Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 138.34 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата30.06.2012
Розмір138.34 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету

_______________ А.В. Васильєв

«___» ____________ 20___ р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 7.05060403 і 8.05060403 – «Холодильні машини і установки»


Суми 2012

 1. Загальні положення.

Метою проведення іспиту при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7.05060403 і 8.05060403 – «Холодильні машини і установки» є виявлення здібностей студента з профільних дисциплін, що входять до курсу навчання: «Гідрогазодинаміка», «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Холодильні машини».

^ Характеристика напряму підготовки: успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація спеціаліст або магістр, фундаментальних та професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання професійних завдань, пов’язаних з науковими дослідженнями і проектуванням холодильних машин і установок різного призначення, температурного рівня, потужності, які забезпечують проведення різноманітних технологічних процесів у галузях використання штучного холоду.

^ Форма проведення іспиту – письмовий із вирішенням трьох завдань: двох теоретичних завдань з різних дисциплін та одного практичного (задача). Час на виконання завдань 80 хв. 1. ^ Анотації та ключові питання з дисципліни, що виносяться на іспит.

Дисципліна "Гідрогазодинаміка"

Результатом викладання навчальної дисципліни «Гідрогазодинаміка» є засвоєння студентами теорії розрахунку параметрів рідинних і газових потоків, нерухомих або рухомих, у трубопроводах, апаратах і елементах машин та методологія їх гідравлічного розрахунку.

Розділи:

 1. Гідростатика.

 2. Кінематика ідеальної рідини.

 3. Динаміка рідини.

 4. Режими руху та основи гідродинамічної подібності.

 5. Місцеві гідравлічні опори.

 6. Розрахунок трубопроводів.

 7. Насоси.Типові питання, що можуть бути задані:

 1. Тиск і вакуум, одиниці вимірювань і перерахунок цих одиниць в системі СІ, вимірювальні прилади.

 2. Рівняння Бернуллі для ідеальної і реальної рідини, їх фізичний сенс, графік і розмірність.

 3. Признаки подоби рідинних потоків.

 4. Критерії гідродинамічної подоби для потоків нестисливої і стислої рідини.

 5. Формули Вейсбаха і Вейсбаха-Дарсі для визначення гідравлічних втрат.

 6. Вплив режиму руху і шорсткості стінок на коефіцієнт гідравлічного тертя.

 7. Рівняння Ейлера для турбомашин.

 8. Перерахунок характеристик насосу за різними частотами обертання.

 9. Робота насосу на простий трубопровід.

 10. Робота насосу на складний трубопровід.

 11. Розрахунок простих трубопроводів.

 12. Розрахунок трубопроводів з паралельними гілками.

 13. Формула Пуазейля.

 14. Диференційні рівняння руху в’язкої нестисливої рідини, їх фізичний сенс.

 15. Кінематика потоку в робочому колесі відцентрового насосу.

 16. Умови моделювання гідравлічних процесів.

 17. Сила руху на плоску стінку.

 18. Втрати раптового розширення і звуження в дифузорах і конфузорах.

 19. Розрахунок проводів з кінцевою роздачею.Дисципліна "Технічна термодинаміка"

Результатом викладання дисципліни є системне засвоєння студентами основних законів і методів технічної термодинаміки – феноменологічної та макроскопічної теорії перетворення енергії у технічних системах, яке супроводжується тепловими ефектами.

Розділи:

 1. Основні поняття і закони термодинаміки.

 2. Термодинамічні процеси.

 3. Термодинамічні властивості речовини.

 4. Термодинаміка енергетичних установок.Типові питання, що можуть бути задані:

 1. Вихідні положення термодинамічної системи і навколишнє середовище, термодинамічні параметри стану, термодинамічна рівновага. Рівняння стану газу.

 2. Термодинамічний процес: дійсні і рівноважні процеси; швидкість процесу і швидкість релаксації; уявлення про квазирівноважний процес, зображення процесів на термодинамічних діаграмах стану.

 3. Види енергії і їх особливості; внутрішня енергія тіла; робота зміни об’єму і робота протовкування (наявна робота), дисипація енергії і робота тертя.

 4. Теплоємність газів. Показник ізоентропи (адіабати).

 5. Перший закон термодинаміки для нерухомого тіла. Дві диференційні форми першого закону для простих систем квазирівноважного наближення.

 6. Ентропія як критерій теплообміну і внутрішніх дисипативних процесів. Аналітичний вираз другого закону термодинаміки в квазирівноважному наближенні. Т, s- діаграма стану.

 7. Моделювання процесів в політропному наближенні, зміни термічних і калоричних параметрів в політропних процесах.

 8. Перший закон термодинаміки для відкритої стаціонарної системи.

 9. Основні рівняння стаціонарного поточного процесу.

 10. Течія газу в соплах і дифузорах. Перехід через швидкість звуку. Сопло Лаваля.

 11. Діаграма стану речовини в р, Т, v- координатах. Фазова рівновага і фазові переходи. Параметри стану в області насичення

 12. Таблиці і діаграми стану речовини в Т, s- і h, s- координатах. Властивості вологої пари.

 13. Суміші газів. Процеси змішування в потоці і при заповненні об’єму.

 14. Паро газові суміші (вологе повітря): термічні і калоричні параметри. Н, d- діаграма. Процес адіабатного насичення.

 15. Термодинамічна модель робочих процесів в компресорах.

 16. Неохолоджувальні (адіабатні) компресори; ізоентропний і гідравлічний (політропний) к.к.д. Умовний показник політропи.

 17. Охолоджувальні компресори. Відносний внутрішній к.к.д.

 18. Багатоступеневе стиснення: принципи і використання. Вибір числа ступеней.

 19. Термодинамічна модель розширювальних машин (детандерів).

 20. Термодинамічна класифікація енергетичних установок, застосування основних законів в аналізі прямих і зворотних циклів.

 21. Метод коефіцієнтів корисної дії в аналізі енергетичних установок.

 22. Ентропійний метод розрахунку втрат ексергії в аналізі енергетичних установок.

 23. Паротурбінна установка: схема, модель реального циклу, ступінь термодинамічної досконалості і шляхи підвищення ефективності.

 24. Газотурбінна установка: теплова схема, модель реального циклу, ступінь термодинамічної досконалості і шляхи підвищення ефективності.

 25. Холодильні машини. Схеми, модель реального циклу, ступінь досконалості і шляхи підвищення ефективності.

 26. Теплові насоси і схеми, модель реального циклу, ступінь досконалості і шляхи підвищення ефективності.^ Дисципліна "Тепломасообмін"

Результатом викладання навчальної дисципліни “Тепломасообмін” є засвоєння студентами основних методів сучасної теорії тепло- і масообміну, яка є однією з головних складових частин фундаментальної теплофізики - науки про макроперенесення енергії і речовини, які супроводжуються тепловими ефектами, а також закріплення знань і здобуття навичок, , використовуючи основні закони для вирішення практичних завдань.

Розділи:

 1. Теплопровідність.

 2. Конвективний теплообмін.

 3. Основні теорії масообміну.

 4. Променевий і складний теплообмін.

 5. Теплообмінні апарати.Типові питання, що можуть бути задані:

 1. Основні закони і механізми перенесення теплоти, імпульсу і речовини в матеріальному середовищі.

 2. Теплопровідність: температурне поле; гіпотеза Біо-Фурьє; крайова задача і умови однозначності; поодинокі випадки теплопровідності; стаціонарний теплообмін.

 3. Стаціонарна теплопровідність багатошарової плоскої стінки (граничні умови першого роду). Термічний опір.

 4. Стаціонарна теплопровідність багатошарової циліндричної стінки (граничні умови першого роду). Термічний опір.

 5. Стаціонарна теплопровідність багатошарової плоскої стінки (граничні умови третього роду). Термічний опір.

 6. Призначення теплової ізоляції поверхонь. Вибір матеріалу ізоляції для трубопроводів.

 7. Методи інтенсифікації теплопередачі. Оребрення поверхонь: ступінь ефективності, наведений коефіцієнт тепловіддачі і термічний опір.

 8. Загальні принципи рішення стаціонарних задач теплопровідності. Моделювання складних поверхонь теплообміну.

 9. Нестаціонарна теплопровідність: граничні випадки нагрівання (охолодження); визначення теплоти, яка підводиться (відводиться) до тіла.

 10. Суть регулярного режиму нестаціонарної теплопровідності. Розрахунок поточної температури всередині тіла.

 11. Фізична уява і математичний опис конвективного теплообміну. Тепловіддача і диференційне рівняння тепловіддачі.

 12. Задачі і методи теорії подоби. Числа подоби і критеріальні рівняння. Інженерний розрахунок тепловіддачі.

 13. Особливості теплообміну при течії в каналах. Стабілізована тепловіддача для різних режимів течії.

 14. Тепловіддача і опір при поперечному обтіканні пучка гладких (оребрених) труб.

 15. Розрахунок тепловіддачі при термогравітаційній (вільній) конвекції в великому об’ємі.

 16. Розрахунок тепловіддачі при вільній конвекції в вузьких зазорах.

 17. Теплові випромінювання: основні закони; модель сірого тіла; визначення результату теплового потоку між тілом і оболонкою, кутові коефіцієнти.

 18. Тепловий захист поверхонь за допомогою екранів. Розрахунок теплового потоку між тілами при наявності екранів.

 19. Моделювання складного (комбінованого) теплообміну. Радіаційно-конвективна тепловіддача і радіаційно-кондуктивний теплообмін.

 20. Теплообмінні апарати: моделі теплообміну при рекуперації і змішуванні. Конструктивний розрахунок рекуператорів.

 21. Теплообмін при плівчастій конденсації пари. Особливості тепловіддачі при конденсації на пучках труб.

 22. Теплообмін при кипінні рідини: особливості тепловіддачі при кипінні в великому об’ємі; кризи кипіння; розрахунок тепловіддачі при течії киплячої рідини в каналах.

 23. Особливості конструктивного розрахунку випарників і конденсаторів. Принципи повірочного розрахунку.

 24. Основні закони і механізми спільного тепло масообміну: тепло- і масовіддача; суть методу аналогії, критеріальні рівняння тепломасовіддачі.

 25. Тепло масообмін при конденсації пари із паро газової суміші і випарювання рідини в парогазовий потік.^ Дисципліна «Холодильні машини»

Результатом викладання навчальної дисципліни "Холодильні машини" є теорія розрахунку та проектування холодильних машин і компресорів різних типів, теплообмінної апаратури холодильних машин та їх допоміжного обладнання.

Розділи:

 1. Холодильні компресори.

 2. Апарати парокомпресійних холодильних машин.

 3. Пароежекторні холодильні машини.

 4. Абсорбційні холодильні машини.

 5. Газові холодильні машини.


Типові питання, що можуть бути задані на співбесіді:

 1. Теоретичний об’єм поршневого компресора простої та подвійної дії.

 2. Індикаторна діаграма ідеального і дійсного поршневого компресора.

 3. Коефіцієнт подачі поршневого компресора.

 4. Поршневі компресори з багатоступінчатим стисненням.

 5. Газодинамічні розрахунки поршневого компресора.

 6. Потужність і коефіцієнти корисної дії поршневого компресора.

 7. Динамічний розрахунок поршневого компресора.

 8. Зрівноважування сил інерції поршневого компресора.

 9. Ступінь відцентрового компресора та її елементи.

 10. Робочі колеса відцентрового компресора і побудова лопаток у площині обертання.

 11. Термодинаміка процесу стиску у відцентровому компресорі.

 12. Розрахунок всмоктувальної камери.

 13. Розрахунок дифузорів.

 14. Розрахунок зворотно направляючого апарату.

 15. Розрахунок вихідних елементів проточної частини.

 16. Осьове зусилля і розвантажувальний поршень.

 17. Критична частота обертання вала.

 18. Тепловий і конструктивний розрахунок конденсаторів і випарників.

 19. Розрахунок та вибір теплообмінників, переохолоджувачів та проміжних посудин.

 20. Принцип дії та розрахунку пароструминного апарату.

 21. Цикл пароежекторної холодильної машини.

 22. Газодинамічний та конструктивний розрахунок пароструминного апарату та його елементів.

 23. Принцип дії та схема найпростішої абсорбційної холодильної машини.

 24. Особливості розрахунку водоаміачних та бромистолітієвих абсорбційних холодильних машин.

 25. Теоретичні і дійні цикли повітряних холодильних машин з замкненим циклом. 1. Структура екзаменаційних білетів.

а) структура екзаменаційних білетів

два теоретичні питання та задача

б) приклад завдань теоретичної частини

Моделювання процесів в політропному наближенні; змінення термічних і калоричних параметрів.

в) приклад завдань практичної частини

Знайти об’ємну і масову витрати води через переохолоджувач аміачної холодильної машини і площу його теплопередавальної поверхні, якщо температури води на його вході tw1=15оС, на виході tw2 =20оС, температура переохолодження tп =25оС, коефіцієнт теплопередачі К = 600 Вт/(м2К), теплове навантаження Qпо = 8 кВт. 1. Критерії оцінювання відповідей.а) структура оцінювання завдань теоретичної частини

Характеристика відповідей

Бали

 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу усно та запису в письмовій формі;

 • самостійне, впевнене і правильне застосування знань для конкретних умов;

 • уміле формулювання висновків та узагальнень.

"відмінно"

 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу усно та запису в письмовій формі;

 • самостійне, впевнене і правильне застосування знань для конкретних умов;

 • уміле формулювання висновків та узагальнень;

 • допущення окремих несуттєвих помилок.

"добре"

 • знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє принципово і вірно відповісти на запитання ККЗ;

 • спрощений виклад відповіді на запитання;

 • застосування окремих знань для конкретних умов;

 • допущення окремих несуттєвих помилок.

"задовільно"

 • поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

 • непослідовний виклад відповіді з допущенням суттєвих помилок;

 • невміння робити узагальнення та висновки;

 • невміння застосовувати знання у практичній діяльності.

"незадовільно"в) структура оцінювання завдань практичної частини

Характеристика розв’язування задачі

Бали

повністю вирішена задача з поясненнями

"відмінно"

задача вирішена, але у ній допущені окремі не суттєві помилки

"добре"

задача вирішена частково, або у ній допущені окремі суттєві помилки

"задовільно"

задача не вирішена зовсім

"незадовільно" 1. Список літератури по кожній дисципліні.Дисципліна "Гідрогазодинаміка"

 1. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидромашины, гидропривод.- М.:Машиностроение, 1982.-422 с.

 2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1973. – 620 с.

 3. Бутаев Д.А. и др.. Сборник задач по машиностроительной гидравлике. – М.: Машиностроение, 1981.- 464 с.Дисципліна "Технічна термодинаміка"

 1. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. –М.: Энергия, 1983. – 416 с.

 2. Техническая термодинамика: Учебник для втузов: Под. ред.. В.И. Крутова.-М.: Высшая школа, 1991.-387 с.

 3. Теоретические основы теплотехники: Учебное пособие для студентов заочной формы обучения.-Сост. Марченко В.Н.- Сайт СумГУ, библиотека, 2006.-96с.

 4. Бэр Г.Д. Техническая термодинамика: Теоретические основы и технические приложения.- М., Мир, 1977. – 510.Дисципліна "Тепломасообмін"

 1. Теплопередача: Учебник для вузов.- В.П. Исаченко, В.А. Осипова,А.С. Сукомел – М.: Энергоиздат, 1975- 488с.

 2. Михеев М.А. Михеєва И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977-344с.

 3. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен: С.Н. Богданов, Н.А. Бучко, Э.И. Гуйчо и др. Под. Ред. Э И. Гуйчо- М.: Агропромиздат, 1986-320с.

 4. Юдаев Б.П. Теплопередача: Учебник для вузов.- М.: Высшая школа, 1988-479с.

 5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С.: Задачник по теплопередаче – М.: Энергия, 1980 264с.Дисципліна «Холодильні машини»

 1. Кошкин Н.Н. и др. Холодильные машины.-Л.: Машиностроение, 1985.- 510 с.

 2. Данилова Г.Н. и др. Теплообменные аппараты холодильных установок.- Л.: Машиностроение, 1986.-303 с.

 3. Чистяков Ф.М. Холодильные турбоагрегаты.- М.: Машиностроение, 1967.- 288с.

 4. Бамбушек Е.М. и др.. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин.- Л.: Машиностроение, 1987.- 423 с.

 5. Свердлов Г.З., Явнель Б.К.- Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха.- М.: Пищевая промышленность, 1978.- 260 с.Голова атестаційної комісії С.М. Ванєєв


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол №____ від
«___» ______________ 2012 р.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Колесник М.М.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи