Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку icon

Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку
НазваФахових вступних випробувань при прийомі на підготовку
Дата30.06.2012
Розмір61.1 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА

Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку

за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” та „магістр
за спеціальністю 8(7).06040203 - “Комп’ютерна механіка"Дисципліна: „Теорiя коливань”.


 1. Вільні коливання систем з одним ступенем свободи Приклади складання рівнянь руху. Розв’язок. Декремент коливань

 2. Вимушені коливання систем з одним ступенем свободи при гармонійній вимушуючій силі. Амплітудна і фазова частотні характеристики.

 3. Вільні коливання консервативних систем з кінцевим числом ступенів свободи. Пряма і зворотна форми рівнянь руху. Приклади складання рівнянь

 4. Визначення власних частот і форм вільних коливань консервативних систем. Матричні і скалярні співвідношення.

 5. Ортогональність власних форм. Теореми про вплив на власні частоти зміни мас та жорсткостей. Парціальні частоти.

 6. Лінійні системи з в’язким тертям. Пряма і зворотна форма рівнянь. Рівняння системи з динамічним гасником коливань.

 7. Вимушені коливання систем з в’язким тертям при гармонійних вимушуючих силах. Метод комплексних амплітуд. Приклад застосування.

 8. Аналіз вимушених коливань в системі з динамічним гасником.

 9. Вільні поперечні коливання стержнів. Рівняння коливань. Вільні коливання стержнів сталого перерізу, загальний розв’язок у функціях Крилова.

 10. Вільні коливання стержнів сталого перерізу на двох шарнірних опорах. Частотне рівняння, формула для визначення власних частот, форми коливань, отримання розв’язку в розвиненні за власними формами.

 11. Вимушені коливання стержня з зосередженою гармонійною силою. Отримання розв’язку в розвиненні за власними формами.

 12. Нелінійні сили (приклади). Типи нелінійних систем. Основні особливості коливань нелінійних систем.

 13. Вільні коливання нелінійних систем. Метод фазових траєкторій. Загальні властивості фазових траєкторій консервативних систем. Побудова фазових траєкторій за допомогою кривої потенціальної енергії.

 14. Аналіз коливань математичного маятника. Неізохронність. Вільні коливання дисипативних систем. Система з сухим тертям.

 15. Метод гармонійного балансу. Приклад застосування.

 16. Метод гармонійної лінеарізації. Приклади застосування для знаходження вимушених коливань.

 17. Метод гармонічної лінеарізації. Приклади застосування для знаходження автоколивань.

 18. Аналіз вимушених коливань системи з кубічною відновлюючою силою. Явище зриву аплітуд коливань.

 19. Використання критерія Гурвіца для визначення параметрів автоколивань і аналіза їх стійкості. Приклади застосування для систем другого і третього порядку.

 20. Нелінійна одномасова модель ротора відцентрового насоса. Розрахунок параметрів автоколивальної прецесії.Дисципліна: „Теорія пружності”.


 1. Рівняння рівноваги в теорії пружності. Зовнішні і внутрішні сили. Нормальні і дотичні напруження. Правило знаків для напружень на гранях елементарного паралелепіпеда. Рівняння рівноваги Нав'є. Закон парності дотичних напружень. Статична невизначеність рівнянь рівноваги.

 2. Тензор напружень і його інваріанти. Визначення напружень на похилих площинах. Перетворення компонентів напружень при ортогональному перетворенні координат. Головні осі і головні напруження. Тензор напружень і його інваріанти. Одновісний, плоский і об'ємний напружені стани.

 3. Напружений стан у точці. Визначення напружень на похилих площадках. Зміст компонент тензора напружень та його інваріантів. Екстремальні значення дотичних напружень. Розкладання тензора напружень на шаровий тензор та девіатор. Напруження на октаедричній площадці.

 4. Аналіз деформованого стану. Переміщення і деформації, зв'язок між ними (рівняння Коші). Деформації у довільному напрямку і кут зсуву між довільно розташованими в просторі відрізками. Перехід до нових ортогональних осей.

 5. Аналіз деформованого стану. Об'ємна деформація. Головні деформації. Тензор деформацій і його інваріанти. Рівняння сумісності деформацій - рівняння Сен-Венана.

 6. Зв'язок між напруженнями і деформаціями. Основний закон теорії пружності. Пружні постійні. Узагальнений закон Гука для ізотропного тіла. Рівняння узагальненого закону Гука у формі Ламе. Обчислення питомої потенційної енергії деформованого тіла.

 7. Розв'язання задач теорії пружності. Загальна система рівнянь теорії пружності. Пряма і зворотна задачі. Варіанти задання граничних умов та розв’язання задач теорії пружності. Розв'язання прямої задачі в переміщеннях. Рівняння Ламе. Розв'язання прямої задачі в напруженнях. Рівняння Бельтрамі - Мітчела. Теорема єдинності розв’язку задач теорії пружності

 8. Плоска задача в декартових координатах. Плоска деформація. Плоский напружений стан. Розв'язання плоскої задачі в напруженнях. Функція напружень та її властивості.

 9. Плоска задача в полярних координатах. Рівняння плоскої задачі теорії пружності в полярних координатах. Осесиметричний напружений стан.

 10. Плоска задача теорії пружності. Вигин консолі поперечною силою, прикладеною на вільному кінці. Розтягнення пластинки з малим круглим отвором.

 11. Теорія кручення. Чисте кручення стрижнів постійного поперечного перетину. Напівзворотній метод Сен-Венана. Функція напружень в задачах про кручення. Кручення стрижнів еліптичного поперечного перетину.

 12. Теорія кручення. Чисте кручення стрижнів постійного поперечного перетину. Функція напружень в задачах про кручення Кручення круглого стрижня з напівкруглою виточкою.

 13. Вигин тонких пластин. Визначення тонкої пластини, мембрани і плити. Основні припущення теорії вигину тонких пластин. Виведення рівняння вигнутої серединної поверхні - рівняння Софі Жермен. Граничні умови для задач вигину тонких пластин.

 14. Вигин тонких пластин. Основні припущення теорії вигину тонких пластин. Деформації та напруження при вигині прямокутних пластин. Зусилля та моменти в тонких пластинах. Диференційне рівняння вигнутої поверхні пластини при дії поперечних сил.

 15. Вигин тонких круглих пластин. Розв’язання рівняння Софі-Жермен для круглої шарнірно закріпленої пластини при дії симетричного навантаження. Граничні умови для криволінійного контура.

 16. Вигин тонких круглих пластин. Розв’язання рівняння Софі-Жермен для круглої защемленої пластини при дії рівномірного навантаження. Вигин еліптичної пластини защемленої по контуру рівномірно розподіленим навантаженням.

 17. Вигин тонких прямокутних пластин. Розв’язання рівняння Софі-Жермен для прямокутної пластини при дії на неї синусоїдального навантаження. Розв’язок у подвійних тригонометричних рядах Окремі випадки (рівномірне навантаження, зосереджена сила).

 18. Безмоментна теорія тонких оболонок обертання. Оболонки таі їхня класифікація. Основні припущення безмоментної теорії тонких оболонок. Система розв'язуючих рівнянь.

 19. Плоска задача в полярних координатах. Рівняння плоскої задачі теорії пружності в полярних координатах. Напруження в товстостінній трубі, навантаженій внутрішнім і зовнішнім тиском.

 20. Варіаційні методи в задачах теорії пружності. Питома потенційна енергія деформації пластини. Метод Рітца-Тимошенка. Метод Бубнова-Гальоркіна.^ Дисципліна: „Аерогідромеханіка”.


 1. Сили, діючі в рідині. Гідростатичний тиск і його властивості. Основне рівняння гідростатики. Абсолютний і манометричний тиск.

 2. Сила тиску рідини на плоску стінку і криволінійну поверхню.

 3. Рівновага рідини в циліндричній судині, що рівномірно обертається навколо вертикальної осі.

 4. Кінематика рідини. Два методи задання руху рідини.

 5. Рівняння нерозривності.

 6. Гідравлічна форма рівняння нерозривності.

 7. Теорема Коші-Гельмгольца про розкладання швидкості рідкої частинки.

 8. Диференціальні рівняння руху ідеальної рідини. Інтеграли Ейлера, Лагранжа, Бернуллі.

 9. Інтеграл Бернуллі. Геометрична інтерпретація рівняння Бернуллі.

 10. Рівняння Бернуллі для ідеального газу (адіабатичне протікання газу).

 11. Рівняння кількості руху рідини. Сила дії потоку рідини на стінки криволінійного каналу.

 12. Напруження у в'язкій рідині. Властивості напружень поверхневих сил.

 13. Рівняння руху в'язкої рідини в напруженнях. Дотичні і нормальні напруги. Диференціальні рівняння руху в'язкої рідини.

 14. Режими руху рідини. Критерій Рейнольдса.

 15. Рівняння Рейнольдса для розвиненого турбулентного руху нестискуваної рідини. Гіпотези про турбулентні напруження (гіпотеза Буссінеска, напівемпірична теорія Прандтля).

 16. Рівняння Бернуллі для в'язкої рідини.

 17. Втрати натиску на місцевих опорах і по довжині. Гідравлічний коефіцієнт тертя.

 18. Розрахунок простого напірного трубопроводу. Визначення витрати рідини через вузол гідроп’яти.

 19. Основи теорії подібності. Гідродинамічні критерії подібності.

 20. Елементи газової динаміки. Рух газу в трубі змінного перетину. Стрибки ущільнення. Рівняння для косого стрибка ущільнення.

Схожі:

Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку
При проведенні вступних випробувань будуть задані по одному питанню з таких дисциплін: "Системи виробництва та розподілу енергії",...
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основними для рішення наукових І інженерних прикладних...
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основими для рішення наукових І інженерних прикладних...
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”
«Електроніка», напрям 050801-мікро- та наноелектроніка за фаховим спрямуванням «фізична та біомедична електроніка»
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010004 "Управління проектами"
Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні...
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи