Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 224.46 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата01.07.2012
Розмір224.46 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського державного університету

_____________ А.В. Васильєв

"____" __________ 20___ р.

ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр"

за спеціальністю 7(8).05080202 – Електронні системи

Суми 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Програма фахового вступного випробування є основою для підготовки та складання іспиту для навчання за освітньо-професійними програмами рівня "спеціаліст" зі спеціальності 7.05080202 "Електронні системи" та рівня "магістр" зі спеціальності 8.05080202 "Електронні системи".

1.2 Метою проведення фахових вступних випробувань є оцінка і підтвердження рівня професійних знань, умінь, навичок вступників, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра з напряму "Електроніка" при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" або "магістр" спеціальності 7(8).05080202 "Електронні системи".

1.3 ^ Основні напрямі професійної діяльності зі спеціальності 7(8).05080202 рівня "спеціаліст" та "магістр" ? розробка, виробництво і експлуатація електронних систем різноманітного призначення, алгоритмічного та програмного забезпечення до них і сервісних технологій. Суттєва увага приділяється електроніці інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, включаючи комп’ютерні мережі та комп’ютеризовані системи збору, обробки, управління та відображення інформації. Випускники оволодівають широким спектром знань з алгоритмічного, програмного і технічного забезпечення електронних систем на сучасній елементній базі. Магістри з електронних систем, крім вищезазначеного, набувають здатності виконувати наукову-дослідницьку роботу в галузі електронних систем.

1.4 Участь у вступних випробуваннях можуть приймати вступники, які закінчили навчання і отримали диплом бакалавра напряму 6.050802 "Електронні пристрої та системи".

1.5 Програма фахового вступного випробування має вісім розділів по головних напрямках підготовки бакалаврів напряму 6.050802 "Електронні пристрої та системи". Цими розділами є "Аналогова схемотехніка", "Цифрова схемотехніка", "Мікропроцесорна техніка", "Мікропроцесорні системи", "Енергетична електроніка", "Автономні перетворювачі", "Мікросхемотехніка", "Основи теорії кодування".

1.6 ^ Програма фахового вступного випробування містить питання бакалаврської підготовки з циклів професійно-практичної підготовки у відповідності до навчального плану підготовки бакалаврів з даної спеціальності. Вступне випробування проводиться в письмовій формі. На фахове вступне випробування виносяться теоретичний і практичний матеріал з розділів пп. 1.5. Екзаменаційні білети з вступного випробування складаються з п'яти теоретичних питань. Загальний час для підготовки письмової відповіді на екзаменаційний білет становить не більше однієї академічної години. Загальна оцінка за вступне випробування є інтегрованою.

^ 2 АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ІСПИТ

2.1 Аналогова схемотехніка.

Мета викладання: вивчення принципів будови напівпровідникових приладів із застосуванням різноманітних електронних підсилювачів на біполярних транзисторах, інтегральних аналогових мікросхемах.

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знати основні принципи дії напівпровідникових приладів та аналогових мікросхем найважливіші розрахункові співвідношення генерації та формування безперервних та імпульсних електричних сигналів, які є носіями інформації.

^ Суть дисципліни: забезпечення необхідного рівня знань з метою застосування елементів аналогової схемотехніки у вузлах електронної апаратури і в цілому в електронних системах.

^ Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Підсилювач змінного струму. Основні характеристики і параметри. Основні співвідношення для амплітуди і фази простого інерційного RC-ланцюга.

 2. Зворотний зв'язок в підсилювачах. Класифікація схем зворотного зв'язку. Вплив зворотного зв'язку на нелінійні властивості та коефіцієнта посилення підсилювача.

 3. Вплив паралельного і послідовного негативного зворотного зв'язку на вхідний та вихідний опори підсилювача.

 4. Основні режими роботи підсилювальних каскадів по постійному струму. Порівняльний аналіз, область застосування. Визначення струмів в електронному підсилювальному приладі графо-аналітичним методом.

 5. Основні чинники, що впливають на зміну струму колектора біполярного транзистора при зміні температури. Схеми термостабілізації по постійному струму. Принципи їх роботи.

 6. Підсилювальний каскад на біполярному транзисторі, включений по схемі із загальним емітером. Лінія навантаження по постійному і змінному струму. Малосигнальні параметри підсилювального каскаду в області середніх частот.

 7. Підсилювальний каскад на біполярному транзисторі, включений по схемі із загальним колектором. Малосигнальні параметри підсилювального каскаду.

 8. Підсилювальний каскад на біполярному транзисторі, включений по схемі із загальною базою. Малосигнальні параметри підсилювального каскаду.

 9. Підсилювальний каскад на польовому транзисторі з p-n переходом, включеного по схемі із загальним витоком. Малосигнальні параметри підсилювального каскаду.

 10. Однотактний підсилювач потужності в режимі А з резистивним і трансформаторним навантаженнями. Принципи побудови. Коефіцієнт корисної дії.

 11. Двотактний безтрансформаторний і трансформаторний вихідні каскади. Принципи побудови. Енергетичні показники.

 12. Підсилювач постійного струму прямого перетворення. Основні параметри і характеристики підсилювача постійного струму. Способи побудови підсилювача прямого перетворення. Дрейф вихідної напруги. Обмеження в досягненні необхідного коефіцієнта посилення.

 13. Диференціальний підсилювач постійного струму. Принципи побудови. Способи подачі сигналу. Джерела помилок посилення постійної складової.

 14. Диференціальний підсилювач постійного струму. Синфазна перешкода і способи її придушення.

 15. Інтегральний операційний підсилювач. Структурна схема операційного підсилювача, призначення функціональних блоків. Параметри і характеристики ідеального і реального операційного підсилювача. Класифікація операційних підсилювачів.

 16. Підсилювачі електричних сигналів на операційному підсилювачі. Інвертуючий і неінвертуючий підсилювачі. Вплив обмеженості коефіцієнта посилення операційного підсилювача на параметри і характеристики підсилювача.

 17. Різницевий підсилювач на операційному підсилювачі. Багатокаскадний підсилювач на операційному підсилювачі. Основні параметри і характеристики підсилювача.

 18. Теоретичні основи побудови генераторів гармонійних коливань. Умови самозбудження, стаціонарності амплітуди коливань, моночастотності.

 19. Генератор гармонійних коливань на основі операційного підсилювача з RC-чотирьохполюсниками в ланцюзі зворотного зв'язку. Принципи дії, умови самозбудження, стабілізації амплітуди коливань.

 20. Функціональні перетворювачі на операційному підсилювачі. Інвертуючий та неінвертуючий суматор. Помилки підсумовування і їх мінімізація.

 21. Інтегратори на операційному підсилювачі. Вплив обмеженості коефіцієнта посилення операційного підсилювача на характеристики інтегратора.

 22. Логарифмічний функціональний перетворювач на операційному підсилювачі. Способи мінімізації температурних погрішностей.

 23. Експоненціальний функціональний перетворювач на операційному підсилювачі. Принципи побудови і способи мінімізації температурних погрішностей.

 24. Універсальні функціональні перетворювачі на операційному підсилювачі. Принципи побудови і основні розрахункові співвідношення.

 25. Активні фільтри на операційному підсилювачі. Амплітудно-частотні характеристики фільтрів. Принципи побудови і основні розрахункові співвідношення.

^ 2.2 Цифрова схемотехніка.

Мета викладання: вивчення принципів функціонування цифрових електронних приладів, опанування способами та методами їх синтезу, вміння використовувати інтегральні схеми при розробці пристроїв електронної техніки.

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знати системи обчислень алгебру логічних функцій, булеву алгебру, логічні схеми, елементи бази цифрових схем, інтегральні функціональні вузли, перетворювачі кодів, шифратори, дешифратори, мультиплексори, демультиплексори, алгебраїчні суматори, перемножувачі, цифрові компаратори.

^ Суть дисципліни: вміння синтезувати логічні схеми, мінімізувати логічні функції, реалізовувати комбінаційні логічні схеми у базисах елементів різної технології, синтезувати перетворювачі кодів, тригерні схеми, лічильники з довільним коефіцієнтом рахування, проектувати генератори імпульсів необхідної форми, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі.

^ Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Функціонально повні системи логічних елементів. Правила переходу від однієї функціонально повної системи елементів до іншої. Приклади.

 2. Методика синтезу комбінаційних вузлів з одним виходом. Методи мінімізації. Приклад.

 3. Методика синтезу комбінаційних вузлів з декількома виходами. Мінімізація схем.

 4. Методика синтезу неповністю визначеної логічної функції. Методи мінімізації. Приклад.

 5. Суматори і напівсуматори. Таблиці функціонування. Схеми напівсуматора на логічних елементах і суматора на напівсуматорах.

 6. Дешифратори. Призначення, класифікація, табличне і аналітичне представлення, принципові схеми.

 7. Шифратори. Призначення, табличне і аналітичне представлення, принципова схема.

 8. Мультиплексори і демультиплексори. Призначення, табличне і аналітичне представлення, принципові схеми.

 9. Кодоперетворювачі. Способи завдання і побудови.

 10. Асинхронні одноступеневі і двоступеневі RS-тригери. Таблиця функціонування, аналітичний опис, принципові схеми і часові діаграми роботи.

 11. Синхронні одноступеневі і двоступеневі RS-тригери. Таблиця функціонування, аналітичний опис, принципові схеми і часові діаграми роботи.

 12. Асинхронні і синхронні D-тригери. Таблиця функціонування, аналітичний опис, принципові схеми і часові діаграми роботи.

 13. Тригер DV типу. Таблиця функціонування, аналітичний опис, принципові схеми і часові діаграми роботи.

 14. Тригер JK типу. Таблиця функціонування, аналітичний опис, принципові схеми і часові діаграми роботи.

 15. Тригер Т типу. Таблиця функціонування, аналітичний опис, принципові схеми і часові діаграми роботи.

 16. Регістри. Призначення, класифікація і характеристики. Принципові схеми паралельних регістрів.

 17. Послідовні і паралельно-послідовні регістри. Призначення, характеристики і принципові схеми.

 18. Лічильники. Призначення, і принципові схеми віднімаючих і реверсивних двійкових лічильників.

 19. Лічильники. Призначення, класифікація і характеристики. Принципові схеми двійкових лічильників, що підсумовують.

 20. Двійкові лічильники. Способи побудови лічильників з коефіцієнтом рахунку, меншим 2n.

 21. Вимірювачі частоти на основі лічильників. Призначення, принципова схема і часові діаграми роботи.

 22. Вимірювачі часових інтервалів на основі лічильників. Призначення, принципова схема і часові діаграми роботи.

^ 2.3 Мікропроцесорна техніка.

Мета викладання: вивчення архітектури мікропроцесорів, їх програмне забезпечення на асемблері, а також сучасних контролерів та однокристальних мікроЕОМ.

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знати особливості будови мікропроцесорних пристроїв, архітектуру та програмне забезпечення, однокристальних мікропроцесорів та однокристальних мікроЕОМ, мати навички практичної роботи, пов’язаних з розробкою схем електронних пристроїв і систем, а також їх реалізація та дослідження.

^ Суть дисципліни: вміння обґрунтовування вибору мікропроцесорної елементної бази для побудови електронних пристроїв та систем, вміння виконувати розподіл певних задач для їх вирішення апаратним і програмним шляхом.

^ Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Класифікація мікропроцесорів. Поняття архітектури мікропроцесора. Типи архітектури: фон Неймана і гарвардська, їх порівняльний аналіз, основні характеристики.

 2. Види двійкових кодів, які використовуються в мікропроцесорній техніці.

 3. Універсальні мікропроцесори. Внутрішня структура мікропроцесора Intel 8085A.

 4. Система команд, режими адресації і формат даних мікропроцесора Intel 8085А.

 5. Проектування процесорів, призначення і завдання проектування. Побудова процесорного блоку на базі мікропроцесора Intel 8085A.

 6. Підключення оперативної і постійної пам'яті до системної шини мікропроцесора. Призначення і завдання проектування. Дешифратор адреси. Визначення адресного простору і розподіл пам'яті в мікропроцесорній системі.

 7. Способи нарощування об'єму і розрядності оперативної і постійної пам'яті в мікропроцесорному пристрої.

 8. Призначення і завдання проектування підсистем введення-виведення. Основні характеристики підсистем введення-виведення. Типи каналів введення-виведення.

 9. Проектування підсистеми переривань мікропроцесорного пристрою, призначення і завдання проектування. Узагальнена структура і основні характеристики підсистеми.

 10. Підсистема введення-виведення на основі багаторежимних буферних регістрів і шинних формувачів. Підключення до системної шини.

 11. Підсистема введення-виведення на основі програмованого паралельного інтерфейсу КР580ВВ55А. Режими роботи і принцип програмування. Підключення до системної шини.

 12. Побудова клавіатури на базі програмованого паралельного інтерфейсу КР580ВВ55А. Алгоритм опиту клавіатури.

 13. Підсистема введення-виведення на основі програмованого послідовного інтерфейсу КР580ВВ51А. Режими роботи і принцип програмування. Підключення до системної шини.

 14. Підсистема переривань на основі контролера КР580ВН59. Режими роботи і принцип програмування. Підключення до системної шини.

 15. Організація прямого доступу до пам'яті на основі контролера КР580ВТ57. Режими роботи і принцип програмування. Підключення до системної шини.

^ 2.4 Мікропроцесорні системи.

Мета викладання: вивчення структури багато режимних адаптерів та контролерів, їх програмного налагодження для роботи в складі мікропроцесорних систем.

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знати особливості будови мікропроцесорних систем керування та обробки інформації, мати навички практичної роботи відповідно експлуатування мікропроцесорних систем.

^ Суть дисципліни: вміння обґрунтовано вибрати складові блоки мікропроцесорної системи, виконати розподіл задач по функціонуванню системи між мікропроцесором і контролерами та довести рішення по розробці системи до необхідного рівня, який відповідає заданим вимогам по якості функціонування.

^ Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Склад і структура мікропроцесорної системи. Принципи організації мікропроцесорної системи. Вимоги до блоків, що входять до мікропроцесорної системи.

 2. Мікроконтролери сімейства MCS-51. Представники сімейства, основні характеристики і порівняльний аналіз.

 3. Архітектура мікроконтролерів сімейства MCS-51. Функціональні особливості архітектури.

 4. Система команд мікроконтролерів MCS-51. Види адресації операндів.

 5. Організація пам'яті мікроконтролерів MCS-51: пам'ять програм, пам'ять даних, регістри спеціальних функцій.

 6. Пристрій паралельних портів введення-виведення мікроконтролерів
  MCS-51.

 7. Послідовний порт мікроконтролерів MCS-51: особливості його застосування і режими роботи.

 8. Внутрішні таймери мікроконтролерів MCS-51: особливості їх застосування і режими роботи.

 9. Організація введення даних з клавіатури і відображення інформації на дискретному індикаторі на базі мікроконтролера сімейства MCS-51.

 10. Побудова каналу введення-виведення аналогових даних в мікропроцесорній системі. Структурна схема і алгоритм роботи.

^ 2.5 Енергетична електроніка.

Мета викладання: вивчення принципів роботи напівпровідникових перетворювачів електричної енергії, особливостей електромагнітних процесів та характеристик типових перетворювачів

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знати основні принципи побудови схем перетворювачів електричної енергії: некерованих та керованих випрямлювачів, реверсивних перетворювачів змінної напруги автономних конверторів та інші.

^ Суть дисципліни: вміння розраховувати електронні схеми перетворювачів, вибір необхідної елементної бази, розрахунок надійності та працездатності.

Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Порядок і особливості розрахунку малопотужного випрямляча з ємнісним фільтром.

 2. Однотактний транзисторний перетворювач з прямим включенням діода. Приклад схеми, принцип роботи.

 3. Двополуперіодна схема керованого випрямляча з нульовою точкою, що працює на активне навантаження. Схема, часові діаграми, розрахункові співвідношення.

 4. Двополуперіодна схема випрямляча з нульовою точкою, що працює на навантаження з ємнісним характером. Схема, часові діаграми, розрахункові співвідношення.

 5. Двуполуперіодна схема керованого випрямляча з нульовою точкою, що працює на активно-індуктивне навантаження. Схема, часові діаграми, розрахункові співвідношення.

 6. Двополуперіодна схема керованого випрямляча з нульовою точкою, що працює на двигун постійного струму. Схема, часові діаграми в режимі неперервного струму.

 7. Мостова схема керованого випрямляча однофазного струму, що працює на активне навантаження. Схема, часові діаграми, основні розрахункові співвідношення.

 8. Мостова схема випрямляча однофазного струму, що працює на навантаження з ємнісним характером. Схема, часові діаграми, розрахункові співвідношення.

 9. Мостова схема керованого випрямляча однофазного струму, що працює на активно-індуктивне навантаження. Схема, часові діаграми, розрахункові співвідношення.

 10. Мостова схема керованого випрямляча однофазного струму, що працює на двигун постійного струму. Схема, часові діаграми в режимі неперервного струму.

 11. Комутація вентилів потужних випрямлячів, викликана індуктивністю трансформатора на прикладі мостової однофазної схеми. Вплив індуктивності трансформатора на роботу випрямляча.

 12. Трифазна мостова схема керованого випрямляча, що працює на активне навантаження. Схема, часові діаграми, основні розрахункові співвідношення.

 13. Трифазна схема керованого випрямляча з нульовою точкою, що працює на активно-індуктивне навантаження. Схема, часові діаграми, основні розрахункові співвідношення.

 14. Трифазна мостова схема керованого випрямляча, що працює на активно-індуктивною навантаження. Схема, часові діаграми, розрахункові співвідношення.

 15. Стабілізатори компенсаційного типу. Класифікація. Принципи побудови і структурні схеми.

 16. Компенсаційні стабілізатори напруги паралельного типу. Порівняльні характеристики.

 17. Компенсаційні стабілізатори напруги послідовного типу. Регулюючі елементи стабілізатора напруги, лінійне та імпульсне регулювання. Переваги і недоліки.

 18. Імпульсні стабілізатори понижуючого типу. Основні характеристики. Приклад схеми, її робота.

 19. Згладжуючі фільтри. Типи схем. Характеристики.

 20. Симетричні і несиметричні схеми множення напруги. Часові діаграми. Приклади застосування

 21. Порядок розрахунку LC-фільтру. Вплив імпульсного характеру навантаження на роботу фільтра.

 22. Система імпульсно-фазового управління. Визначення. Вертикальний спосіб управління. Структурна схема і принцип роботи.

^ 2.6 Автономні перетворювачі.

Мета викладання: надання знань з розробки методів розрахунку електричних схем перетворювачів, необхідних для проектування автономних перетворюючих пристроїв.

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знати основні поняття, визначення та терміни стосовно автономних перетворювачів, основні принципи побудови та методи математичного синтезу перетворювачів, розрахунку типових моделей перетворювачів.

^ Суть дисципліни: вміння визначити області застосування автономних перетворювачів, визначити основні показники та самостійно розраховувати типові моделі перетворювачів.

^ Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Вузли примусової комутації одноопераційних тиристорів з послідовною комутацією. Приклад схеми, принцип роботи. Переваги.

 2. Імпульсні регулятори постійного струму. Широтно-імпульсні і частотно-імпульсні способи регулювання. Структурні схеми, області застосування.

 3. Автономний інвертор напруги. Мостова і напівмостова схеми. Характеристики. Приклади схем, робота.

 4. Автономний інвертор току. Мостова і напівмостова схеми. Характеристики. Приклади схем, робота.

 5. Однотактний транзисторний перетворювач з самозбудженням. Приклад схеми, принцип роботи.

 6. Однотактний транзисторний перетворювач із зворотним включенням діода. Приклад схеми, принцип роботи.

 7. Перетворювачі напруги з ланкою змінного струму підвищеної частоти. Структурні схеми, принцип роботи, області застосування.

 8. Перетворювачі частоти з ланкою постійного струму. Структурні схеми, принцип роботи, області застосування.

2.7 Мікросхемотехніка.

Метою викладення: надання знань основних принципів побудови інтегральних мікросхем та пристроїв узгоджених до мікросхем різних типів, особливостей структури мікросхем великого і надвеликого ступеня інтеграції, застосування серійних мікросхем при проектуванні і розробці різноманітних електронних систем.

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знати основні схемотехнічні прийоми побудови пристроїв на базі аналогових і цифрових інтегральних схем, принципіальні схеми і принцип дії основних функціональних вузлів та характеристики і параметри даних пристроїв, вміти на основі одержаних знань здійснювати вибір схем при проектуванні вузлів цифрової і аналогової електроніки та грамотно експлуатувати пристрої і системи на базі інтегральних схем.

^ Суть дисципліни: вміння здійснювати ґрунтовний вибір інтегральних мікросхем та їх для побудови аналогових та цифрових пристроїв.

Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Електронні ключі на діодах. Характеристики і застосування.

 2. Ключі на біполярному транзисторі. Недоліки та переваги.

 3. Ключі на уніполярному транзисторі. Недоліки та переваги.

 4. Класифікація і система параметрів цифрових мікросхем.

 5. Статичні характеристики елементу ТТЛ з простим інвертором.

 6. Динамічні характеристики елементу ТТЛ з простим інвертором.

 7. Статичні характеристики елементу ТТЛ з складним інвертором.

 8. Динамічні характеристики елементу ТТЛ з складним інвертором.

 9. Особливості побудови і функціонування елементу ТТЛШ. Недоліки та переваги.

 10. Статичні характеристики елементу МДНТЛ.

 11. Динамічні характеристики елементу МДНТЛ.

 12. Статичні характеристики елементу КМДНТЛ.

 13. Динамічні характеристики елементу КМДНТЛ.

 14. Статичні характеристики елементу ЕЗЛ.

 15. Динамічні характеристики елементу ЕЗЛ.

 16. Статичні характеристики I2Л.

 17. Динамічні характеристики елементу I2Л.

 18. Призначення і загальна характеристика перетворювачів рівня.

 19. Призначення і загальна характеристика перетворювачів рівня. Перетворювачі рівня ТТЛ і ЕЗЛ.

 20. Монтажна реалізація логічних операцій різними типами ІМС.

 21. Елементна база цифрових ВІС і особливості їх структури.

^ 2.8 Основи теорії кодування.

Мета викладання: формування уявлення студентів про принципів і методів кодування інформації та діагностики мікропроцесорних і цифрових систем; вивчення побудови пристроїв спряження та їх схемотехніки, а також програмного забезпечення для кодування зовнішньої інформації.

^ Перелік знань, вмінь, навичок: знання основ теорії кодування інформації, теоретичні моделі та співвідношення, фізичні принципи роботи електронних систем для кодування інформації.

^ Суть дисципліни: володіння теоретичними співвідношеннями теорії кодування та схемотехнікою при застосуванні приладів для кодування інформації в електронних системах.

^ Перелік питань, які виносяться на вступне випробування:

 1. Основні характеристики кодів. Довжина, основа, потужність, надмірність, оптимальність.

 2. Рефлексні коди, характеристики, переваги і області застосування.

 3. Нерівномірні коди. Коди Шеннона-Фано. Побудова і характеристики.

 4. Нерівномірні коди. Коди Хаффмена. Побудова і характеристики.

 5. Коди з перевіркою на парність, кореляційний, інверсний, з простим повторенням, їх характеристики.

 6. Коди Хеммінга, їх побудова і характеристики.

 7. Систематичні коди. Матриці утворююча і перевірочна.

 8. Циклічні коди, їх побудова і корегуюча здатність.

 9. Циклічні коди, побудова кодуючих пристроїв на базі регістра зсуву.

 10. Методи виправлення помилок в корегуючих кодах.

^ 3 СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

Екзаменаційний білет з фахового вступного випробування – це комплексне контрольне завдання, яке містить питання як теоретичного, так і практичного характеру і охоплює всі розділи даної програми. Кожне завдання оцінюється окремо за п’ятибальною національною системою оцінювання. При оцінюванні враховуються ступінь володіння студентом програмним матеріалом, вміння узагальнювати та систематизувати програмну інформацію, здатність застосовувати теоретичний матеріал на практиці, коректність аргументації та розрахунків. Остаточна оцінка комплексної контрольної роботи визначається шляхом усереднення результатів оцінювання за окремі завдання і подається у вигляді оцінки за національною п’ятибальною шкалою і за системою ECTS. Структура екзаменаційного білету фахового вступного випробування має наступний вигляд.
^

Приклад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


Кафедра електроніки і комп'ютерної техніки

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Сумського державного університету

__________ А.В. Васильєв

"____" __________ 20___ р.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ "СПЕЦІАЛІСТ"/"МАГІСТР"

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7(8).05080202 – ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ

^ КОМПЛЕКСНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1

1. Генератор гармонійних коливань на основі операційного підсилювача з RC-чотирьохполюсниками в ланцюзі зворотного зв'язку. Принципи дії, умови самозбудження, стабілізації амплітуди коливань.

2. Кодоперетворювачі. Способи завдання і побудови.

3. Система команд, режими адресації і формат даних мікропроцесора Intel 8085А.

4. Двуполуперіодна схема керованого випрямляча з нульовою точкою, що працює на активно-індуктивне навантаження. Схема, часові діаграми, розрахункові співвідношення.

5. Статичні характеристики елементу КМДПТЛ. Недоліки та переваги.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки і комп’ютерної техніки ___.___.20____ р. протокол № ____.

Зав. кафедри електроніки і

комп’ютерної техніки О.А. Борисенко

^ 4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Характеристика відповідей

Національна п'ятибальна шкала оцінювання

^ Шкала оцінювання ECTS

Знання і розуміння всього матеріалу завдання в повному обсязі; послідовний, логічний, обґрунтований і безпомилковий виклад матеріалу завдання в письмовій формі; правильне, грамотне і охайне оформлення письмової відповіді з використанням креслень, ескізів тощо; формулювання чітких висновків та узагальнень; відсутність помилок і суттєвих виправлень

5

A

Знання і розуміння всього матеріалу завдання в повному обсязі; послідовний, логічний, обґрунтований і безпомилковий виклад матеріалу завдання в письмовій формі; правильне, але не досить охайне, оформлення письмової відповіді з використанням креслень, ескізів тощо; формулювання чітких висновків та узагальнень; допущення окремих, несуттєвих помилок і виправлень

4,5

B

Знання і розуміння всього матеріалу завдання в повному обсязі; обґрунтований виклад матеріалу в письмовій формі, але з можливим несуттєвим порушенням послідовності викладення; правильне, але не досить охайне, оформлення письмової відповіді з використанням креслень, ескізів тощо; допущення нечітких, але загалом правильних висновків; допущення окремих, несуттєвих помилок і виправлень

4

C

Знання і розуміння основного матеріалу в обсязі, який дозволяє вірно виконати більшу частину завдання; не в повній мірі послідовне і обґрунтоване викладення матеріалу завдання; задовільне оформлення письмової відповіді з використанням креслень, ескізів тощо; допущення окремих суттєвих помилок

3,5

D

Знання і розуміння основного матеріалу в обсязі, який дозволяє вірно виконати тільки частину завдання; непослідовне і без пояснень викладення матеріалу завдання; задовільне оформлення письмової відповіді з відсутністю частки креслень, ескізів тощо; допущення окремих суттєвих помилок

3

E

знання і розуміння основного матеріалу в обсязі, яке дозволяє вірно виконати меншу частину завдання; непослідовне, з суттєвими помилками, викладення матеріалу завдання; неохайне оформлення письмової відповіді з відсутністю креслень, ескізів тощо; невміння робити узагальнення та висновки

2

FX

відсутність знання і розуміння основного матеріалу; невміле користування довідковою літературою

1

F

^ 5 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ПО ДИСЦИПЛІНАМ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

5.1 Аналогова схемотехніка.

1 Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 1. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. ? 2-ге вид., допов. і переробл. ? К.: Вища шк., 2004. ? 366 с.

2. Малахов В.П. Схемотехника аналоговых устройств. – Изд-во: Астропринт, 2000. – 212 с.

3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. пособие для приборо-строит. спец. вузов.. ? М.: Радио и связь, 1991. – 622 с.

^ 5.2 Цифрова схемотехніка.

1. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. ? 2-ге вид., допов. і переробл. ? К.: Вища шк., 2004. ? 423 с.

2. Борисенко О.А. Дискретна математика: Підручник. ? Суми: Універси-тетська книга, 2008. ? 255 с.

3. Рональд Дж. Точчи, Нил С. Уидмер. Цифровые системы. Теория и практика, 8-е издание: Пер. с англ. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2004. – 1024 с.

^ 5.3 Мікропроцесорна техніка.

1. Палагута К.А. Микропроцессоры INTEL 8080, 8085 и их программи-рование. – М.: МГИУ, 2007. – 104 с.

2. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 3. Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. ? 2-ге вид., допов. і переробл. ? К.: Вища шк., 2004. ? 399 с.

3. Артюхов В.Г. и др. Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. – К.: Тэхника, 1988. – 263 с.

^ 5.4 Мікропроцесорні системи.

1. Бродин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2002. – 400 с.

2. Иванов Ю.И., Югай В.Л.. Микропроцессорные устройства систем управления: Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 133 с.

3. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 3. Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. ? 2-ге вид., допов. і переробл. ? К.: Вища шк., 2004. ? 399 с.

^ 5.5 Енергетична електроніка.

1. Руденко В.С. та ін. Промислова електроніка: Підручник/ В.С. Руденко, В.Я. Ромашко, В.В. Трифонюк. ? К.: Либідь, 1993. – 432 с.

2. Бойко В.І та ін. Основи схемотехніки електронних систем: Підручник.- К.: Вища шк.., 2004. – 527 с.

3. Иванов-Цыганов А. И. Электропреобразовательные устройства РЭС: Учеб. для вузов по спец. "Радиотехника". ? М.: Высш. шк., 1991. – 321 с.

^ 5.6 Автономні перетворювачі.

1. Перетворювальна техніка. Підручник. Част. 2 / Ю.П. Гончаренков, О.В. Будьонний, В.Г. Морозов, В.Я. Ромашко, В.С. Руденко. За ред. В.С. Руденко. – Харків: Фоліо, 2000. – 360 с.

2. Руденко В.С. та ін. Промислова електроніка: Підручник. ? К.: Либідь, 1993. – 432 с.

3. Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Преобразовательная техника. ? Киев. : Научная мысль, 1978. – 422 с.

5.7 Мікросхемотехніка.

1 Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 1. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. ? 2-ге вид., допов. і переробл. ? К.: Вища шк., 2004. ? 366 с.

2. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. ? 2-ге вид., допов. і переробл. ? К.: Вища шк., 2004. ? 423 с.

3. Кривуля Г. Ф., Рябенький В. М., Буряк В.С. Схемотехніка: навч. посібник. ? X.: "Компанія СМІТ", 2007. ? 250 с.

^ 5.8 Основи теорії кодування.

1. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирование. ? К.: Выща шк., 1986. – 238 с.

2. Цымбал В.П. Теория информации и кодирование: Учебник. ? К.: Выща шк., 1992. – 263 с.

3. Жураковський Ю.П., Полторак В.П, Теорія інформації та кодування: Підручник. ? К.: Вища шк, 2001. ? 255 с.

Голова атестаційної комісії С.І. Проценко

Заступник голови атестаційної комісії І.А. Кулик

Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол № ______ від
"___"___________ 2012 р.

Відповідальний секретар

приймальної комісії М. М. Колесник

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи