Менеджменту та маркетингу у фармації icon

Менеджменту та маркетингу у фармації
Скачати 101.24 Kb.
НазваМенеджменту та маркетингу у фармації
Дата01.07.2012
Розмір101.24 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

менеджменту та маркетингу у фармації


для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” освітно-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”
Пп

весняний семестр

К-сть годин

1.

Теоретичні основи менеджменту.

Еволюція управлінської теорії: курс управління Д.Вартона, суть теорії Ф.Тейлора, школа адміністративного управління А.Файоля, школа «людських відносин» Е.Мейо.

4

2.

Особливості і основні риси японського, американського менеджменту.

4

3.

Організація як об’єкт управління.

Етапи розробки та види організаційних структур: лінійна, лінійно-штабна, функціональна, дивізіональна, матрична.

4

4.

Середовище організацій, що діють на міжнародному рівні. Експорт, імпорт, ліцензування, сумісні підприємства, прямі капіталовкладення – засоби проникнення на міжнародні ринки.

4

5.

Менеджмент та успішне управління

Вимоги до успішного менеджера. Многомерні стилі управління.

4

6.

Управлінська решітка. Ситуаційна модель Херсі та Бланшара. Модель прийняття рішень Врума и Йєттона. Критерії вибору стиля управління.

4

7.

Функції управління. Управління процесом прийняття рішень

Кількісні та якісні критерії оцінки стратегічного плану. Еволюція концепцій мотивації. Змістовні та процесуальні теорії мотивації: ієрархія потреб за А.Маслоу; теорія потреб Д.Мак-Клеланда; двох факторна теорія Ф.Герцберга; теорія Д.Мак-Грегора, теорія справедливості Адамса; модель Портера-Лоулера.

6

8.

Евристичні методи, методи прогнозування прийняття рішень: аналітичного вирівнювання, експонціального згладжування, кореляційно-регресійний, екстраполяції тенденцій, експертних оцінок.

4

9.

Комунікативні процеси в управлінні

Перешкоди в міжособистісному обміні інформацією. Семантичні бар’єри та невербальні перешкоди. Ділові переговори та організація прийому відвідувачів. Комплекс завдань АСУ. Підходи до проектування ИУС. Перспективи автоматизації і комп’ютеризації управлінських процесів в фармації.

6

10.

Менеджмент і підприємництво

Структури управління ринкового типу. Створення та діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, командитних товариств, акціонерних товариств. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств: асоціація, корпорація, концерн, консорціум. Системи оподаткування та види податків. Особиста підприємницька стратегія та її ефективність. Вибір підприємницької ідеї.

6

11.

Визначення місця розташування підприємства. Фінансування підприємництва та формування організаційної структури підприємництва. Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності. Акредитація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Експортні та імпортні ліцензії. Види зовнішньоекономічної підприємницької діяльності. Іноземні інвестиції. Створення та типи підприємств с іноземними інвестиціями. Вільні економічні зони, види та умови створення. Документи, які використовують при здійсненні зовнішньоекономічній діяльності. Квотування. Декларування.

6

12.

Управління трудовими ресурсами та персоналом організації. Групова динаміка і керівництво. Управління конфліктами

Контролінг персоналу. Кадровий маркетинг. Оцінка діяльності робітника.

4

13.

Кваліфікаційні рівні системи вищої освіти. Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації. Служби зайнятості населення в Україні і за кордоном. Типи поведінки в групах. Модель успішного проведення організаційних змін. Організаційний розвиток.


6

14.

Трудові відносини за ринкових умов.

Трудовий стаж, йог значення, види, порядок обчислення. Трудові відносини в зарубіжних країнах. Колективний договір в інших країнах. Зобов’язання працівників та роботодавців. Види трудових договорів та дисциплінарні санкції в Західних країнах.

4

15.

Оцінка ефективності діяльності організації та управління.

Показники платіжездатності підприємства: абсолютна ліквідність, проміжне покриття, текуча ліквідність.

4

16.

Ділова активність, показники оцінки дохідності господарчої діяльності. Критерії (психологічні непсихологічні) та підходи (поведінський, композиційний, множинний) до оцінки ефективності управління.

4

17.

Основні положення маркетингу у фармації

Етапи еволюційного розвитку маркетингу.

4

18.

Маркетингове середовище підприємства: фактори мікро- та макросередовища .

4

19.

SWOT- аналіз: його суть та значення.

4

20.

Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських засобів.

Характеристика понять «потреба», «попит», «споживання». Види попиту: негативний, відсутній, прихований, що знижується, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний.

4

21.

Концепції маркетингу: удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль маркетингу (маркетингове управління), соціально-етичного маркетингу.

4

22.

Дослідження споживачів та типології споживання лікарських засобів. Фактори впливу на поведінку споживачів.

4

Всього

98


ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
^

менеджменту та маркетингу у фармації


для студентів V курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” освітно-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”Пп

семестр IX

К-сть годин

1.

Товар у системі маркетингу. Асортиментна та товарна політика фармацевтичних і аптечних підприємств. Ключові фактори ринкового успіху: індивідуалізація товару, «критична маса товару», багатофункціональність товару, технічний пакет.

6

2.

Кількісні критерії формування асортименту лікарських засобів: швидкість руху, прибутковість від реалізації. Прогнозування асортименту лікарських засобів. Прогнозування кон'юнктури ринку. Сертифікація, її види. Сертифікація лікарських засобів.

6

3.

Товарна політика фармацевтичних підприємств

Основні моделі прийняття стратегічних рішень: матриця розвитку товару / ринку (І. Ансоффа), матриця конкуренції (М. Портера), матриця росту / долі ринку (матриця Бостонської консалтингової групи – БКГ), модель «привабливість-конкурентоспроможність» (матриця МакКінсі).

4

4.

Рівні сприйняття товарного знаку: впізнання, перевага, лояльність. Маркування. Функції етикетки. Штрихове кодування. Процес розробки нового товару: пошук ідей, виготовлення зразка, проведення ринкових досліджень, серійне виробництво та підготовка ринку.


4

5.

Ціна, ціноутворення, цінова політика фармацевтичних і аптечних підприємств.

Фактори, що впливають на еластичність попиту на лікарські засоби. Особливості визначення ціни на нові товари, у тому числі на нові лікарські засоби. Біржове котирування цін. Вплив валютного курсу на зміну цін та конкурентоспроможність товару.


6

6.

Особливості ціноутворення на лікарські засоби в зарубіжних країнах.

4

7.

Збутова діяльність фармацевтичних підприємств.

Торгові представники, торгові синдикати, торгові дома. Переваги співпраці виробників товару з посередниками. Вертикальні маркетингові системи (ВМС): корпоративні (інтегровані), договірні, керовані. Горизонтальні маркетингові системи (ГМС), багатоканальні маркетингові системи (БМС). Роль міжлікарняної аптеки (МЛА) в системі розподілу фармацевтичного товару. Функції МЛА.

6

8.

Роздрібна торгівля, її функції. Класифікація роздрібної торгівлі за видами і формами. Кількісні характеристики управління матеріальними потоками. Особливості логістичного підходу до управління виробничо-збутовою діяльністю у фармації. Значення бірж у забезпеченні товарообігу. Консигнаційний склад.

6

9.

Маркетингова політика комунікацій. Види стану споживацької готовності: довідуванність, знання, розташованність, перевага, переконування, здійснення купівлі. Засоби маркетингових комунікацій на етапах ЖЦТ. Види скидок в рамках стимулювання збуту. Стимулювання продажу послуг. Персональний продаж, його переваги. Етапи процесу ефективного продажу: пошук та відбір потенційних покупців, підготовка, завоювання клієнта, презентація, подолання заперечень, завершення продажу, контакти після продажу. Сітьовий і прямий маркетинг. Форми прямого маркетингу. Етапи процесу формування бренду: позиціонування, формування стратегії.

6

10.

Стимулювання продажу послуг. Персональний продаж, його переваги. Етапи процесу ефективного продажу: пошук та відбір потенційних покупців, підготовка, завоювання клієнта, презентація, подолання заперечень, завершення продажу, контакти після продажу. Сітьовий і прямий маркетинг. Форми прямого маркетингу. Етапи процесу формування бренду: позиціонування, формування стратегії.

4

11.

Стимулювання збуту та інші засоби маркетингових комунікацій.

Стимулювання продажу послуг. Етапи процесу формування бренду: позиціонування, формування стратегії, розробка ідеї, пошук ім’я, тестування.

6

12.

Еволюція зв'язків із громадськістю PR. Паблік рилейшнз у системі менеджменту і маркетингу. Служба зв'язків із громадськістю. Її роль і значення в діяльності фармацевтичних та парфумерно-косметичних підприємств і фірм по наданню послуг.

6

13.

Маркетингові дослідження та інформація. Методи дослідження в маркетингу: загальнонаукові, аналітико-прогнозні, методи та методичні прийоми запозичені із різних галузей знань. Види комерційної інформації, що мають найбільший попит в умовах ринкової економіки.

6

14.

Загальні вимоги до управлінської інформації. Комплексне інформаційне забезпечення маркетингу лікарських засобів. Джерела та структура маркетингової інформації на підприємстві. Підсистеми внутрішньої звітності, збору зовнішньої поточної маркетингової інформації, маркетингових досліджень, маркетингового аналізу.

6

15.

Маркетинговий контроль. Неекономічні показники контролю маркетингу. Контроль відповідності плановим показникам фактичних результатів виробничо комерційної діяльності підприємства.

4

16.

Складові маркетингового аудиту. Аудит цілей та стратегій маркетингу, комплексу маркетингу. Завдання аудиту організаційної структури служби маркетингу на підприємстві. Етапи проведення маркетингової ревізії (аудиту).Відмінності внутрішнього та зовнішнього аудиту маркетингової діяльності підприємства.

4
Всього:

84

Схожі:

Менеджменту та маркетингу у фармації iconЗ менеджменту та маркетингу у фармації
Еволюція сучасних управлінських теорій. Поняття принципи та характерні риси етапів розвитку менеджменту
Менеджменту та маркетингу у фармації iconОснови маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
Менеджменту та маркетингу у фармації iconОснов маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
Менеджменту та маркетингу у фармації iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Менеджменту та маркетингу у фармації iconМенеджменту та маркетингу у фармації
Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. Структура системи маркетингових досліджень ринку та фірми
Менеджменту та маркетингу у фармації iconТематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій. Фактори впливу та процес управління організацією
Менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план практичних занять з менеджменту та маркетингу у фармації на VIII семестр 2010/2011 навчального року
Принципи дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів
Менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план практичних занять з менеджменту та маркетингу у фармації на VIII семестр 2010/2011 навчального року
Принципи дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів
Менеджменту та маркетингу у фармації iconТематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій. Фактори впливу та процес управління організацією. Суб’єкти фармацевтичного...
Менеджменту та маркетингу у фармації iconС.І. Плотницька основи менеджменту І маркетингу опорний конспект
«Основи менеджменту І маркетингу». Опорний конспект лекцій до вивчення базових тим дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи