Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика icon

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Скачати 291.27 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Дата30.06.2012
Розмір291.27 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського
державного університету

__________________А.В. Васильєв

"_____"__________________2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8).05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика


Суми 2012

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів (магістрів) з і спеціальності 7(8).05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки спеціалістів (магістрів).

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (ГСВО МОНМС) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» бакалавра з напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія», з використання загальнодержавних методів комплексної підготовки.

Фахові вступні випробування складаються з одного етапу – це письмова відповідь на ряд теоретичних завдань та розв’язання аналітичних задач.

На фахові вступні випробування виносяться наступні дисципліни:

 1. Теорія автоматичного управління.

 2. Мікропроцесорні пристрої і системи.

 3. Основи збору, передачі і обробки інформації.

 4. Системи і мережі передачі даних.

Форма здачі іспитів письмова.

Час відповіді на завдання білетів, які складаються з трьох частин за відповідними дисциплінами – 180 хвилин.


^ 2 АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ


2.1 Дисципліна «Теорія автоматичного управління»


Зміст дисципліни: Призначення дисципліни. Вміст дисципліни. Загальні відомості про ТАУ. Способи опису лінійних неперервних САУ. Характеристики точності та передатні функції одноконтурних систем. Стійкість САУ та якість їх функціонування. Синтез лінійних систем управління. Дискретні САУ .


^ Теоретичні питання, що виносяться на фахові вступні випробування

Принципи побудови систем автоматичного управління.

Методи опису роботи автоматичних систем.

Опис лінійних систем автоматичного управління за допомогою перетворення Лапласа. Передатна функція.

Рівняння динаміки систем автоматичного управління.

Методи структурної компенсації зворотних зв’язків об’єктів регулювання при побудові систем з підпорядкованим регулюванням.

Часові характеристики лінійних систем автоматичного управління.

Основні властивості систем з підпорядкованим регулюванням.

Типові з’єднання динамічних ланок.

Правила еквівалентних перетворень структурних схем.

Оптимальні системи управління.

Частотні характеристики систем автоматичного управління.

Логарифмічні частотні характеристики лінійних систем. Асимптотичні логарифмічні частотні характеристики.

Стійкість лінійних систем автоматичного управління.

Частотний критерій стійкості Найквиста для лінійних систем.

Прямі показники якості систем автоматичного управління.

Непрямі показники якості лінійних систем автоматичного управління.

Статичні та динамічні характеристики типових поєднань елементів лінійних САУ.

Пропорційна та аперіодична типові динамічні ланки в лінійних САУ.

Коливальні типові динамічні ланки в лінійних САУ.

Реальна та ідеальна інтегруючі типові динамічні ланки в лінійних САУ.

Реальна та ідеальна диференцюючі типові динамічні ланки в лінійних САУ.

Типові алгоритми управління лінійними системами автоматичного управління.

Основні етапи перетворення безперервного сигналу в дискретний.

Типовий контур управління дискретних САУ. Багатоканальне управління в дискретних системах.

Використання різностних рівнянь при описі дискретних систем автоматичного управління.

Основні властивості Z-перетворення.

Часові характеристики дискретних систем автоматичного управління.

Умови невикривленої передачі сигналу в дискретних системах. Правило Шеннона-Котельникова.

Кореневий критерій стійкості дискретних систем управління.

Аналог алгебраїчного критерію стійкості Гурвіца для дискретних систем.

Аналог частотного критерію стійкості Найквиста для дискретних САУ.


^ Типові задачі, що виносяться на фахові вступні випробування

1) Наведено структурну схему об’єкта регулювання (див.рис.). Розробити структуру двоконтурної завадозахищеної системи підпорядкованого регулювання та розрахувати параметри регуляторів при умові налаштування зовнішнього контуру на симетричний оптимум (T = 0.001 c).

W1(p)=1; W2(p)=1; W3(p)=2/(0.03p+1);


W4(p)=1/(3p+1); W5(p)=1; W6(p)=1/(0.001p+1).


2) Наведено структурну схему замкненої системи автоматичного регулювання (див.рис.).

– знайти передатну функцію розімкненої системи;

– знайти передатну функцію замкненої системи за каналом «завдання регулятору g(t) – вихід об’єкта y(t)»;

– знайти передатну функцію замкненої системи за каналом «завдання регулятору g(t) – помилка разлагодження (t)»;

– побудувати асимптотичну ЛАЧХ розімкненої системи;

– використовуючи критерій Гурвіца, оцінити стійкість замкненої системи.

W1(p) = 0; W2(p) = (0.1p 2+2)/p; W3(p) = 2;

W4(p) = 1; W5(p) = 0; W6(p) = (p+1)/(0.01p 2+0.1p+1).


3) Наведено структурну схему системи автоматичного регулювання (див.рис.).

– отримати зв’язок між вхідним та вихідним сигналами системи у вигляді x(p) =w(p)·u(p);

– розрахувати зв’язок між вхідним та вихідним сигналами у сталому режимі.
4) Для дискретної системи автоматичного управління структурна схема якої наведена на рисунку
де T = 0.01(c); W1(p) = k1/(T1·p+1); W2(p) = k2

k1 = 1.6; k2 = 110; T1=0.1,


– отримати дискретну передатну функцію розімкненої та замкненої системи;

– отримати та побудувати дискретну перехідну характеристику замкненої системи;

– дослідити розімкнену та замкнену систему на стійкість.


5) Для дискретної системи автоматичного управління структурна схема якої наведена на рисунку
де T = 0.01(c); W1(p) = k1/(T1·p+1); W2(p) = k2

k1 = 1.6; k2 = 110; T1=0.1,


– отримати та побудувати асимптотичну ЛАЧХ та ЛФЧХ розімкненої системи;

– дослідити замкнену систему на стійкість згідно логарифмічного критерію стійкості, та якщо система виявиться стійкою знайти значення запасів стійкості за амплітудою та за фазою.


2.2 Дисципліна «Мікропроцесорні пристрої і системи»


^ Зміст дисципліни: Предмет та задачі дисципліни МПіС. . Основні поняття і визначення. Класифікація мікропроцесорів (МП) і мікроконтролерів (МК). Принципи побудови мікропроцесорної системи. Типова архітектура мікропроцесора. блоків такої системи.

Організація і особливості використання однокристального МК MCS51. Архітектура і функціональні можливості МК MCS51. Карта пам’яті MCS51. Регістри SFR спеціального. призначення. Режими адресації в МК MCS51: регістрова, пряма, непряма, безпосередня. Система команд МК MCS51. Групи команд: пересилання даних;; передачі управління. Система команд МК MCS51. Команди арифметичних операцій; логічних операцій; бітових операцій.

8-розрядні мікропроцесори. Засоби програмування МК. Мова програмування Асемблер для МК MCS51. Алфавіт, оператори, ідентифікатори, директиви і команди. Формат рядка програми. Структура програми на мові Асемблер. Програмування макросів у мові Асемблер. Стандартні макродирективи. Компоновщик. Компонування програмних модулів, сегментів. Угода про імена сегментів. Розміщення програм у фізичній пам’яті. Зчитування дискретних даних з контактних давачів. Управління логічними пристроями виводу та індикації даних. Порти паралельного введення/виведення МК MCS51. Послідовний інтерфейс в МК MCS51. Апаратне забезпечення мікроконтролерів MCS-51. Вбудовані таймери. РКІ індикатори. Основи мови Сі для мікропроцесорних систем на основі МП і8051. Програмування на мові Сі для мікропроцесорних систем на основі МП і8051. Апаратне і програмне забезпечення 8-розрядних МК AVR фірми Atmel. Паралельний і послідовний інтерфейси мікроконтролерів AVR. Таймери МК і АЦП мікроконтролера AVR. Апаратне забезпечення мікроконтролерних систем на основі МК AVR. Апаратне і програмне забезпечення 8-розрядних МК PIC фірми Microchip. Послідовні інтерфейси мікроконтролерних систем автоматизації. Таймери мікроконтролерів РІС. Сучасні системи апаратного і програмного забезпечення засобів системної інженерії на основі системи SCADA.


^ Теоретичні питання, що виносяться на фахові вступні випробування

Класифікація мікропроцесорів (МП) і мікроконтролерів (МК). Основні поняття і визначення. Принципи побудови мікропроцесорної системи. Типова архітектура мікропроцесора.

Послідовність проектування мікропроцесорних систем. Програмне забезпечення і мови програмування мікропроцесорних систем.

Правила програмування на мові Асемблер для МП і8080.

Загальні принципи апаратного і програмного забезпечення введення/виведення даних. Паралельне введення/виведення.

Загальні принципи апаратного і програмного забезпечення введення/виведення даних. Послідовне введення/виведення даних.

Побудова запам’ятовуючих пристроїв для мікропроцесорних систем. Класифікація запам’ятовуючих пристроїв, їх основні характеристики.

Загальна характеристика однокристальних MCS-51-сумісних мікроконтролерів .

Таймери-лічильники мікроконтролера і8051. Режими їх роботи. Регістри управління таймерами-лічильниками.

Внутрішня структура таймерів-лічильників мікроконтролера і8051. Призначення окремих блоків, які входять до складу таймерів-лічильників.

Апаратна і програмна підтримка роботи мікроконтролерів і8051 в режимі переривань. Загальна логіка роботи мікроконтролерної системи в режимі переривань.

Програмна підтримка роботи мікроконтролера і8051 в режимі переривань. Поняття про таблицю векторів переривань. Структура таблиці векторів переривань мікроконтролера і8051.

Мова програмування Сі для мікроконтролерів. Елементи мови. Лексичні одиниці мови. Типи даних.

Послідовність розробки і відлагодження програми для мікроконтролерів на мові програмування Сі. Основні програмні продукти для розробки програмного забезпечення для мікроконтролерів.

Послідовність розробки і відлагодження програми на мові програмування Сі.

Особливості 8-розрядної архітектури мікроконтролерів PIC виробництва фірми Microchip. Асортимент мікроконтролерів.


^ Типові задачі, що виносяться на фахові вступні випробування

1) П

Регістр

Зміст регістру

A

01011010b

B

11h

C

22h

D

80h

E

245o

H

00h

L

10h

Прапорці

S

Z

P

Cочатковий стан регістрів мікропроцесора КР580ВМ80 наступний: (А)=01011010b, (B)=11h, (C)=22h, (D)=80h, (E)=245o, (H)=00h, (L)=10h. Яким буде стан регістрів мікропроцесора після виконання наведеного нижче фрагменту програми. Результати Ваших висновків занесіть в таблицю у вигляді шістнадцяткових чисел згідно з формою.

Якщо мікропроцесор змінює зміст пам’яті, то вкажіть – як і за якою адресою.

MOV B, C

MOV D, E

DCR А

LXI D, 9AF5h

MOV M, A

2) Розробіть програму для мікропроцесора К580ВМ80, яка дозволяє замінити число, що зберігається в комірці з адресою 0300h, на те ж число, але в додатковому коді.

3) Розробити програму на мові Асемблер для мікроконтролера PIC16F84, яка дозволяє помножити на 9 довільне двійкове число довжиною в байт.

4) Розробіть програму для мікропроцесора К580ВМ80, яка дозволяє: а)інвертувати лог. рівень в розряді D5 комірки пам’яті 0ACCАh, б) встановити рівень «лог.1» в розряді D2 цієї ж комірки.

5) Певна інформація розміщена в пам’яті мікропроцесорної системи, починаючи з адресі 1000h і має довжину 16 байтів. Розробіть програму для мікропроцесора К580ВМ80, яка дозволяє перемістити цю інформацію в іншу область пам’яті, починаючи з адреси 5100h.

6) Розробіть програму для мікропроцесора К580ВМ80, яка дозволяє: а) включати і виключати світлодіод, підключений до розряду D0 порта 80h. Світлодіод світиться, якщо D0 = 1, і виключений, якщо D0 = 0. Час включеного і виключеного стану забезпечте викликом підпрограми DELAY.

7) Розробити фрагмент програми, яка дозволяє проводити контроль поточного стану мікросхеми К580ИК51 каналу послідовного обміну, адреса регістра управляючого слова мікросхеми 0DD0h. Яким буде стан акумулятора мікропроцесора, якщо в момент виконання розробленого фрагменту стан послідовного інтерфейсу був такий: режим пошуку синхросимволів пасивний; передача і прийом – дозволені; розрив послідовності   є; стан скидів – відсутній; готовність до передачі – немає; до прийому – є. При підготовці програми використати довідкові дані щодо формату регістра стану ІМС К580ИК51.

8) Розробити фрагмент програми, яка дозволяє проводити контроль поточного стану мікросхеми К580ИК51 каналу послідовного обміну, адреса регістра управляючого слова мікросхеми 0D80h. Яким буде стан регістра А мікропроцесора, якщо в момент виконання розробленого фрагменту стан послідовного інтерфейсу був такий: режим пошуку синхросимволів активний; передача і прийом – дозволені; розриву послідовності немає; стан скидів – відсутній; готовність до передачі – є; до прийому – немає. При підготовці програми використати довідкові дані щодо формату регістра стану ІМС К580ИК51.

9) Розробити фрагмент програми ініціалізації мікросхеми К580ИК55, адреса регістра управляючо­го слова якого дорівнює 0500h. Забезпечити наступні параметри роботи цієї мікросхеми: порт А – режим виведення в режимі 0; порт В – режим виведення в режимі 0; порт С (РС7-РС4) – режим введення; порт С (РС3-РС0) – режим виведення. При підготовці програми використати довідкові дані щодо формату управляючого слова для К580ИК55.


10) Дано два числа N1=12 і N2=0х88. Розробити програму на мові Асемблер для мікроконт­ролера PIC16F84, при виконанні якої обчислюється число N3 = N1 ХOR (N2   1). Результат помістити в регістр з адресою 20h.

11) Розробіть програму для мікропроцесора К580ВМ80, яка дозволяє скласти числа 15D и 207о і помістити результат в комірку пам’яті з адресою 0ВАВАН.


2.3 Дисципліна «Основи збору, передачі і обробки інформації»


^ Зміст дисципліни:Загальні відомості про системи збору, обробки і передачі даних в системах управління технічними об’єктами. Узагальнена структурна схема системи збору, обробки і передачі даних. Призначення основних блоків такої системи. Сигнали і завади, що діють в засобах системної інженерії. Модуляція сигналів. Необхідність в модуляційних перетвореннях сигналів. Види модуляції. Їх основні технічні показники. Лінії зв'язку системної інженерії. Базові принципи і засоби сполучення об’єкта управління і системи збору та обробки інформації. Основні вузли і пристрої систем збору, передачі та обробки інформації


^ Теоретичні питання, що виносяться на фахові вступні випробування

Узагальнена структурна схема системи збору, обробки і передачі даних. призначення основних блоків такої системи.

Поняття сигналу. Класифікація сигналів системної інженерії.

Поняття про дискретизацію і квантування сигналів системної інженерії. Похибка від дискретизації сигналу.

Подання сигналів за допомогою ортогональних функцій та їх розклад на складові.

Передача сигналів по лініях зв'язку. Канали зв’язку технічних засобів системної інженерії.

Характеристики проводових ліній зв'язку. Симетричні кабелі. Конструкції кабелів зв’язку.

Первинні параметри проводових ліній зв’язку технічних засобів системної інженерії.

Вторинні параметри проводових ліній зв’язку технічних засобів системної інженерії.

Лінії без спотворень сигналу та без втрат. Умови лінії без спотворень сигналу та без втрат.

Канали зв’язку по лініям електрозабезпечення. Схема каналу передачі даних по високовольтній лінії.

Аналіз параметрів ліній зв’язку технічних засобів системної інженерії. Телеграфні рівняння лінії зв’язку.

Непроводові лінії зв'язку. Їх особливості, переваги і недоліки. Особливості розповсюдження радіохвиль різних діапазонів частоти.

Супутникові лінії зв’язку. Різновиди траєкторій штучних супутників зв’язку та їх переваги і недоліки.

Волоконно-оптичні лінії зв’язку. Будова та фізичні процеси у світловодах. Види хвилеводів.

Первинні та вторинні параметри волоконно-оптичних ліній зв’язку.


^ Типові задачі, що виносяться на фахові вступні випробування

1) Довести, що ряд Фур’є функції, зображеної на рисунку, має вигляд:

2) Представити сигнал s1(t) = t2+2t+1 як суму парної s1П(t) і непарної s1Н(t) складових. Побудувати графіки функцій s1(t), s1П(t), s1Н(t).

3) Кабельна лінія зв’язку з кордельно-паперовою ізоляцією має наступні параметри на частоті сигналу f=100 кГц: питомий опір r= 12 Ом/км, питома провідність G=1,8810-4 См/км. Визначити довжину лінії, при якій згасання сигналу буде дорівнювати 1 Неп. Вважати, що лінія не створює спотворень.

4) Довести, що довільний сигнал s(t) можна представити сумою його парної sП(t) і непарної sН(t) складової:

s(t)= sП(t) + sН(t).

5) На рисунку наведені два сигнали 1(t) і 2(t). Доведіть, що ці сигнали ортогональні.
6) По кабельній лінії зв’язку без спотворень довжиною 18,87 км з кордельно-паперовою ізоляцією передається сигнал частотою f=20 кГц. Коефіцієнт згасання лінії на цій частоті 0,106 Неп/км. Визначити згасання сигналу в лінії. Якою буде напруга сигналу на виході лінії, якщо на вході він дорівнює 73,89 В.

7) Магістральний газопровід та центр управління ним з’єднані повітряною лінією зв’язку довжиною 75 км. Лінія має наступні параметри: діаметр проводів 4 мм, відстань між проводами 20 см, коефіцієнт згасання на частоті сигналу 50 кГц в суху погоду при +20С дорівнює 0,0099 Неп/км, в сиру погоду при +20С дорівнює 0,0128 Неп/км, при наявності шару голольоду товщиною 10 мм – 0,0348 Неп/км. З’ясувати, чи підходить така лінія для використання в системі управління газопрово­дом і в яких погодних умовах, якщо максимальне припустиме затухання сигналу в лінії не повинне перевищувати Акр=2,0 Неп.


8) Залізнична дорога має централізовану систему управління, центр якої з’єднаний з об’єктами дороги повітряною лінією зв’язку. Лінія має наступні параметри: діаметр проводів 4 мм, відстань між проводами 20 см, коефіцієнт згасання на частоті сигналу 100 кГц в суху погоду при +20С дорівнює 0,0143 Неп/км, в сиру погоду при +20С дорівнює 0,020 Неп/км, при наявності шару голольоду тов­щиною 5 мм – 0,0661 Неп/км. З’ясувати, яку максимально можливу довжину може мати така лінія для використання у вказаній системи управління в залежності від погодних умовах, якщо максимальне припустиме затухання сигналу в лінії не повинне перевищувати Акр=2,0 Неп.

9) Первинні параметри однорідної лінії зв’язку мають значення: r= 6,5 Ом/км, L= 2,2910-3 Гн/км; C= 5,2210-3 мкФ/км; g=0,510-6 См/км. Обчислити на частоті 1000 Гц хвильовий опір , коефіцієнт розповсюдження і фазову швидкість лінії.


2.4 Дисципліна «Системи і мережі передачі даних»


^ Зміст дисципліни: Предмет вивчення та призначення дисципліни. Загальні положення побудови систем передачі та комп’ютерних мереж (КМ). Рівні структуризації мережі. Системи передачі та лінії зв’язку. Архітектура сучасної системи передачі та комп’ютерної мережі. Модель OSI. Загальна характеристика OSI. Побудова систем і мереж на прикладі технології Ethernet. Технологія Ethernet. Бездротові системи і мережі передачі даних. Моделювання систем та мереж передачі даних у середовищі NetcrackerPro. Моделювання систем та мереж передачі даних у середовищі OPNet. Методи кодування та модуляції інформації. Адресація комп’ютерів та компресія даних. Методи комутації. Виявлення та корегування помилок.


^ Теоретичні питання, що виносяться на фахові вступні випробування

Основні поняття інформаційних технологій: інформація, інформатика, інформаційні технології, мережеві технології, технологія WWW, перспективи розвитку мереж. Еволюція комп'ютерних мереж.

Класифікація комп'ютерних мереж за географічною площею, за сферою використання, за архітектурою, за топологією, за фізичним середовищем, за використанням кабелів.

Поняття топології: фізична, логічна, повнозв'язна. Зобразити топології загальна шина, зірка та кільце. Які їх особливості, переваги і недоліки. Особливості топологій дерево та сітка.

Комутаційне устаткування мереж: повторювачі, концентратори, комутатори, мости, маршрутизатори, шлюзи, їх призначення.

Лінії зв'язку: їх склад, фізичне середовище передачі даних, класифікація і характеристика ліній зв'язку за середовищем передачі.

Скручена пара: переваги, типи, будова, стандарти, параметри, способи захисту від наведень.

Коаксіальний кабель: будова, класифікація за європейськими і американськими стандартами, область застосування і тенденції використання.

Волокно – оптичні кабелі: будова, принцип роботи, класифікація за розподілом показника заломлення і за матеріалом кабелю, особливості одномодових і багатоходових кабелів. Переваги і недоліки волокно – оптичних кабелів.

Параметри оптоволокон: геометричні, оптичні передачі даних, механічні.

Декомпозиційна задача мережевої взаємодії. Багаторівневий підхід. Поняття інтерфейсу, протоколу, стека протоколів. Принципи відкритих систем. Модель OSI. Опишіть взаємодію рівнів моделі OSI.

Охарактеризуйте рівні моделі OSI.

Бездротові мережі: переваги та недоліки, класифікація, виникнення колізій та способи їх зменшення. У яких випадках доцільно використовувати бездротові мережі?

Технологія інфрачервоного діапазону: переваги і недоліки, параметри фізичного рівня. Особливості технології UWB, перспективи розвитку.

Технологія Bluetooth: область покриття, кількість пристроїв мережі, їх особливість, як здійснюється мультиплексування в Bluetooth, класифікація мереж Bluetooth. Загальні риси і відмінності технологій Wi-Fi і Wimax.

Технологія мобільної телефонії GSM: її структура і функції кожного пристрою, функції технології GPRS. Технології супутникових бездротових мереж VSAT і LEO: їх параметри, особливості, відмінності.

Кодування і модуляція: їх відмінність, критерії, що впливають на вибір способу кодування. Модуляція аналогових сигналів: призначення, види, пояснити на графіках. Дайте класифікацію способів і видів кодування.

Потенційні коди NRZ, AMI, NRZI: особливість, графічне зображення, достоїнство і недоліки. Логічне кодування: для чого застосовується, його види, в чому полягає.

Імпульсні коди RZ, манчестерський та код 2B1Q: особливості, графічне зображення, перевага і недолік.

Методи комутації: призначення комутації, схеми комутації, види комутації, їх відмінності. Комутація каналів: як відбувається, причини відмови в зв'язку, в чому полягає мультиплексування. Перерахуйте методи мультиплексування.

Комутація каналів методом FDM та WDM: у чому полягає, функції комутаторів, схема, рівні ієрархії, особливість ущільненого WDM, перевага порівняно з FDM.

Комутація каналів методом TDM: для передачі якої інформації застосовується, який принцип, апаратура, що таке тайм-слот, формування кадру і його просування, схема. Дуплексний режим роботи: варіанти створення дуплексного режиму. Недоліки комутації каналів, їх приклади. Порівняйте мережі з комутацією каналів і комутацією пакетів (7 особливостей).

Комутація пакетів: як відбувається, з чого складається пакет, схема комутації, особливості комутації і комутатори, недолік і переваги. Зобразіть схему методів комутації.

Методи просування пакетів: види, дейтаграмна передача, її особливості, перевага і недолік. Передача зі встановленням логічного з'єднання та віртуального каналу: як встановлюється з'єднання, схема, переваги.

Адресація комп'ютерів: призначення, вимоги до адрес, типи адрес, в чому суперечність адрес. Способи встановлення відповідності між адресами різних типів. Апаратні, символьні, числові адреси: призначення, їх вигляд, недоліки.

Компресія даних: для чого застосовується, в чому відмінність статичної і динамічної компресій, перерахуйте алгоритми динамічної компресії. Поясніть алгоритми динамічної компресії.

Виявлення помилок: принцип та алгоритми виявлення помилок, способи їх реалізації.

Методи корекції помилок: їх види. Поясніть корекцію помилок за рахунок повторної передачі кадрів і за рахунок використовування кодів, що самокорегуються.

Технологія Ethernet: її особливості, які рівні OSI реалізуються в локальних мережах, функції канального рівня, підрівні канального рівня, чим вони реалізуються.

Метод доступу CSMA/CD: у чому він полягає, як виявляються колізії за допомогою CSMA/CD.

Підрівені канального рівня MAC, LLC: функції рівнів, методи доступу, етапи транспортування послуги рівня LLC (LLC1-3).


^ Типові задачі, що виносяться на фахові вступні випробування

1) Виконати розрахунок надійності інформаційної мережі типу «зірка» з такими даними:

Число ПК - 15;

Вірогідність безвідмовної роботи:

Кабель (РЛС) - 0, 989; Комп'ютер (РК) - 0, 945; Сервер (РС) - 0, 934; Принтер (РПР) - 0,918.

2) Розрахувати максимальну відстань (l2, м) від активного порту indoor (антена внутрішнього виконання) точки доступу (потужність 16 дБмВт) до вхідного порту підсилювача NCS2401 для схеми приведеної нижче. Погонне загасання на кабелі на частоті 2,4 ГГц візьмемо по 0,3 дБ/м.

Довжина кабелю, l1, м – 15;

Потужність точки доступу, P0, дБмВт – 16;

Інтенсивність сигналу на вхідному порту, P1, мВт – 5.
Рисунок 3.1 - Антенно-фідерний тракт з підсилювачем


1 - Точка доступу із знімною антеною; 2 - Смуговий фільтр; 3 - Кабельна збірка SMA-RP-plug-N-type-male; 4 - Інжектор живлення; 5 - Переходник TLK-N-type-MM;

6 - Кабельна збірка (наприклад, HQNf-Nm15); 7 - Підсилювач 2,4 ГГц (наприклад, NCS24XX); 8 - Кабельна збірка (наприклад, HQNf-Nm1,5); 9 - Модуль грозового захисту; 10 - Зовнішня направлена (наприклад, ANT24-2100).


Таблиця 1 – Залежність чутливості від швидкості передачі даних

Швидкість

Чутливість

54 Мбит/с

-66 дБмВт

48 Мбит/с

-71 дБмВт

36 Мбит/с

-76 дБмВт

24 Мбит/с

-80 дБмВт

18 Мбит/с

-83 дБмВт

12 Мбит/с

-85 дБмВт

9 Мбит/с

-86 дБмВт

6 Мбит/с

-87 дБмВт.


3) Розрахувати вірогідність відмови декількох комп'ютерів (N = 14) протягом заданого інтервалу часу їх роботи (? = 85*103 с), якщо відома інтенсивність їх відмов (? = 1,24*10-4). Скласти блок-схему алгоритму розрахунку вірогідності відмови декількох робочих станцій і привести результати розрахунку.

4) Знайти відстань, на якій стабільно працюватиме зв’язок для точки доступу DWL-2100AP і бездротового адаптера DWL-G132.

– швидкість передачі даних, Мбіт/с – 18;

– швидкість передачі даних, Мбіт/с – 6;

підсилення антени точки доступу, дБи – 4,5;

канал – 8;


Таблиця 1 – Обчислення центральної частоти залежно від каналу


Канал

Центральная частота F (МГц)

8

2447

9

2452

10

2457

11

2462

12

2467

13

2472

14

2484

Канал

Центральная частота F (МГц)

1

2412

2

2417

3

2422

4

2427

5

2432

6

2437

7

2442Таблиця 2 – Залежність чутливості від швидкості передачі даних

Швидкість

Чутливість

54 Мбит/с

-66 дБмВт

48 Мбит/с

-71 дБмВт

36 Мбит/с

-76 дБмВт

24 Мбит/с

-80 дБмВт

18 Мбит/с

-83 дБмВт

12 Мбит/с

-85 дБмВт

9 Мбит/с

-86 дБмВт

6 Мбит/с

-87 дБмВт.


5) Для методу кодування сигналу необхідно, щоб відношення Eb/N0 (відношення енергії сигналу на 1 біт до густини потужності шумів на 1 Герц) дорівнювало 8,4 дБ при частоті виникнення помилок 10-4 (помилковим є 1 біт з кожних 10000). Якою повинна бути потужність сигналу, щоб подолати тепловий шум, якщо ефективна температура теплового шуму рівна 291 К, а швидкість передачі даних 1,42 Мбіт/с.


^ 3 СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ


Екзаменаційний білет складається з трьох завдань, кожне з яких відповідає одній з вище наведених дисциплін. В кожному завданні присутня теоретична та практична частини.

Оцінка відповідей проводиться за бальною системою.

Максимальна кількість балів за виконання кожного завдання – 30 балів.

Максимальна кількість балів за виконання як практичної, так і теоретичної складових завдання відповідно по 15 балів.

Максимальна кількість балів, які виставляються додатково до суми балів за виконання за виконання всіх трьох завдань та оцінюють якість оформлення відповідей та графічної частини – 10 балів.

Теоретична і практична частини містять у собі теоретичні питання та практичні задачі з дисциплін: «Теорія автоматичного управління», «Мікропроцесорні пристрої і системи», «Основи збору, обробки і передачі інформації», «Системи і мережі передачі даних».

Приклад одного з завдань екзаменаційного білету з фахового вступного випробування.

^ ЗАВДАННЯ №1


1.1 Методи структурної компенсації зворотних зв’язків об’єктів регулювання при побудові систем з підпорядкованим регулюванням.

1.2 Наведено структурну схему об’єкта регулювання (див.рис.). Розробити структуру двоконтурної завадозахищеної системи підпорядкованого регулювання та розрахувати параметри регуляторів при умові налаштування зовнішнього контуру на симетричний оптимум (T = 0.001 c).

W1(p)=1; W2(p)=1; W3(p)=2/(0.03p+1);


W4(p)=1/(3p+1); W5(p)=1; W6(p)=1/(0.001p+1).


У даному прикладі показано, що перше питання завдання – це і є питання теоретичної частини, а друге – типова практична задача з відповідної дисципліни.


^ 4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


4.1 Принципи оцінювання відповідей фахового вступного випробування


За оцінкою якості відповідей на поставлені завдання теоретичної і практичної частин визначається повнота і правильність виконання комплексного вступного завдання вцілому відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.


  1. 4.2 Регламент оцінювання відповідей фахового вступного випробування


Оцінка за виконання кожного завдання визначається в балах кредитно-модульної системи оцінювання знань (максимальна кількість балів за завдання – 30 балів) відповідно до основних критеріїв та показників рівня знань, умінь, навичок, які проявив студент. Сукупна оцінка за виконання роботи вцілому (максимальна кількість балів за роботу 100) є сумою балів отриманих за всіма трьома завданнями з урахуванням додаткових балів (максимальна кількість додаткових балів - 10), які виставляються рішенням комісії як оцінка за якість графічного оформлення роботи вцілому та дотримання норм її оформлення. Після чого результат оцінювання представляється в форматах кредитно-модульної системи оцінювання знань, національної шкали оцінювання знань та за шкалою ECTS згідно наведеної нижче таблиці.


Шкала балів кредитно-модульної системи оцінювання знань

Національна шкала оцінювання

Шкала ECTS

90-100

відмінно

A

80-89

дуже добре

B

65-79

добре

C

55-64

задовільно

D

50-54

достатньо

E

0-59

незадовільно

F
  1. 4.3 Основні показники оцінок знань студентів за результатами виконання завдань


Основні показники оцінок знань студентів за результатами виконання завдань наведені в таблиці.

Характеристика відповідей

Бали

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу в письмовій формі;

- правильне, грамотне, охайне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів тощо;

- самостійне, впевнене і правильне застосування знань для конкретних умов;

- вміле формулювання висновків та узагальнень;

- відсутність помилок, суттєвих виправлень тощо;

- вміле користування довідковою літературою і ПЕОМ.


Оцінка "Відмінно", що відповідає 90-100 балам кредитно-модульної системи

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний, логічний, обґрунтований, з незначною кількістю помилок виклад матеріалу в письмовій формі;

- правильне, охайне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів тощо;

- правильне застосування знань для конкретних умов;

- формулювання висновків та узагальнень;

- допущення окремих, несуттєвих помилок, виправлень;

- користування довідковою літературою і ПЕОМ.

Оцінка "Дуже добре", що відповідає 80-89 балам кредитно-модульної системи оцінювання знань

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний, логічний, обґрунтований, з певною кількістю помилок виклад матеріалу в письмовій формі;

- вцілому правильне, охайне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів тощо;

- правильне застосування знань для конкретних умов;

- формулювання висновків та узагальнень;

- допущення невеликої кількості малосуттєвих помилок, виправлень;

- користування довідковою літературою і ПЕОМ.

Оцінка "Добре", що відповідає 65-79 балам кредитно-модульної системи оцінювання знань

- знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє принципово вірно виконати більшість завдань;

- спрощений виклад рішень задач;

- задовільне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів, тощо;

- застосування окремих знань для конкретних умов;

- допущення малої кількості суттєвих помилок;

- недостатнє користування довідковою літературою та ПЕОМ.

Оцінка "Добре", що відповідає 65-79 балам кредитно-модульної системи оцінювання знань

- знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє принципово вірно виконати більшість завдань;

- спрощений виклад рішень задач;

- задовільне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів, тощо;

- застосування окремих знань для конкретних умов;

- допущення малої кількості суттєвих помилок;

- недостатнє користування довідковою літературою та ПЕОМ.

Оцінка "Задовільно", що відповідає 55-64 балам кредитно-модульної системи оцінювання знань

- знання і розуміння мінімально достатньої кількості основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє принципово вірно виконати більшість завдань;

- сильно спрощений виклад рішень задач;

- задовільне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів, тощо;

- тільки загальне вміння застосування окремих знань для конкретних умов;

- допущення мінімально допустимої кількості суттєвих помилок;

- недостатнє користування довідковою літературою та ПЕОМ.

Оцінка "Достатньо", що відповідає 50-54 балам кредитно-модульної системи оцінювання знань

- поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

- непослідовний виклад рішень з допущенням суттєвих помилок;

- неохайне оформлення письмової роботи;

- невміння робити узагальнення та висновки;

- невміння застосовувати знання у практичній діяльності;

- невміння вирішувати задачі за допомогою ПЕОМ;

- невміле користування довідковою літературою.

Оцінка "Незадовільно", що відповідає 0-50 балам кредитно-модульної системи оцінювання знань


^ 5 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ПО КОЖНІЙ ДИСЦИПЛІНІ


Дисципліна «Теорія автоматичного управління»


 1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 543с.

 2. Никулин Е.А. Основы теории автоматического управления. Частотные методы анализа и синтеза систем / Учеб. пособие для вузов.– СПб.: БХВ-Петербург, 2004.– 640с.

 3. Лукас В.А. Теория управления техническими системами. Компактный учеб. курс для вузов.– 3-е изд.– Екатеринбург : Изд. УГГГА, 2002.– 675с.


Дисципліна «Мікропроцесорні пристрої і системи»


 1. Схемотехніка електронних систем: у 3 кн. Кн.3. Мікропроцесори і мікроконтролери. Підручник. / В.І.Бойко, А.М.Гуршій, В.Я.Жуйков та ін.– 2-е вид.– К.: Вища школа, 2004.– 399с.

 2. Уилмсхерст Т. Разработка встроенных систем с помощью микроконтроллеров PIC. Принципы и практические примеры.– М.: К.: «МК-Пресс», 2008.– 544с.

 3. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы «ATMEL».– М.: Издат.дом «Додэка-XXI», 2004.– 560с.


Дисципліна «Основи збору, обробки і передачі інформації»


 1. Хома В.В. Основи збору, передачі та обробки інформації.– Львів: Видавництво ун-ту «Львівська політехніка», 2007.– 312с.

 2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. В 2-х томах. Т.1, Т.2. Моделирование элементов телекоммуникационных и цифровых систем. 6-е изд.– М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006.– 640с.


Дисципліна «Системи і мережі передачі даних»


 1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е издание.– СПб.: Питер, 2007.– 958с.

 2. Буров Є.В. Компютерні мережі: Підручник.- Львів: Магнолія Плюс, 2007.–262с.Голова атестаційної комісії Проценко С.І.


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол №___від_______


Відповідальний секретар
приймальної комісії Колесник М.М.


Схожі:

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 05020101 – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
«спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 05020101 – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010004 "Управління проектами"
Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з спеціальності 05020101- «Комп’ютеризовані системи...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з спеціальності 05020101- «Комп’ютеризовані системи...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з спеціальності 05020101- «Комп’ютеризовані системи...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з спеціальності 05020101- «Комп’ютеризовані системи...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––»
«Системна інженерія», спеціальностей 05020101- «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» та 05020101 «Комп’ютеризовані...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––»
«Системна інженерія», спеціальностей 05020101- «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» та 05020101 «Комп’ютеризовані...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––»
«Системна інженерія», спеціальностей 05020101- «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» та 05020101 «Комп’ютеризовані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи