Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/2
Дата01.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2

Міністерство освіти і науки України


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


І.М. Писаревський, О.В.Познякова


Методичні вказівки


до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів


з дисципліни „Менеджмент організацій”


з дидактичним забезпеченням


(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”)


ХАРКІВ – 2008
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Менеджмент організацій” з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”). / Укл.: Писаревський І.М., Познякова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 39 с.


Укладачі: І.М. Писаревський

О.В.Познякова


Рецензент: доц., канд.екон.наук В.В.Величко


^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 5 від 26 грудня 2007 р.

ЗМІСТ


Вступ

Тема 1. Системна модель управління організацією

Завдання 1.1. Складання профілю середовища

Завдання 1.2. Вибір організаційно-правової форми підприємства

Тема 2. Еволюція підприємства

Завдання 2.1. Зміна організаційної структури підприємства в процесі його еволюції

Завдання 2.2. Створення переліку документів для реєстрації підприємства

Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі

Завдання 3.1. Реорганізація підприємства

Завдання 3.2. Створення установчих документів підприємства

Тема 4. Управління підприємством різних організаційно – правових форм

Завдання 4.1. Логіка галузі

Завдання 4.2. Формування органів управління різних підприємств

Тема 5. Системи функціонального менеджменту

Завдання 5.1. Формування функціональних підрозділів підприємства

Завдання 5.2. Управління дисципліною

Тема 6. Антикризове управління

Завдання 6.1. Визначення етапів кризи в діяльності підприємства

Завдання 6.2. Виникнення кризи в роботі підприємств галузевої і територіальної специфіки.

Тема 7. Управління ризикозахищенністю

Завдання 7.1. Визначення ризикозахищенності підприємства

Завдання 7.2. Причинно – наслідкові зв’язки виникнення ризику на підприємстві

Тема 8. Конкурентна політика організації

Завдання 8.1. Оцінка конкурентоспроможності послуг індустрії гостинності

Завдання 8.2. Управління конкурентоспроможністю на підприємстві

Тема 9. Управління ефективністю підприємства. Корпоративне управління

Завдання 9.1. Визначення оптимального штату підприємства

Завдання 9.2. Прогнозування виробничої програми на підприємстві

Завдання 9.3. Корпоративне управління: аналіз системи

Завдання 9.4. Корпоративне управління: законодавча база

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

Основна література

Додаткова література

Ресурси мережі Internet

Додаток А - Дидактичний матеріал до виконання практичної і самостійної роботи5

7

7

8

8


8


9

10

10

12


13

13

14

15

15

17

17

17


18

19

19


21

21


21

22


23

23

23

24

24

25

25

26

26

27


28ВСТУП


Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем і її обговорення, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- сутність підприємства, взаємозв’язок його внутрішніх елементів і зовнішнього середовища;

- організацію управління підприємством;

- особливості менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;

- специфіку управління різновидами підприємств і їх об’єднань;

- визначення і формування управлінських моделей;

- ефективність управління підприємством;

- напрямки організаційного розвитку підприємства і критерії їх вибору;

- ознаки і причини виникнення кризових ситуацій і ризику;

- антикризове управління організацією;

- діагностику управління.

вміти:

- створювати і зареєструвати підприємство різної організаційно-правової форми;

- складати статут, положення про структурні підрозділи і посадові інструкції;

- оцінювати виконання і дисциплінарний вплив;

- інтегровано оцінювати фактори ризику й антикризового управління;

- формувати цілісну систему управління ефективністю організації;

- проводити діагностичне дослідження управління організацією.

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідних теоретичних положень, наборі завдань різної складності для розв’язування їх студентами на занятті.

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або в малих групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри.

Для опанування матеріалу дисципліни "Менеджмент організацій" окрім лекційних, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі.

Основні види самостійної роботи студента:

  1. Вивчення додаткової літератури.

  2. Робота з законодавчими, нормативними й інструктивними матеріалами.

  3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.

  4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю.

Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу викладач проводить перевірку роботи, яку виконували студенти і підводить підсумки з виставленням відповідної оцінки в залежності від результатів виконаної роботи.


Тема 1. Системна модель управління організацією.

Завдання 1.1. Складання профілю середовища

Мета роботи: Набуття практичних навичок аналізу зовнішнього оточення підприємств.

Для дослідження впливовості факторів зовнішнього середовища важливо оцінити відносну значущість для підприємства окремих факторів зовнішнього середовища в цілому (Рис. А.1 – дод. А) і доцільно використовувати метод складання профілю середовища .

На першому етапі студенти складають таблицю профілю середовища (табл. 1.1), куди вписують окремі фактори середовища.


Таблиця 1.1 - Профіль середовища

Фактор середовища

Суттєвість для галузі, (а)

Впливовість на підприємство, (в)

Спрямованість впливу,

(с)

Ступень важливості,

(а*в*с)

Кожному з факторів методом експертних оцінок надають оцінку його важливості для галузі за шкалою: 3 - сильний вплив; 2 - помірний вплив; 1 — незначний вплив.

Для підприємства за шкалою: 3 - сильний вплив; 2 – помірний вплив; 1 - незначний вплив; 0 - відсутність впливу.

Спрямованість впливу за шкалою: «+1» - позитивний вплив; «-1» - негативний вплив.

Після проведення оцінки одержані результати аналізу перемножують і одержують інтегральну оцінку, яка демонструє ступінь важливості фактора для підприємства в цілому.

На кінцевому етапі студенти пишуть пояснювальну записку, в якій роблять узагальнення щодо роботи, проведеної з визначення факторів зовнішнього середовища і ступеня їх впливовості на діяльність підприємства.


Завдання 1.2. Вибір організаційно-правової форми підприємства.

Мета роботи: Набуття практичних навичок аналізу законодавчої бази України і вибір організаційно – правової форми власності підприємства.

Ознайомитись з наступними нормативними актами: Закони України «Про господарські товариства»; «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про власність».

Згідно з вказаними нормативно-правовими актами і використовуючи таблиці А.1, А.2, необхідно:

1) Виписати існуючі в Україні організаційно – правові форми господарювання підприємств і їх характеристики;

2) Вибрати організаційно – правову форму господарювання обраного студентом підприємства (туристичне агентство, туроператор, готель, санаторій).


Тема 2. Еволюція підприємства.

Завдання 2.1. Зміна організаційної структури підприємства в процесі його еволюції.

Мета роботи: Набуття практичних навичок аналізу зміни організаційної структури підприємства в процесі його еволюції.

Студенти повинні запропонувати створити підприємство, яке буде діяти в індустрії гостинності. Слід указати місцезнаходження (місто) підприємства, сферу його діяльності, а також регіони і напрямки діяльності (для туагенств і туроператорів).

За обраним підприємством заповнити таблицю 2.1, в якій вказати структурні підрозділи, існуючі посади в кожному підрозділі, а також кількість працівників окремої посади.

Згідно з табл. 2.1 побудувати організаційну структуру обраного підприємства (Рис. А.2 – дод. А).

У процесі еволюції підприємство виходить на новий ринок (надає нові послуги, виходить на нові ринки). Далі слід запропонувати шляхи підвищення ефективності діяльності обраного підприємства.


Таблиця 2.1 - Розподіл посад підприємства за відділами

Відділи підприєм-ства

Рівні

вищий

середній

низовий

посада

чисельність

посада

чисельність

посада

чисельність

Відділ 1Відділ 2. . .Відділ nВсього
З урахуванням пропозицій щодо оптимізації штату працівників необхідно знову заповнити табл. 2.1 та побудувати організаційну схему (Рис. А.2 – дод. А).


Завдання 2.2. Створення переліку документів для реєстрації підприємства.

Мета роботи: Набуття практичних навичок опрацювання законодавчої бази України і створення переліку документів, необхідних для реєстрації підприємства.

Самостійно опрацювати наступні нормативно – правові акти: Закони України «Про господарські товариства», Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затв. Постановою КМУ від 25.05.1998р. №740.

Згідно опрацьованих документів необхідно:

1) Надати перелік документів, необхідних для реєстрації наступних підприємств:

- турагентства;

- туроператора;

- туроператора, який має філіал;

- готелю;

- санаторно – курортного закладу.

2) Вказати підстави для відмови в реєстрації підприємства.


Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі.

Завдання 3.1. Реорганізація підприємства.

Мета роботи: Набуття практичних навичок аналізу виробничої діяльності і пошук шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства внаслідок його реорганізації.

Стійке зниження обсягів продаж і доходів, затоварення продукції, знос обладнання і відсутність інвестицій на його ліквідацію, постійні конфлікти в колективі – все це сигнали про актуальність реорганізації підприємства (табл. А.3 – дод. А). Існують наступні види реорганізації підприємства враховуючи його життєвий цикл (Рис. А.3 – дод. А).

За обраним готелем указати кількість окремих номерів на кожному поверсі (К), їх тариф (Т) і коефіцієнт заповнюваності (Кз), розрахувати доходи (Д), витрати (В) та прибуток (П) готелю (табл. 3.1 - табл. 3.3). Навести графіки доходів готелю окремо за поверхами і за розміщенням у номерах.

Керівництво готелю прийняло рішення про переобладнання номерів у номера типу «люкс» та «напівлюкс». Проаналізувавши табл. 3.1, необхідно запропонувати переобладнання окремих номерів (за поверхами і типом розміщення), які приносять готелю найменший дохід.

Враховуючи пропозиції щодо переобладнання номерного фонду, слід знову заповнити табл. 3.1 – табл. 3.3, а також навести графіки прибутку окремо а номерами та поверхами. Порівняти дохід готелю до переобладнання номерного фонду і після, зробити висновки про доцільність такого перепрофілювання.

Таблиця 3.1 – Розрахунок доходів готелю, грн.

Поверхи

Номери

1-містн

2-містн

3-містн

. . .

Загальні доходи

К, ном.

Ц, грн

Кз, %

Д, грн

К, ном.

Ц, грн

Кз, %

Д, грн

К, ном.

Ц, грн

Кз, %

Д, грн

К, ном.

Ц, грн

Кз, %

Д, грн

1 – й
2 – й
. . .
n - й
УсьогоТаблиця 3.2 – Розрахунок витрат готелю, грн.

Поверхи

Номери

Загальні витрати

1-місцеві

2-місцеві

3-місцеві

Кількість номерів, од.

Собівартість, грн

Витрати, грн

Кількість номерів., од.

Собівартість, грн

Витрати, грн

Кількість номерів, од.

Собівартість, грн

Витрати, грн

1 – й2 – й. . .Усього


Таблиця 3.3 – Розрахунок прибутку готелю, тис. грн.

Поверхи

Номери

Загальний прибуток

1-місцеві

2-місцеві

3-місцеві

Витрати

Доходи

Прибуток до оподаткування

Податок на прибуток

Чистий прибуток

Витрати

Доходи

Прибуток до оподаткування

Податок на прибуток

Чистий прибуток

Витрати

Доходи

Прибуток до оподаткування

Податок на прибуток

Чистий прибуток

1 – й

2 – й

. . .

Усього


Завдання 3.2. Створення установчих документів підприємства.

Мета роботи: Набуття практичних навичок аналізу законодавчої бази України і створення статуту підприємства.

Після того, як студент визначився з правовою формою організації, що відповідає обраній сфері підприємництва, слід розробити засновницькі документи підприємства, для чого необхідно самостійно опрацювати наступні нормативно – правові акти: Господарський Кодекс України та Закон «Про господарські товариства».

Згідно опрацьованих документів необхідно:

1) навести перелік відомостей, що обов’язково повинні відбиватися в установчих документах господарського товариства;

2) створити Статут підприємства обраної сфери діяльності.


  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки України харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи