Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ icon

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ
Скачати 176.09 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ
Дата30.06.2012
Розмір176.09 Kb.
ТипДокументиПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на підготовку

за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Магістр”

за спеціальністю 7(8).05050315 - обладнання хімічних виробництв

та підприємств будівельних матеріалів


ВСТУП

«Процеси та апарати хімічних виробництв», «Розрахунок і конструювання машин і апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв», "Монтаж, експлуатація та ремонт хімічного обладнання" є фундаментальними науково-технічною дисциплінами, у якіх вивчаються теоретичні і практичні основи хімічної будівельної і нафтопереробної технології і техніки. Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх і спеціальних дисциплін і є основими для рішення наукових і інженерних прикладних проблем, зв'язаних з розрахунком і проектуванням хімічної техніки.

У програмі викладено питання, що стосуються фізико-хімічних основ, математичного моделювання і оптимізації основних процесів і апаратів, їх розрахунку на міцність та основних робіт у процесі монтажу, ремонту та експлуатації. Саме на цих питаннях кандидат до вступу може продемонструвати творчий характер вивчених ним теоретичних і інженерних основ процесів, машин і апаратів, уміння бачити перспективний напрямок у розвитку науки і техніки хімічних і нафтопереробних виробництв та підприємств будівельних матеріалів.


^ Дисципліна «Процеси та апарати хімічних виробництв» (ПАХВ)

1. Загальні закономірності процесів

і принципи розрахунку апаратів

Основний кінетичний закон, кінетичні закономірності й класифікація процесів і апаратів хімічних виробництв. Основні фізико-хімічні властивості газів і рідин і їхнє визначення (щільність, теплоємність, в'язкість індивідуальних речовин і їхніх сумішей). Матеріальний баланс потоку, об'ємна й масова витрата середовища. Рівняння нерозривності потоку, визначення швидкості потоку в перетинах трубопроводів і апаратів.

Енергетичний баланс потоку. Рівняння Нав'є-Стокса для реальної рідини, фізичний зміст рівняння. Моделювання процесів хімічної технології, завдання моделювання. Послідовність перетворення диференціальних рівнянь у критеріальні методом подоби. Вивід критеріїв гідродинамічної подоби з рівняння Нав'є-Стокса. Основні критерії гідродинамічної подоби і їхній фізичний зміст. Критеріальні рівняння гідродинамічних процесів.

^ 2. Гідромеханічні процеси та апарати

Методи поділу неоднорідних систем. Матеріальний баланс гідродинамічних процесів, кількість одержуваних продуктів. Теорія процесів гравітаційного осадження: швидкість процесу осадження і її розрахунок з умови рівноваги діючих сил. Режими осадження і їхня характеристика. Вивід універсального критеріального рівняння для процесів гравітаційного осадження часток. Режими осадження і їхня характеристика. Алгоритм розрахунку швидкості гравітаційного осадження часток за допомогою критеріальних рівнянь. Розрахунок площі осадження відстійних апаратів. Конструкції, принцип роботи й конструктивні відмінності апаратів для очищення запилених газів. Конструкції, принцип роботи й конструктивні відмінності апаратів для поділу суспензій і емульсій у поле гравітаційних сил. Центрифугування відстійне, фільтраційне й розділове. Відцентрова сила, фактор поділу, їхній фізичний зміст. Вивід формули для розрахунку швидкості осадження у відцентровому полі, режими осадження і їхня характеристика. Критеріальні рівняння для розрахунку швидкості осадження у відцентровому полі при різних режимах осадження. Алгоритм розрахунку швидкості осадження часток у відцентровому полі за допомогою критеріальних рівнянь. Розрахунок продуктивності центрифуг періодичної й безперервної дії. Циклонний процес. Пристрій, принцип роботи й конструктивні відмінності апаратів для поділу запилених газів і суспензій у циклонному процесі. Відстійне центрифугування. Пристрій, принцип роботи й конструктивні відмінності відстійних центрифуг періодичної й безперервної дії. Фільтраційне центрифугування. Пристрій, принцип роботи й конструктивні відмінності фільтраційних центрифуг періодичної й безперервної дії. Фільтрування, швидкість фільтрування, способи фільтрування, характеристики опадів і фільтруючих матеріалів. Кінетичні рівняння фільтрування для режимів при постійному перепаді тиску й при постійній витраті фільтра. Фізичний зміст констант фільтрування. Пристрій, принцип роботи й конструктивні особливості фільтрів для поділу запилених газів. Пристрій і принцип роботи фільтрів періодичної й безперервної дії для поділу суспензій. Псевдозрідження, гідродинамічна характеристика процесу. Умова псевдозрідження, опір псевдозрідженого шару. Розрахунок швидкості початку псевдозрідження, робочій швидкості й швидкості віднесення часток за допомогою критеріальних рівнянь. Пристрій, принцип роботи й конструктивні особливості апаратів із псевдозрідженим шаром. Перемішування в рідких середовищах, інтенсивність і ефективність перемішування. Витрата потужності при перемішуванні, розрахунок витрати потужності за допомогою критеріальних рівнянь. Пристрій і принцип роботи механічних мішалок різних типів.

^ 3. Теплові процеси та апаратура

Теплові баланси процесів, у яких теплоносії не міняють свого агрегатного стану. Фізичні властивості теплоносіїв, витрата теплоносія. Теплові баланси процесів, у яких теплоносії міняють свій агрегатний стан. Фізичні властивості теплоносіїв, витрата теплоносія. Перенос тепла теплопровідністю, закон Фур'є. Коефіцієнт теплопровідності й залежність його від різних факторів. Конвективний перенос тепла, закон тепловіддачі. Коефіцієнт тепловіддачі й залежність його від різних параметрів процесу. Алгоритм розрахунку коефіцієнта тепловіддачі для режимів змушеної конвекції теплоносія. Алгоритм розрахунку коефіцієнта тепловіддачі при конденсації пар теплоносія. Основне рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі й залежність його від приватних коефіцієнтів тепловіддачі. Розрахунок поверхні теплопередачі теплообмінника. Методи інтенсифікації теплообміну. Пристрій, принцип роботи й конструктивні особливості теплообмінних апаратів, виготовлених із труб, їх переваги й недоліки. Пристрій, принцип роботи й конструктивні особливості теплообмінників, що виготовляються із пластин і аркушів, їхньої переваги й недоліки. Однокорпусна випарна установка, матеріальний баланс випарки, кількість одержуваних продуктів, концентрація упареного розчину, температура кипіння розчину. Тепловий баланс однокорпусної випарки, витрата пари, що гріє. Визначення поверхні й розмірів камери, що гріє, однокорпусного випарного апарата. Загальна й корисна різниця температур випарного апарата. Конденсація сокових пар у випарних установках. Матеріальний і тепловий баланс конденсаторів. Конструкції конденсаторів. Випарні установки із застосуванням теплового насоса, схеми установок, принцип дії, переваги й недоліки. Конструкції й принцип дії випарних апаратів із природною циркуляцією розчину, їхньої переваги й недоліки. Конструкції й принцип дії випарних апаратів із примусовою циркуляцією розчину, їхньої переваги й недоліки. Конструкції й принцип дії плівкових випарних апаратів, їхньої переваги й недоліки.

4. Масообмінні процеси та апарати

Конвективний перенос маси речовини усередині фази, закон масовіддачі. Залежність коефіцієнта масовіддачі від різних факторів. Основні рівняння масопередачі для фаз. Залежність коефіцієнтів масопередачі від приватних коефіцієнтів массоотдачі. Диференціальне рівняння конвективної дифузії. Критерії дифузійної подоби і їхній фізичний зміст. Алгоритм розрахунку коефіцієнта масовіддачі в процесах конвективного масообміну. Методи інтенсифікації масообміну. Матеріальний баланс масообмінних процесів, витрата фаз, питома витрата поглинача. Фазова рівновага в процесах масопередачі, напрямок процесу переносу речовини, локальна рушійна сила процесу у фазах. Рівняння робочої лінії масообмінного процесу, фізичний зміст рівняння. Вплив витрати поглинача на положення робочої лінії й на розміри апарата. Середня рушійна сила масообмінного процесу, способи визначення середньої рушійної сили. Модифіковане рівняння масопередачі для насадкового апарата. Висота насадки, еквівалентна одиниці переносу. Абсорбція, розчинність газів у рідинах, закон Генрі. Крива рівноваги і її положення залежно від температури, тиску й властивостей газу, що поглинається. Матеріальний баланс процесу абсорбції. Рівняння робочої лінії процесу, питома витрата абсорбенту і його вплив на положення робочої лінії. Принцип роботи, пристрій і відмінні риси насадкових абсорберів. Типи й характеристики насадок, режими роботи колони, розміщення насадки в апарату. Принцип роботи й пристрій тарілчастих абсорберів. Типи й характеристики тарілок, їхньої переваги й недоліки. Розрахунок діаметра й висоти абсорбційної насадкової і тарілчастої колони. Визначення робочої швидкості газу в колоні. Ректифікація, рівновага в бінарних системах пар - рідина. Закон Рауля, закон Дальтона і їхнє використання для розрахунку положення кривій рівноваги на Т-У- X діаграмі. Принцип ректифікації. Матеріальний баланс процесу ректифікації, кількість одержуваних продуктів. Тепловий баланс ректифікаційної колони, витрата пари, що гріє. Рівняння робочих ліній верхньої й нижньої частин ректифікаційної колони. Зображення робочих ліній на Y-Х діаграмі. Витрата флегми, флегмове число. Вплив кількості флегми на розміри ректифікаційної колони. Розрахунок діаметра й висоти робочої частини ректифікаційної колони, визначення об'ємної витрати й швидкості пари в колоні. Принцип роботи й пристрій насадкових ректифікаційних колон. Типи й характеристики насадок, режими роботи колони. Принцип роботи й пристрій тарілчастих ректифікаційних колон. Типи й характеристики тарілок, їхньої переваги й недоліки. Сушіння, схема типової повітряної сушильної установки. Матеріальний баланс сушарки, кількість вилученої вологи, питома витрата повітря на сушіння. Тепловий баланс сушильної установки, витрата пари, що гріє, на сушарку, питома й повна витрата тепла на сушіння. Зображення сушильного процесу на I-Х діаграмі для теоретичної й дійсної сушарки. Питома витрата тепла в калорифері й у сушильній камері. Сушильна установка з підігрівом повітря в сушильній камері. зображення процесу на I-Х діаграмі. Переваги й недоліки такого процесу. Сушильна установка із частковою рециркуляцією відпрацьованого повітря, зображення ходу процесу на I-Х діаграмі, переваги й недоліки такого процесу. Пристрій і принцип роботи сушарок різних типів: камерного, барабанної, киплячого шару, розпилювальних, їхні переваги й недоліки. Кристалізація з розчинів, діаграма розчинності солей у воді, способи кристалізації, рушійна сила процесу кристалізації, швидкість кристалізації. Охолоджувальна кристалізація, розрахунок процесу охолоджувальної кристалізації, матеріальний і тепловий баланси, вихід продуктів, витрата холодоносія. Випарна кристалізація, розрахунок процесу випарної кристалізації: матеріальний і тепловий баланси, вихід продуктів, витрата теплоносія. Пристрій і принцип роботи охолоджувальних кристалізаторів періодичної й безперервної дії, їхні переваги й недоліки. Пристрій і принцип роботи випарних кристалізаторів періодичної й безперервної дії, їхні переваги й недоліки.


Дисципліна «Розрахунок і конструювання машин і апаратів

хімічних і нафтопереробних виробництв» (РКХМ)

^ 1. Тонкостінні посудини та апарати

Які вимоги пред'являються до апаратів і посудин хімічних і нафтогазопереробних виробництв. Що визначає конструктивну досконалість апарату або машини. Які нормативні документи застосовуються при конструюванні. Від чого залежить спосіб виготовлення апарату або посудини. Які марки вуглецевих, низько- і високолегованих сталей, сплавів і кольорових металів найширше застосовуються в хімічному апаратобудуванні. Який вплив чинять легуючі елементи на властивості сталей. Область застосування чавунів в хімічному машинобудуванні. На підставі яких нормативних документів вибираються конструкційні матеріали. Способи заміни дефіцитних і дорогих конструкційних матеріалів. Як вибирають допустиме напруження залежно від матеріалу і способу виготовлення. Що таке оболонка обертання. Які сили діють на елемент тонкостінної оболонки за безмоментною теорією. Виведення рівняння Лапласа. Коли застосовується безмоментна теорія оболонок і коли її застосовувати не можна .Виведення розрахункових формул для визначення товщини стінки тонкостінних оболонок, що працюють під внутрішнім тиском. Як розрахувати допустимі напруження для різних матеріалів і робочих параметрів. Типи днищ і кришок хімічних апаратів, область їх застосування. Від чого залежить величина коефіцієнта міцності зварного шва. Які обичайки називають короткими, а які - довгими. Що таке критичне навантаження. Дайте визначення коефіцієнта запасу стійкості. Розрахункові рівняння для визначення товщини циліндричної оболонки, що працює під зовнішнім тиском. Розрахунок на стійкість днищ. Яка схема навантаження обичайки і її елементів відповідно до моментної теорії оболонок. У якому випадку апарати підлягають розрахунку на втомну міцність. Основні типи сорочок, вживаних в хімічних апаратах. Порядок розрахунку і особливості виготовлення сорочок з вм'ятинами і з напівтруб.

^ 2. Зміцнення отворів

Рівняння для визначення найбільшого діаметру одиночного отвору, який не потребує зміцнення. Напишіть основну умову зміцнення отвору. Зобразите різні варіанти зміцнюючих елементів. Коли отвір в обичайці підлягає зміцненню і який основний принцип розрахунку розмірів зміцнюючого елементу?

^ 3. Розрахунок вітрового та сейсмічного навантаження

Принцип розбиття апарату на розрахункові ділянки при розрахунку на вітрове навантаження. Розрахунок апарату на вітрове навантаження. Як визначають вітрове навантаження, що діє на розрахункову зону. Як враховують при розрахунку на вітрове навантаження наявність майданчиків обслуговування, сходів і інших елементів? Що підлягає розрахунку при конструюванні опорної частини вертикального апарату? У якому випадку необхідно ставити фундаментні болти? Що таке коефіцієнт запасу стійкості? Розрахункова схема апарату при розрахунку на сейсмічне навантаження.

^ 4. Вибір та розрахунок опор апаратів

Як конструктивно оформляють опори вертикальних апаратів? Порядок вибору типу і основних розмірів опор. Які навантаження враховують при розрахунку на міцність обичайки в зоні розташування опор? Особливості розрахунку горизонтального апарату, розташованого на n-опорах. Чому не слід прагнути до збільшення числа опор? Як перевіряю корпуси на стійкість апарату в місці розташування опор?

^ 5. Роз’ємні з’єднання

Конструкції фланцевих з'єднань, їх порівняльний аналіз. Область застосування фланцевих з'єднань. Які чинники і умови роботи враховуються при розрахунку фланцевих з'єднань? Що таке ефективна ширина прокладки? Як вибирається тип привалочної поверхні? Дайте розрахункову схему одного з фланцевих з'єднань. Формули для визначення болтового навантаження, діаметру і кількості болтів у фланцевому з'єднанні. Матеріали, вживані в сальникових і манжетах ущільненнях. Існуючі методи розрахунку фланців на міцність.

^ 6. Апарати високого тиску

Який тиск в хімічній техніці вважається високим? Які ви знаєте методи виготовлення багатошарових посудин? Як розподіляються напруження по товщині стінки апарату, що працює під внутрішнім тиском? Які причини і характер температурних напружень в посудинах високого тиску? Як забезпечується принцип самоврядування в затворах високого тиску? Як розподіляються напруження по товщині стінки в багатошаровій посудині, яка працює під внутрішнім тиском?

^ 7. Елементи апаратів з пластмас

Особливості термореактивних і термопластичних матеріалів. Приклади виконання різьблення в пластмасових деталях. Як розраховується коефіцієнт запасу міцності для пластмас? Як вибирається допустиме напруження для армованих деталей?

^ 8. Елементи, що швидко обертаються

Основні варіанти конструктивного оформлення валів перемішуючих пристроїв. Особливості розрахунку вертикальних валів з нижньою і без нижньої опори. Які форми оболонок використовуються при конструюванні роторів центрифуг? Механічні характеристики оболонок центрифуг, теорія міцності, їх застосування при розрахунку роторів центрифуг. Як впливає в'язкий опір середовища на критичне число оборотів ротора? Що таке осьовий момент інерції мас ротора, і яку він має розмірність? Що таке критичне число оборотів, і наскільки повинно від нього відрізнятися робоче число оборотів? Як відбувається зміна деформації валу при збільшенні числа оборотів ротора до робочого при пуску центрифуги?

^ 9. Барабанні апарати, що обертаються

Порядок розрахунку реакцій опор для багатопролітної балки. Принцип розрахунку зусиль, що діють в опорній станції. Як захищений барабан, що обертається, від осьового переміщення? Зобразите епюру згинаючих моментів, що виникають в навантаженому бандажі. Основні форми конструктивного оформлення бандажів.


Дисципліна " Монтаж, експлуатація та ремонт хімічного обладнання "

^ 1. Організація монтажних робіт, монтаж

і випробування машин і апаратів

Монтажні роботи, структура монтажних організацій. Монтажна технічна документація. Ремонтні роботи, структура механічних служб підприємств, відділ головного механіка, його функції. Ремонтна документація, ремонтні бази, контроль якості ремонту. Підготовка встаткування до ремонту, здача в ремонт і прийом з ремонтів. Система ТЕ й Р, види ремонтів і методи їхнього проведення. Вантажопідйомні механізми, пристосування, вантажозахватні пристрої й такелажне оснащення (канати, стропи, гаки й ін.). Монтажні щогли, шеври, портальні підйомники, якорі, лебідки. Їхнє застосування.

^ 2. Фізичне спрацювання устаткування

Види зношування, їхня характеристика, методи боротьби зі зношуванням тертям. Види зношування, їхня характеристика, методи боротьби зі зношуванням абразивним і кавітаційним. Види зношування, їхня характеристика, методи боротьби зі зношуванням корозійним і деформацією.

^ 3. Організація ремонтних робіт

Діагностика й дефектоскопія в хімічному машинобудуванні. Характеристика неруйнуючих методів контролю. Діагностика й дефектоскопія в хімічному машинобудуванні. Характеристика руйнуючих методів контролю.

^ 4. Монтаж і ремонт типових вузлів

Фундаменти, фундаментні опори. Методи контролю готовності фундаментів під монтаж. Розбивка осей на фундаментах. Висотні оцінки на фундаментах, їхній пристрій і прилади (пристрою) для контролю по висотних оцінках і горизонтальності, способи установки й вивірки встаткування на фундаментах. Випробування й діагностика машин. Прилади й контрольні фактори. Ремонт і монтаж валів, вивірка валів, їхнє балансування. Ремонт монтаж і діагностика підшипників ковзання. Ремонт, монтаж і діагностика підшипників кочення, методи напресовки й спресовки підшипників. Ремонт і монтаж ремінних, ланцюгових і зубчастих передач. Діагностика й вибракування передач. Монтаж, ремонт і діагностика муфтових з'єднань. Вивірка напівмуфт. Дефектація деталей при демонтажі й ремонті. Методи й прилади для дефектоскопії. Монтаж, діагностика й ремонт вертикальних циліндричних резервуарів. Полістовий і рулонний способи монтажу. Особливості монтажу й ремонту вертикальних циліндричних газгольдерів. Монтаж, діагностика й ремонт кульових резервуарів. Монтаж резервуарів нарощуванням і складанням із двох півсфер.

^ 5. Ремонт і монтаж основного технологічного встаткування

Монтаж центрифуг типу ОГШ, ФГН, ФПН, ФГП. Загальні вимоги. Випробування центрифуг і регулювання якості поділу суспензії. Ремонт основних деталей і вузлів. Особливості монтажу гумованих і підвісних вертикальних центрифуг. Монтаж і ремонт рамних фільтр-пресів і барабанних вакуум-фільтрів. Монтаж і діагностика відцентрових і шестерних насосів і газодувок. Монтаж і випробування колонної апаратури. Установка апаратів методами ковзання опорної частини й поворотом навколо шарніра в опорної частини. Ремонт насадкових колонних апаратів. Ремонт тарілчастих колонних апаратів. Особливості ремонту царгових колонних апаратів. Монтаж і ремонт кожухотрубних теплообмінників вертикального й горизонтального розташування, елементних теплообмінників. Способи очищення теплопередаючих поверхонь і їхня характеристика. Монтаж і ремонт барабанних сушарок. Монтаж і ремонт дробарок щекових, валкових, молоткових. Монтаж і ремонт кульових барабанних млинів (мелючих тіл, бронефутерівки). Монтаж і ремонт трубчастих і шахтних печей у виробництві нафтопереробки. Монтаж, діагностика й ремонт трубопроводів. Монтаж, діагностика й ремонт трубопровідних арматур.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Аксельруд Г. А., Лысянский В. М. Экстрагирование. Система твердое тело - жидкость. - Л.: Химия, 1974.

 2. Аксельруд Г. А., Молчанов А. Д. Растворение твердых веществ. - М.: Химия, 1977.

3. Александров И. А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. - М.: Химия, 1978.

 1. Багатуров С. А. Основы теории и расчета перегонки и ректификации. - М.: Химия, 1974.

 2. Беннет К. О., Майерс Д. Е. Гидродинамика, теплообмен и массообмен. - М.: Недра, 1965.

 3. Брайнес Я. М. Введение в теорию и расчеты химических и нефтехимических реакторов. - М.: Химия, 1978.

 4. Бэрд Р. Б., Стюарт В. Е., Лайтфуг Е. Н. Явления переноса. - М.: Мир, 1974.

 1. Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии, Ч.1,2, - М.: Химия, 1981.

 2. Дытнерский Ю. И. Обратный осмос и ультрафильтрация. - М.: Химия, 1978.

 1. Жужиков В. А. Фильтрование. - М.: Химия, 1980.

 2. Исаченко В. П., Осипов В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. - М.: Энергия, 1975.

 3. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологи. - 9-е изд., - М.: Химия, 1973.

 4. Кафаров В. В. Основы массопередачи. - 2-е изд., - М.: Высшая школа, 1972.

 5. Кельцев И. В. Основы адсорбционной техники. - М.: Химия, 1976.

15. Левеншпиль О. Инженерное оформление химических процессов. - М.: Химия, 1969.

16. Матусевич Л. Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности. - М.: Химия, 1969.

17. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. - М.: Энергия, 1973.

 1. Плановский А. Н., Николаев П. И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. - 3-е изд., - М.: Химия, 1972.

 2. Протодьяконов И. О., Марцулевич Н. А., Марков А. В. Явления переноса в процессах химической технологии. - М.: Химия, 1981.

 3. Рамм В. М. Абсорбция газов. - 2-е изд.; - М.: Химия, 1976.

 4. Романков П. Г., Курочкина М. А. Гидродинамические процессы химической технологии. - 2-е изд., - М.: Химия, 1974.

 5. Романков П. Г., Курочкина М. И. Экстрагирование из твердых материалов. - Л.: Химия, 1983.

 1. Романков П. Г., Рашковская Н. Б., Фролов В. Ф. Массообменные процессы химической технологии (системы с твердой фазой). - Л.: Химия, 1975.

 2. Сажин Б. С. Основы техники сушки. М.: Химия, 1982.

 3. Соколов В. И. Центрифугирование. М.: Химия, 1976.

 4. Трейбал Р. Жидкостная экстракция. М.: Химия, 1966.

 5. Чернобыльский И. И. Выпарные установки. - Киев: Высшая школа, 1970.

 6. Штербачек Э., Тауск П. Перемешивание в химической промышленности, - Л.: Госхимиздат, 1963.

29. Коган В. Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии. - Л.: Химия, 1977.

 1. Веригин А. Н., Щупляк И. А., Михалев М. Ф. Кристаллизация в дисперсных системах. - Л.: Химия, 1986.

 2. Кафаров В. В., Дорохов И. Н., Кольцова Э. М. Системный анализ процессов химической технологии. - М.: Наука, 1983.

 3. Романков П. Г., Фролов В. Ф. Массообменные процессы химической технологии (системы с дисперсной твердой фазой). - Л.: Химия, 1990.

 4. Холин Б.Г. Центробежные и вибрационные грануляторы плавов и распылители жидкости. – М.: Машиностроение, 1977. – 182с.

 5. Врагов А.П. Проектирование и расчет кристаллизационных установок с классифицирующими кристаллизаторами: Учебное пособие.-К.: УМК ВО, 1988. - 84с.

 6. Врагов А.П. Классификующие кристаллизаторы (основы теории и расчет): Учебное пособие. – Киев: ИСМО, 1998. – 203с.

 7. Стороженко В.Я. Конструювання та розрахунок рознімних герметичних з'єднань: Навчальний посібник. – Київ: ІЗМН, 1998. – 207с.

 8. Врагов А.П., Михайловский Я.Э. Оптимизационное проектирование ректификационных колонн с использованием ЭВМ: Учебное пособие. - Суми: Изд-во СумГУ, 2000 г. - 65с.

 9. Стороженко В.Я. Розрахунок тонкостінних апаратів (теорія та практика): Навчальний посібник. – Суми: Вид-во Алан-Екс, 2002. – 212с.

 10. Врагов А.П. Гидромеханические процессы и оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств: Учебное пособие. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2001. – 216.

 11. Врагов А.П. Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв: Навчальний посібник. – Суми: Алан-Екс, 2003. – 232с.

 12. Врагов А.П., Михайловський Я.Е. Оптимізаційне проектування класифікуючи кристалізаторів з використанням ПЕОМ: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2004. - 98с.

 13. Врагов А.П. Процессы и оборудование газоразделительных установок: Учебное пособие. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 272с.

 14. Врагов А.П. Теплообменные процессы и оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств: Учебное пособие.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2005. – 208с.

 15. Врагов А.П. Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв: Навчальний посібник. Вид-во СумДУ 2006. – 262с.

 16. Врагов А.П., Михайловский Я.Э. Оптимизационное проектирование абсорбционных колонн с использованием ПЭВМ: Учебное пособие. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2007. - 99с.

 17. Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1961. - 624 с.

 18. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи /Под ред. М.Ф. Михалева. - Л.: Машиностроение, 1984. - 302 с.

 19. Вихман Г.Л., Круглов С.А. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов. - М.: Машиностроение, 1978. - 328 с.

 20. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. -Л.: Машиностроение, 1981. - 382 с.

 21. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. - Введ. 01.07.80.

 22. ГОСТ 24755-81. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета укрепления отверстий. - Введ. 01.07.81.

 23. ГОСТ 25867-83. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность. - Введ. 01.07.84.

 24. ГОСТ 24756-81. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмического воздействия. - Введ. 01.07.81.

 25. ГОСТ 26202-84. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок. - Введ. 01.07.84.

 26. ОСТ 26-373-78. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность фланцевых соединений. - Введ. 01.01.79.

 27. Рахмилевич З.З. и др. Справочник механика химических и нефтехимических производств. – М.: Химия, 1985.-592 с.

 28. Ермаков В.И. и др. Ремонт и монтаж химического оборудования. – Л.: Химия, 1981.-368 с.

 29. Чернега В.И. и др. Краткий справочник по грузоподъемным машинам. – Киев: Техника, 1988.

 30. Ермаков В.И. и др. Технология ремонта химического оборудования. – Л.: Химия, 1977.-278 с.

 31. Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. – М.: Химия, 1971.-295 с.

 32. Эксплуатация паровых котлов, сосудов и грузоподъемных машин. – 4-е изд. – К.: Техника, 1967.

 33. Гуляев Ф.А. Методические указания к решению практических задач по дисциплине «Ремонт и монтаж химического оборудования». – Сумы: СумГУ, 1993.

 34. Гуляев Ф.А., Гайковой А.В. Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины «Монтаж, диагностика и ремонт оборудования». – Суми: СумГУ, 2000.

 35. Азаров В.Н. и др. Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности. – М.: Химия, 1986.-352 с.

 36. Гайдамак К.М. и др. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности. – М.: Высшая школа, 1978.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основними для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ icon1. Машини і апарати для хімічних процесів
Спеціальність: 05050315, 05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ icon1. Машини І апарати для хімічних процесів
Спеціальність: 05050315, 05050315 Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050311, 05050311 “Металургійне обладнання” Донецьк, Доннту, 2013 р. Вступ
Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у вузах...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconМетодичні вказівки І контрольні завдання
Монтаж, діагностика та ремонт обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" за спеціальністю 090220 "Обладнання хімічних виробництв...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconПрограма фахових вступних випробувань освітньо-професійного рівня “спеціаліст”, “магістр” по спеціальності 05070205, 05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» Донецьк, Доннту вступ
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», І які виносяться на фахові вступні випробування з даної спеціальності для абітурієнтів,...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Обладнання нафтопереробних виробництв"
Обладнання нафтогазопереробних виробництв" зі спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"...
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
«спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Програма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування хімічних підприємств та основи сапр» для студентів спеціальностей 090220, 090220 Обладнання хімічних виробництв
«Проектування хімічних підприємств та основи сапр» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи