Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) icon

Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької)
Скачати 91.67 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької)
Дата01.07.2012
Розмір91.67 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету


_____________ А. В. Васильєв

«______» ____________ 20 р.


Програма вступних випробувань з іноземної мови

(англійської, німецької, французької)

при прийомі на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Суми-2011

1.Загальні положення


Завдання вступних іспитів базуються на загальноєвропейських вимогах та критеріях, встановлених для рівня володіння мовою В-2 (незалежний користувач), який вважається мінімально прийнятним для ступеня бакалавра.


Особи, які вступають до магістратури, повинні:

 1. – розуміти тексти як загального характеру, так і ті, що пов’язані з спеціальністю, а також матеріали з газет, спеціалізованих журналів та Інтернет – джерел,

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання,

 • розуміти автентичну академічну та професійну лексику,

 1. – володіти мовними поняттями і термінами іноземної мови ,

 • розпізнавати мовні явища і закономірності,

 • розуміти значення і особливості функціонування мовних одиниць,

 • застосовувати знання з лексики, фразеології, словотвору, морфології, синтаксису,

 • використовувати різноманітні граматичні конструкції,

3) – оформлювати письмове мовлення відповідно до орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм відповідної іноземної мови.

Вступний іспит проводиться у формі тесту.

Для виконання тесту пропонуються завдання з читання, лексики та граматики, що передбачають змогу оцінити можливість реалізації поставленої мети у плані використання іноземної мови у професійній діяльності. Загальна кількість одиниць, що перевіряються – 100, тести укладені методом “ множинного вибору».

Тривалість тесту - 2 години.


^ 2. Анотації та ключові питання, що виносяться на тест.


Англійська мова


Програму для вступних іспитів з англійської мови розроблено з урахуванням чинної програми для вищих навчальних закладів України « Програма з англійської мови для професійного спілкування», МОН; Київ-2005.

Завдання тесту складається з розділів :

1 читання текстів науковопопулярної та загальнонаукової тематики, виконання завдань на перевірку розуміння інформації, яка міститься в текстах;

2. виконання граматичних вправ:

а) речення: порядок слів у розповідному реченні; форми утворення ствердження; заперечення; питання; питальні слова; короткі відповіді; наказовий спосіб (Indicative Mood), умовний спосіб(Imperative Mood), (Subjunctive Mood) - висловлення припущення у теперішньому, майбутньому та минулому (три типи умовних речень);

б) дієслово: часові форми (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous), випадки вживання, прислівники та прислівникові сполучення часу (вживання з основними часовими формами англійського дієслова); узгодження часів у непрямій мові; пасивний стан (Passive Voice); модальні дієслова can, could, may, might, must,should, shall, need, have to, be able to) ; випадки вживання та основні значення;

в) іменник: утворення множини; присвійний відмінок; обчислювані та

необчислювані іменники;

г) займенники: особові, присвійні, зворотні, неозначені,вказівні займенники;

д) прикметник: ступені порівняння прикметників; вживання порівняльних конструкцій;

е) прислівник: прислівники місця, способу дії, часу, міри та ступеня; ступені порівняння прислівників;

ж) прийменник: прийменники часу, місця, напряму, вживання прийменників з дієсловами, прикметниками та іменниками;

з) сполучники та сполучникові слова;

і) словотворення: найбільш поширені суфікси та префікси іменників, прикметників та дієслів;

3) виконання лексичних вправ:

а) розуміння загально-наукової та загально-технічної лексики, лексики повсякденного спілкування;

б) лексичні одиниці, які мають особливості вживання у різних граматичних конструкціях та відтінки їх значення (some- any;many-much;few-a few; enough; rather; also-either таке інше ); фразеологічні одиниці, фразеологічні дієслова; правильні та неправильні дієслова.


^ Німецька мова


Програму для вступних іспитів німецької мови розроблено з урахуванням чинної програми для вищих навчальних закладів України « Програма з німецької мови для професійного спілкування», МОН; Київ-2005.

Завдання тесту складається з розділів :

1 читання текстів науковопопулярної та загальнонаукової тематики, виконання завдань на перевірку розуміння інформації, яка міститься в текстах;

2. виконання граматичних вправ:

а) речення: порядок слів у розповідному реченні; форми утворення ствердження; заперечення; питання; питальні слова; короткі відповіді; наказовий спосіб (Imperiativ), умовний спосіб (Konynnktiv);

б) дієслово: часові форми (Prasens, Perfect, Imperfekt, Plusaufperfekt), випадки вживання, прислівники; узгодження часів у непрямій мові; пасивний стан (Passiv); модальні дієслова konnen, mussen, mogen, sollen, durfen, wollen); випадки вживання та основні значення;

в) іменник: утворення множини; відмінювання, присвійний відмінок; обчислювані та

необчислювані іменники;

г) займенники: особові, присвійні, зворотні, неозначені,вказівні займенники;

д) прикметник: відмінювання, ступені порівняння прикметників; вживання порівняльних конструкцій;

е) прислівник: прислівники місця, способу дії, часу, міри та ступеня; ступені порівняння прислівників;

ж) прийменник: прийменники часу, місця, напряму, вживання прийменників з дієсловами, прикметниками та іменниками;

з) сполучники та сполучникові слова;

і) словотворення: найбільш поширені суфікси та префікси іменників, прикметників та дієслів;

3) виконання лексичних вправ:

а) розуміння загально-наукової та загально-технічної лексики, лексики повсякденного спілкування;


^ Французька мова


Програму для вступних іспитів з французької мови розроблено з урахуванням чинної програми для вищих навчальних закладів України з французької мови для професійного спілкування.

Завдання тесту складається з розділів:

1. читання текстів науковопопулярної та загальнонаукової тематики, виконання завдань на перевірку розуміння інформації, яка міститься в текстах;

2. виконання граматичних вправ:

а) речення: порядок слів у розповідному реченні; форми утворення ствердження, заперечення, питання; питальні слова, короткі відповіді; наказовий спосіб (Indicatif), умовний спосіб (Imperatif), (Subjonctive)-висловлення припущення у теперішньому, майбутньому та минулому (три типи умовних речень);

б) дієслово: часові форми (Prйsent, Imparfait, Futur Simple, Passй Composй, Plus- que Parfait, Passй Simple), випадки вживання , прислівники та прислівникові сполучення часу( вживання з основними часовими формами французького дієслова); узгодження часів у непрямій мові; пасивний стан (Forme Passive);

в) іменник: утворення множини;

г) займенники: особові, присвійні, зворотні, неозначені,вказівні займенники;

д) прикметник: ступені порівняння прикметників; вживання порівняльних конструкцій;

е) прислівник: прислівники місця, способу дії, часу, міри та ступеня; ступені порівняння прислівників;

ж) прийменник: прийменники часу, місця, напряму, вживання прийменників з дієсловами, прикметниками та іменниками;

3. виконання лексичних вправ:

а) розуміння загально-наукової та загально-технічної лексики, лексики повсякденного спілкування;

б) лексичні одиниці, які мають особливості вживання у різних граматичних конструкціях та відтінки значення (trиs, beaucoup, plus); фразеологічні одиниці, фразеологічні дієслова; правильні та неправильні дієслова.


^ 3. Структура тесту


Екзамени спрямовані на визначення рівня таких лінгвістичних компетенцій як – лексична компетенція, граматична компетенція та семантична компетенція. Завдання тесту складаються з розділів:

 1. читання ;

 2. виконання граматичних вправ та лексичних завдань

У першій частині тесту - «читання» перевіряється рівень володіння навичками читання, вміння сприймати, розуміти інформацію та давати відповіді щодо інформації, яка міститься в тексті.

Студент повинен зрозуміти не тільки основну ідею тексту, а й більш детальну інформацію, з`ясувати чи містить її даний текст.

У другій частині тесту перевіряється рівень сформованості граматичних навичок: знання словоутворювальних та словозмінювальних елементів, займенників, прийменників, сполучників і сполучувальних слів, правильність вживання дієслівних часових форм, службових частин мови, володіння граматичними структурами, а також перевіряється знання лексики, правильність вживання лексичних одиниць.


^ 4. Структура оцінювання відповідей


Вступні випробування проводяться у формі іспиту - письмового виконання тестових завдань. Тестові завдання побудовані за принципом «множинного вибору» та містять 100 запитань, кожне з яких оцінюється в 1 бал, таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт складає 100 балів. Набрані абітурієнтом бали переводяться в шестибальну шкалу оцінювання 5,0 (відмінно); 4,5 (дуже добре); 4,0 (добре); 3,5 (задовільно); 3,0 (достатньо); 2,0 (незадовільно).

Перевод здійснюється таким чином:

5,0 (відмінно) - 100-90 балів

4,5 (дуже добре) - 80-89 балів

4,0 (добре) - 65-79 балів

3,5 (задовільно) - 55-64 балів

3,0 (достатньо) - 35-54 балів

2,0 (незадовільно) - 0-34 балів

При перевірці тестів враховується також кількість виправлень: для оцінки 5,0 та 4,5 допускається не більше трьох виправлень; для всіх інших - не більше п'яти виправлень. За велику кількість виправлень може бути знято від 1 до 3 балів (1 бал за додаткові 2 виправлення;2 бали за додаткові 5 виправлень; 3 бали за додаткові 7 виправлень). Якщо не було відмічено ні однин варіант відповіді, то завдання вважається не виконаним, і абітурієнт отримує 0 балів.

Кожен викладач, що перевіряє й оцінює роботу абітурієнта, несе повну відповідальність за достовірність оцінки.

Роботі з оцінками 90-100 балів та 34 і нижче затверджує голова предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови.


^ 5. Список літератури


Англійська мова


1. Digby Beaumont , Colin Granger. The Heinemann English Grammar.-1992.-350p.

2. Литвиненко Г.І., Алексахіна Т.О. English for students of Technology and Economics.- Суми:Університетська книга,2005.-127с.

3. Литвиненко Г.І. Вправи з граматики англійської мови.-Суми: Вид-во СумДУ,2007.-54с.

4. Литвиненко Г.І. Тести для контролю рівня сформованості лексичних та граматичних навичок з англійської мови. Суми: Вид-во СумДУ,2001.-53с.

5. Литвиненко Г.І., Нефедченко О.І. 2573 Збірник вправ з англійської мови для студентів усіх спеціальностей .-Суми: Вид-во СумДУ,2009.-27с.

6. Литвиненко Г.І., Нефедченко О.І. 2756 Збірник вправ з англійської мови для студентів усіх спеціальностей .-Суми: Вид-во СумДУ,2009.-27с.

7 Литвиненко Г.І., Нефедченко О.І. Збірник вправ з граматики англійської мови для студентів І курсу усіх спеціальностей (повторювальний курс) .-Суми: Вид-во СумДУ,2008.-41с.


Німецька мова  1. Н. П. Щербань, В. І. Кушнерик, Практичний курс німецької мови, Чернівці, Книги 21, 2004 - 198 с.

  2. Adelheid Hoffgen Deutsch lernen fьr den Beruf; Verlag fьr Deutsch

  3. А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников – Новые 500 упражнений по грамматике немецкого языка, Москва, Лист - Нью, 2002 - 349 с.

  4. Christian Fandrych.Sage und schreibe. Ernst Klett Sprachen. Stuttgart 2004.

  5. Ulrike Tallowitz.Klipp und Klapp. Ernst Klett Sprachen. Stuttgart 2004-307c.

  6. Газета «Deutsch». Goethe-Institut

  7. Газета «Markt». Goethe-Institut

  8. Н. П. Щербань. Німецька мова.- Чернівці, 2003.-498с


Французька мова


1. Попова И.Н. Французский язык: учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков. – Х, 2006.- 576с.

2. Може Г. Ускоренный курс французского языка. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.- 352с.

3. Assimil. Французский без труда сегодня / А. Булжер, Ж.-Л. Шерель.- М., 2006. – 622с.

4. Ніколаєва С. Ю. та ін. Тестові завдання з французької мови : Навч. посібник для учнів ст. класів, абітурієнтів, студентів.- К.: Освіта, 1998.- 142с.

5. Odile Thiйvenaz Grammaire du Franзais. CLE International, Paris, 1997.


Голова предметної комісії Г. І. Литвиненко


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол № ___від ________2011р.


Відповідальний секретар

приймальної комісії М. М. Колесник

Схожі:

Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconПрограма вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної....
Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconПрограма вступних випробувань з іноземної мови (англійської) вступ
Програма співбесіди розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (Наказ Міністерства освіти...
Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconПрограма вступних випробувань з англійської мови з напряму підготовки 020303 Філологія спеціальності 02030304 «Переклад»
...
Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconПояснювальна записка до складання вступних випробувань з французької мови для допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану з практичних та теоретичних курсів
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з французької мови. / Укл.:...
Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconЗатверджую” ректор національного університету
Програму укладено на основі чинних програм з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для загальноосвітніх...
Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconПрограма співбесіди з англійської мови
...
Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconПереможці Інтернет-олімпіади з математики, румунської мови та літератури, хімії, англійської мови, німецької мови, французької мови

Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconГрафік проведення вступних випробувань з іноземної (англійської) мови Інституту аеронавігації окр «Магістр»

Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconЗатверджую” ректор національного університету
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1)...
Програма вступних випробувань з іноземної мови (англійської, німецької, французької) iconМатеріали для вступного екзамену в магістратуру з англійської / німецької / французької мови

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи