Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія icon

Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія
НазваТематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія
Сторінка1/10
Дата01.07.2012
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ –

мед. фак. № 1-2, спеціальність «Лікувальна справа», 3 курс

Тематичний план лекцій з медичної психології
(мед. фак. № 1-2 спеціальність «Лікувальна справа», 3 курс)Теми

Кількість годин
Змістовий модуль І. Загальні питання медичної психології
1.

Предмет і завдання, зміст та об’єм медичної психології. Місце медичної психології в системі психологічних, медичних та інших наук. Становлення та розвиток медичної психології. Формування медико-психологічних поглядів у практичній діяльності лікаря. Психосоматичні і соматопсихічні взаємодії: основні теоретичні концепції. Визначення психічного здоров’я. Критерії ВООЗ.

2

2.

Психологія особистості. Сучасні теорії особистості. Особливості особистості різних вікових груп. Особистість і хвороба. Внутрішня картина захворювання, типи. Класифікація основних типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на перебіг захворювання та прогноз, тактика лікаря відносно хворих з негармонійними типами реагування на хворобу.

2
Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології
1.

Психологія діагностичного процесу, взаємовідносини «Лікар - хворий», «Медсестра - хворий», контакти з рідними хворого. Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі: комунікативна компетентність, функції спілкування. Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, «ідеальний лікар» та «ідеальна медична сестра». Медична деонтологія.

2

2.

Психологічні особливості хворих при терапевтичних, хірургічних захворюваннях. Психологічні особливості онкохворих. Психологічні особливості жінок при вагітності, пологах та у післяпологовому періоді.

2

3.

Принципи психопрофілактики, психогігієни, реабілітації та психотерапії в роботі лікаря загальної практики. Реабілітація: соціальна та професійна, адаптація та компенсація, її основні розділи. Психотерапія як галузь медичної психології та медицини. Основні сучасні методи психотерапії.

2
Разом

10
Тематичний план практичних занять з медичної психології
(мед. фак. № 1-2 спеціальність «Лікувальна справа», 3 курс)Теми

К-сть

годин
Змістовий модуль І. Загальні питання медичної психології
1.

Методи психологічного дослідження. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови комплексного психологічного дослідження.

2

2.

Акцентуації особистості. Тактика поведінки лікаря з пацієнтами, що мають акцентуйовані риси особистості. Внутрішня картина захворювання. Класифікація, особливості поведінки хворих. Діагностика основних типів відношення до захворювання. Додаткові психодіагностичні методики, трактовка результатів дослідження.

2

3.

Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери. Свідомість, самосвідомість, їх рівні, стани свідомості у хворого.

2
Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології
1.

Основні вимоги до особистості медичних працівників. Психологічні типи лікарів. Професіограма лікаря загальної практики. Поняття про професійну деформацію. Особливості професій, при яких розвивається професійна деформація. Ознаки професійної деформації, «синдром вигоряння». Шляхи його попередження.

Спілкування в медичному середовищі. Дотримання морально-етичних вимог. Види спілкування в медичному середовищі: міжособисте, індивідуально-групове, колективно-індивідуальне, групове. Особливості спілкування між лікарями, лікар-медсестра.

2

2.

Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Медична деонтологія. Інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з хворими та їх родичами. Патерналізм, його роль в діагностичному процесі. Значення психологічної установки хворого. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди. Способи вирішення та попередження конфліктів.

2

3.

Психосоматичні взаємозв’язки. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів. Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна, фізіологічна, кортико-вісцеральна. Механізми психологічного захисту особистості. Порушення адаптації, дістрес. Принципи профілактики психосоматичних захворювань.

2

4.

Психологічні особливості хворих при туберкульозі, СНІДі, онкопатології, ендокринних, нервових та психічних захворюваннях. Вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів.

2

5.

Психологічні аспекти залежної поведінки. Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних тенденцій. Психологічні аспекти умирання і смерті. Евтаназія.

2

6.

Основні методи психотерапії в роботі лікаря загальної практики. Показання та протипоказання до проведення гіпносугестії, індивідуальної та групової раціональної психотерапії, методів психодинамічної психотерапії, гештальт-психотерапії, арт-терапії. Психотерапевтична корекція відношення до хвороби. Психологічна допомога при кризових станах.
7.

Підсумковий модульний контроль

2
Разом

20
Тематичний план самостійної роботи студентів
з медичної психології
(мед. фак. № 1-2 спеціальність «Лікувальна справа», 3 курс)Теми

Кількість годин

Вид контролю
Змістовий модуль І. Загальні питання медичної психології1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

Історія розвитку медичної психології.

3

поточний контроль на практичних заняттях
Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

Поповнення табличного фонду.

Психологія хворих в клініці кардіології.

6

поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна СРС: розробити схему відповідності типів відношення до хвороби до акцентуацій особистості

4

поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

підсумковий модульний контроль
Разом

15

Медицинская психология –

мед. фак. № 2 (иностранные студенты), специальность «Лечебное дело», 3 курс


Тематический план лекций по медицинской психологии

для иностранных студентов 3 курса мед. фак. №2

по специальности «Лечебное дело»
п/п

Темы

Количест-во часов
Содержательный модуль І. Общие вопросы медицинской психологии
1.

Предмет и задачи, содержание и объем медицинской психологии. Место медицинской психологии в системе психологических, медицинских и других наук. Становление и развитие медицинской психологии. Формирование медико-психологических взглядов в практической деятельности врача. Психосоматические и соматопсихические взаимодействия: основные теоретические концепции. Определение психического здоровья. Критерии ВООЗ.

2

2.

Психология личности. Современные теории личности. Особенности личности разных возрастных групп. Личность и болезнь. Внутренняя картина заболевания, типы. Классификация основных типов отношения к болезни. Влияние отношения к болезни на ход заболевания и прогноз, тактика врача относительно больных с негармоничными типами реагирования на болезнь.


2
Содержательный модуль ІІ. Практические аспекты медицинской психологии
1.

Психология диагностического процесса, взаимоотношения «врач - больной», «медсестра - больной», контакты с родными больного. Психологические основы общения в лечебном процессе: коммуникативная компетентность, функции общения. Роль психологических особенностей врача и медицинской сестры, «идеальный врач» и «идеальная медицинская сестра». Медицинская деонтология.

2

2.

Психологические особенности больных при терапевтических, хирургических заболеваниях. Психологические особенности онкобольных. Психологические особенности женщин при беременности, родах и в послеродовом периоде.

2

3.

Принципы психопрофилактики, психогигиены, реабилитации и психотерапии в работе врача общей практики. Реабилитация: социальная и профессиональная, адаптация и компенсация, ее основные разделы. Психотерапия как отрасль медицинской психологии и медицины. Основные современные методы психотерапии.

2
ВСЕГО

10
Тематический план практических занятий
по медицинской психологии

для иностранных студентов 3 курса мед. фак. №2

по специальности «Лечебное дело»
п/п

Темы

Количест-во часов
Содержательный модуль І. Общие вопросы медицинской психологии
1.

Методы психологического исследования. Экспериментально-психологические методы, их роль в психологической диагностике больных. Принципы построения комплексного психологического исследования.

2

2.

Акцентуации личности. Тактика поведения врача с пациентами, которые имеют акцентуированные черты личности. Внутренняя картина заболевания. Классификация, особенности поведения больных. Диагностика основных типов отношения к заболеванию. Дополнительные психодиагностические методики, трактовка результатов исследования.

2

3.

Клинико-психологические аспекты познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Сознание, самосознание, их уровни, состояния сознания у больного.

2
Содержательный модуль ІІ. Практические аспекты медицинской психологии
1.

Основные требования к личности медицинских работников. Психологические типы врачей. Профессиограмма врача общей практики. Понятие о профессиональной деформации. Особенности профессий, при которых развивается профессиональная деформация. Признаки профессиональной деформации, «синдром выгорания». Пути его предупреждения.

Общение в медицинской среде. Соблюдение морально-этических требований. Виды общения в медицинской среде: межличностное, индивидуально-групповое, коллективно-индивидуальное, групповое. Особенности общения между врачами, врач-медсестра.

2

2.

Психологические особенности этапов диагностического процесса. Медицинская деонтология. Информирование больного о диагнозе. Взаимодействие и общение врача с больными и их родственниками. Паттернализм, его роль в диагностическом процессе. Значение психологической установки больного. Конфликты в медицинской среде, их разновидности. Способы разрешения и предупреждения конфликтов.

2

3.

Психосоматические взаимосвязи. Влияние психологических факторов на ход соматических расстройств. Теории психосоматических взаимоотношений: психоаналитическая, нейрогуморальная, физиологическая, кортико-висцеральная. Механизмы психологической защиты личности. Нарушение адаптации, дистресс. Принципы профилактики психосоматических заболеваний.

2

4.

Психологические особенности больных при туберкулезе, СПИДе, онкопатологии, эндокринных, нервных и психических заболеваниях. Влияние на психику человека врожденных и приобретенных физических дефектов.

2

5.

Психологические аспекты зависимого поведения. Суицидальное поведение, профилактика и раннее распознавание суицидальных тенденций. Психологические аспекты умирания и смерти. Эвтаназия.

2

6.

Основные методы психотерапии в работе врача общей практики. Показание и противопоказание к проведению гипносуггестии, индивидуальной и групповой рациональной психотерапии, методам психодинамической психотерапии, гештальт-психотерапии, арт-терапии. Психотерапевтическая коррекция отношения к болезни. Психологическая помощь при кризисных состояниях.

2

7.

Итоговый модульный контроль

2
ВСЕГО

20
Виды самостоятельной работы студентов
по медицинской психологии

для иностранных студентов 3 курса мед. фак. №2

по специальности «Лечебное дело»
п/п

Темы

Количест-во часов

Вид контроля
Содержательный модуль І. Общие вопросы медицинской психологии1.

Подготовка к практическим занятиям – теоретическая подготовка и проработка практических навыков.

История развития медицинской психологии


3

текущий контроль на практических занятиях
Содержательный модуль ІІ. Практические аспекты медицинской психологии1.

Подготовка к практическим занятиям – теоретическая подготовка и проработка практических навыков. Пополнение табличного фонда.

Психология больных в кардиологической клинике.

6

текущий контроль на практических занятиях

2.

Индивидуальная СРС: разработать схему соответствия типов отношения к болезни к акцентуациям личности.

4

текущий контроль на практических занятиях

3.

Подготовка к итоговому модульному контролю

2

итоговый модульный контроль
ВСЕГО

15


Медична психологія

мед. фак. № 2, спеціальність «Лікувальна справа»,

іноземні студенти, 3 курс

Тематичний план лекційМедична психологія – мед. фак. № 4, спеціальність «Лабораторна діагностика», 3 курс


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з медичної психології для студентів 3 курсу медичного факультету

№ 4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

за спеціальністю «Лабораторна діагностика”
п/п

Тема лекцій

К-сть

Год.

Приміт-ка

1.

Предмет і завдання медичної психології. Місце медичної психології у практичній діяльності медичного працівника. Перспективи розвитку медичної психології в Україні.

2
2.

Психіка і свідомість. Нейрофізіологічні механізми психічної діяльності. Вища нервова діяльність. Проблеми свідомості в медицині.

2
3.

Пізнавальні процеси: відчуття та сприйняття, пам’ять та увага. Методи дослідження. Їх значення в життєдіяльності

людини та в професійній діяльності медичного працівника.

2
4.

Мислення, мова та інтелект. Рівень розумового розвитку. Дефективний ментальний рівень. Методи дослідження мислення та інтелекту.

2
5.

Афективно-вольова сфера. Значення афективно-вольової діяльності в практичній діяльності медичного працівника. Методи дослідження почуттів та волі.

2
6.

Особистість як центральна проблема загальної та медичної психології. Біологічний фундамент особистості. Темперамент і характер. Акцентуації характеру.

2
7.

Психологія хворого. Типи відношення хворого до хвороби. Особливості тактики медичного працівника при різних захворюваннях. Психологічні особливості хворих при їх обстеженні.

2
8.

Психологія хворого у процесі діагностики та лікування. Хворий і медичне середовище. Лікувальний режим. Питання реабілітації і реадаптації хворих.

2
9.

Психогігієна і психопрофілактика. Психологічні основи психогігієни і психопрофілактики. Санітарно – просвітницька робота. Основи медичної етики і деонтології. Поняття про психокорекцію і психотерапію.

2В с ь о г о г о д и н

18  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія...
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМетодичні вказівки до лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи

Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів...
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconПлани семінарських занять завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Експерементальна психологія» Семінарське заняття Експериментальна психологія як галузь психологічної науки
Сучасні тенденції розвитку та впровадження досягнень експериментальної психології
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМедичний №3 спеціальність медична психологія
Примітка: Розділ “Імунологія” обсягом 32 акад годин (6 год лекцій, 18 год практичних занять та 8 год самостійної роботи) викладається...
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconГрафік практичних занять студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія»
«педіатрія» та «медична психологія» на циклі “дитячі хвороби” та «дитячі хвороби з клінічною психологією» та перепідготовки лікарів...
Тематичні плани лекційних курсів, практичних занять, самостійної роботи медична психологія iconМетодичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія журналістики» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до лекційних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни «Теорія журналістики» спеціальності 030301 «Журналістика»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи