Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 144.49 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата01.07.2012
Розмір144.49 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету

_____________А.В. Васильєв

« » 20 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”

за спеціальністю 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»


Суми 2012

1. Загальні положення.


Фахові вступні випробування проводяться для перевірки рівня підготовки бакалавра за напрямом 050701 «Електротехніка та електротехнології».

Бакалавр повинен володіти комплексом знань з гуманітарних і соціально-економічних, фундаментальних та освітньо-професійних дисциплін, достатнім для успішної діяльності у галузі проектування та експлуатації електроенергетичних систем.

Бакалавр повинен мати такі основні знання:

– технологічні схеми виробництва електроенергії на електростанціях та оснащення основним технологічним та електротехнічним обладнанням;

– конструктивні особливості електрообладнання, його технічні параметри та методику вибору й перевірки;

– основи проектування та принципи побудови головних схем електричних з'єднань та схем власних потреб електростанцій та підстанцій;

– основні технологічні показники нормального функціонування електричних систем;

– конструктивні та функціональні властивості структурних елементів електричних систем та мереж;

– основні принципи забезпечення нормального функціонування електричних систем та оптимального управління їх режимами;

– основи проектування електричних мереж;

– характеристики електpоприймачів та споживачів, показники якості електричної енергії;

– засоби та способи нормалізації параметрів режиму; визначення необхідної компенсації реактивної потужності та способи її оптимального розподілу.

Бакалавр повинен мати такі основні вміння:

– вибирати тип електростанцій та підстанцій у відповідності до вимог режиму роботи в енергосистемі;

– вибирати та перевіряти електротехнічне обладнання з умов нормального і аварійного режимів;

– виконувати розрахунки, схемні та конструктивні розробки при проектуванні, реконструкції електричної частини електростанцій та підстанцій;

– оцінювати ефективність технологічного процесу передачі, регулювання та розподілу електричної енергії;

– вибирати оптимальні заходи для забезпечення якості та надійності електропостачання споживачів;

– здійснювати розрахунки поточних та прогнозованих режимів роботи енергосистем з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Перелік навчальних дисциплін, що виносяться на екзамен:

– теоретичні основи електротехніки;

– електричні системи та мережі;

– електрична частина станцій і підстанцій;

– електропостачання;

– основи релейного захисту та автоматизації енергосистем;

– електромагнітні перехідні процеси.

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. На виконання завдання відводиться 3 години.


^ 2. Анотації та ключові питання з дисципліни, що виноситься на іспит:


1. Теоретичні основи електротехніки


1. Закон Ома для ділянки кола, що містить електрорушійну силу.

2. Методи розрахунку складних кіл постійного струму і їх характеристика.

3. Основи комплексного метода розрахунку кіл синусоїдального струму.

4. Активна, реактивна і повна потужність синусоїдального струму.

5. Розрахунок електричних кіл при наявності в них магнітнозв’язаних котушок на прикладі послідовного і паралельного їх з’єднання.

6. Основні схеми з’єднань трифазних кіл. Співвідношення між лінійними та фазними напругами і струмами.

7. Розрахунок трифазного кола при з’єднанні несиметричного навантаження „зірка – зірка” без нульового проводу.

8. Розрахунок трифазного кола при з’єднанні несиметричного навантаження в трикутник з урахуванням опору лінії.

9. Активна, реактивна і повна потужність трифазного кола.

10. Резонансний режим роботи двополюсника. Резонанс напруги і струму.

11. Визначення класичного та операторного методів розрахунку перехідних процесів у лінійних електричних кіл.


^ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ


 1. Електричні мережі і їх класифікація.

 2. Основні поняття й визначення: електрична мережа, електроустановка, лінія.

 3. Номінальні напруги мереж і їхніх елементів.

 4. Схеми заміщення повітряних і кабельних ліній електропередачі різних напруг.

 5. Визначення первинних параметрів повітряних ліній.

 6. Повітряні лінії: область застосування, конструкції і їх елементи, умови роботи.

 7. Схеми заміщення й параметри двообмоткових трансформаторів.

 8. Схеми заміщення й параметри триобмоткових трансформаторів.

 9. Розрахунок режимів напруги електричних мереж по падінню й втраті напруги.

 10. Втрати потужності в лінії.

 11. Втрати потужності в трансформаторах.

 12. Визначення втрат електроенергії в елементах мережі.

 13. Розрахунок режиму лінії електропередачі при заданих напрузі на початку й потужності в її кінці.

 14. Розрахунок режиму лінії електропередачі при задані потужності й напруги в її кінці.

 15. Розрахунок режиму лінії електропередачі при заданій потужності й напруги в її початку.

 16. Розрахунок режиму нерозгалуженої розімкнутої мережі при заданих потужностях у вузлах навантаження мережі й напрузі в її початку.

 17. Особливості розрахунку режимів найпростіших замкнутих мереж.

 18. Категорії споживачів по надійності електропостачання.

 19. Вибір номінальної напруги мережі.

 20. Вибір числа й потужності трансформаторів на понижуючих підстанціях.

 21. Вибір перетинів провідників за економічною щільністю струму (сутність методу, область застосування).

 22. Розрахунок перетинів провідників повітряних і кабельних ліній за умовою нагрівання довгостроково припустимим струмом.

 23. Повітряні лінії і їхні конструктивні елементи.

 24. Кабельні лінії і їхні конструктивні елементи.

 25. Регулювання напруги в електричних мережах за допомогою трансформаторів.

 26. Методи визначення втрат електроенергії в мережах, час максимальних втрат.

 27. Показники якості напруги.

 28. Статичні конденсатори як джерела й засоби регулювання реактивної потужності.

 29. Вибір відгалужень на трансформаторах із РПН.


3. Електрична частина станцій і підстанцій


 1. Типи електростанцій та їх характеристики.

 2. Синхронні турбогенератори.

 3. Синхронні компенсатори.

 4. Гідрогенератори.

 5. Системи охолодження генераторів.

 6. Системи збудження генераторів.

 7. Силові трансформатори станцій та підстанцій.

 8. Тепловий режим трансформаторів.

 9. Електродвигуни станцій та підстанцій.

 10. Вимірювальні трансформатори струму.

 11. Вимірювальні трансформатори напруги.

 12. Провідники станцій та підстанцій.

 13. Ізолятори.

 14. Кабелі станцій та підстанцій.

 15. Електричні схеми РП станцій.

 16. Допустимі температури провідників.

 17. Термічна стійкість провідників.

 18. Електродинамічна стійкість провідників.

 19. Вибір вимикачів.

 20. Вибір роз’єднувачі.

 21. Короткозамикачі.

 22. Відділювачі.

 23. Трансформатори напруги для РП 500-750 кВ.

 24. Трансформатори струму для РП 500-750 кВ.

 25. Реактори.

 26. Ізолятори.

 27. Гідрогенератори.


4. Електропостачання


 1. Терміни та визначення основних понять. Основні складові частини електропостачальної системи.

 2. Категорії електроприймачів.

 3. Головні складові частини електропостачальної системи міських і сільських районів.

 4. Розподільні пункти електропостачальної системи міських і сільських районів.

 5. Головні складові частини та класифікація трансформаторних підстанцій електропостачальної системи міських і сільських районів.

 6. Комплектні трансформаторні підстанції електропостачальної системи міських і сільських районів.

 7. Основне електрообладнання трансформаторних підстанцій електропостачальної системи міських і сільських районів.

 8. Схеми розподільних мереж електропостачальної системи міських і сільських районів.

 9. Пристрої автоматичного включення резерву.

 10. Складові частини і схеми електропостачальної системи житлових будинків, споруд і будинків суспільного призначення.

 11. Ввідні та ввідно-розподільні пристрої житлових будинків, споруд і будинків суспільного призначення.

 12. Основне електрообладнання електропостачальної системи житлових будинків, споруд і будинків суспільного призначення.

 13. Пристрої захисного вимкнення.

 14. Електричні схеми розподільної мережі багатоповерхових будинків.

 15. Графіки електричних навантажень.

 16. Основні методи визначення розрахункових навантажень.

 17. Теоретичне обґрунтування необхідності компенсації реактивної потужності.

 18. Джерела реактивної енергії.

 19. Приймачі реактивної енергії.

 20. Заходи компенсації реактивної енергії.

 21. Засоби компенсації реактивної енергії.

 22. Лічильники електричної енергії: Класифікація та стисла характеристика.

 23. Індукційні лічильники електричної енергії.

 24. Електронні лічильники електричної енергії.

 25. Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії.

 26. Пристрої захисного вимкнення.

 27. Джерела реактивної енергії.


5. Релейний захист та автоматика


1. Особливості захисту трансформаторів без встановлення вимикачів на стороні ВН.

2. Що вам відомо про такі параметри релейного захисту, як параметр спрацювання та повернення, коефіцієнти: надійності, чутливості, схеми, самозапуску, повернення, однотипності, аперіодичної складової, похибки трансформаторів струму; струм небалансу.

3. Принцип дії, галузь застосування, схеми, розрахунок параметрів струмового повздовжнього диференційного захисту ЛЕП.

4. Принцип дії, галузь застосування, схеми, розрахунок параметрів струмового направленого ступеневого захисту.

5. Принцип дії, галузь застосування, схеми, розрахунок параметрів струмового поперечного направленого диференційного захисту ЛЕП.

6. Струмовий захист нульової послідовності.

7. Захист від замикань на землю в мережах з ізольованими та заземленими через реактор, що гасить дугу нейтралями.

8. Спільна дія струмового захисту та пристроїв автоматичного повторного вмикання та автоматичного вмикання резерву.

9. Третя ступінь струмового захисту – максимальний струмовий захист.

10. Перша ступінь струмового захисту – токова відсічка без витримки часу.

11. Друга ступінь струмового захисту – токова відсічка з витримкою часу.

12. Трифазна схема з вмиканням трансформаторів струму в трикутник, а вимірювальних органів – в повну зірку.

13. Трифазна схема з вмиканням трансформаторів струму та реле в повну зірку.

14. Струмовий захист. Основні органи струмового захисту.

15. Принцип дії, галузь застосування, схеми, розрахунок параметрів струмового ступеневого захисту.

16. Нарисуйте та поясніть роботу схем струмових фільтрів прямої, зворотної та нульової послідовностей. Напишіть струми на виході фільтрів при різних видах к.з.

17. Нарисуйте схеми під’єднання вимірювальних трансформаторів та реле. Наведіть приклади використання кожної з них. Яким параметром вони характеризуються? Наведіть та поясніть значення цих параметрів.

18. Нарисуйте та поясніть роботу схем фільтрів напруг прямої, зворотної та нульової послідовностей. Напишіть напруги на виході фільтрів прирізних видах к.з.

19. Двофазна двох- та трьох релейна схема зі з’єднанням трансформаторів струму та реле в неповну зірку.

20. Двофазна однорелейна схема зі з’єднання в неповний трикутник (на різницю струмів двох фаз).

21. Струмовий захист з вимірювальними органами струму та напруги.

22. Принцип дії, основні органи та вибір параметрів струмового направленого захисту.

23. Пристрій загальної неселективної сигналізації від замикань на землю.

24. Принцип дії, галузь застосування, схеми, розрахунок параметрів струмового повздовжнього диференційного захисту трансформаторів (реле РНТ-565, ДЗТ-11).

25. Функціональна схема мікропроцесорних захистів. Призначення та приклади виконання кожного блоку.


6. електромагнітні перехідні процеси


 1. Назвіть основні причини виникнення перехідних процесів в електроенергетичній системі.

 2. Які види режимів і перехідних процесів мають місце в електроенергетичній системі?

 3. Що називають коротким замиканням?

 4. Які наслідки КЗ в енергосистемі?

 5. Які основні види КЗ?

 6. Що розуміють під розрахунком електромагнітного перехідного процесу?

 7. Які умови й основні допущення приймають при розрахунках КЗ?

 8. Назвіть основні етапи розрахунку електромагнітних перехідних процесів?

 9. Як складається розрахункова схема при розрахунках перехідних процесів?

 10. Як вибираються й перераховуються базисні умови для різних щаблів напруги?

 11. Які мети розрахунку КЗ?

 12. Яка послідовність перетворення схем заміщення при розрахунках струмів КЗ?

 13. Як протікає перехідний електромагнітний процес в електричній системі при трифазному КЗ у найпростіших ланцюгах?

 14. Назвіть основні допущення при аналізі перехідних процесів найпростішого ланцюга.

 15. Як визначається початкове значення періодичної складової струму КЗ?

 16. Що таке ударний струм?

 17. У яких межах змінюється величина ударного коефіцієнта й від чого вона залежить?

 18. Як аналітично й графічно визначається постійна часу загасання?

 19. Як визначається діюче значення повного струму КЗ і його складових?

 20. Вплив і облік навантаження при сталому режимі КЗ.

 21. Укажіть основні положення методу симетричних складових.

 22. До чого зводиться розрахунок несиметричних режимів при використанні методу симетричних складових.

 23. Як визначаються опори прямої, зворотної й нульової послідовності для елементів СЭС?

 24. Як визначаються опори зворотної й нульової послідовності триобмоточних трансформаторів?

 25. Як складаються схеми заміщення прямої, зворотної, нульової послідовності?

 26. Які види КЗ відносять до поперечної несиметрії?

 27. Як визначити струми й напруги при різних видах поперечної несиметрії?

 28. Правило еквівалентності прямої послідовності.


^ 3. Структура екзаменаційних білетів:


Вступний іспит зі спеціальності складається студентами за екзаменаційними білетами, зміст яких визначається кваліфікаційними вимогами до знань та вмінь фахівця, встановленими освітньо-професійними програмами та робочими програмами дисциплін, включених до вступного іспиту зі спеціальності.

Екзаменаційний білет включає чотири запитання із шести визначених дисциплін. Відповіді на кожне питання оцінюються максимумом в 12 балів. Передбачено додаткові бали (до 12 балів) за творчий підхід до розв’язання завдань та зразкове оформлення роботи.


Приклад завдання:

1

Основні методи визначення розрахункових навантажень.

2

За номінальними параметрами з урахуванням дії струмів КЗ вибрати лінійний вимикач зі сторони низької напруги двотрансформаторної підстанції, що живиться від енергосистеми двома лініями електропередач. Вихідні дані представлені в таблиці:

Тип трансформатора

Потужність КЗ

системи, МВА

ХЛ1, Ом

ХЛ2, Ом

ХТ, Ом

ТДН-25000/110/10

7500

20

28

85
3

Знайти струм спрацювання першої ступені струмовго захисту.4

Знайти втрати електроенергії у лінії 12 і напругою у вузлі 1, якщо UА = 6,4 кВ і трансформатор працює з номінальним коефіцієнтом трансформації.^ 4. Критерії оцінювання відповідей


Структура оцінювання теоретичних та практичних завдань для денної форми навчання:

^ Характеристика відповідей

Бали

Абітурієнт в повному об’ємі володіє теоретичними знаннями, умінням та навичками при вирішенні таких задач: формування принципів визначення роботоздатності та вибору критеріїв її оцінки у відповідності зі специфікою системи; аналіз і оцінка математичних моделей різної структури і призначення як об`єктів діагностування; формулювання принципів та розробка методів проектування систем електротехнічних комплексів.

10,8–12 балів

(оцінка "відмінно")

Абітурієнт в достатньому об`ємі володіє теоретичними знаннями, умінням та навичками при вирішенні вище зазначених задач.

9,6–10,7 балів

(оцінка "дуже добре")

Абітурієнт в достатньому об`ємі володіє теоретичними знаннями, умінням, але не має навички при вирішенні окремих вище зазначених задач.

7,8–9,5 балів

(оцінка "добре")

Абітурієнт в достатньому об`ємі володіє теоретичними знаннями, але не вміє практично вирішувати частину вище зазначених задач.

6,6–7,7 балів

(оцінка "задовільно")

Абітурієнт в достатньому об`ємі володіє теоретичними знаннями, але допускає помилки при практичному вирішенні вище зазначених задач.

6–6,5 балів

(оцінка "достатньо")

Абітурієнт в достатньому об`ємі володіє теоретичними знаннями, але не уміє практично вирішувати більшість вище зазначених задач.

4,2–5,9 балів

(оцінка "незадовільно")

Абітурієнт не володіє в достатньому об`ємі теоретичними знаннями, не вміє практично вирішувати вище зазначені задачі.

менше 4,2 бали

(оцінка "недостатньо")


Структура оцінювання теоретичних та практичних завдань для заочної форми навчання:

^ Характеристика відповідей

Бали

Абітурієнт в повному об’ємі володіє теоретичними знаннями, умінням та навичками при вирішенні таких задач: формування принципів визначення роботоздатності та вибору критеріїв її оцінки у відповідності зі специфікою системи; аналіз і оцінка математичних моделей різної структури і призначення як об`єктів діагностування; формулювання принципів та розробка методів проектування систем електротехнічних комплексів.

10–12 балів

(оцінка "відмінно")

Абітурієнт в достатньому об`ємі володіє теоретичними знаннями, умінням, але не має навички при вирішенні окремих вище зазначених задач.

7–9,9 балів

(оцінка "добре")

Абітурієнт в достатньому об`ємі володіє теоретичними знаннями, але не вміє практично вирішувати частину вище зазначених задач.

4–6,9 балів

(оцінка "задовільно")

Абітурієнт не володіє в достатньому об`ємі теоретичними знаннями, не вміє практично вирішувати вище зазначені задачі.

менше 4 балів

(оцінка "незадовільно")


^ 5. Список літератури.


 1. Васильев А.А. и др. Электрическая часть станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

 2. Л.Д.Рожкова, В.С. Козулин. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

 3. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 592с.

 4. Электрические сети / Под ред. В.А. Веникова. - М.: Высшая школа, 1971. - 440с.

 5. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. / Под ред. С.С. Рокотяна, И.М. Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 352 с.

 6. Электротехнический справочник. Производство, передача и распределение электрической энергии. / Под общ. ред. В.Г. Герасимова и др. - М.: Энергоатомиздат, 1982. - Т.3. Кн.1. - 656 с.

 7. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

 8. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа. 1986

 9. Федоров А.А., Рихтхейн Э.М. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Энергия. 1991Голова атестаційної комісії С.І. Проценко


Заступник голови атестаційної комісії І.Л. Лебединський


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол № від
« » 2012 р.


Відповідальний секретар

приймальної комісії Колесник М. М.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи