Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ icon

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ
Скачати 251.54 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ
Дата30.06.2012
Розмір251.54 Kb.
ТипДокументиПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на підготовку

за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” і „магістр”

за спеціальністю 7(8).05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика


ВСТУП

“Гідравліка, гідро- та пневмоприводи”, “Механіка рідини і газу”, “Теорія автоматичного керування та динаміка гідропневмосистем”, “Основи теорії гідроприводу”, “Гідропривід і гідропневмоавтоматика”, “Об’ємні гідро- і пневмомашини і апарати”, “Гідродинамічні машини і передачі”, “Надійність гідромашин і гідроприводів” є фундаментальними науково-технічною дисциплінами, у яких вивчаються теоретичні і практичні основи гідравлічних і пневматичних машин, гідравлічних приводів і гідропневмоагрегатів. Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх і спеціальних дисциплін і є основними для рішення наукових і інженерних прикладних проблем, зв'язаних з розрахунком і проектуванням гідравлічної і пневматичної техніки.

У програмі викладено питання, що стосуються фізичних основ, математичного моделювання і оптимізації основних процесів, розрахунку на міцність деталей та вузлів гідравлічних і пневматичних машин і агрегатів. Саме на цих питаннях кандидат до вступу може продемонструвати творчий характер вивчених ним теоретичних і інженерних основ процесів, машин і систем, уміння бачити перспективний напрямок у розвитку науки і техніки гідравлічних і пневматичних машин, гідравлічних приводів і гідропневмоагрегатів.


^ Дисципліна “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи”

Вступ

Предмет і методи дисципліни. Її місце серед інших наук. Історія становлення та розвитку гідравліки. Історія становлення та розвитку гідравліки.

Основні поняття. Реальна рідина і її моделі. Елементарний об'єм. Основні фізичні властивості реальної рідини.

Гідростатика

Сили, що діють в рідині. Гідростатичний тиск і його властивості. Диференціальні рівняння рівноваги рідини (рівняння Л.Ейлера). Дві форми. Їх інтегрування для окремих випадків. Закони розподілу тиску. Характерні поверхні. Гідростатичний та пьєзометричний напори. Відносний спокій рідини. Закони розподілу тиску і характерні поверхні для різних випадків відносного спокою. Сила тиску рідини на плоскі і криволінійні поверхні – величина і точки прикладання. Закон Архімеда. Основи теорії плавання та остійності.

^ Основи кінематики рідини

Види руху рідини. Методи Ейлера і Лагранжа. Поле швидкості. Лінія течії, траєкторія, поверхня течії, трубка, масова та об'ємна витрати. Закон збереження маси у гідравліці. Інтегральне рівняння нерозривності.

^ Основи гідродинаміки рідини.

Рівняння Д.Бернуллі для елементарної струминки ідеальної рідини. Фізичний зміст членів рівняння Бернуллі. Напір. Рівняння Бернуллі для потоку ідеальної рідини, для потоку реальної рідини, для стислої рідини, для несталого та відносного руху. Теореми імпульсів для руху рідини.

^ Витрати енергії при русі рідини. Гідравлічні опори

Фізична природа втрат енергії при русі рідини. Втрати по довжині і втрати по місцевих опорах. Загальні формули. Види основних місцевих опорів та розрахунки втрат енергії на них.

Два види руху рідини – ламінарний і турбулентний. Критерій Рейнольдса. Ламінарна течія в круглій циліндричній трубі. Втрати енергії по довжині при турбулентному русі. Три зону опору. Залежність коефіцієнту втрат від числа Рейнольдса і величини жорсткості твердої поверхні. Гідравлічно-гладкі і гідравлічно- жорсткі тверді поверхні. Графіки Нікурадзе та розрахунки втрат з використанням формули Шезі.

^ Гідравлічний розрахунок трубопроводів

Види трубопроводів - короткі і довгі, прості і складні, послідовні і паралельні. Мережа. Характеристики трубопроводів і мережі. Основні випадки розрахунків трубопроводів. Економічний діаметр трубопроводу. Трубопроводи з насосною подачею. Особливості розрахунку при русі стисливої рідини (газу). Розрахунок сифону

^ Неусталений рух рідини і газу в трубопроводах

Рівняння Д.Бернуллі для неусталеного руху. Гідравлічний удар у пружному трубопроводі. Прямий і непрямий удар. Мета і методика розрахунку за методом М.Є.Жуковського. Способи боротьби з гідравлічним ударом.

^ Витікання рідин із отворів і насадок

Загальна характеристика фізики процесі витікання рідини і приклади із техніки. Витікання з малого отвору у тонкій стінці при сталому напорі. Досконале і недосконале стиснення. Визначення коефіцієнтів стиснення, швидкості, витрата на втрат енергії. Витікання під рівень. Витікання через насадки. Типи насадків Два режими витікання. Траєкторія струменю. Витікання через отвори і насадки при змінному напорі (спорожнення резервуарів, у тому числі дренованих).

^ Використання енергії рідини і газу у гідравлічних машинах і гідропневмо-приводах

Рідина як робоче тіло і енергоносій. Сила взаємодії потоку і стінок криволінійного каналу. Сила взаємодії струменя на нерухому і рухому пластини. Реакція витікаючого струменя.

Загальні відомості про призначення та принципи роботи гідравлічних машин. Структурні схеми основних типів – насосів, гідромоторів і гідроприводів. Гідромашини об'ємного і динамічного видів (лопатевого і вихрового). Гідропривід об'ємного і динамічного принципу дії. Поняття "робочий процес" гідромашини. Робочі характеристики гідромашин.


Дисципліна «“Механіка рідини і газу”

Вступ

Огляд основних понять із курса "Гідравліка", що будуть використовуватись. Предмет і методи "Механіки рідин і газів". Історія становлення. Моделі рідини. Основні фізичні властивості реальної рідини. Сили масові і поверхневі.

^ Основи кінематики рідини

Теорема Коші-Гельмгольца про розкладання швидкості. Приклад Жуковського. Рівняння нерозривності у диференціальній формі.

^ Кінематика вихрового руху

Вихор. Основні поняття вихрового векторного поля. Теореми Гельмгольца, Томсона і Стокса та їх наслідки. Поле швидкостей, індуковане вихорами. Рішення у загальному вигляді, формула Біо-Савара, індукована швидкість у окремих випадках.

^ Кінематика потенціальної просторової течії

Потенціал швидкості. Властивості потенціальної течії. Приклади простих потенціальних течій: плоско-паралельний, виток і сток. Метод накладання потоків. Просторовий діполь.

^ Кінематика плоскої потенційної течії

Комплексний потенціал. Спряжена швидкість. Дві задачі по розрахунку поля швидкостей з використанням комплексного потенціалу. Приклади розрахунків простих плоских потенціальних течій: плоско-паралельний, виток і стік, плоский вихор, вихростік, течій в середині кута, потік двох стоків та комбінація із стоку та витоку. Плоский діполь.

^ Обтікання твердого тіла потенціальним потоком

Граничні умови руху рідини по твердій поверхні. Обтікання кулі плоско-паралельним потоком. Обтікання циліндра плоским потенціальним потоком – чисто циркуляційне, без циркуляції і з циркуляцією. Парадокс Даламбера.

^ Основи гідродинаміки ідеальної рідини

Рівняння руху ідеальної рідини у формі Ейлера і у формі Громеко. Приклади інтегрування рівнянь руху для випадків потенційної несталої течії та вихрової сталої течії. Інтеграли Лагранжа і Бернуллі, рівняння Ейлера і Бернуллі.

^ Основи гідродинаміки в'язкої рідини

В'язкість як одна із основних властивостей реальної рідини. Гіпотеза Ньютона. Нормальні та дотичні напруження у в'язкій рідині. Парність дотичних напружень. Тензор напружень. Диференційне рівняння руху в напруженнях. Основні диференційні рівняння руху в'язкої стислої і нестисливої рідини (рівняння Навьє-Стокса). Огляд підходів до інтегрування рівнянь Навьє-Стокса. Приклад точного рішення для течії Хагена-Пуазейля. Вихрова структура ламіраної течіх Хагена-Пуазейля. Течія між двома нерухомими пластинами. Течія Куетта. Течія поблизу диска, що обертається. Турбулентна течія. Пульсації. Диференційні рівняння руху. Метод напівемпіричної теорії. Закони розподілу швидкості. Основні поняття теорії граничного шару. Основи теорії подібності та моделювання в гідромеханіці.

^ Основи теорії профілю

Лопать і профіль. Типи профілів. Основні геометричні і гідродинамічні характерис-тики. Поляри 1-го і 2-го родів. Профілі теоретичні і практичні. Конформні перетворення фігур і комплексних потенціалів. Профіль М.Є.Жуковського, С.О.Чаплигіна, О.Некрасова та ін.

^ Сили взаємодії твердого тіла і потоку рідини

Загальна класифікація сил. Структура головного вектора, нормальних і дотичних сил. Теорема М.Є.Жуковського про підйомну силу. Приєднані вихор та зв'язок із циркуляцією. Постулат Чаплигіна-Жуковського. Теорема Чаплигіна-Жуковського про підйомну силу і силу лобового спротиву. Теорема Чаплигіна про момент результуючої силию

Загальні відомості про призначення та принципи роботи гідравлічних машин. Структурні схеми основних типів – насосів, гідромоторів і гідроприводів. Гідромашини об'ємного і динамічного видів (лопатевого і вихрового). Гідропривід об'ємного і динамічного принципу дії. Поняття "робочий процес" гідромашини. Робочі характеристики гідромашин.


^ Дисципліна “Теорія автоматичного керування та динаміка гідропневмосистем”

Вступ

Предмет і задачі дисципліни. Склад та принцип дії систем автоматичного керування. Класифікація систем автоматичного керування. Гідравлічні та пневматичні системи автоматичного керування

^ Програми та закони регулювання

Програми регулювання. Часові та параметричні програми регулювання. Закони регулювання. Статичний та астатичний закони регулювання.

^ Математичні моделі систем автоматичного керування.

Рівняння динаміки систем автоматичного керування. Лінеаризація рівнянь динаміки систем автоматичного керування. Форми запису лінеаризованих рівнянь динаміки систем автоматичного керування. Передаточна функція.

^ Характеристики систем автоматичного керування.

Статичні та динамічні характеристики систем автоматичного керування. Часові характеристики: перехідна та вагова функція. Частотні характеристики: амплітудно-фазова частотна характеристика, логарифмічні частотні характеристики.

^ Ланки систем автоматичного керування.

Позиційні, інтегруючі та диференціюючі ланки. Немінімально-фазові ланки. Передаточні функції та характеристики типових ланок систем автоматичного керування. [2, с. 69-102]

^ Структурні схеми систем автоматичного керування.

Умовні позначення в структурних схемах систем автоматичного керування. Складання структурних схем систем автоматичного керування. перетворення структурних схем. Передаточні функції замкнутих систем автоматичного керування.

^ Показники якості систем автоматичного керування.

Точність систем автоматичного керування. Точність систем автоматичного керування присталому вхідному сигналі. Точність систем автоматичного керування при вхідному сигналі, що змінюється зі сталою швидкістю. Астатичні системи автоматичного керування. Точність систем автоматичного керування при гармонійному вхідному сигналі. Точність систем автоматичного керування при довільному законі зміни вхідного сигналу. Коефіцієнти помилок.

^ Стійкість систем автоматичного керування.

Поняття стійкості систем автоматичного керування. Необхідні та достатні умови стійкості. Критерії стійкості систем автоматичного керування. алгебраїчні критерії стійкості. Критерій стійкості Гурвіца. Частотні критерії стійкості. Критерій стійкості Михайлова. Критерій стійкості Найквіста.

^ Якість перехідного процесу.

Показники якості перехідного процесу. Частотні методи визначення якості перехідного процесу. Кореневі методи визначення якості перехідного процесу. Інтегральні оцінки якості перехідного процесу.

^ Побудова перехідних та вагових функцій систем автоматичного керування.

Безпосереднє інтегрування диференційного рівняння. Приведення диференційного рівняння до однорідного. Побудова перехідних та вагових функцій по дійсній частотній характеристиці системи автоматичного керування. Операторний метод розв’язування диференційних рівнянь систем автоматичного керування. Побудова перехідних та вагових функцій за допомогою ЕОМ.

^ Коригування систем автоматичного керування.

Поняття про коригування систем автоматичного керування. Методи коригування. Послідовна корекція. Паралельна корекція. Корекція по вхідному сигналу. Корекція введенням неодиничного головного зворотного зв’язку.

^ Підвищення якості і синтез систем автоматичного керування.

Підвищення точності систем автоматичного керування. Підвищення запасу стійкості систем автоматичного керування. Зв’язок якості систем автоматичного керування з ЛАХ. Бажана ЛАХ. Синтез коригуючи пристроїв методом ЛАХ.

^ Лінійні системи автоматичного керування інших типів.

Системи з запізненням. Системи з розподіленими параметрами. Системи зі змінними параметрами.

^ Випадкові процеси в системах автоматичного керування.

Уявлення про випадкові процеси. Характеристики стаціонарних випадкових процесів. Спектральна щільність стаціонарних випадкових процесів. Проходження стаціонарного випадкового сигналу через лінійну систем автоматичного керування. Точність систем автоматичного керування при випадковому сигналі.

^ Нелінійні системи автоматичного керування.

Загальні відомості про нелінійні системи автоматичного керування. Типові нелінійності. Фазовий простір, фазова площина, фазові траєкторії. Типи особливих точок і фазові траєкторії лінійних систем автоматичного керування. Особливі точки та фазові траєкторії нелінійних систем автоматичного керування.

^ Зображення перехідних процесів нелінійних систем автоматичного керування на фазовій площині.

Перехідні процеси та автоколивання в релейній системі автоматичного керування. Система з ковзним процесом. Система з логічним керування. Урахування часового запізнення. Системи зі змінною структурою.

^ Точні методи дослідження нелінійних систем автоматичного керування.

Метод припасовування. Метод крапкового перетворення. Приклади крапкового перетворення.

^ Гармонічна лінеаризація нелінійностей.

Вихідні положення метода гармонічної лінеаризації. Визначення коефіцієнтів гармонічної лінеаризації.

Автоколивання в нелінійних системах.

Алгебраїчний спосіб визначення симетричних коливань. Частотний спосіб визначення симетричних автоколивань. Несиметричні автоколивання.

^ Стійкість нелінійних систем автоматичного керування.

Стійкість нелінійних систем автоматичного керування. Функція Ляпунова. Теореми Ляпунова. Дослідження стійкості методом Ляпунова. Дослідження стійкості методом гармонічної лінеаризації. Частотний критерій абсолютної стійкості.

^ Корекція нелінійних систем автоматичного керування.

Лінійна корекція. Нелінійні коригуючи пристрої. Псевдолінійна корекція. Системи зі змінною структурою.

^ Дискретні системи автоматичного керування.

Уявлення про дискретні системи. Класифікація дискретних систем. Класифікація імпульсних систем автоматичного керування за видами модуляції. Математичний апарат для дослідження імпульсних систем автоматичного керування. Передаточна функція розімкнутої імпульсної системи автоматичного керування. Передаточна функція замкнутої імпульсної системи автоматичного керування. Частотні характеристики імпульсних систем автоматичного керування. Стійкість імпульсних систем автоматичного керування. Якість імпульсних систем автоматичного керування. Корекція імпульсних систем автоматичного керування. Цифрові системи автоматичного керування.

^ Оптимальні системи автоматичного керування.

Завдання оптимального керування. Методи класичного варіаційного числення. Принцип максимуму. Теорема про n-інтервалів. Динамічне програмування. Аналітичне конструювання оптимальних регуляторів. Застосування методу динамічного програмування для синтезу дискретних (цифрових) регуляторів.

Адаптивні системи автоматичного керування.

Уявлення про адаптивні системи автоматичного керування. Системи екстремального керування. Динаміка екстремальних систем. Ідентифікація об’єктів керування. Принципи побудови безпошукових адаптивних систем. Адаптивні спостерігачі. Адаптивні системи з еталонною моделлю. [1, с. 501-539]

^ Гідродинамічні основи описання процесів у, гідро- і пневмосистемах

Задачі динаміки гідро- і пневмосистем. Основні рівняння. Лінійна математична модель руху робочого середовища в трубі. Рух робочого середовища в щілинах та місцевих опорах.

^ Характеристики регулюючих та розподільних пристроїв.

Характеристики основних видів регулюючих і розподільних пристроїв. Сили, що діють на елементи регулюючих і розподільних пристроїв. Гідродинамічні сили, що діють на заслінку, клапан та золотник. Характеристики струминних та вихрових елементів.


^ Дисципліна “Основи теорії гідроприводу”

Вступ.

Предмет і задачі дисципліни. Склад та принцип дії гідравлічного приводу. Призначення та області застосування гідравлічних приводів. Порівняльна характеристика різних типів приводів. Класифікація гідравлічних приводів.

^ Робочі рідини гідравлічних приводів

Призначення робочої рідини. Вимоги до робочих рідин. Властивості робочих рідин. Робочі рідини, які використовуються в гідравлічних приводах.

^ Процеси передачі і розсіювання енергії в об’ємних приводах

Потоки енергії в приводах з об’ємним і дросельним регулюванням. Розрахунок втрат потужності в об’ємних приводах при усталеному русі вихідної ланки. Рівняння балансу потужностей при перехідних режимах роботи приводів. Оцінка впливу різних факторів на втрати енергії в приводах. Теплові процеси в об’ємних приводах. Методика теплового розрахунку об’ємного приводу.

^ Гідравлічні двигуни

Класифікація гідравлічних двигунів. Характеристики гідравлічних двигунів. Умовні позначення гідравлічних двигунів. Гідроциліндри. Поворотні двигуни. Гідромотори

^ Джерела живлення гідравлічних приводів

Акумулятори: класифікація, конструкція, умовні позначення, розрахунок. Насоси: класифікація, умовні позначення, розрахунок. Насосні станції: типові принципові схеми, розрахунок. Способи й засоби для зниження шуму й усунення забруднення навколишнього середовища

^ Течія робочої рідини через дроселюючі пристрої елементів приводів

Математичний опис ламінарної та турбулентної течії. Характеристики гідравлічних та пневматичних потенціометрів та мостів. Лінеаризація рівнянь зв’язку витрат і тиску в дроселюючих елементах.

^ Динаміка рухомих елементів в об’ємних приводах

Рівняння руху елементів апаратури та вихідної ланки двигуна. Сили, що діють на елементи привода з боку робочого середовища. Приведення мас та сил до вихідної ланки. Урахування люфтів та опор, що обмежують рух, при опису руху елементів приводів.

^ Стан робочого середовища в порожнинах гідро- і пневмоприводів

Приклади порожнин з постійним і змінним об’ємом. Модулі пружності рідини і газу. Рівняння витрат і тисків в порожнинах. Опис процесу заповнення порожнини змінного об’єму рідиною.

^ Динамічні процеси в гідро- і пневмолініях

Рівняння руху рідини і газу в лініях з зосередженими параметрами. Математичний опис перехідних процесів в лініях з розподіленими параметрами робочого середовища. Рішення хвильових рівнянь методом характеристик. Врахування впливу нестаціонарності профілю швидкостей рідини на перехідні процеси в трубопроводі. Залежності для розрахунку хвильових процесів в лініях при заданих крайових умовах.

^ Дросельне регулювання гідравлічних приводів

Призначення, класифікація та приклади застосування гідравлічних приводів з дросельним регулюванням. Статичні характеристики гідравлічних приводів з дросельним регулюванням. Розрахунок гідравлічних приводів дросельного регулювання

^ Машинне регулювання гідравлічних приводів

Структура приводів з регульованими гідромашинами. Типові схеми гідравлічних приводів з регульованими машинами. Діапазон регулювання швидкості об’ємних приводів. Статичні характеристики гідравлічних приводів з регульованими гідромашинами. Вибір схеми і розрахунок системи підживлення гідравлічного приводу з замкнутою циркуляцією рідини.


^ Дисципліна “Гідропривід і гідропневмоавтоматика”


Вступ.

Предмет і задачі дисципліни. Призначення гідравлічних агрегатів. Класифікація гідравлічних агрегатів.

^ Гідро- і пневмоліні й компонування агрегатів об'ємних приводів

Вибір гідро- і пневмоліній для об'ємних приводів. Визначення внутрішнього діаметру й товщини стінки трубопроводів. Типи з'єднань та рекомендації до їх застосування. Способи компоновки агрегатів об'ємних приводів.

^ Зворотні клапани і гідрозамки

Зворотні клапани: призначення, конструкція, умовні позначення, розрахунок, приклади застосування в гідравлічних і пневматичних приводах. Гідрозамки: призначення, конструкція, умовні позначення, розрахунок, приклади застосування в гідравлічних приводах.

Розподільники

Класифікація та призначення розподільників. Умовні позначення розподільників. конструкція розподільників. Розрахунок розподільників. Прикдади застосування.

Дроселі та регулятори потоку.

Дроселі: призначення, конструкція, умовні позначення, розрахунок, приклади застосування в гідравлічних і пневматичних приводах. Регулятори потоку: призначення, конструкція, умовні позначення, розрахунок, приклади застосування в гідравлічних приводах.

^ Клапани тиску.

Призначення та класифікація клапанів тиску. Переливні та запобіжні клапани: призначення, конструкція, умовні позначення, розрахунок, приклади застосування в гідравлічних і пневматичних приводах. Редукційні клапни: призначення, конструкція, умовні позначення, розрахунок, приклади застосування в гідравлічних і пневматичних приводах.

^ Кондиціонери робочої рідини

Баки. Фільтри. Теплообмінники. Теплові процеси в об'ємних приводах. Методика теплового розрахунку об'ємного привода.

^ Пневматична апаратура.

Зворотні клапани. Розподільники. Пневматичні дроселі. Клапани тиску. Ресивери. Кондиціонери повітря: фільтри-вологовідділювачі, маслорозпилювачі, глушники. Комплекси для підготовки повітря.

^ Двухпозиційні гідравлічні приводи

Структура і режими роботи двухпозиційних приводів. Енергетичний розрахунок двухпопозиційних приводів. Вибір гідравлічних агрегатів двухпозиційних приводів. Гідравлічний розрахунок двухпозиційних приводів.

^ Двухпозиційні гідравлічні приводи машин і технологічного обладнання

Гідравлічні приводи металорізальних верстатів. Гідравлічні приводи пресів. Гідравлічні приводи мобільних машин.

^ Двухпозиційні пневматичні приводи

Приклади схем двухпоиційних пневматичних приводів машин і технологічного обладнання. Енергетичний розрахунок пневматичних приводів. Вибір пневматичних агрегатів двухпозиційних приводів. Гідравлічний розрахунок пневматичних приводів.

^ Гальмування двигунів двухпозиційних приводів

Схеми тормозіння двигунів двухпозиційних приводів. Розрахунок тормозіння двухпозиційних приводів.

Пневмоавтоматика

Застосування засобів пневмоавтоматики для автоматизаціі виробничих процесів. Пневматичні підсилювачі та перетворювачі. Універсальна система елементів промислової пневмоавтоматики (УСЕППА). Струминна пневмоавтоматика. Пневматичні програмні задаючі пристрої.

^ Структурний синтез гідравлічних та пневматичних систем керування

Структура і класифікація дискретних систем. Логічні функції і реалізація їх засобами пневмоавтоматики. Структурний синтез однотактних систем керування. Структурний синтез багатотактних (циклових) систем керування.

^ Гідравлічні приводи з дросельним регулюванням

Призначення, класифікація та приклади застосування гідравлічних приводів з дросельним регулюванням. Статичні характеристики гідравлічних приводів з дросельним регулюванням. Розрахунок гідравлічних приводів дросельного регулювання

^ Гідравлічні приводи для синхронних переміщень

Призначення та принципи побудови гідравлічних приводів для синхронних переміщень. Синхронні гідравлічні приводи дросельного регулювання. Синхронні гідравлічні приводи обємного регулювання. Синфазні гідравлічні приводи дросельного регулювання. Синфазні гідравлічні приводи об’ємного регулювання.

^ Схеми гідравлічних та пневматичних приводів.

Види схем гідравлічних приводів. Правила розробки принципових та монтажних схем гідравлічних приводів.


^ Дисципліна “Об’ємні гідро- і пневмомашини і апарати”

Вступ

Мета та задачі курсу. Відомості з історії розвитку та сучасний рівень об'ємних гідропневмомашин та передач. Область застосування. Умовні позначення. Загальні відомості про об'ємні гідропневмомашини, основні поняття. Класифікація об'ємних гідропневмомашини. Основні розрахункові залежності ОГПМ. Характеристики ОГПМ.

^ Внутрішні процеси в ОГПМ

Робочі цикли. Індикаторні діаграми. Явища кавітації. Допустима висота всмоктування в об'ємних насосах. Термодинамічні процеси в пневмомашинах. Індикаторні діаграми.

^ Поршневі гідропневмомашини

Загальні відомості про поршневі гідромашини. Класифікація порневих гідропневмомашин. Аналіз головних конструктивних схем. Кінематика зворотньопоступальних пневмо та гідромашин. Визначення об'ємних, гідравлічних та механічних втрат.

^ Зворотно-поступальні насоси

Класифікація та конструктивні схеми. Теорія та розрахунок клапанів. Витрати та способи її вирівнювання. Розрахунок гідропневмоакумуляторів. Способи регулювання робочого об'єму насосу. Особливості конструкцій та розрахунки деталей насосу.

^ Гідро- та пневмоциліндр

Класифікація, конструктивні схеми. Методика розрахунку циліндрів. Розрахунок демфіруючих пристроїв. Розрахунок та міцність. Матеріали. Поворотні гідро- та пневмодвигуни.

^ Кулачкові та радіально-поршневі гідропневмомашини

Класифікація, конструктивні схеми, та особливості. Переваги та недоліки . Кінематика. Клапановий та цапфовий розподіл. Сили, що діють у головних вузлах та деталях. Порядок проектування та розрахунку. Область застосування.

^ Високомоментні гідромотори, призначення та класифікація

Конструктивні схеми. Порядок проектування та розархунку. Особливості кінематики. Діючі сили. Гідростатичне розвантаження. Регулювання витрат у об'ємних гідропневмомашинах.

^ Аксіально-поршневі гідро- та пневмомашини

Класифікація та конструктивні схеми гідромашин. Переваги та недоліки. Особливості кинематики. Особливості розрахунку розподільчих пристроїв, діючі сили. Гідростатичне розвантаження окремих деталей. Розрахунки на міцність. Регулювання витрат насосів

^ Шиберні гідропневмомашини

Класифікація та конструктивні схеми гідромашин. Особливості кінематики. Насоси однократної та двократної дії. Розвантаження пластин. Особливості пластинчатих гідромоторів. Розрахунки на міцність. Послідовність розрахунку та проектування.

^ Шестеренні гідромашини

Класифікація та конструктивні схеми. Витрати шестеренних гідромашин. Ізольований об'єм та засоби його розвантаження. Компенсація торцевого та радіального зносу. Розрахунок та міцність. Послідовність проектування та розрахунку шестеренних гідромашин.

^ Гвинтові гідромашини

Конструктивні схеми. Проектування та розрахунок гвинтових машин

Гідроперетворювачі

Призначення гідроперетворювачів. Класифікація та аналіз конструктивних схем. Послідовність проектування та розрахунки. Насоси надвисокого тиску.

^ Об'ємні передачі

Структура та типи передач. Дросельне регулювання швидкості. Порівняння можливих схем встановлення дроселю. Об'ємні регулювання швидкості. Порівняння об'ємного та дросельного типу регулювання швидкості. Визначення параметрів гідромашин, що входять до передачі. Кінематичний та силовий діапазон. Регулювання передач. Кінематичні та силові межі регулювання гідропередач. Забезпечення руху з малими швидкостями. Забезпечення синхронної дії гідродвигунів. Передачі неокремого виконання. Гідромеханічні передачі. Аналіз конструктивних схем. Визначення головних параметрів.


^ Дисципліна “Гідродинамічні машини і передачі”

Вступ

Загальні відомості про гідродинамічні машини. Основні терміни і визначення. Призначення та області використання.

^ Лопатеві насоси

Класифікація лопатевих насосів. Основні конструктивні схеми. Області використання лопатевих насосів в залежності від їх подачі і напору. Класифікація типів робочих коліс за коефіцієнтом швидкохідності.

^ Відцентрові насоси

Принцип роботи та області використання. Коефіцієнт корисної дії. Об’ємні втрати. Витоки в передньому ущільненні робочого колеса. Механічні втрати. Втрати на дискове тертя, втрати в сальниковому ущільненні, втрати в підшипниках. Гідравлічні втрати в елементах насоса. Фізична картина виникнення гідравлічних втрат в лопатевому колесі і проточній частині корпуса насоса.

^ Характеристики відцентрових насосів

Види характеристик лопатевих насосів. Робочі характеристики. Універсальна характеристика. Відносні і безрозмірні характеристики. Поле характеристик. Форма напірної характеристики. Стабільна і нестабільна напірна характеристика. Способи впливу на форму напірної характеристики. Вплив в’язкості перекачуваної рідини на характеристики насосів.

^ Робота насоса в мережі

Способи регулювання режиму роботи насоса. Регулювання впливом на мережу. Регулювання впливом на насос. Спільна робота насоса і його зовнішньої мережі. Паралельна і послідовна робота насосів на мережу. Стійкість при роботі насоса в мережі. Явище помпажа. Сучасні методи регулювання приводу.

^ Кавітація у відцентрових насосах.

Сутність кавітації. Умови виникнення і розвитку кавітації в лопатевих насосах. Фізична картина кавітації в лопатевих насосах Геометрична висота всмоктування. Кавітаційний запас насоса і кавітаційний коефіцієнт швидкохідності. Кавітаційні характеристики насоса. Кавітаційна ерозія.

^ Сили, які діють на ротор насоса, та методи їх урівноваження

Причини виникнення осьової сили в насосі. Основні елементи насоса, на які діють осьові сили(робочі колеса: закрите радіальне колесо, закрите радіальне колесо з подвійним входом, напіввідкрите радіальне колесо, відкрите радіальне колесо. відкрите радіальне колесо, осьове і діагональне колесо; обертові поверхні ущільнень; поверхні торців опор, що використовують рідину, що перекачують). Вплив режиму роботи лопатевого насоса на осьову силу. Урівноваження осьової сили. Радіальні сили, що діють на ротор, і способи їх урівноваження.

^ Основні вузли і деталі відцентрових насосів.

Робочі колеса, вал і ротор, корпус насоса, підшипники, кінцеві ущільнення.

Способи литва основних деталей насосів. Балансування робочого колеса і ротора насоса

^ Особливі умови роботи відцентрових насосів.

Повна кругова характеристика. Механічні та гідравлічні проблеми, що виникають при особливих умовах роботи насоса. Обертання ротора в зворотному напрямку. Робота відцентрового насоса в турбінному режимі. Паралельна або послідовна робота двох насосів у випадку зупинки привода одного із насосів. Робота насоса при від’ємному напорі. Пуск відцентрових насосів. Залежність між крутним моментом та частотою обертання. Пуск насоса при зворотному напрямку обертання ротора.

^ Осьові насоси

Принцип роботи та області використання. Характеристики осьових насосів. Особливості пуску та регулювання подачі. Форми підводів і відводів осьових насосів. Кавітаційні явища в осьових насосах та способи послаблення її наслідків.

^ Умови експлуатації насосів.

Характерні несправності в роботі насосів. Причини їх виникнення та способи усунення. Особливості експлуатації насосів для забруднених рідин. Перевірка технічного стану насосів і виконання вимог техніки безпеки при експлуатації. Муфти крутного моменту. Зубчасті, пружні втулочно-пальцеві, дискові та інші муфти.

^ Лопатеві гідротурбіни

Класифікація лопатевих гідротурбін. Основні конструктивні схеми енергетичних гідротурбін. Основні параметри та види втрат енергетичних гідротурбін. Характеристики енергетичних гідротурбін. Рекуперативні та приводні гідротурбіни. Зворотні гідромашини.

^ Вихрові гідромашини.

Особливості робочого процесу вихрових гідромашин. Область використання і класифікація вихрових насосів. Конструкції вихрових насосів закритого і відкритого типу. Вільновихрові насоси. Насоси вихрового принципу дії: черпакові, лабиринтно-гвинтові, дискові. Гідротурбіни вихрового принципу дії. Конструктивні комбінації вихрових і лопатевих насосів.

^ Гідродинамічні передачі

Загальні відомості, основні параметри та характеристики. Області використання в складі привода.


Дисципліна “Надійність гідромашин і гідроприводів”

Вступ

Проблема надійності машин. Задачі теорії надійності. Поняття надійності. Поняття працездатності машин. Зміна працездатності машини.

^ Фізичні основи надійності машин

Причини втрати машиною працездатності. Зношування. Закони тертя. Види зношування деталей. Зношування деталей насосів та гідроприводів.

^ Механізми відмови машин

Визначення та класифікація відмов. Процеси, які впливають на працездатність машин. Поступові та раптові відмови. Відмови насосів. Загальна характеристика.

^ Система показників надійності машин

Поняття надійності. Показники надійності. Кількісні показники. Комплексні показники надійності.

Розрахунок надійності на стадії проектування машини

Гідравлічна машина як система. Визначення показників надійності систем. Метод структурних схем надійності. Порядок розрахунку системи на надійність. Визначення оптимальної надійності машин.

^ Основні способи підвищення надійності машин

Основні напрями підвищення надійності машин. Конструктивні, технологічні та експлуатаційні способи підвищення надійності. Підвищення надійності методом резервування. Класифікація резервування.

^ Випробування на надійність

Види випробувань насосів на надійність. Контрольні випробування на надійність. Означальні випробування. Оцінювання результатів випробувань.

^ Тема 8. Підвищення надійності та довговічності гідромашин і гідроприводів

Підвищення експлуатаційної надійності насосів. Підвищення надійності гідроприводів.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підручник. – К.: Либідь, 1997

 2. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Наука, 1972

 3. Попов Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем.: Учебник. – М.: Машиностроение, 1987

 4. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления.: Учебник. – М.: Наука, 1989

 5. Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления.: Учебник. – М.: Наука, 1988

 6. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления/ Под ред. В.А. Бесекерского – М.: Наука, 1978 Гідроприводи та гідропнемоавтоматика: Підручник

 7. /В.О. Федорець, М.Н. Педченко, В.Б. Струтинській та ін. За редакцією В.О. Федорці. – К.: Вища школа, 1995

 8. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроавтоматика: Учебное пособие. – М.: Машиностроение, 1979

 9. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы. Справ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988

 10. Абрамов Е.И., Колесниченко К.А., Маслов В.Т. Элементы гидропривода: Справ. – К.: Техніка, 1977

 11. Константинов Ю.М., Гіта О.О. Технічна механіка рідина і газу.- К:Вища шк., 2002.- 277 с.

 12. Колчунов В.І. Теоретична та прикладна гідромеханіка.- Київ, 2004.- 335 с.

 13. Б.М.Завойко, Н.П. Лещій Технічна механіка рідин і газів. Елементи теорії і задачі. Вид-во "Магнолія Плюс". Львів.- 2004.- 119 с.

 14. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика: Учебник для вузов по специальносты "Гидравлические машины и средства автоматики" 2-е изд., переработанное и доп.-М., Машиностроение, 1987-440 с.

 15. Д.А.Бутаев, З.А.Калмыкова, Л.Г.Подвидз и др. Сборник задач по машиностроительной гидравлике. Учебное пособие для машиностроительных вузов. Изд. 4-е перераб.- М., Машиностроение 1981- 464 с.

 16. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Изд. 4-е, перераб и допол. – Москва изд. "Наука", ФМЛ, 1973.- 847 с.

 17. Чугаев Р.Р. Гидравлика. Изд. 4-е, перераб и допол. – Ленинград, Энергоиздат, 1982.- 672 с.

 18. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. Изд. 2-е, перераб. и доп. –Л.:Машин-е, 1976-502 с.

 19. Задачник по гидравлике, гидромашин и гидроприводу. Под ред. Некрасова Б.Б.- М., Высшая школа, 1989

 20. Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем-М.:Маш-е, 1974.-с.666

 21. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика.-М.:Маш-е, 1972.320 с

 22. Френкель М.И. Поршневые компрессоры.-Л.Маш-е, 1969.-744с

 23. Перекрестов А.В. Задачи по объемному гидроприводу.-К.:Вища школа, 1983.-144 ч.

 24. 3.2. Додаткова література

 25. Чиняев И.А. Поршневые насосы.-М.-Л., Маш-е, 1966.-188 с.

 26. Башта Т.М. Гидравлика, ГМ и ГП.-М.:Маш-е, 1982.-424с

 27. Никитин О.Г., Холин Б.Г. Объемные гидравлические и пневматические приводы.-М.:Маш-е, 1981.-270с.

 28. Кулагин А.В., Демидов Ю.С.Основы теории конструирования объемныхъ гидропередач.-М.:Маш-е, 1968.-400с.

 29. Черкасский В.М.Насосы, вентиляторы, компрессоры.-М.-Энергополитиздат, 1984.-416 с.

 30. Чиняев И.А.Роторные насосы. Справочное пособие.-Л.:Маш-е, 1969-216 с.

 31. Свешников В.К., Усов В.В. Станочные гидроприводы.Справочник.-М.:Маш-е, 1982-464 с.

 32. Бим-Бад Б.М., Кабаков М.Г. и др. Атлас констукции ГМ и ГП.-М.:Маш-е, 1990.-136 с.

 33. Євтушенко А.О. Гідродинамічні машини і передачі: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 255 с.

 34. Михайлов А.К., Малюшенко В.В. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование. – М.: Машиностроение, 1977

 35. Барлит В.В. Гидравлические турбины. Учебное пособие.-К.:Вища школа, 1977

 36. Алексапольский Д.Я. Гидродинамические передачи.-М.:Машгиз, 1963

 37. Чистяков Ф.М., Игнатенко В.В. и др. Центробежные компрессорные машины. - М.:Маш-е, 1969

 38. Руднев С.С. Основы теории лопастных решеток. Уч. пособие-М.:МВТУ, 1976

 39. Викторов Г.В. Классификация гидромашин и баланс энергии. Учб.пособие по курсу "Теория лопастных гидромашин.-М.:МЭИ, 1979

 40. Лопастные насосы:Справочник/В.А.Зимницкий, А.В.Каплун, А.П.Папир, В.А.Умов Под общ.ред В.А.Зимницкого и В.А.Умова.-Л.:Машиностроение, 1986

 41. Додаткова література

 42. Ломакин А.А. Центробежные и осевые насосы.-М.:Машиностроение, 1966

 43. Викторов Г.В. Гидродинамическая теория лопастных систем

 44. Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин: Підручник. – К.: Либідь, 2003.-423с.

 45. Конспект лекций по курсу "Надежность и эксплуатация гидро- и пневмомашин"/Сост.В.Ф. Герман. -Сумы:Изд-во СумГУ, 2005.-64с.

 46. Сырицын Т.А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов.-М.: Машиностроение, 1990.-248с.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основими для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050311, 05050311 “Металургійне обладнання” Донецьк, Доннту, 2013 р. Вступ
Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у вузах...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
«спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 05020101
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010004 "Управління проектами"
Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ iconСумський державний університет 3492 методичнi вказiвки
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи