Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 115.37 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата01.07.2012
Розмір115.37 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету

_____________ А.В. Васильєв

«___» _____________ 2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 7(8).05080201 – Електронні прилади та пристрої


Суми 2012

1. Загальні положення.


Вступні випробування при прийомі на підготовку в галузі «електроніка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності «електронні прилади та пристрої» включають в себе державний іспит зі спеціальності, який проводиться у письмовій формі протягом 120 хв. із таких дисциплін:

 • вакуумна техніка;

 • технологічні основи електроніки;

 • електронно-зондові прилади;

 • технологія тонких плівок.


^ 2. Анотації та ключові питання з дисципліни, що виноситься на іспит.


На іспит виносяться дисципліни: вакуумна техніка; технологічні основи електроніки; електронно-зондові прилади; технологія тонких плівок.


Дисципліна «Вакуумна техніка». Мета дисципліни – вивчення основ фізики розріджених газів, газокінетичних та електрофізичних явищ, які відбуваються у вакуумі, будови і принципів дії приладів для отримання вакууму. Питання, які розглядаються в даному курсі, викладаються з таким ступенем деталізації, що можуть знадобитися для практичних умов організації ефективної експлуатації вакуумного обладнання і системного розгляду принципів його технічного обслуговування.


Перелік питань з дисципліни «Вакуумна техніка», які виносяться на іспит.

 1. Основні характеристики вакуумної системи. Основне рівняння вакуумної техніки.

 2. Класифікація вакуумних насосів. Характерні параметри і робочий діапазон дії.

 3. Основні типи монометричних перетворювачів низького та середнього ступеня вакууму.

 4. Основні типи монометричних перетворювачів високого та надвисокого вакууму.

 5. Конструкція та принцип дії багатоступеневого паромасляного дифузійного насосу.

 6. Конструкція і принцип роботи іонно-сорбційних, адсорбційних і кріогенних насосів.

 7. Механічні молекулярні та турбомолекулярні насоси.

 8. Принцип роботи обертальних пластинчастих вакуумних насосів. Робочі рідини для обертальних вакуумних насосів.

 9. Розбірні вакуумні з’єднання. Конструкційні вакуумні матеріали. Гнучкі вакуумні з’єднання. Передача руху у вакуум.

 10. Конструкція і принцип роботи вакуумних уловлювачів.


Дисципліна «Технологічні основи електроніки». Мета викладання дисципліни - формування у студентів поглибленого розуміння основ технології виготовлення інтегральних мікросхем та приладів мікроелектроніки, та сприяння розумінню фізичних процесів, їх практичного застосування при створенні нових мікроелектронних пристроїв і систем. Задачі викладання дисципліни пов’язані з необхідністю отримання знань з технології виготовлення інтегральних мікросхем, активних та пасивних елементів мікросхем та складання виробів мікроелектроніки.


Перелік питань з дисципліни «Технологічні основи електроніки», які виносяться на іспит.

  1. Послідовність формування та схема технологічного процесу дифузійно-планарних ІМС.

  2. Послідовність формування та схема технологічного процесу епітаксійно-планарних ІМС.

  3. Послідовність формування та схема технологічного процесу виготовлення V-канальних НІМС.

  4. Послідовність формування та схема технологічного процесу виготовлення НІМС з діелектричною ізоляцією.

  5. Впровадження домішки у напівпровідник шляхом термічної дифузії.

  6. Впровадження домішки у напівпровідник шляхом іонної імплантації.

  7. Автоепітаксія кремнію як базовий технологічний процес виготовлення ІМС.

  8. Загальна характеристика фото літографічного процесу.

  9. Схема технологічного процесу виготовлення товсто плівкових ГІМС. Характеристика та трафаретний друк паст.

  10. Загальна характеристика етапів та методів зборки ІМС.


Дисципліна «Електронно-зондові прилади». Мета викладання дисципліни – вивчення фізичних принципів роботи та будови електронно-променевих приладів, таких як просвічуючи і растрові електронні мікроскопи, скануючий тунельний мікроскоп, атомно-силовий мікроскоп тощо. Задачі викладання дисципліни пов’язані з необхідністю отримання студентами знань про принципи роботи, конструкцію, застосування у технології і наукових дослідженнях та порядок роботи електронних мікроскопів.


Перелік питань з дисципліни «Електронно-зондові прилади», які виносяться на іспит.

 1. Загальна характеристика процесу розсіювання високоенергетичних електронів у твердому тілі.

 2. Відбиті та вторинні електрони.

 3. Будова растрового електронного мікроскопу.

 4. Основи процесу формування зображення у РЕМ, збільшення та глибина фокуса.

 5. Детектори електронів у растровому електронному мікроскопі.

 6. Методи обробки сигналу у растровому електронному мікроскопі.

 7. Поняття про ідеальне зображення. Аберації третього порядку.

 8. Конструкція ПЕМ. Хід променів у колоні мікроскопа із трьохступеневим збільшенням.

 9. Практичні режими роботи ПЕМ: дифракційний, мікродифракційний, світлопольний та темнопольний.

 10. Фізичні основи принципу роботи та конструкція сканую чого тунельного мікроскопу.


Дисципліна «Технологія тонких плівок». Мета викладання дисципліни - формування у студентів поглибленого розуміння основ технології одержання, структурних і функціональних особливостей плівкових матеріалів, які мають широке застосування у мікроелектроніці та плівковому приладобудуванні. Питання, які розглядаються в даному курсі, викладаються з таким ступенем деталізації, що можуть знадобитися в практичних умовах отримання методами термічного, іонно-плазмового і реактивного напилення багатошарових плівкових систем для оптичних і мікроприладів, захисних покриттів для різних конструкцій і деталей.


Перелік питань з дисципліни «Технологія тонких плівок», які виносяться на іспит.

 1. Основи термодинаміки і кінетичної теорії газів (рівноважний тиск металевої пари).

 2. Основи термодинаміки і кінетичної теорії газів (розподіл атомів металевої пари за швидкостями).

 3. Випаровування матеріалів для тонких плівок і покриттів: електронно-променеве, іонне і реактивне.

 4. Методи контролю та вимірювання товщин тонких плівок.

 5. Чотири стадії росту плівки; механізм конденсації плівок.

 6. Утворення дефектів у процесі росту плівки і покриття (дислокації).

 7. Утворення дефектів у процесі росту плівки і покриття (межі зерен).

 8. Нанокристалічні та аморфні плівкові матеріали.

 9. Внутрішні макронапруження в конденсатах.

 10. Процеси старіння в тонких плівках.


^ 3. Структура екзаменаційних білетів.


Екзаменаційний білет складається з чотирьох теоретичних питань, по одному питанню з вище перелічених дисциплін. За одне питання можна отримати max 20 балів.

Приклад екзаменаційного білета.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________ В.Д. Карпуша

«___» _________ 2012р.


Спеціальність 7(8).05080201

Навчальний предмет Вступний іспит

^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 1. Основні характеристики вакуумної системи. Основне рівняння вакуумної техніки.

 2. Послідовність формування та схема технологічного процесу епітаксійно-планарних ІМС.

 3. Процеси старіння в тонких плівках.

 4. Детектори електронів у растровому електронному мікроскопі.^ 4. Критерії оцінювання відповідей.


Сукупна оцінка - 2,0 кредити = 80 балів


^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Національна п’ятибальна шкала оцінювання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0 (відмінно)

80,000-72,000

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5 (дуже добре)

71,992-64,000

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4,0 (добре)

63,992-52,000

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5 (задовільно)

51,992-44,000

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

3,0 (достатньо)

43,992-40,000

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2 (незадовільно)

39,992-28,000

F

НЕПРИЙНЯТНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

27,992-0,000


Структура оцінювання відповідей.


^ Оцінка «відмінно»

Характеристика відповідей

Бали

 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу в письмовій формі;

 • правильне з фізичної і математичної точки зору, грамотне і охайне оформлення письмової роботи з використанням графічного матеріалу;

 • чітке формулювання висновків і узагальнень;

 • незначна кількість несуттєвих помилок або виправлень;

 • вміле користування довідковою літературою і ПЕОМ.
72 – 80


Оцінка «дуже добре»

Характеристика відповідей

Бали

 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу в письмовій формі;

 • правильне з фізичної і математичної точки зору та охайне оформлення письмової роботи з використанням графічного матеріалу;

 • чітке формулювання висновків і узагальнень;

 • незначна кількість несуттєвих помилок і виправлень;

 • вміле користування довідковою літературою і ПЕОМ.
64 - 71


Оцінка «добре»

Характеристика відповідей

Бали

 • знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу в письмовій формі;

 • правильне з фізичної і математичної точки зору, але з незначними недоліками, та акуратне оформлення письмової роботи з використанням графічного матеріалу;

 • формулювання висновків і узагальнень;

 • незначна кількість помилок або виправлень;

 • користування довідковою літературою і ПЕОМ.
52 - 63


Оцінка «задовільно»

Характеристика відповідей

Бали

 • знання і розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє принципово вірно виконувати більшість завдань;

 • спрощене викладення матеріалу в письмовій формі;

 • задовільне оформлення письмової роботи з використанням графічного матеріалу;

 • незначна кількість суттєвих помилок або виправлень;

недостатнє користування довідковою літературою і ПЕОМ.

44 - 51

Оцінка «достатньо»

Характеристика відповідей

Бали

 • знання і розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє принципово вірно виконувати більшість завдань;

 • спрощене викладення матеріалу в письмовій формі;

 • задовільне оформлення письмової роботи без використанням графічного матеріалу;

 • допущення суттєвих помилок;

 • недостатнє користування довідковою літературою і ПЕОМ.
40 - 43


Оцінка «незадовільно»

Характеристика відповідей

Бали

 • поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу;

 • непослідовне викладення відповідей з допущенням суттєвих помилок;

 • неохайне оформлення письмової роботи;

 • невміння робити узагальнення та висновки;

 • невміння застосовувати знання у практичній діяльності;

 • невміння користуватися довідковою літературою і ПЕОМ.
28 - 39


Оцінка «неприйнятно»

Характеристика відповідей

Бали

 • практичну відсутність знань з основного програмного матеріалу;

 • відсутність відповідей на питання або непослідовне викладення відповідей з допущенням суттєвих помилок;

 • неохайне оформлення письмової роботи;

 • відсутність узагальнень та висновків;

 • невміння застосовувати знання у практичній діяльності;

 • невміння користуватися довідковою літературою і ПЕОМ.
0 - 27^ 5. Список літератури по кожній дисципліні.

Дисципліна «Вакуумна техніка»:

 1. Кучеренко Е.Т. Справочник по физическим основам вакуумной техники.- Киев: Вища школа, 1981.- 263с.

 2. Розанов Л.Н. Вакуумная техника.- Москва: Высшая школа, 1990.- 320с.

Дисципліна «Технологічні основи електроніки»:

 1. Березин А.С., Мочалкин О.Р. Технологии и конструирование интегральных микросхем.- Москва: Радиосвязь, 1992.- 320с.

 2. Парфенов О.О. Технология микросхем.- Москва: Высшая школа, 1986.- 320с.

Дисципліна «Електронно-зондові прилади»:

 1. Гоулдстейн Дж., Ньюберн Д. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ.- Москва: Мир, 1984.- Т.1.- 303с.

 2. Пилянкевич А.Н., Климовицкий А.М. Электронные микроскопы.- Киев: Техніка, 1976.- 168с.

 3. Томас Г. Просвечивающая электронная микроскопия материалов.- Москва: Наука, 1983.- 320с.

 4. Проценко І.Ю., Чорноус А.М., Проценко С.І. Прилади та методи одержання плівкових матеріалів.- Суми: СумДУ, 2007.- 264с.

Дисципліна «Технологія тонких плівок»:

 1. Проценко І.Ю. Технологія і фізика тонких металевих плівок.- Суми: СумДУ, 2000.- 148с.

 2. Проценко І.Ю. Саєнко В.А. Тонкі металеві плівки (Технологія та властивості).- Суми: СумДУ, 2002.- 186с.

 3. Проценко І.Ю., Шумакова Н.І. Технологія одержання і застосування плівкових матеріалів.- Суми: СумДУ, 2007.- 198с.

 4. Глэнг Р. Вакуумное испарение// Технология тонких пленок, Т.1/ Под ред. Л.Майссела, Р.Глэнга.- Москва: Сов. Радио, 1977.- С. 9-174.

 5. Палатник Л.С., Фукс М.Я., Косевич В.М. Механизм образования и субструктура конденсированных пленок.- Москва: Наука, 1972.- 320с.Голова атестаційної комісії О.О. Дрозденко


Затверджено на засідання приймальної комісії протокол №__ від _________


Відповідальний секретар

приймальної комісії Колесник М.М.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи