але може скоротитися на конкурентному ринку праці.


^ Дисципліна «Макроекономіка»

Якщо обсяг АD перевищує рівень ВНП в умовах повної зайнятості, то це означає, що в економіці:

а) існує дефляційний розрив;

б) існує бюджетний дефіцит;

в) існує інфляційний розрив;

г) існують бюджетні обмеження.


Приклад завдань практичної частини
^

Дисципліна «Економіка підприємства»


Підприємство реалізує продукцію в кількості 6800 шт. за ціною 1000 грн. за одиницю. Виробнича собівартість продукції складає 4600 тис. грн. Дохід від здачі майна в оренду складає 250 тис. грн. Загальногосподарчі витрати становлять 350 тис. грн., витрати на реалізацію продукції складають 50 тис. грн. Дивіденди від придбаних акцій становлять 100 тис. грн. Визначити прибуток від реалізації продукції, операційний прибуток та прибуток від звичайної діяльності за відрахуванням податку на прибуток. Податок на прибуток складає 25%.


^ Дисципліна «Операційний менеджмент»

З використанням табличного методу та інтегрального показнику скласти квартально-номенклатурний план випуску виробів з розподілом по місяцям, за умови забезпечення рівномірного розподілу обсягів випуску по вартості та трудомісткості при наступних заданих умовах:

Шифр

виробу

Обсяг випуску за квартал, N, шт.

Обсяг випуску в оптових цінах за квартал,P, грн.

Трудомісткість програми, T, год.

1

25

320

240

2

23

450

250

3

14

275

110

4

24

600

150

5

10

280

430

6

19

210

210

Згідно договорів передбачена щомісячна поставка виробів №4 та 2 рази на квартал виробу №5

^

Дисципліна «Основи менеджменту»


Оцінити економічну ефективність управління, якщо у минулому році прибуток компанії складав 1200 тис. грн., а в поточному 1500 тис. грн. Витрати на управління в поточному році представлені в таблиці:


Таблиця 1.1 Дані щодо адміністративних витрати на управління підприємством

№ з/п

Назва статті витрат або параметра

Минулий рік

Поточний рік

1

Адміністративний персонал, осіб

95

90

2

Середня заробітна плата на місяць, грн

3200

3500

3

Витрати на матеріали для потреб управління, грн

9500

9800

4

Накладні витрати, %

5

7


^ Дисципліна «Управління персоналом»

Визначити поточну потребу в персоналі у порівнянні з базовим періодом, а також додаткову потребу в персоналі у зв’язку з частковою заміною практикантів. Вихідні дані: обсяг виробництва – 100 млн. грн.; вироблення на одного працюючого – 50 тис. грн.; загальна потреба в персоналі у планований і базовий періоди – відповідно 2500 і 2100 осіб; коефіцієнт вибуття тимчасових працюючих – 4%.


^ 4. Критерії оцінювання відповідей

Фахові вступні випробування складаються з двох етапів:

1 – тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки 030601 "Менеджмент";

2 – письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, яке дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

При оцінці тестової частина за правильно розв’язане завдання вступник отримує відповідний бал, за невірну відповідь – 0 балів. У разі якщо відповідь на тестове завдання містить більшу частину правильних відповідей, або розв’язано частково, вступник отримує 50% від відповідного балу (кількість балів за тестові завдання наведені в таблиці 1).


Таблиця 1 Кількість балів за розв’язання тестової частини

№ з/п

Дисципліни

Кількість тестових питань

Бали за розв’язаний один тест

1

Економічна теорія

5

1,0

2

Економіка підприємства

5

1,0

3

Основи менеджменту

5

1,0

4

Операційний менеджмент

5

1,0

5

Управління персоналом

5

1,0

6

Організація праці менеджера

5

1,0

7

Підприємницьке право

5

0,5

8

Маркетинг

5

1,0

9

Основи зовнішньоекономічної діяльності

5

0,5

Всього балів за тестову частину

40


Оцінка за практичне завдання визначається на основі аналізу проведених вступником розрахунків, а також правильності одержаних відповідей та висновків.

Оцінка "відмінно" (5 балів) виставляється за:

 • Послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове вирішення задачі;

 • Вмілий аналіз результатів розрахунків, вірне формулювання висновків і узагальнень.

Оцінка "добре" (4 бали) виставляється за:

 • Вирішення задачі, але з не суттєвими помилками чи недоліками (незначні арифметичні помилки; невірно записана умова; арифметичні похибки у ході розрахунків, що призводять до помилок у результаті, але загалом не змінюють сутності задачі).

Оцінка "задовільно" (3 бали) виставляється за:

 • Розв’язання задачі, але із суттєвими недоліками та помилками;

 • Фрагментарне розв’язання задачі (часткове, з неточностями).

Оцінка "незадовільно" (2 бали) виставляється, якщо:

 • Представлене розв’язання не має логічного зв’язку між окремими етапами розв’язання, а суттєві недоліки демонструють нерозуміння студентом сутності задачі;

 • Записи містять розрахунки або пояснення, які не відповідають поставленому завданню.

Оцінка не виставляється (0 балів), якщо розв’язання задачі повністю відсутнє.

Кожна задача з кожного предмету оцінюється окремо (максимальна оцінка – 5 балів).

Підсумкова оцінка визначається шляхом сумування всіх отриманих балів за екзамен згідно вимог Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у Сумському державному університеті (таблиця 2).


Таблиця 2 – Шкала оцінювання успішності вступника

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Національна п’ятибальна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0 (відмінно)

72 ? RD < 80

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5 (дуже добре)

64 ? RD < 71

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4,0 (добре)

52 ? RD < 63

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5 (задовільно)

44 ? RD < 51

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

3,0 (достатньо)

40 ?RD <44

Fx

Незадовільно- можливе повторне складання

2 (незадовільно)

28 ?RD <39

F

Неприйнятно – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD < 28


^ 5. Список рекомендованої літератури.


 1. Аверченко Л.К. и др. Психология управления. Курс лекций. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ; М.: ИНФА-М, 1997

 2. Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 367 с.

 3. Андропов В.А. Организация управления подготовкой кадров в промышленности. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2001. – 86 с.

 4. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 5. Атаев А.А. Управленческая деятельность: практика и резервы организации – М.: Экономика, 1988. – 252 с.

 6. Башнянин П., Шевчук Є. С. та ін. Політична економія: Навч. Посіб./ За ред. П. Башнянина, Є. С. Шевчука. – Львів, «Магнолія», 2005.

 7. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів .I-IV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ - 2000», 2001. – 298 с.

 8. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер, 2002. – 416 с.: ил.

 9. Бутук А. И. Экономическая теория: Учеб. пособ. – 2 –е изд., перераб. и доп. – К.: Вікар, - 2003.

 10. Веснин В.Н Практический менеджмент персонала : Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 1998. – 496 с.

 11. Внешнеторговые сделки/Составитель И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал». – 1994. – 464 с.

 12. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов/Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др. Под ред. проф. Л.Е. Стровского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 408 с.

 13. Воеводин С.А. Экономический механизм управления промышленным производством. – К.: Вища школа, 1991. – 160с.

 14. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Н.Л.Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с.

 15. Господарський кодекс 2004 року

 16. Господарчий кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003р.

 17. Грачев Ю. Внешнеторговые документы. – М.: Прогресс. – 1996. – 110 с.

 18. Грачев Ю. Практика внешнеэкономической деятельности. – М.: Прогресс. – 1996. – 180 с.

 19. Грачев Ю. Транспортировка товаров при экспортно-импортных операциях. – М.: Прогресс. – 1995 – 124 с.

 20. Гребенников П. Й., Леусский А. Й., Тарасович Л. С. Микроэкономика / Общ. ред. Л. С. Тарасовича. — СПб: Изд-во СП6УЗФ, 1996.

 21. Грейсон Дж.К. мл., ОДелл К. Американский менеджмент на пороге века: Пр. с нагл. – М.: Экономика, 1991. – 319 с.

 22. Грин Роберт. 48 законов власти. – Пер. с англ. Е.Я. Мигуновой. – М.: Рипол Классик, 2001. – 768 с.

 23. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 832 с.: ил.

 24. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 250с.

 25. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактики: Пер. С англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского – СПб: Питер, 1999. – 560 с.

 26. Друкер П. Эффективное управление. – М.: ФАИР-пресс, 2003. – 228 с.

 27. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учебное пособие для студентов экономических вузов и факультетов / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Издательство «ПРИОР», 1998. – 512 с.

 28. Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.

 29. Економіка підприємства в 2т. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-прес; Донецьк: МП Поиск, 1995. – Ч.1. – 400с.,

 30. Економіка підприємства в 2т. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-прес; Донецьк: МП Поиск, 1995. – Ч.2. – 280с.,

 31. Економічна енциклопедія: У трьох томах/ Відп. Ред. С.В. Мочерний.- К.: Академія 2000-2002.

 32. Економічна теорія: Політекономія. Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид. – К.: Знання-Прес, 2003.

 33. Жуков В.Н. Реформа внешнеэкономической деятельности: проблемы, решения, практика. – М.: Экономика. – 1988. – 88 с.

 34. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991р.

 35. Закон України «Про господарські товариства» № 1576-XII вiд 19_09_1991

 36. Збірник нормативних актів про підприємницьку діяльність в Україні.- Харків, РІП «Оригінал», 1997 р.

 37. Информатика: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 768 с.

 38. Казакевич Д.М. Экономические методы в управлении. – 2-е изд., Перераб. и доп. – Новосибирск: Наука, 1992. – 360 с.

 39. Кобушко Т.В., Пономарев С.А. Встречная торговля: прошлое или будущее? – М.: Международные отношения. – 1989. – 174 с.

 40. Конспект лекций по курсу «Внешнеэкономическая деятельность предприятия». Сумы, СумГУ, 1996.

 41. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. _К.: Преса України, 1997.-80с. (100 екз)

 42. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга : Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.: Спб.; К.: Издат. дом «Вильямс», 1998 – 1056 с.

 43. Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности. – М.: Экономика. – 1992. – 208 с.

 44. Крие А., Жалле Ж. Внутренняя торговля/Пер. с франц. – М.: Прогресс. – 1993. – 190 с.

 45. Круглова Н.Ю.Хозяйственное право.- Москва, Русская Деловая литература 1998.-608с.

 46. Кузнецова Т.В., Лосев В.И. Управленческая документация: Учебное пособие для подготовки счетных кадров в отраслях народного хозяйства. – М.: Экономика, 1985. – 192с.

 47. Левшин Ф.М. Внешнеторговые цены. – М.: Наука. – 1990. – 136 с.

 48. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику: Курс лекций. – М., 1991.

 49. Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592.

 50. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 томах. - М.: Республика, 2000.

 51. Мамутов В.К. Хозяйственное право.-Харьков, 2003г.

 52. Менеджмент организации: Учебн. пособие / Под ред. проф. З.П. Румянцевой и проф. П.А. Саламатина. – М.: Инфра-М. – 1995. – 403 с.

 53. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.:Дело , 1994. – 702с.

 54. Мосунов В.С., Кунашов Н.А. Основы коммерции, биржевой торговли и предпринимательской деятельности. – Сумы. – 1993. – 362 с.

 55. Мочерний С. Політична економія: Навч. посіб – К.: Знання-Прес, 2002.

 56. Научная организация и нормирование труда в машиностроении: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / С.М. Семенов, Н.А. Сероштан, А.А. Афанасьев и др.; Под общ. ред. С.М. Семенова. – М.: Машиностроение, 1991. – 240 с.

 57. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.— М.: НОРМА - ИНФРА, 2000.

 58. Нуреев Р. М. Основи зкономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов.— М.: Высш. шк., 1996.

 59. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. – К.: Либідь. – 1995. – 190 с.

 60. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. Бухало. – К.: Вища школа. – 1989. – 471 с.

 61. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.

 62. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право - Київ: Вентурн., 1996

 63. Розенберг М. Контракт международной купли-продажи. – М.: Международные отношения. – 1996. – 210 с.

 64. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції.

 65. Синецкий Б. И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. – М.: Прогресс. – 1989. – 250 с.

 66. Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение. – 1989. –368 с.

 67. Труд руководителя. Учеб. пособие для руководящих управленческих кадров. Изд. 3-4, доп. – М.: Экономика. – 1977. – 358 с

 68. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник/Під заг. ред. А.І. Кредісова/Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К.: Віра-Р, 1998. – 448 с.

 69. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – М.: ИНФРА-М. – 1998. – 496 с.

 70. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Альма-матер).

 71. Чейз Р., Эквилайн Н.Дж, Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание.: Пер с англ.: М.: Издательский дом «Вильямс». – 2001. – 704 с.: ил.Голова атестаційної комісії О.В. Прокопенко


Заступник голови атестаційної комісії О.М. Теліженко


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол № від ____________

Відповідальний секретар

приймальної комісії Колесник М. М.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи