Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” icon

Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія”




Скачати 162.49 Kb.
НазваЗагальні питання Дисципліна „Біогеохімія”
Дата30.06.2012
Розмір162.49 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА

Фахових вступних іспитів при прийомі на підготовку

за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” та „Магістр”

за спеціальністю 7(8).04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”


Загальні питання


Дисципліна „Біогеохімія”


 1. Хімічний склад живої речовини в порівнянні з неживою матерією.

 2. Основні біогеохімічні функції живої речовини.

 3. Біогеохімічний цикл Нітрогену (N), техногенні фактори порушення його коло обігу.

 4. Біогеохімічна значимість фото-, хемо-, авто- і гетеротрофів.

 5. Особливості проходження геологічного (великого) та біологічного (малого) колообігу речовин.

 6. Вплив геохімічного середовища на розвиток і хімічний склад живих організмів. Біогеохімічні провінції.

 7. Загальні риси біогеохімічних циклів ксенобіотиків.

 8. Техногенна і природна міграція ртуті у навколишньому середовищі.

 9. Типи міграції. Їх характеристика.

 10. Роль хімічних елементів в прояві ендемій. Наведіть приклади.


Дисципліна „Грунтознавство”


 1. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте основні фактори ґрунтоутворення.

 2. Охарактеризуйте основні морфологічні ознаки ґрунту.

 3. Ґрунт як трифазна система. Коротка характеристика кожної фази.

 4. Що таке генетичний профіль фунтів. Охарактеризуйте основні ґрунтові горизонти.

 5. Охарактеризуйте процес гуміфікації. Основний склад ґрунтового гумусу.

 6. Вітрова ерозія: причини, наслідки та заходи боротьби.

 7. Водна ерозія: причини, наслідки та заходи боротьби.

 8. Причини та наслідки забруднення ґрунтів агрохімікатами.

 9. Захист ґрунтів від вторинного засолення та закиснення.

 10. Проблема відчуження земель. Рекультивація порушених ландшафтів після видобутку корисних копалин.


Дисципліна „Моніторинг навколишнього середовища”


 1. Державна система моніторингу атмосфери в Україні (визначення, об’єкт, мета, завдання, структура).

 2. Державна система моніторингу поверхневих вод в Україні (визначення, об’єкт, мета, завдання, структура).

 3. Системний екологічний аналіз атмосфери як об’єкту моніторингу.

 4. Системний екологічний аналіз водного середовища як об’єкту моніторингу.



^

Дисципліна „Економіка природокористування”





 1. Визначити та проаналізувати організаційну структуру системи державних служб управління екологічною діяльністю в Україні.

 2. Охарактеризувати економічний механізм регулювання природоохоронною діяльністю в Україні.

 3. Розглянути методичні принципи економічної оцінки результатів природоохоронних заходів та ефективності екологічних витрат.


^

Дисципліна „Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”




 1. Моделювання основних показників оцінювання зони території та рівня забруднення повітря викидами стаціонарних джерел.

 2. Моделювання основних показників оцінювання зони та рівня забруднення водного середовища скидами стічних вод стаціонарного джерела.
^

Дисципліна „Екологічна експертиза»





 1. Розвиток екологічної експертизи Україні в 80 х роках XX сторіччя.

 2. Участь громадськості у проведенні екологічної експертизи.

 3. Форми екологічної експертизи. Умови та підстави для проведення громадської екологічної експертизи.

 4. Права, обов'язки та гарантії незалежності експерта екологічної експертизи.

 5. Порядок та процедура проведення екологічної експертизи.

 6. Екологічна експертиза в умовах стійкого розвитку країни.

 7. Міжнародне співробітництво у сфері екологічної експертизи.

 8. Основні положення концепції оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

 9. Структура, склад та зміст розділів ОВНС.

 10. Структура та зміст екологічного паспорта підприємства.

 11. Вимоги європейського банка реконструкції та розвитку до екологічного супроводу інвестиційних проектів.



^

Дисципліна „Екологічна безпека”





 1. Найважливіші глобальні проблеми людства, причини виникнення, шляхи розв'язку.

 2. Екологічні показники, що характеризують стан геосистеми.

 3. Класифікація екологічних ситуацій, схема формування, фактори, що враховуються при оцінці екологічних ситуацій.

 4. Види забруднень навколишнього природного середовища антропогенного характеру. Природа виникнення, вплив на навколишнє середовище й людини.

 5. Роль галузей господарства у виникненні екологічних проблем.

 6. Екологічні наслідки воєнних дій.

 7. Надзвичайні екологічні ситуації. Причини виникнення, наслідки впливу на навколишнє середовище й людину. Приклади.

 8. Взаємозв’язок небезпеки та безпеки. Методологія аналізу та оцінки ризику.

 9. Екологічні ситуації: типи, загальна схема формування.

 10. Заходи попередження й подолання надзвичайних екологічних ситуацій.
^

Дисципліна „Загальна екологія та неоекологія”





 1. Види організмів у біосфері

 2. Основний закон розвитку екосистеми. Екологічна сукцесія

 3. Основні види організації популяцій

 4. Адаптації. Пристосовуваність до змінених умов

 5. Екологічні наслідки забруднення атмосфери: глобальні та локальні

 6. Самоочищення водних об’єктів: фізичні, хімічні, біологічні фактори

 7. Екологічні проблеми Чорного і Азовського морів

 8. Значення тваринного світу для біосфери, його екологічні функції

 9. Агросистеми, основні риси, їх нестійкість

 10. Екологічна криза в Україні, основні джерела забруднення довкілля
^

Дисципліна „Екологія людини”





 1. Що складає предмет екології людини?

 2. Як впливають чинники середовища на репродуктивну систему людини?

 3. Який фізіологічний механізм отруєння чадним газом? Як діють інші забруднювачі повітря на систему крові?

 4. Які можливі порушення серцевого ритму? Які чинники середовища їх викликають?

 5. Які фактори середовища можуть викликати зупинку серця? Як надати першу допомогу при цьому?

 6. Що таке артеріальний тиск? Які внутрішні та зовнішні чинники можуть викликати порушення нормального артеріального тиску?

 7. Як впливає забруднене повітря на верхні дихальні шляхи?

 8. Які хвороби дихальної системи викликають забруднювачі?

 9. Опишіть механізм терморегуляції. Покажіть важливість підтримання постійної температури тіла. Механізми загартовування.

 10. В які строки вагітності найбільш небезпечні негативні впливи середовища?

 11. Що таке гальмування? Опишіть явище парабіозу. Які чинники можуть викликати парабіоз? Явище парабіозу при алкогольному отруєнні.

 12. Які хвороби притаманні видільній системі? Які фактори їх викликають?

 13. Дайте характеристику облікам та обмороженням? Які фактори можуть їх викликати?

 14. Опишіть механізм виникнення карієсу. Які чинники середовища можуть викликати карієс?

 15. Які чинники навколишнього середовища можуть порушувати травлення та які хвороби при цьому виникають?
^

Дисципліна „Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”





 1. Визначення: потужність викиду, гранично допустимі викиди (ГДВ), точкове джерело викидів, пересувне джерело викидів.

 2. Визначення: стаціонарне джерело викиду, організований викид, аварійні викиди, джерело утворення забруднюючих речовин.

 3. Визначення: неорганізований викид; лінійне джерело викидів; площинне джерело викидів; залпові викиди.

 4. Хто має право виконувати інвентаризацію викидів. Методи виконання інвентаризації. основні умови встановлення нормативів ГДВ.

 5. Розміри санітарно-захисних зон для підприємства.

 6. Зміст розділу інвентаризації викидів "Характеристика джерел, утворення забруднюючих речовин".

 7. Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря (ст.6).

 8. Визначення: водозабірний басейн, дренажна вода, вода зворотна, вода стічна.

 9. Визначення: водний об'єкт, водні ресурси, водогосподарський баланс, водоносний горизонт.

 10. Визначення: гранично допустимі скиди (ГДС), зона санітарної охорони, водоносний горизонт, водогосподарський баланс.

 11. Нормативи в галузі охорони водних ресурсів.



^

Дисципліна „Екологічне інспектування”





 1. Види перевірок по обсягу висвітлювальних питань.

 2. Перевірка повітроохоронної діяльності.

 3. Перевірка водоохоронної діяльності.

 4. 3а яких причин визначається наднормативний викид в атмосферу.

 5. Зони санітарної охорони підземних водозаборів.

 6. 3они санітарної охорони поверхневих водозаборів.


Дисципліна „Техноекологія”


 1. Екологічні наслідки забруднення біосфери(кислотні дощі, парниковий ефект та інші).

 2. Альтернативні джерела енергії.

 3. Біотехнології - еталон безвідходного виробництва.

 4. Геотехнології.

 5. Очистка промислових викидів від кислих домішок (С02, Н2S, SO2, NОх).

 6. Методи та апарати для очистки газових викидів від твердих частинок.

 7. Нафтова та газова промисловість. Вплив на оточуюче середовище, методи захисту.

 8. Транспорт. Вплив на оточуюче середовище, методи захисту.

 9. Вугільна промисловість. Вплив на оточуюче середовище, методи захисту.

 10. Хімічні та фізико-хімічні методи очистки стічних вод.

 11. Механічні методи очистки стічних вод(фільтрація, відстоювання).

 12. Методи інтенсифікації процесів відстоювання(коагуляція. флокуляція).

 13. Очистка стічних вод методом флотації та електрофлотації.

 14. Електрохімічні методи очистки стічних вод

 15. Міське комунальне господарство. Екологічні потреби та шляхи їх вирішення.


Дисципліна „Екологія міських систем”


 1. Небезпечні геологічні процеси.

 2. Класифікація показників якості води.

 3. Бактеріологічні показники якості води.

 4. Гідробіологічні показники якості води.

 5. Фізичні показники якості води.

 6. Основні хімічні показники якості води.

 7. Специфічні хімічні показники якості води.

 8. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу по теплових електростанціях.

 9. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах чорної металургії.

 10. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах кольорової металургії.

 11. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах машинобудування.

 12. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах будівельної промисловості.

 13. Джерела утворення забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах хімічної промисловості.

 14. Вплив кліматичних факторів на розсіювання домішок в атмосфері.

 15. Класифікація джерел впливу на водні об’єкти.


Дисципліна „Охорона праці”


 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

 2. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці

 3. Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, пов’язаних з виробництвом.

 4. Класифікація причин виробничого травматизму, методи аналізу. Профілактика виробничого травматизму

 5. Причини забруднення та нормування вмісту забруднюючих речовин в повітрі, характер впливу на організм людини.

 6. Нормування параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях.

 7. Нормування природного та штучного освітлення виробничих приміщень.

 8. Дія шуму на організм людини. Нормування шуму та захисні заходи від виникнення шуму

 9. Системи вентиляції. Принцип улаштування та розрахунок природної та штучної вентиляції.

 10. Фактори, що визначають наслідки ураження електричним струмом. Засоби захисту від дії електричного струму

 11. Вогнегасні речовини та засоби пожежогасіння.

 12. Класифікація виробництв по пожежній небезпеці.

 13. Вимоги пожежної безпеки при проектуванні будинків і споруджень. Протипожежні вимоги по забезпеченню змушеної евакуації людей з будинків



Спеціалізація

Екологія лісового та заповідного господарства”


Дисципліна „Лісові культури з основами селекції”


 1. Класифікація типів лісів.

 2. Лісовідновлення та його види.

 3. Лісове насінництво та селекція.

 4. Характерні особливості розмноження деревних рослин.

 5. Ріст та розвиток лісу.

 6. Загальні закономірності зміни порід.

 7. Поняття про інтродукцію та акліматизацію рослин. Доцільність інтродукції деревних рослин.


Дисципліна „Ентомологія”


 1. Зовнішня будова комах. Сегментація тіла.

 2. Методи захисту рослин від шкідників.

 3. Типи пошкоджень рослин комахами. Пошкодження листків, стебел, підземних частин рослин, генеративних органів і насіння.

 4. Біологія розвитку та розмноження комах.

 5. Вплив абіотичних та біотичних чинників середовища на життєдіяльність комах.


Дисципліна „Фізіологія рослин з основами мікробіології”


 1. Будова рослинної клітини та її хімічний склад.

 2. Суть і значення фотосинтезу.

 3. Роль води в життєдіяльності рослин. Основні закономірності поглинання води клітиною.

 4. Характеристика різних груп рослин за їх водним режимом: ксерофіти, гігрофіти, мезофіти.

 5. Коренева система як орган поглинання та обміну речовин.

 6. Мінеральне живлення рослин. Характеристика мікроелементів та їх фізіологічна роль.

 7. Загальне уявлення про ріст та розвиток рослин. Вплив зовнішніх факторів на ріст рослин.

 8. Способи розмноження рослин.

 9. Будова та хімічний склад бактеріальної клітини.

 10. Морфологія та ультраструктура вірусів. Прості та складні віруси.

 11. Розповсюдженість бактерій у природі. Поняття про мікробні біоценози.

 12. Кругообіг азоту, роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. Амоніфікація, нітрифікація, денітрифікація.


Дисципліна „Лісові екосистеми”


 1. Особливості лісових екосистем. Ярусність. Наявність лісової підстилки.

 2. Структура лісового фітоценозу (видовий склад, екологічний склад, рясність видів).

 3. Гомотипові реакції в лісових екосистемах між особинами.

 4. Гомеостатичні реакції організмів: акліматизація, адаптація. Інтродукція.

 5. Зміна мікрокліматичних показників лісових екосистем з віком.

 6. Конкурентна структура лісової екосистеми (домінанти, субдомінанти, інфлуєнти).

 7. Основні показники екосистеми лісу. Біомаса і біологічна продуктивність.

 8. Закономірності просторового розміщення видів у лісових екосистемах.

 9. Утворення лісової підстилки та її роль у лісових екосистемах.

 10. Динаміка у лісових екосистемах. Біохімічні кругообіги.


Дисципліна „Лісознавство з основами лісовідновлення”


 1. Загальна характеристика лісів України

 2. Лісівнича характеристика чистих, змішаних, простих та складних насаджень.

 3. Лісозміни та причини, що їх викликають.

 4. Оновлення лісу, його види та значення.

 5. Гідрологічна роль лісу. Поділ лісів за гідрологічним значенням

 6. Головне та побічне лісокористування.

 7. Особливості природного насіннєвого та вегетативного оновлення лісу.

 8. Рубки формування і оздоровлення лісів України.

 9. Заходи щодо прискорення відновлення і формування лісів.

 10. Заходи, спрямовані на поліпшення видового складу лісів.


Дисципліна „Охорона лісів”


 1. Наведіть стислу характеристику основних нормативних актів, що регулюють діяльність, направлену на охорону лісів.

 2. Дайте загальну характеристику основних факторів небезпеки, що загрожують лісовим насадженням.

 3. Розкрийте прикладне значення просік, порядок їх створення та улаштування.

 4. Опишіть суть та методи проведення санітарних рубок лісу.

 5. Лісові пожежі. їх види, причини виникнення та можливі наслідки.

 6. Розкрийте суть протипожежних заходів у лісах.

 7. Наведіть приклади найбільш небезпечних шкідників хвойних порід дерев та заходи боротьби з ними.

 8. Наведіть приклади хвороб деревної рослинності, які пов'язані з діяльністю грибів та методи боротьби з ними.

 9. Що таке лісовідновлення, які заходи з лісовідновлення вам відомі.

 10. Які види діяльності валл відомі, що мають бути направлені на боротьбу з ерозійними процесами.



Спеціалізація “Урбоекологія”


Дисципліна „Основні проблеми життєзабезпечення міста”


 1. Розподіл теплової і електричної енергії на ТЕЦ.

 2. Енергосистема, електромережа, електричні підстанції.

 3. Схеми міських електромереж.

 4. Показники якості електричної енергії. Категорії споживачів.

 5. Режими роботи електричних станцій енергосистем.

 6. Устрій котлів, що використовуються на ТЕЦ.

 7. Системи опалення житлових і промислових будівель.

 8. Теплові мережі та їх елементи.

 9. Схеми вилучення води.

 10. Водопідготування: коагулювання, відстоювання, освітлення, фільтрація.

 11. Водопідготування: знезаражування і спеціальні методи обробки води.


Дисципліна „Міське комунальне господарство”


 1. Функціональний розподіл території міста. Промислова зона.

 2. Функціональний розподіл території міста. Селітебна зона.

 3. Функціональний розподіл території міста. Комунально-складська зона.

 4. Функціональний розподіл території міста. Зона зовнішнього транспорту.
^

Дисципліна „Природоохоронні технології та обладнання”





 1. Класифікація природоохоронних технологій за ознаками основних законів, на яких вони базуються, і організації ведення процесів.

 2. Принципи аналізу і розрахунку технологічних процесів і обладнання.

 3. Рівняння матеріального і енергетичного балансів.

 4. Розділення неоднорідних систем. Балансове рівняння. Приклади обладнання.

 5. Масообміні технології: загальні відомості.

 6. Технологічний розрахунок масообмінних апаратів.

 7. Класифікація хімічних реакцій, що властиві природоохоронним технологіям. Хімічна рівновага.

 8. Біохімічні технології очищення. Кінетика ферментативної реакції.

 9. Технології і обладнання подрібнення матеріалів.



^

Спеціалізація “Екологія хімічних виробництв”




Дисципліна “Процеси та апарати природоохоронних технологій”





 1. Загальні принципи розрахунку процесів та апаратів.

 2. Швидкість фільтрування. Конструкція фільтрів, інтенсифікація їх роботи.

 3. Конструкції і розрахунок відстійників .

 4. Основне рівняння масопередачі. Коефіцієнт масопередачі, вираз коефіцієнту масопередачі через коефіцієнт масовіддачі.

 5. Абсорбція, її значення в природоохоронних процесах.

 6. Матеріальний баланс ректифікації. Тепловий баланс ректифікації.

 7. Адсорбція. Устрій адсорберів.

 8. Електрохімічні методи очищення стічних вод. Електрокоагуляція.

 9. Кінетика процесу екстракції. Матеріальний баланс екстракції.

 10. Мембранний поділ сумішей. Кінетика процесу мембранного поділу сумішей.


Дисципліна “Загальна хімічна технологія”


 1. Технологічні показники хімічного виробництва

 2. Системний аналіз як метод вивчення хіміко-технологічних систем

 3. Гомогенні хіміко-технологічні процеси

 4. Гетерогенні (некаталітичні) хіміко-технологічні процеси

 5. Суть та види каталізу. Вимоги до промислових каталізаторів

 6. Класифікація хімічних реакторів

 7. Матеріальний та тепловий баланс хіміко-технологічної системи

 8. Класифікація та характеристика сировини для хімічної промисловості

 9. Вода у хімічній промисловості

 10. Повітря у хімічній промисловості



^

Дисципліна „Природоохоронні технології та обладнання”





 1. Класифікація природоохоронних технологій за ознаками основних законів, на яких вони базуються, і організації ведення процесів.

 2. Принципи аналізу і розрахунку технологічних процесів і обладнання.

 3. Рівняння матеріального і енергетичного балансів.

 4. Розділення неоднорідних систем. Балансове рівняння. Приклади обладнання.

 5. Масообміні технології: загальні відомості.

 6. Технологічний розрахунок масообмінних апаратів.

 7. Класифікація хімічних реакцій, що властиві природоохоронним технологіям. Хімічна рівновага.

 8. Біохімічні технології очищення. Кінетика ферментативної реакції.

 9. Технології і обладнання подрібнення матеріалів.



Рекомендована література:



 1. Берриман А.А. Защита леса от насекомых вредителей. - М., Агропромиздат, 1990. - 286 с.

 2. Биогеография Г. М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. Мяло, Г. Н. Огуреева. Серия: Высшее образование. М.: Академия, 2003. 480 с.

 3. Биогеография с основами экологии А. Г. Воронов, Н. Н. Дроздов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. Мяло М.: Издательство МГУ, 1999. 392 с.

 4. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посібник. - 4-те вид., виправл. і доп. - Суми; К. : Університетська книга, 2007. - 302 с.

 5. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки. Учеб. пос. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – с.: ил., библиогр.

 6. Ветошкин А.Г. Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Учеб. пос. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – с.: ил., библиогр. 24 назв.

 7. Водний Кодекс України// Кодекси України. - 2008.

 8. Воронцов А.И. Лесная энтомология. - М.: Высшая школа. 1982.- 346 с.

 9. Генсірук І. Історія лісництва в Україні. – львів: «Світ». – 1990.

 10. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навчальний посібник. - 5-те вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2007. - 422 с.

 11. Добровольский В. В. Основы биогеохимии: Учебник для студ. высш. учеб. заведений — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 400 с.

 12. Екологічне управління : Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін. - К. : Либідь, 2004. - 432 с.

 13. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології : Навчальний посібник. - Вид.2-ге. - К. : Каравела, 2008. - 304 с.

 14. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: Навч. посіб. - Львів : Оріяна-Нова, 2007. - 400 с.

 15. Клименко Л.П. Техноекологія: Посiбник. - Одеса, Сiмферополь : Таврiя, 2000. - 542 с.

 16. Конспект лекцій з курсу "Природокористування та механізм регулювання його діяльністю", Ч. 1 : Основи природокористування. - Суми:Изд-во СумГУ, 2001.-88с

 17. Кукурудза С.І. Біогеографія : Підручник. - Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 504 с.

 18. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : Підручник. - Львів : Світ, 2005. - 456 с.

 19. Кучерявий В.П. Урбоекологія : Підручник. - Львів : Світ, 2001. - 440 с.

 20. Левківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : Підручник. - К. : Либідь, 2006. - 280 с.

 21. Лесоводство и агролесомелиорация: Республиканский межведомственный тематический сборник, Выпуск 70. - К. : Урожай, 1985. - 79 с.

 22. Мухленов И.П. и др. Основы химической технологии. Учеб. пос. для нехим спец. Вузов. Изд.2-е, перераб. И доп. М., «Вісш. школа», 1975.

 23. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство : Підручник. - Вид. 3-тє. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 400 с.

 24. Охорона праці : Конспект лекций, у 2-х ч. / Уклад. А.Ф. Денисенко. - Суми : СумДУ, 2007. 

 25. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч./Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Ч.1. Почва и почвообразование/Г.Д. Белицина, В.Д. Васильевская, Л.А. Гришина и др.– М.: Высш. шк., 1988. – 400 с.: ил.

 26. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: сборник практических работ по дициплине «Процессы и аппараты защиты окружающей среды»/сост. И.Г. Кобзарь, В.В. Козлова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 27 с.

 27. Рибалов О.О. Екологізація соціально-економічного розвитку суспільства : Навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2004. - 140 с.

 28. Рибалов О.О. Основи моніторингу екологічного простору : Навчальний посібник. - Суми : СумДУ, 2007. - 240 с.

 29. Страус В. Промышленная очистка газов. - М. : Химия, 1981. - 616 с. 

 30. Термена Б.К. Лісознавство з основами лісівництва : Навч. посіб. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. - 160 с.

 31. Україна. Закони. Про відходи: Закон, За станом на 5 травня 2005 р. - 2005. - К. : Парламентське видавництво. - 36 с.

 32. Физиология человека: В 3-х томах. Т.3 / Под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса. - 2-е изд., доп., перераб. - М. : Мир, 1996. - 198 с.

 33. Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. ВНЗ/Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова та ін.; за ред.. Л.М. Малоштан. – Хю: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 432 с.



Схожі:

Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconПитання до заліку з дисципліни "Біогеохімія"
Добровольскш В. В. Основи биогеохимии: Учеб. Пособие для геогр., биол., геол., с Х
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconБіогеохімія І мікробіологія”
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Біогеохімія І мікробіологія” (для студентів 2 курсу заочної...
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconТема трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність основні питання
Поняття трудової дисципліни. Трудова дисципліна як принцип трудового права, як елемент трудових відносин, як інститут трудового права,...
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconЗміст вступ загальні методичні вказівки
Дисципліна “Металургія сталі” є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно- практичної підготовки
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconФормат опису модуля
Стек комунікаційних протоколів tcp/IP. Структуризація ір-мережі з допомогою маршрутизаторів. Загальні принципи побудови корпоративних...
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” icon1 загальні відомості аналіз результатів екзаменаційних сесій попередніх років показує, що дисципліна „Вища математика”
Аналіз результатів екзаменаційних сесій попередніх років показує, що дисципліна „Вища математика” є найбільш складною для засвоєння...
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconПитання підсумкового контролю
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconТематичний план практичних занять Модуля 2 «Основи внутрішньої медицини (кардіологія, пульмонологія, гематологія, загальні питання внутрішньої медицини)»
Модуля 2 Основи внутрішньої медицини кардіологія, пульмонологія, гематологія, загальні питання
Загальні питання Дисципліна „Біогеохімія” iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи