«Інженерна та комп’ютерна графіка» icon

«Інженерна та комп’ютерна графіка»
Скачати 112.41 Kb.
Назва«Інженерна та комп’ютерна графіка»
Дата30.06.2012
Розмір112.41 Kb.
ТипПрограммаПРОГРАММА

Фахових вступних випробувань


за освітньо-кваліфікаційними програмами спеціаліст, магістр
зі спеціальності 8(7).05010102 - Інформаційні технології проектування


При проведенні іспиту будуть ставитися тестові питання з таких дисциплін: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Методи синтезу та оптимізації», «Моделювання систем», «Системне програмування та операційні системи», «Системне проектування інформаційних об'єктів», «Архітектура ПК», «Комп’ютерні мережі», «Основи САПР».


Тестові питання передбачають знання таких тем з перерахованих дисциплін.


^ Дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка»

Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Виконання проекцій предметів з розрізами. З’єднання роз’ємні та нероз’ємні. Виконання складальних креслень: різьбові, шпонкові, шліцьові та зварні. Складання ескізу деталі та виконання робочого креслення "Штуцер". Виконання ескізу та робочого креслення "Колесо зубчате". Виконання робочих креслень складального вузла. Специфікація складального креслення. Виконання складального креслення вузла. Нанесення розмірів.

Основи роботи з програмою AutoCAD. Формування контурів деталі. Технологія створення формату як шаблону. Технологія нанесення розмірів. Виконання штрихування на розрізах та перерізах у середовищі AutoCAD. Побудова креслень тривимірних моделей засобами AutoCAD.


^ Дисципліна «Основи програмування та алгоритмічні мови»

Алгоритми й алгоритмізація. Поняття та властивості алгоритму. Основні алгоритмічні структури. Мова програмування Pascal. Синтаксис мови Pascal. Структура програми на Pascal. Система типів даних мови Pascal і операції з ними. Прості і структуровані типи даних. Деякі функції й операції в мові Pascal. Опис змінних, міток, констант, користувальницьких типів даних. Введення/виведення інформації. Написання найпростішої програми. Оператори мови Pascal. Оператор присвоювання, складений оператор, оператор розгалуження, оператор вибору, оператор безумовного переходу. Цикли. Оператор циклу з передумовою, з постумовою, з параметром. Масиви. Поняття масиву. Одномірні і багатомірні масиви. Використання масивів.Підпрограми. Процедури і функції. Процедури і функції без параметрів. Локальні і глобальні змінні. Процедури і функції з параметрами. Параметри-змінні і параметра-значення. Динамічні змінні.


^ Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Основні положення об'єктного підходу до розробки програм. Поняття об'єкта, класу об'єктів. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, спадкування й поліморфізм. Особливості об’єктно-орієнтованого програмування: класи, поля, властивості й методи. Поняття про подію. Програмування реакції на подію. Обробка виняткових ситуацій, що виникають при роботі програми. Основні компоненти введення/виведення інформації. Об'єднання елементів управління. Характеристики форми. Організація взаємодії форм. Модальні форми і їхні особливості.


^ Дисципліна «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій»

Загальні відомості про інформаційні системи (ІС) і технологіях. Інформаційні технології й системи. Структура ІС. Підсистеми забезпечення ІС. Принципи й методи створення ІС. Загальна класифікація систем. Класифікаційні ознаки ІС. Класифікація ІС по: масштабності застосування, структурованості задач, функціональній ознаці, рівням управління, оперативності обробки даних, офісної автоматизації й обробки знань, управлінські й підтримки прийняття рішень, ступеня автоматизації, сфері застосування. ІС - стратегічного, корпоративні, управління технологічними процесами, автоматизованого проектування. Компоненти інформаційної системи. Автоматизовані й неавтоматизовані інформаційні системи. Основні напрямки автоматизації керування: САПР, АСУ ТП, АСУП, АСУ ГПС, ІАСУ. Типи й роль різних ІС в організації.Системи репортинга. OLTP-системи оперативної обробки транзакцій. Data Mining - інтелектуальний аналіз даних. Технології, що використовуються в Data Mining і типи закономірностей. Класи систем DM. Бізнесу-додатка DM. Проблеми, пов'язані з використанням DM-технології. OLAP-системи оперативної аналітичної обробки даних. Передумови й причини появи OLAP. Принципи проектування й використання багатовимірних БД. Вимоги до OLAP-засобів. Класифікація OLAP. Застосування OLAP-систем.

DSS - системи підтримки прийняття рішень. Data Warehouse – Сховище Даних (СД) систем обробки даних. Концепція СД. Методи організації СД. Архітектура СД. Data Mart. Вимоги до технічного й програмному забезпечення. Засоби й методи побудови СД. Тенденції розвитку СД. Автоматизовані системи керування. Управлінська інформація, її зміст, джерела й споживачі. Вимоги до управлінської інформації. Принципи управління. Інформаційні технології й системи керування. Корпоративні інформаційні системи. Стратегічні інформаційні системи. Поняття КІС. Класифікація КІС й АСУ. Розходження між КІС і комп'ютером. Види опису й види забезпечення ІС. Рівні інформатизації. Корпоративні стандарти, їхня структура й функції. Проблеми корпоративної стандартизаціїКІС й Internet/Intranet-технології. Особливості створення КІС на базі Workflow-систем. Світовий ринок КІС. Експертні інтелектуальні СС. Загальні поняття систем штучного інтелекту. Еволюція експертних систем. Базові поняття й структура ЕІС. Подання й організація знань в ЕІС.


^ Дисципліна «Методи синтезу та оптимізації»

Місце процедур синтезу в проектуванні. Критерії оптимальності.

Класифікація методів математичного програмування. Методи одномірної оптимізації. Методи безумовної оптимізації. Необхідні умови екстремуму. Методи пошуку умовних екстремумів.

Методи багатомірної оптимізації. Постановка задач структурного синтезу. Задача прийняття рішень. Постановка задач структурного синтезу. Планування процесів і розподіл ресурсів. Методи структурного синтезу в системах автоматизованого проектування.

Постановка задачі пошуку оптимальних рішень за допомогою генетичних алгоритмів. Простий генетичний алгоритм. Постановка задачі пошуку оптимальних рішень за допомогою генетичних алгоритмів. Різновиди генетичних операторів. Постановка задачі пошуку оптимальних рішень за допомогою генетичних алгоритмів. Генетичний метод комбінування евристик.

Застосування методу комбінування евристик. Маршрутизація транспортних засобів. Застосування методу комбінування евристик. Синтез топології каналів передачі даних в обчислювальних мережах


^ Дисципліна «Моделювання систем»

Загальні відомості про проектування. Підходи до проектування. Рівні проектування. Стадії проектування. Типові проектні процедури.

Поняття моделювання. Загальна класифікація моделей. Побудова математичної моделі. Класифікація математичних моделей в машинобудуванні. Вимоги, що пред'являються до математичних моделей.

Математичні моделі, використовувані на мікрорівні. Математичні моделі, використовувані на макрорівні.

Основні поняття і концепція МКЕ. Варіанти МКЕ. Основні кроки МКЕ. Загальна схема алгоритму МКЕ. Поняття про кінцеві елементи. Класифікація кінцевих елементів, використовуваних в механіці. Граничні умови. Плоске завдання теорії пружності.

^ Дисципліна «Системне проектування інформаційних об'єктів»

Системний підхід і системний аналіз. Визначення й сутність системного підходу. Принципи системного підходу. Системність як загальна властивість. Аналіз, синтез, оптимізація як елементи системного аналізу. Цільовий і ситуаційний аналіз об'єктів і процесів комп'ютеризації.

Загальна теорія систем. Основні поняття теорії систем: визначення системи, основні властивості системи. Система й середовище. Системоутворюючі властивості. Поняття підсистеми, метасистеми, функції. Етапи системного аналізу. Постановка задачі. Види об'єктів системного аналізу. Визначення об'єкта аналізу цілей і задач дослідження. Виділення елементів структури системи і їхніх зв'язків. Визначення моделі досліджуваної системи, аналіз моделі в заданих обмеженнях. Зв'язки, відносини (статичні й динамічні), параметри й змінні, зовнішнє середовище, входи й виходи системи, цілі, структура, функції. Програмна інженерія як сукупність методів і засоби створення ІС.

Моделювання як метод наукового пізнання. Поняття про моделі, їхня класифікація. Проблематика моделювання складних систем. Принципи системного підходу в моделюванні систем.

Життєвий цикл ІС. Стандарти, що використовуються на різних етапах проектування інформаційних структур. Стандарт ISO/IEC 12207 і його практичне застосування. Методологія побудови процесів предметної області. Класифікація методів моделювання, функціонування й розробки ІС. Напрямку розвитку методології.

Сутність структурного підходу. Основні ідеї структурних методів: чорний ящик, іерархізація, нотації. Метод структурно - функціонального аналізу SADT-технологія структурного аналізу й проектування. Передумови створення. Основні відомості. Системи й моделі Синтаксис і застосування діаграм і моделей і робота з ними. Угоди по побудові діаграм. Ієрархія діаграм, зв'язки між функціями. Процес моделювання.

Сімейство стандартів IDEF. Загальні правила побудови IDEF-моделей. Синтаксис діаграм. Угоди по побудові діаграм. IDEF0- методологія функціонального моделювання. Введення в структурний підхід до моделювання процесів і потоків даних за допомогою методології IDEF0 Ключові поняття IDEF0-методології. Функціональне моделювання. Моделі AS-IS й TO-BE. Декомпозиція й діаграми декомпозиції. Контекстна діаграма. Ціль моделювання й точка зору на створення моделі.

Синтаксис і семантика діаграм. Блоки. Домінування функцій Стрілки: граничні, внутрішні, зв'язані. Діаграми. Каркас діаграм Ідентифікація діаграм моделі номерами вузлів і З-номерами. FEO-діаграми експозиції моделі. Діаграма дерева вузлів Node Tree Diagram. Доповнення до діаграм і моделей.

IDEF1 - методологія інформаційного моделювання. IDEF1X - методологія побудови реляційних структур. Інформаційна модель й її рівні. Сутність й її атрибути. Відносини - основа реляційної моделі даних. Властивості відносин.

IDEF3 - методологія опису й моделювання процесів. Термінологія. PFDD й OSTN діаграми. Об'єкти діаграм: перехрестя. сценарії. Діаграми Swim Line. IDEF5 - методологія онтологічного дослідження. Основні принципи онтологічного аналізу. Види схем і діаграм IDEF5.

Поняття інформаційної моделі. DFD - діаграми потоків даних. Об'єкти. Особливості побудови. Принципи формування діаграм Organization Chart. Вартісній аналіз і властивості, обумовлені користувачем. CASE-методологія. CASE-засоби автоматизації методологій структурного системного аналізу й проектування. Концептуальні основи CASE-технологій. Функціональні можливості. Класифікація CASE-засобів. Вимоги до CASE-засобів проектування ІС.


^ Дисципліна «Архітектура ПК»

Типи та специфікації мікропроцесорів. Системні плати. Оперативна пам'ять. Системи живлення. Інтерфейси. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД). Пристрої оптичного зберігання даних. Послідовний, паралельний та інші інтерфейси вводу-виводу. Відео-адаптери та відео-монітори.


^ Дисципліна «Комп’ютерні мережі»

Чотирьохрівнева модель TCP/IP. Протоколи стека TCP/IP. Маршрутизація. IP-адресація. Протоколи DHCP, WINS, DNS.

Правила безпеки Internet. Адміністративні обов'язки. Обов'язку користувачів. Правила роботи в WWW. Відповідальність за додатки. Віртуальні приватні мережі, екстрамережі, внутрішні мережі і інші тунелі.

Загальна безпека комп'ютерних систем. Періодична система та контроль конфігурації мережі.


^ Дисципліна «Основи САПР»

Структура САПР. САПР в машинобудуванні. Основні операції створення деталей на прикладі SolidWorks. Створення допоміжних елементів у SolidWorks. Виконання складання деталей у SolidWorks. Виконання креслень деталей за допомогою SolidWorks. Візуалізація та анімація виробів у SolidWorks.


^ Дисципліна «Системне програмування та операційні системи»

Структура програми на С++. Правила іменування змінних і функцій мови, правила запису констант. Поняття ключового або зарезервованого слова. Убудовані типи даних . Правила формування й обчислення виразів у мові С++. Операції мови. Введення/виведення інформації. Потоки. Основні оператори мови. Створення й використання функцій. Покажчики. Адресна арифметика. Масиви. Рядки. Об'єднання. Перерахування. Структури. Робота з файлами.

Класи й об'єкти. Способи опису класів. Створення об'єктів. Звертання до атрибутів і методів об'єктів. Перевизначення операцій та методів. Спадкування, види спадкування. Віртуальні методи. Абстрактні класи. Множинне спадкування. Контроль доступу до атрибутів і методів об'єкта, контроль по читанню й по записі. Конструктори й деструктори класів. Можливості ініціалізації об'єктів. Конструктор копіюючий. Створення й запуск найпростішого додатка Windows. Створення додатків з обробкою подій. Приклади використання класів С++ при створенні додатків Windows.


Перелік рекомендованої літератури


 1. Михайленко В.Є., Найдиш В.М., Подкоритов А.М., Скидан І.А. Інженерна та компютерна графіка. - К.: Вища школа, 2004.

 2. Салтикова О.І., Баранова І.В. Інженерна графіка. – Суми, Вид-во СумДУ, 2006.

 3. Боровик В А., Тыркусова Н.В. Программирование: Учебное пособие. Часть 1. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.

 4. Боровик В.А., Тыркусова Н.В. Программирование: Учебное пособие. Часть 2- Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.

 5. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.:Видавнича группа BHV, 2005. – 384 с.

 6. Сорокин А.В. Delphi – Разработка баз данных. – СПб.: Питер, 2005. – 477 с.

 7. Корняков В.Н. Программирование документов и приложений MS Office в Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 496 с.

 8. Усатенко Т. М. Програмування в середовищі Delphi.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2004. – 84 с.

 9. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. - К. : Видавнича група BHV, 2006. - 384 с.

 10. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microsoft Access 2000.- СПб.: БХВ – Санкт- Петербург, 1999.- 480 с.

 11. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 336 с.

 12. Основы современных компьютерных технологий. Под ред. Хомоненко А.Д. Корона-принт, СПб 1998

 13. Информатика. Базовый курс: Учеб. для вузов / ред. С.В.Симонович. - СПб: Питер, 2000.- 638 с

 14. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изделий. – М.:Изд-во МГТУ им.Н.Є.Баумана, 2002.-320с.

 15. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи/ В.Л.Плескач, Ю.В.Рогушина, Н.П.Кустова. – К .: КНТЕУ, 2004.

 16. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. – Учебное пособие. - М. : Высш. шк., 2002. - 544с.

 17. Аттетков А.В., и др. Методы оптимизации / Под ред. А.П. Крищенко. – А.В. Аттетков, С.В. Галкин, В.С. Зарубин. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 440 с.

 18. Гліненко Л.К. Сухоносов О.Г. Основи моделювання технічних систем. - Львів:  Бескид Біт, 2003, 176 с.

 19. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем: Учебное пособие/ В.И.Аверченков, В.П.Федоров, МЛ.Хейфец.- Брянск: БГТУ, 2004. – 271 с.

 20. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: МГТУ, 2001. - 496 с.

 21. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике /: Алямовский А. А., Собачкин А. А., Одинцов Е. В.,Харитонович А. И., Пономарев Н. Б. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -800 с.

 22. Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів: основи САПР та системного проектування складних об'єктів. – К.: Либідь, 2003. – 272 с.

 23. Бахрушин В.Є. Математичне моделювання. – Запоріжжя, 2004. -  140 с.

 24. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем - М. Высшая школа, 2001. - 343 с.

 25. Евгенев Г.Б. Системология инженерных знаний. - М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2001.

 26. Маклаков С. Моделирование бизнес процессов с AllFusion Process Modeler М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. - 240 с.

 27. Григорьев Ю.А. Ревунков Г.И. Банки данных. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002.

 28. Гук М. Аппаратные средства IВМ РС: Фундаментальное руководство. - СПб.: ЗАО "Издательство "Питер", 2001.

 29. Фролов И. Компьютерное «железо». Руководство пользователя. –М.: Познавательная книга плюс. 2001. – 352 с.

 30. Э.Таненбаум. Архитектура компьютера, 4-е издание. – СПб.: Питер 2003.

 31. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 17-е издание, : Пер. с англ. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2007.

 32. Аверченков В.И. Организационная защита информации: Учебное пособие / В.И.Аверченков, М.Ю.Рытов.- Брянск: БГТУ, 2005. – 184 с.

 33. Антонов В.М. Сучасні комп'ютерні мережі.- К.: МК-Прес, 2005. – 480 с.

 34. Бабич М.П. Комп'ютерна схемотехніка: Навчальний посібник/ М.П. Бабич, І.А. Жуков.- К.: МК-Прес, 2004. – 412 с.

 35. Тику Ш. Эффективная работа с SolidWorks 2005. - СПб.: Питер, 2005. – 670 с.: ил.

 36. Справочник по САПР / А.П.Будя, А.Е.Кононюк и др.; Под ред. В.И.Скурихина. – К.: Техника, 1988. – 375 с.

 37. Эккель Б. Философия С++. Введение в стандартный С++. – Спб.: Питер, 2004. – 572 с.

 38. Шилдт Г. С++: руководство для начинающих. – М.: Изд. Дом. «Вильямс»,2005. – 672 с.

Схожі:

«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconМ. В. Репетенко конспект лекцій з курсу «інженерна І комп’ютерна графіка»
«Інженерна І комп’ютерна графіка» для студентів 1курсу заочної форми навчвння за напрямом підготовки 050 702 «Електромеханіка»
«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «інженерна І комп’ютерна графіка»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна І комп’ютерна графіка» для студентів 1 курсу денної І заочної форми...
«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconПара Тиждень
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, корп. 1, ауд. 500, Мартинова Т. М., Лекція
«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconПара Тиждень
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, корп. 1, ауд. 502, Мельниченко Н. П., Лекція
«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconРозклад навчальних занять
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, корп. 1, ауд. 502, Мартинова Т. М., Залік
«Інженерна та комп’ютерна графіка» icon«комп’ютерна графіка та рекламна діяльність»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка та рекламна діяльність» (для студентів 1 курсу денної та заочної...
«Інженерна та комп’ютерна графіка» icon«Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 070101 – «Транспортні системи»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconНарисна геометрія, інженерна та машинна графіка частина інженерна графіка
Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка. Частина Інженерна графіка. Методичні вказівки І контрольні завдання методичні вказівки...
«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconМодульного тестового контролю знань студентів з курсу "інженерна та комп'ютерна графіка"
Для студентів за напрямами підготовки: 010104 "Професійна освіта", 010103 "Технологічна освіта"
«Інженерна та комп’ютерна графіка» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства Демиденко Т. П. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «комп’ютерна графіка в будівництві»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «комп’ютерна графіка в будівництві»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи