Г. В. Стадник Наскрізна програма icon

Г. В. Стадник Наскрізна програма




Скачати 348.41 Kb.
НазваГ. В. Стадник Наскрізна програма
Дата01.07.2012
Розмір348.41 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


До друку

перший проректор Г. В. Стадник


Наскрізна програма

виробничої практики студентів

напряму підготовки 0502 - «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітнього рівня бакалавр

спеціальності 6.0502 - «Менеджмент організацій»


Харків – ХНАМГ – 2007




Наскрізна програма виробничої практики студентів напряму підготовки 0502 «МЕНЕДЖМЕНТ» освітнього рівня бакалавр спеціальності 6.0502 «Менеджмент організацій». Укл. О.А. Карлова. – Харків: ХНАМГ, 2007 - 34 с.


Укладач: О.А. Карлова


Рецензент: проф. Кайлюк Є.М.


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу у міському господарстві, протокол №1 від 28 серпня 2007 року.





ВСТУП




Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту організацій. В умовах, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, потрібна швидка адаптація молодих фахівців до виробничих ситуацій. У своїй діяльності вони вирішують широке коло завдань, пов'язаних з дослідженням маркетингового середовища бізнесу, підвищенням ефективності роботи підприємства, пошуком шляхів виходу підприємств з кризового стану, обґрунтуванням управлінських рішень, якими послугуються. Для успішного вирішення завдань, що стоять перед комунальними службами, необхідне розуміння студентами ролі підприємства в умовах ринкової конкуренції і стійкого розвитку міст.

Наявність теоретичних знань і практичних навиків у галузі міського житлово-комунального господарства значною мірою зумовлює ефективність управлінських рішень. Обов'язковим елементом навчального процесу, що сприяє формуванню фахівця високого рівня, є виробнича практика.

Метою практики є поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом під час засвоєння навчальних дисциплін, конкретизація відомостей і набуття практичних навичок на основі вивчення досвіду роботи підприємств і організацій міського господарства.

Виробнича практика створює умови для отримання студентом навиків роботи за фахом, формування досвіду ухвалення самостійних управлінських рішень на конкретних ділянках роботи в реальних виробничих умовах.


 1. ^

  Загальні положення




Положення щодо організації практики розроблене вказівки до рішення методичної Ради (протокол № 1 від 5.09.2007) згідно з типовим Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і України від 8 квітня 1993 р. № 93.

У Положенні розглядаються конкретні питання організації, проведення та підведення підсумків практики студентів.

Послідовність та види практики:

 1. виробнича як економічна (далі "виробнича");

Виробнича практика - головна складова безперервної професійно-практи-чної підготовки бакалаврів. Основна мета виробничої практики - набуття студе-нтами практичних навичок роботи на виробництві за обраною спеціальністю.

На базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь i навичок для прийняття самостійних рішень та практичних навичок, які здобули студенти під час конкретної роботи в реальних умовах виробничої практики, проводиться переддипломна (економічна і науково-дослідна) практика. Метою цієї практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами органі-зації праці фахівця в галузі обраної професії, самостійне виконання конк-ретних завдань. Під час цієї практики студенти поглиблюють та закріплюють теоретичні знання з ycix дисциплін навчального плану, збирають фактичний матеріал для виконання дипломної роботи.

Конкретна мета i завдання кожного виду практики визначаютъся її призначенням, спеціальністю або спеціалізацією, кваліфікаційним рівнем практичних занять та вмінь. Для успішного виконання завдань під час практики необхідне відповідне організаційно-методичне забезпечення, що передбачає комплекс навчально-методичної документації з кожної спеціальності; наскрізну програму практики, робочі програми й методичні вказівки з усіх видів практики.

Ці документи відображають усі питання, пов'язані з організацією, проведенням, контролем i підведенням підсумків практики.

Особливу увагу треба звернути на підбір баз практики для забезпечення виконання вимог її програми.

До організації i проведення практики мають відношення викладачі й i підрозділи академії.

Для організаційного i якісного проведення виробничої практики студента вказаним вище Положенням встановлюються функції підрозділів i обов'язки ociб навчального закладу.

^ 1.1 Діюча система виробничої підготовки фахівців

Важливу роль у підготовці спеціалістів відіграє забезпечення системного підходу до процесу формування теоретичних основ і придбання практичних навиків майбутньої виробничої діяльності. Саме системний підхід дозволяє послідовно закріплювати теоретичні знання про підприємства міського господарства, поетапно переходити від теоретичного ознайомлення з їх діяльністю як елемента господарської системи до вивчення технологічних особливостей, порядку планування показників, причин і тенденцій їх зміни. З метою реалізації системного підходу студенти крім аудиторних занять проходять:

на 1 курсі - ознайомчу практику;

на 2 курсі - комп'ютерну практику (забезпечується кафедрою ПМ і ОТ);

на 3 курсі - технологічну практику;

на 4 курсі – комплексну практику з фаху.

Терміни проведення практик встановлюються у кожному навчальному році. Тривалість практик визначається навчальними планами і складає відповідно:

ознайомча - 3 тижні;

комп’ютерна - 3 тижні;

технологічна практика – 3 тижні;

комплексна з фаху – 3 тижні.

Керівництво практиками здійснюють від Академії викладачі кафедри менеджменту і маркетингу у міському господарстві (відповідно до наказу по академії), від підприємства (бази практики) - провідні його фахівці (відповідно до наказу, виданому на підприємстві).

Студентів направляють на бази практики на підставі документального підтвердження готовності підприємства забезпечити керівництво практикою, надати необхідні для написання звіту дані бухгалтерської і статистичної звітності та забезпечити дотримання вимог охорони праці.

У процесі проходження практики за її ходом здійснюється контроль. Метою контролю над проведенням виробничої практики є виявлення і усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам з виконання програми практики з метою підвищення ефективності проходження практики.

Контроль з боку академії здійснюють керівник практики, завідуючий профілюючою кафедрою, представники ректорату і інспекторської групи. Перевіряючий вживає оперативних заходів по усуненню виявлених недоліків. Про серйозні недоліки він негайно докладає керівництву академії і підприємства - бази практики.

Табельний облік відвідування студентів веде керівник практики від підприємства. Перевірка виконання програми практики проводиться у формі поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється керівниками практики від вузу і підприємства стосовно кожного студента на підставі щоденника виробничої практики та зібраних матеріалів відповідно до програми практики.

З метою підвищення дієвості поточного контролю і ритмічності роботи практиканти повинні регулярно заповнювати щоденник практики. У щоденнику повинна відображатися проведена робота. Щоденник повинен підписуватися керівником практики від вузу і підприємства.

Студенти, що проходять практику в м. Харкові зобов'язані щонеділі надавати керівнику практики звіт про виконану роботу.

Решта студентів контролюється за індивідуальною схемою.

^ 1.2. Вимоги до баз практики

Виробничі практики проводяться на підприємствах міського господарства, що представляють основні підгалузі житлово-комунального господарства. Вибір баз здійснює кафедра менеджменту і маркетингу з урахуванням задач виробничих практик і можливості їхньої реалізації.

Як бази практик рекомендується вибирати підприємства, що мають договори з академією стосовно підготовки для них фахівців. Заявку на оформлення договору з підприємством з базою практики випускаюча кафедра направляє в учбовий відділ. Учбовий відділ оформляює усю необхідну документацію стосовно укладання договору з підприємством. Підприємства - бази виробничих практик повинні задовольняти наступним вимогам:

- мати високий рівень техніки і технологій, організації і культури праці;

- забезпечувати можливість послідовного проведення більшості видів практики при дотриманні умов спадкоємності їхніх робочих програм;

- мати достатню інформаційно-статистичну базу для певного виду практики.

^ 1.2. Обов'язки завідувача профілюючої кафедри

 1. Здійснюють організаційно-методичне керівництво всією роботою
  кафедри з проведення виробничої практики студентів.

 2. Пропонують i затверджують рішенням кафедри відповідального
  викладача за організацію виробничих практик на кафедрі.

 3. Призначають керівниками практики від кафедри досвідчених викладачів, які добре обізнанні на питаннях виробництва.

 4. Організують i безпосередньо беруть участь у розробці навчально -
  методичної документації з практики.

 5. Доручають провідним викладачам кафедри розробку робочих програм практики i методичних вказівок щодо їхнього проведенню.

 6. Організують узгодження робочих програм практики з основними
  базами практики.

 1. Здійснюють контроль щодо організації баз практики та їхньої відповідності вимогам програми.

 2. Підписують заявки кафедр для укладання договорів з підприємствами на проведення практик студента.

 3. Організують розробку системи контролю i управління якістю
  практики на кафедрах, графіки контролю практики, тести знань та умінь,
  практичних навичок студента та інш.

10.Здійснюють постійний контроль щодо організації i проведення виробничої практики та її керівництва викладачами кафедр i представниками виробництва.

11. Забезпечують проведення методичної роботи з керівниками практики від підприємства; роз'яснення мети i завдань практики, методів i форм її проведення, звітності з практики.

12.Контролюють організацію та підведення підсумків практики, своєчасність оформлення відомостей стосовно практики та звітів кафедри з проведення практики.

13. Систематично i своєчасно на засіданнях кафедри розглядають питання організації та проведення практики студентів.

14. Аналізують підсумкові матеріали виробничої практики з метою подальшого її вдосконалення i передають пропозиції на розгляд Науково-методичної Ради.


^ 1.3. Обов'язки профілюючої кафедри

Профілююча кафедра менеджменту і маркетингу у міському господарстві є основним підрозділом, який організує i проводить виробничу практику. Вона здійснює:

 • організаційно-методичне забезпечення практики;

 • безпосередню організацію практики на виробництві;

 • науково-методичне керівництво практикою;

 • контроль організації i якості проведення практики;

 • підготовку i проведення підсумків практики;

- аналіз результату практики по кафедрі i розробку шляхів її удосконалення. Посадові особи кафедри в організації та проведенні практики:

 • завідувач кафедри;

 • відповідальний викладач на кафедрі з організації практик;

 • керівники практики студенів від кафедри.

^ 1.4. Обов'язки керівника практики від академії

Керівник практики від академії:

- забезпечує проведення усіх організаційних заходів перед відправкою студентів на практику;

- доводить до відома студентів перелік питань, що повинні бути відображені у звіті з практики з урахуванням специфіки підприємства;

- проводить у процесі практики консультативну роботу зі студентами і виконує поетапний контроль ходу виконання програми практики;

- проводить вибірковий контроль дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

- здійснює захист звітів у встановлені терміни;

- інформує кафедру про підсумки практики.

^ 1.5 Обов'язки підприємства - бази практики

Підприємства, що є базами практики:

- надають відповідно до програми студентам місця практики, забезпечуючи найбільшу ефективність її проходження;

- створюють необхідні умови для отримання студентом у період проходження практики знань за фахом з урахуванням спеціалізації;

- дотримуються узгоджених з академією календарних графіків проходження практики;

- забезпечують дотримання вимог з охорони праці (включаючи при необхідності інструктаж з ТБ);

- надають студентам-практикам можливість користуватися наявною літературою, техніко-економічною та іншою документацією та звітністю;

- забезпечують і контролюють дотримання студентам-практикантам правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на певному підприємстві, у тому числі часу початку і закінчення робіт.

Загальне керівництво практикою студентів покладається наказом на одного з керівників або висококваліфікованих фахівців підприємства.

Безпосереднє керівництво виробничою практикою у службі, відділі і т.д. покладається наказом керівника підприємства на фахівців або керівний склад структурних підрозділів.

Керівник практики студентів у службі (відділі), що здійснює безпосереднє керівництво практикою:

- організовує проходження виробничої практики закріплених за ним студентів (не більше 4 - 5 студентів-практиків) у тісному контакті з керівництвом академії;

- знайомить студентів з організацією робіт на конкретному робочому місці, організацією виробництва, праці та управління у службі (відділі) основними техніко-економічними показниками і задачами підвищення ефективності роботи підприємства і його структурних підрозділів;

- здійснює постійний контроль над виробничою роботою студентів, допомагає їм правильно виконувати всі завдання на робочому місці, консультує з виробничих питань;

- контролює ведення щоденників, підготовку звітів студентів-практикантів і складає на кожного студента виробничу характеристику - відгук керівника практики від підприємства.

Відгук керівника практики від підприємства додається до звіту з практики або заноситься у відповідний розділ щоденника виробничої практики. У відгуку повинні бути:

 • характеристика студента як фахівця, що володіє знаннями уміннями і навичками для вирішення практичних задач у професійній діяльності на рівні підприємства (об'єднання) і його підрозділів;

 • вказані недоліки і пропуски у підготовці фахівця, здатність його до творчого мислення в організаторській і управлінській діяльності, ініціативності та дисциплінованості.

У відгуку потрібно також перерахувати недоліки в проходженні практики і дати оцінку виконаних студентом робіт ("відмінно" "добре", "задовільно", "незадовільно").

^ 1.6. Обов'язки студентів під час проходження практики

Не менш, ніж за 10-15 днів до початку виробничої практики, студенти повинні чітко знати:

 • на якому господарчому суб'єкті вони проходять практику;

 • строки практики;

- прізвище, ім'я, по-батькові керівника практики від кафедри, його координати;

- місце i час зycтрічi з керівником у перший день практики.
Мати:

- календарний графік проходження практики;

- індивідуальні завдання i знати особливості їхнього виконання.

Студенти повинні своєчасно прибути на базу практики.

Після прибуття на базу практики студенти повинні отримати перепустки i пройти інструктаж з техніки безпеки (вступний i на робочому місці) з оформленням необхідної документації.

В процесі проходження вcіx видів практик студент зобов'язаний:

1.Цілком виконувати завдання, передбачені програмою практики i вказівками її керівника.

 1. Вивчати i дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки i
  виробничої санітарії.

 2. Підкорятися діючим на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку i режиму робочого дня ( вихід на роботу, перерва на обід, тривалість робочого дня).

 3. Систематично вести щоденник, у якому повинний відображатися поєтапний хід виконання практики.

 4. Вивчати відповідну спеціальну літературу, законодавчі та нормативні
  документи в галузі фінансово-економічної діяльності.

 5. Знайомитися зі стандартами упорядкування фінансово-бухгалтерської документації її змістом i принципами роботи з нею.

Наприкінці практики студенти:

закінчують роботу над індивідуальними завданнями та над звітом з практики.


^ 1.7. Організація практики

Для організації практики необхідно вирішити наступні питання:

а) інформування студентів про задачі майбутньої практики, її термінів і вимог до баз практики (кафедра менеджменту і маркетингу);

б) оформлення студентами документів, підтверджуючих згоду підприємства на здійснення керівництва практикою (договір або лист) у терміни, встановлені кафедрою;

в) формулювання проекту наказу по академії про напрям студентів на практику (кафедра);

г) проведення наради із студентами перед початком практики і видача направлень на практику (кафедра);

д) прибуття студентів на базу практики у встановлені направленням терміни і, за необхідністю, оформлення пропуску і проходження інструктажу з техніки безпеки;

е) видання наказу по підприємству про призначення керівника і терміни практики;

ж) виконання задач практики, написання звіту, його оформлення відповідно до вимог і в терміни, вказані у направленні на практику;

з) захист звіту (дата визначається керівником від кафедри менеджменту і маркетингу у міському господарстві).

Після закінчення практики студент здає залік (захищає звіт) з оцінкою, що диференціюється, в комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До складу комісії входять керівники практик від академії і від підприємства. За відсутності керівника від виробництва враховується його оцінка знань студента відповідно до відгуку керівника.

^ На залік студент надає:

- звіт з практики, завірений печаткою;

- щоденник виробничої практики, підписаний керівниками практики від підприємства і керівником від академії;

- коротку письмову характеристику надану керівником практики від підприємства;

- робочі матеріали (форми, схеми, креслення, графіки і т. д.).

Під час підведення підсумків роботи студента протягом практики береться до уваги характеристика, дана керівником практики від підприємства.

Студент, що не виконав програму практики, отримавши негативний відгук стосовно роботи або незадовільну оцінку під час захисту звіту повторно направляєтться на практику або розглядається питання про його подальше перебування в академії відповідно до рішення керівництва ХНАГХ.

^ 1.8. Вимоги до оформлення звіту з практики

Повністю оформлений звіт одночасно з щоденником підписується керівником практики підприємства, ставиться печатка та надається на кафедру не пізніше 3 днів після закінчення практики.

До звіту додаються: первині документи, схеми, графіки, таблиці даних, щоденник практики. Обсяг до 40 сторінок комп'ютерного тексту.

Звіт з практики приймається комісією, що призначається завідувачем кафедрою, до складу якої входять керівник практики від кафедри, та оцінюється за чотирьохбальною системою.

Оформлення записки (звіту) пояснення проводиться студентом відповідно до "Методичних вказівок з оформлення письмових робіт, курсових і дипломних проектів", розроблених кафедрою менеджменту і маркетингу у міському господарстві.

Статистичний матеріал повинен відображати дані (план і факт) для звіту по технологічній і практиці з фаху за 2 роки. За відсутності планових показників по окремих видах діяльності допускається використовування тільки фактичних даних.

^ 2. Програми виробничих практик

2. 1. Програма ознайомлювальної практики

Під час ознайомлювальної практики студенти відвідують ведучі підприємства міського господарства (3-4 підприємства), де знайомляться з їхньою історією та трудовими традиціями, роллю підприємств у системі галузей міського господарства, характеристикою продукції, що випускається (послуг, що надаються). Дається описання організаційної структури підприємства, розкривається технологічний процес виготовлення продукції (послуги) організація виробництва і праці в структурних підрозділах підприємства.

Основні відомості та поняття про виробництво надають безпосередньо на підприємстві в процесі виробничих екскурсій і бесід з фахівцями підприємства.

Під час ознайомлювальної практики в рамках курсу "Введення у спеціальність" передбачається виконання студентами індивідуального письмового завдання. Мета виконання домашніх завдань - активізація сприйняття студентами учбового матеріалу закріплення матеріалу лекцій, екскурсій і їхнє осмислення. Розширення знань відбувається також у процесі знайомства зі спеціальною літературою. За результатами проведеної роботи виставляється залік.

^ 2.2. Програма технологічної практики

Мета практики. Технологічна виробнича практика є завершальним етапом вивчення технічних дисциплін за фахом 6.050200 "Менеджмент організації".

Мета технологічної практики полягає у закріпленні в умовах виробництва теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення дисциплін: "Інженерна графіка", "Концепція сучасного природокористування", "Будівельні матеріали", "Будівельні конструкції", "Організація виробництва на підприємствах міського господарства" і т.д.

^ Задачі практики.

Основними задачами практики є:

 • отримання чіткого уявлення стосовно призначення та місця певного підприємства у складі загального комплексу міського господарства;

 • вивчення організації роботи підприємства, його служб, цехів, ділянок;

 • вивчення умов та методів роботи кваліфікованих робочих провідних професій;

 • чітке розуміння послідовності технологічних процесів виробництва; знайомство з устаткуванням і спорудами, організацією їхнього ремонту, автоматизацією і контролем якості продукції і обслуговування споживачів

 • вивчення порядку організації і забезпечення робочих місць, охорони праці і протипожежної безпеки;

 • придбання навиків роботи у виробничому колективі;

 • вивчення динаміки основних техніко-економічних показників.

Бажано, щоб практика здійснювалася на принципах поєднання навчання з роботою на робочих місцях, що вимагають відповідної професійної підготовки (на посадах техніків, інженерів та інших фахівців). Місця проходження практики: відділ, служба, цех підприємства побутового і житлово-комунального господарства.

Робочі місця - технік-технолог, помічник технолога, технік нормувальник. Робочий день практиканта встановлюється відповідно до режиму роботи виробничого підрозділу і посади. У випадку, якщо студент-практикант не зараховується в штат співробітників, він виконує обов'язки дублера на тих же посадах і проходить практику відповідно до режиму роботи підприємства.

Зміст звіту. У звіті з технологічної практики відображаються наступні питання.


а) Характеристика підприємства в цілому.

Історія підприємства і перспективи його розвитку. Основні види продукції (послуг) і їхня техніко-економічна характеристика.

Послідовність виробничих процесів на підприємстві. Відділи, цехи, служби підприємства, їхні задачі, структура приклади основних робіт, виконуваних в попередньому практику року. Ознайомлення з основними напрямами організаційно-технічних заходів підприємства і всіма заходами, що стосуються об'єкта практики. Заходи з охорони навколишнього середовища, реалізовані у попередньому практику року.

б) Вивчення структури, техніки і технології виробничого підрозділу служби (цехи) - об'єкту практики. Загальна характеристика структурного підрозділу підприємства ­служби (цехи). Структура цеху і його управління. Призначення основних структурних підрозділів цеху. Їхні функції.

У процесі вивчення окремих питань студенти ведуть записи, роблять зарисовки схем, аналізують техніко-економічні показники виробництва:

 • продуктивність праці;

 • витратні коефіцієнти використання матеріалів, палива, електроенергії, води і др.;

 • собівартість продукції (послуг), робіт і ін.

Детальне вивчення на робочому місці технологічного режиму, устаткування, споруд, апаратури і пристосувань, а також контроль виробництва повинні проводитися під час ознайомлення з технічними паспортами на устаткування споруди і кресленнями апаратури, приладів і пристосувань. Особливу увагу студенти повинні приділяти наступним питанням:

- система управління господарством певної галузі, функції структурних підрозділів;

- технологічна схема виробництва і реалізації продукції (послуг);

- основні технологічні процеси і їхній регламент;

- виробниче устаткування і споруди. Їхні пристрої, режим роботи та продуктивність, техніко-економічна характеристика;

- застосування засобів автоматики. Використоання диспетчеризації, АСУ і комп'ютерних технологій;

- проектування виробництва, надання послуг споживачам;

 • особливості охорони праці, техніки безпеки, протипожежних заходів;



в) Характеристика рівня організації робочого місця та праці.

У основу характеристики беруть дані атестації робочих місць стосовно технологічного та організаційного рівней, умов праці і техніки безпеки. Вивченню підлягають: відповідність робочих місць нормам, обладнання, що використовується, якість діючих норм праці, змінність роботи устаткування, зайнятість робітника виробничою працею, рівень використання устаткування (за часом і продуктивності). Кваліфікаційна характеристика робочої сили. Характеристика важкості праці та її монотонності. Характеристика засобів захисту.

З урахуванням вищезгаданих усіх характеристик, розраховують комплексні показники рівня прогресивності та якості. Початкові дані для якісного і кількісного аналізу рівня техніки, технології, організації нормування і охорони праці заносять у таблиці. Визначають величину комплексного кількісного показника та його рівень. Для рівня цього показника нижче середнього значення студенти пропонують заходи щодо його підвищення.


г) Індивідуальне завдання Як індивідуальні завдання студенти розробляють технологічний процес середньої складності; вносять пропозиції щодо основних напрямів підвищення рівня техніки і технології, організації виробництва та праці, пишуть реферати, що описують один з найпрогресивніших методів підвищення ефективності робіт, використаних на практиці на підприємстві.

У звіті з практики повинне чітко простежуватися критичне ставлення (з позиції можливого поліпшення) до питань, що вивчаються на виробництві. Це технологічні процеси, устаткування, обладнання і організація роботи всіх цехів (служб) робота допоміжних служб і цехів певного підприємства і т.д. Кожний пункт програми повинен ретельно опрацьовуватися і висвітлюватися в звіті.

^ 2.3. Програма комплексної практики з фаху

Склад звіту і його зміст:

Вступ. Обсяг 2-3 стор. Розкриває роль, що відіграє підприємство певної галузі у системі міського господарства, важливість забезпечення комплексного розвитку міста і планування діяльності конкретного об'єкту.

Характеристика підприємства (10-15 стор.) У ході написання цього розділу:

- наводять організаційну структуру підприємства;

- розкривають задачі, що ставлять перед основними підрозділами і відділами;

- наводять приклади механізму забезпечення злагодженої роботи підрозділів;

- висвітлює порядок взаємостосунків на рівнях:

а) підприємство - вища організація;

б) підприємство - структурний підрозділ.

(доведення показників діяльності, взаєморозрахунки, виділення фондів, порядок надання дотацій і т.д.)

Виробнича програма (для усіх підприємств, окрім житлово-експлуатаційних). При написанні розділу:

- приводять показники виробничої програми підприємства в цілому і показники, що характеризують діяльність підрозділів, надають характеристику цих показників;

- висвітлюють порядок планування головних показників;

- посилаються на джерела отримання цифрового матеріалу (форми звітності, інструкції, накази і т.п.);

- на основі отриманих знань стосовно механізму планування роблять аналіз динаміки показників, у якому вказують причини відхилення фактичних показників від планових.

Під час проходження практики у житлово-експлуатаційних організаціях замість розділу "Виробнича програма" виконується розділ "Формування доходів". У розділі наводять:

- структуру доходів;

- порядок і практику планування окремих статей доходів;

- посилаються на джерела отримання інформації (форми звітності, інструкції, накази і т.п.);

- визначають динаміку питомих доходів і темпів їхньої зміни в цілому і за окремими статтями;

 • на основі отриманих знань стосовно механізму планування статей доходів роблять аналіз причин відхилень фактичних і планових показників.


Основні фонди. Розкриваючи зміст цього розділу:

- наводять структуру основних фондів;

- описують систему і порядок планування ремонтів;

- розраховують показники технічного стану;

- визначають коефіцієнти використання основних фондів організацій;

- розрахунки доповнюють посиланнями на джерела отримання цифрової інформації, оцінкою зміни показників і описом причин;

- описують організацію матеріально - технічного забезпечення на підприємстві, порядок планування потреби в ресурсах; (порядок збору інформації про потребу в ресурсах, визначення термінів і об'ємів поставок).

Для житлово-експлуатаційних організацій розділ доповнюють характеристикою житлових фондів (поверховість, матеріал стін, рівень впорядкування, рік споруди).


Показники по праці і її оплати. Вивчаючи ці показники:

- ознайомиться з нормативною базою і порядком планування показників праці і її оплати;

- навести структуру чисельності працівників;

- охарактеризувати рівень укомплектованості кадрами;

- навести приклади розрахунку планової чисельності (основних категорій працівників);

- визначити показники плинності кадрів;

- вказати для яких категорій працівників на певному підприємстві використовують ті або інші форми і системи оплати праці;

- описати механізм встановлення доплат і преміальних виплат, привести вживані на підприємстві види доплат і надбавок, розкрити суть діючої системи преміювання (викладення матеріалу супроводжують прикладами).

Собівартість (витрати). У цьому розділі необхідно:

 • вказати нормативні документи, якими керуються на підприємстві під час обчислення собівартості (включаючи галузеві інструкції, рекомендації і т.п.);

 • навести структуру витрат по усім економічним елементам, описати порядок планування (навести приклади найважливіших складових елементів);

 • навести структуру витрат з статтей калькуляції (типової або прийнятої на підприємстві);

 • визначити причини відхилення планових і фактичних витрат;

 • вивчити і описати механізм обліку чинника інфляції визначенні очікуваних витрат у плановому періоді.



Планування результатів діяльності. Зміст розділу:

- освітлюють порядок планування доходів від основної діяльності;

- описують як використовують на підприємстві резерви зростання доходів;

- наводять рівень покриття витрат власними доходами;

- розкривають економічний механізм надходження засобів від вищої організації або місцевого бюджету;

- показують динаміку і структуру балансового прибутку (збитків);

- як узагальнюючий показник ефективності роботи підприємства розглядають динаміку рентабельності (збитковості).

Актуальні проблеми підприємств галузі. У цьому розділі студенти посилаються на думки учених України і країн ближнього, а також далекого зарубіжжя про основні питання, рішення яких стримує розвиток підприємств і галузі в цілому, знижує ефективність їхньої діяльності. Крім того, описують заходи, що проводилися на виробництві останніми роками з метою:

- підвищення доходів;

- вдосконалення технологій;

- скорочення витрат;

 • вдосконалення організації робіт і т.д.

Форми звітності, нормативний матеріал, які використовували для обґрунтовування висновків і розрахунків виносять у додатки.

^ Уміння, що набувають студенти за період проходження комплексної практики з фаху


Після проходження практики, у залежності від її бази, студент повинен знати і вміти:

З використанням сучасник методик з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності організації;

Проводити системний аналіз макро- і мікро середовища міського господарства, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі на світовому;

Оцінювати, діагностувати та прогнозувати поведінку міських систем, брати участь у розробці програм та проектів;

Аналізувати бізнес-системи і брати участь у розробці проектів їхнього вдосконалення;

Аналізувати інституціональні системи і брати участь у розробці проектів їх розвитку;

Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження у міському господарстві з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їхніх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів;

Обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах змін попиту

Аналізувати та прогнозувати основні кон’юнктуро утворюючі фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів;

Розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію;

За матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію організації на ринку, обирати свій сегмент;

Досліджуючи і прогнозуючи вплив факторів сезонності, корегувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін;

Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції та послуг на різні періоди;

На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс;

Використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення управління організацією;

Формулювати економічне поставлення задач, брати участь у розробці ал­го­­ритмів і програм;

Ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця, оперативно переробляти значні масиви різноманітної інформації, провадити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу;

На основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;

Виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки, на основі наукових методів і моделей оцінювати альтернативи, обґрунтовувати і здійснювати вибір оптимальної альтернативи;

На основі сучасного програмного забезпечення використовувати ЕОМ для оптимізації рішень;

Слідкуючи за змінами у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, забезпечувати правомірність діяльності;

Забезпечувати участь працівників усіх рівнів у прийманні рішень;

Визначити вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації, адаптувати організацію до швидкозмінного зовнішнього середовища;

Використовуючи нормативно-правові інструменти, на основі дослідження факторів прямої і непрямої дії організовувати співпрацю із суб’єктами зовнішнього середовища;

Встановлювати, підтримувати та розвивати плідні ділові стосунки з іншими організаціями;

Забезпечувати захист інтересів підприємства у системі корпоративного бізнесу;

Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції;

На основі маркетингового підходу вносити рекомендації з введення нових або зміни існуючих вимог до якості;

Аналізувати діючі організаційні структури управління;

Збалансовувати відповідальність та повноваження, визначати та формувати центри відповідальності;

На основі розподілу повноважень та відповідальності між ланками та рівнями проектувати організаційні структури управління;

За сучасними методиками визначати, розраховувати й аналізувати комерційні ризики;

Здійснювати ринкове коригування цін;

Обирати оптимальні маркетингові комунікації;

Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності, складати реалістичні гнучкі плани особистої роботи;

На основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію управлінської праці;

Організовувати й обладнувати робочі місця апарата управління;

Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;

Готувати та проводити наради та збори, здійснювати усі інші види управлінської діяльності; вести прийом відвідувачів;

За допомогою технічних засобів зв’язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов;

Співпрацювати з секретарем;

Згідно з трудовим законодавством:

Взаємодіяти з державними службами зайнятості, здійснювати добір, наймання кадрів, провадити співбесіду з претендентами, їх тестування;

Здійснювати заходи щодо ефективної адаптації працівників;

Застосовувати різні методи оцінювання персоналу, розробляти плани розвитку персоналу організації, формувати резерв;

Провадити вивільнення кадрів організації;

Провадити облік кадрів на підприємстві, розраховувати структуру колективу та його чисельність;

Аналізувати плинність кадрів, розробляти та впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу;

Забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни, провадити виховну роботу в колективі;

Зміцнювати та ефективно використовувати кваліфікаційний потенціал підрозділу або організації;

Формування колективу та керівництво нимДати психолого-педагогічну характеристику особистості;

З урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності добирати склад колективів;

Підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності для регулювання групових стосунків всередині колективу;

Створювати та підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах, формувати відчуття єдиної команди, рахуватися з думкою підлеглих;

Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих;

Організовувати роботу щодо піднесення кваліфікаційного рівня працівників, їхнього службового просування;

Аналізувати неформальні стосунки у колективі, співпрацювати з нефор­маль­ними лідерами, усувати деструктивне лідерство;

Застосовувати різні засоби керівництва: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження;

Гармонійно поєднувати індивідуальні, групові та масові форми виховної роботи, застосовувати методи повчання, створення орієнтуючих умов та собистого прикладу

Повною мірою використовувати свої повноваження та владу різні засоби впливу на підлеглих, підтримувати розумний баланс влади;

Поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати власний гнучкий стиль керівництва;

Дотримуватися етики управлінської діяльності, вдосконалювати стиль і методи керівництва персоналом;

Створювати умови для підвищення культури працівників, підтримувати внутрішній потенціал оновлення, сприяти безперервному навчанню працівників, створювати умови для їх самовдосконалення;

Забезпечувати культуру процесів управління раціо­нальної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо;

Організовувати та підтримувати культуру умов праці на робочих місцях;

Забезпечувати ідентифікацію працівників з організаційною культурою;

Виявляти та досліджувати образ організації серед основних контактних аудиторій, створювати та підтримувати високу репутацію організації;

Організовувати участь у благодійній та спонсорській діяльності;

Організовувати зв’язки з громадськістю, із засобами масової інформації;

Використовуючи оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію;

Розраховувати ефективність використання оргтехніки та потреби в ній

Формувати систему документів-регламентів регулювання організаційних відносин;

Провадити розгляд пошти, працювати із заявами та скаргами громадян;

Раціонально організовувати та вести власний архів;

Розробляти заходи по вдосконаленню системи документообороту, організовувати раціональний рух документів в організації;

Документально оформлювати усі процеси менеджменту персоналу;

Забезпечувати узгодження інтересів працівників з інтересами організації;

Визначати потреби працівників, використовуючи індивідуальний підхід, розробляти і впроваджувати комплексні сучасні багато аспектні мотиваційні заходи;

Створювати умови для трудової самореалізації співробітників;

Використовуючи індивідуальний підхід, добирати та застосовувати різні стимули у їх взаємозв’язку;

Визначати ефективність використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання, готувати пропозиції щодо їх удосконалення;

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;

За допомогою психологічних методів управління регулювати між особові стосунки між членами трудового колективу;

Впорядкувати та гармонізувати соціальні стосунки, формувати та під­три­мувати традиції, обряди, ритуали. Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати за новаторські ідеї;

Використовувати методи пропаганди й агітації у поширенні економічних, пра­вових, естетичних та інших знань;

Запобігати стресу, використовувати соціально-припустимі способи його зняття;

Володіти методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісної та якісної обробки даних (математичні, статистичні та ін.);

Контролювання забез­печеності ресур­сами, додержання технології вироб­ництва;

На основі галузевої технології здійснювати контроль операцій процесу обслуговування;

Вести контроль випуску та реалізації продукції, контролювати ефективність діяльності на ринку збуту;

Контролювати рівень запасів, своєчасне поповнення ресурсів;

Здійснювати контроль за витратами та збитками організаційного формування, контролювати фінансову конкурентоспроможність організації;

Провадити моніторинг виконання угод з постачальниками та споживачами, у тому числі із закордонними Контролювати збереженість матеріальних цінностей.

Використовуючи принципи зворотного зв’язку, контролювати ефективність дій виконавців управлінських рішень

Використовуючи методи лінійного контролю, оцінювати результати виконання управлінських рішень

Контролювання охорони праці та техніки безпеки

Контролювати наявність інструктивно-методичної документації з охорони праці та забезпечення нею кожного робочого місця

Забезпечувати попередній і поточний контроль охорони праці та техніки безпеки

Контролювання якості продукції та послуЗабезпечувати контроль системи підтримки якості продукції та послуг

Згідно з нормативною документацією обирати методи та визначати періо­дич­ність контролю якості продукції

Забезпечувати проведення причинно-наслідкового аналізу рекламацій

Використовуючи норми природоохоронного законодавства, контролювати стан навколишнього середовища; захист довкілля від забруднення

Впроваджувати ресурсозберігаючі заходи

Оцінювання та контроль виконання рішень, підтримання виконавської дисципліни

Одночасно контролювати кілька напрямів діяльності, оперативно реагувати на відхилення

Формувати механізм оцінки суб’єктів діяльності, систематично здійснювати процедури ефективного, об’єктивного, комплексного оцінювання результативності трудової діяльності

Заохочувати підлеглих до розвитку самоконтролю та самодисципліни

Розробляти та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку організації

На основі трудового законодавства здійснювати дисциплінарний вплив на порушників

Контролювати правильність встановлення цін

Контролювати своєчасність здійснення розрахунків і надходження платежів, оформлення фінансово-розрахункових і банківських операцій в

Звітування про діяльність

Організовувати облік та звітність в організації (підрозділі)

Складати первинну бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи організаційного формування

Складати довідки та звітність з усіх напрямів діяльності організації

Приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати роботи підприємства міського господарства

Контролювати стан документаційного забезпечення управління

Збалансовувати узгоджене надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі та просторі, здійснювати маневрування всіма видами ресурсів

Здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення у діяльності організації (підрозділу)

Провадити оперативні наради

Діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, запобігати їх переростанню у конфлікт, своєчасно нейтралізувати конфліктні ситуації, використовувати відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами

З урахуванням соціальної справедливості регулювати задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ

Інтерпретувати психічні стани та частково керувати ними

Застосовувати стиль лідерства, який відповідає вимогам ситуації

Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації

На основі розроблених та затверджених планових завдань координувати діяльність персоналу в процесі виробництва продукції та надання послуг

Використовуючи організаційно-соціальні правила, точні установки, коорди­нувати діяльність груп Відміна та корегування існуючих стандартів та нормативів, що використовуються в процесі управління

На основі аналітичної інформації про використання стандартів та нормативів, замінювати або відмінювати регламенти, що не відповідають дійсності

Використовуючи аналітичну інформацію про виконання умов стандартів та норм, спрощувати дії стандартів

Добирати літературні джерела

Використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації

Застосовувати наукові методи обробки інформації

Використовувати наочність в оформленні результатів дослідження

Створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації

Приймати безпосередню участь в організації різних форм навчання на виробництві, добирати викладачів та інструкторів

Обирати оптимальні види та форми навчання на підприємстві: консультування, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень.

Використовувати передові прийоми, дидактичні методи та інтенсивні технології навчання

Контролювати систематичність і якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм, наслідки навчально-пізнавальної діяльності; аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності.

Навчальне видання

Наскрізна програма виробничої практики студентів напряму підготовки 0502 «МЕНЕДЖМЕНТ» освітнього рівня бакалавр спеціальності 6.0502 «Менеджмент організацій»



Укладач

Карлова Олена Анатоліївна





Відповідальний за випуск


Кайлюк Євгеній Миколайович



План 2007, поз. (додатково)

Підп.до друку 10.12.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл. вид. арк. 1,9 Ум.-друк. арк. 1,4

Тираж 50 прим. Замовл. №

61002, Харків, ХНАМГ,

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Г. В. Стадник Наскрізна програма iconНаскрізна програма
Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціалізації опб – Харків; хдамг, 2002 12 с
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconНаскрізна програма практики
Наскрізна програма практики для студентів 1- 5 курсів денної форми навчання спеціальності 090600, 090603, 090603 “Електротехнічні...
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconМ. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації
Л.І. Соломенко, М. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації з організації практичної підготовки фахівців...
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconМ. О. Шульга наскрізна програма практичної підготовки студентів
Наскрізна програма практичної підготовки студентів за спеціалізацією "Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель"....
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconКафедра економічної теорії стадник Г. В., Н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 030504...
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconНаскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства”
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconМ. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”
move to 0-465697
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Паралельна робота відцентрових насосів. Побудова головної сумарної характеристики
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Достоїнства зріджених газів при використанні їх для газопостачання населених пунктів
Г. В. Стадник Наскрізна програма iconПрограма практики підготовки фахівців зі спеціальності "економіка підприємства"
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи