Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин icon

Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
Скачати 71.59 Kb.
НазваТипова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
Дата01.07.2012
Розмір71.59 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти України


ТИПОВА ПРОГРАМА

кандидатських іспитів із спеціальності

05.11.05 - Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

Програма кандидатського іспиту з спеціальності 05.11.05 Прилади та методи вимірювань електричних і магнітних величин" відтворює сучасний стан знань, що стосуються групи спеціальностей "Приладобудування, метрологія та вимірювально-інформаційні системи" й охоплює її основні розділи, знання яких необхідні висококваліфікованому спеціалістові, що виконує при підготовці дисертації науково-дослідну роботу, що містить новий розв'язок актуальної наукової проблеми.

Екзаменований повинен показати свій рівень теоретичної та експериментальної підготовки, знання загальних фізичних концепцій, метрологічних основ, розуміння основних розділів даної галузі науки та техніки. Виявити вміння застосовувати одержані знання при розв'язанні дослідницьких та прикладних задач, при здійсненні необхідних інженерно-технічних розрахунків та при оптимізації конструкції та технології створення відповідних приладів.

Програма складається з двох частин. Перша - це програма-мінімум з спеціальності обов'язкова для всіх форм навчання. Друга - додаткова програма, що тематично погоджена з профілем підготовки роботи.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


1.1.Фізичні величини. Розмір фізичної величини, одиниця фізичної величини, системи фізичних величин, значення фізичної величини, ентропія фізичної величини.

1.2.Вимірювання. Поняття вимірювання та вимірювальної інформації, вимірювальні сигнали та їх перетворення, форми вимірювальної інформації, поняття результату та похибки вимірювання; принцип, метод, режим, алгоритм і процес вимірювань; методики виконання вимірювань; лічба, контроль, розпізнавання образів, діагностика стану об'єктів та їх зв'язок з вимірюванням. Класифікація вимірювань: — прямі, посередні, сукупні та сумісні; абсолютні та відносні, аналогові та цифрові; звичайні та статистичні. Класифікація методів вимірювання: компенсаційний, протиставлення, заміщення, збігу, диференціальний, нульовий.

1.3.Основи теорії похибок. Класифікація похибок (абсолютні, відносні та зведені; випадкові та систематичні). Закони розподілу похибок. Числові характеристики, точкові та інтервальні оцінки. Кореляційні та спектральні характеристики. Оцінювання похибок засобів на стадії проектування, композиція законів розподілу.

1.4.Основні положення теорії вимірювальних сигналів. Вимірювальні сигнали. Класифікація вимірювальних сигналів. Моделі вимірювальних сигналів. Перетворення вимірювальних сигналів. Класифікація перетворень вимірювальних сигналів. Дискретизування сигналів. Критерії вибору розміру кроку дискретизування. Адаптивне дискретизування. Похибка дискретизування. Квантування сигналів. Похибка квантування. Відтворення неперервних сигналів. Функція відліків та відновлення сиґналів. Інтерполювання та екстраполювання при відновленні сигналів. Модуляція. Модуляція гармонічного носія. Модуляція періодичної послідовності імпульсів. Поняття кодо-імпульсної модуляції. Детектування. Поняття, особливості та види детектування сиґналів. Синхронне детектування. Цифрове кодувания. Види кодів, що застосовуються в ІВТ. Завади та завадостійкість. Види, моделі та характеристики завад. Дискретні перетворення сиґналів. Пряме та зворотнє зет-перетворення. Швидке перетворення Фур'є. Wavelett (хвилькове) перетворення сиґналів. Цифрова фільтрація сигналів. Фільтрування дискретних сиґналів. Вагове усереднення цифрових сиґналів. Методологія нейтронних мереж у інформаційно-вимірювальній техніці.

1.5.Теорія вимірювальних кіл. Склад, класифікація та структурний аналіз вимірювальних кіл. Характеристики вимірювальних кіл. Оптимізація характеристик вимірювальних кіл.


^ 2. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ


Класифікація засобів вимірювань: міри, перетворювачі, прилади, установки, системи. Основні характеристики засобів вимірювань. Класифікація вимірювальних приладів. Способи подання границь допустимих похибок засобів вимірювань. Класи точності. Структура засобів вимірювань. Параметри засобів вимірювань. Параметри засобів вимірювань, діапазон показів, межі та діапазон вимірювань. Характеристики перетворення: статичні та динамічні - імпульсна, перехідна, передавальна функція, частотна характеристика. Надійність та їх характеристики.

Електромеханічні та електронні аналогові припади, компенсатори та мости, цифрові засоби, засоби вимірювання з вмонтованими мікропроцесорами.


^ 3. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ


3.1. Загальні питання перетворювачів. Функція перетворення вимірювального перетворювача (ВП). Коефіцієнт перетворення. Вхідні та вихідні характеристики ВП. Зведення похибок до входу та виходу ВП. Основні джерела похибок ВП. Структурні методи підвищення точності ВП. Корекція систематичних похибок ВП. Корекція динамічних похибок ВП.

3.2. Первинні ВП фізичних величин. Магнітоелектричні ВП. Резистивні ВП. Індуктивні ВП. Ємнісні ВП. Магнітострикційні ВП. П'єзоелектричні ВП. Гальваномагнітні ВП. Магнітооптичні ВП. Фотоелектричні ВП. Квантбві ВП. Теплові ВП. Іонізаційні ВП. Електрохімічні ВП. Індукційні ВП.

3.3. Електронні аналогові пристрої. Операційні підсилювачі (ОП) та їх характеристики. Масштабуючі вимірювальні перетворювачі на базі ОП. Випрямні ВП на основі ОП. Перетворювачі R,L,C параметрів в електричні сигнали на основі ОП. Комутаційні пристрої. Модуляційні пристрої. Джерела стабілізованого живлення. Генератори. Аналогові пристрої виконання арифметичних операцій; додавання, віднімання, множення, ділення, квадрування, логарифмування, експоненціювання, диференціювання, інтегрування. Вибіркові та широкосмугові вимірювальні підсилювачі. Аналогові фільтри. Пасивні КС фільтри. Активні КС фільтри. Розрахунок параметрів фільтрів. Цифрові фільтри.

3.4. Аналого-цифрові (АЦП) та цифроаналогові перетворювачі (ЦАП). Основні параметри ЦАП і АЦП. Різновиди АЦП. АЦП з паралельним перетворенням. АЦП порозрядного зрівноваження. АЦП інтегруючого перетворення. АЦП з комбінованим перетворенням. Похибки АЦП і ЦАП. Функціональні АЦП. Перетворення частоти імпульсів в числове значення. Основні методи перетворення постійної напруги в числове значення. Перетворення змінної напруги в числове значення. Перетворення числового значення в напругу (струм).

3.5. Елементи цифрових вимірювальних пристроїв. Логічні елементи, їх класифікація та характеристики. Лічильники. Регістри. Суматори. Дешифратори. Арифметично-логічні пристрої. Мультиплексори. Демультиплексори. Пристрої пам'яті. Мікропроцесорні вузли. Пристрої керування. Пристрої перетворення числових величин. Інтерфейси. Синтез цифрових пристроїв.

3.6. Електричні вимірювальні перетворювачі. Додаткові резистори. Шунти. Подільники напруги. Вимірювальні трансформатори.


^ 4. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН


4.1. Підготовка та виконання вимірювального експерименту. Загальні відомості про планування вимірювального експерименту. Вибір методів та засобів вимірювань у відповідності з необхідною точністю й умовами виконання вимірювань. Організація робочого місця й виконання вимірювань. Опрацювання результатів експерименту: при однократних і багатократних рівноточних та нерівноточних, прямих і непрямих вимірюваннях. Оцінка середньоквадратичного відхилення результату вимірювання, перевірка гіпотез про закон розподілу, числові характеристики. Методи виключення систематичної складової похибки. Форми подання результатів вимірювань.

4.2. Вимірювання постійного та змінного струмів і напруг, потужності, енергії, коефіцієнта потужності, кількості електрики, опору постійному струмові, параметрів електричних кіл змінного струму, частоти, різниці фаз, параметрів імпульсних електричних сигналів.

4.3. 3абезпечення єдності та потрібної точності вимірювань. Метрологія. Поняття метрологічного забезпечення. Випробовування засобів. Вимірювання. Еталони одиниць фізичних величин (класифікація еталонів, передавання розмірів одиниць фізичних величин). Державна система забезпечення єдності вимірювань. Служби та органи системи метрологічного контролю.


^ 5. ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН


5.1. Вимірювання параметрів магнітного поля. Магнітні величини. Одиниці магнітних величин. Вимірювання магнітного потоку постійного магнітного поля. Вимірювання індукції та напруження постійного магнітного поля. Вимірювання магнітного потоку, індукції та напруження змінного магнітного поля. Вимірювання параметрів неоднорідних магнітних полів. Прилади для вимірювання параметрів магнітного поля: магнітометри, потенціалометри, градієтометри.

5.2. Визначення характеристик магнітних матеріалів. Основні характеристики магнітних матеріалів. Намагнічувальні пристрої та досліджувальні взірці. Визначення основної та ґістерезісної кривих намагнічування взірців. Коерцитиметри. Прилади для дослідження пара-та діамагнітних матеріалів. Визначення динамічних характеристик магнітних матеріалів. Компенсаційний і мостовий методи визначення магнітних характеристик. Оспилографічний метод. Вимірювання втрат в феромагнітних матеріалах.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Орнатский П.П. Теоретические основи информационно-измерительной техники. -Киев: Вища школа, 1983. - 455 с.

 2. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. - Л.: Єнергоатомиздат, 1985. - 248 с.

 3. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки (Загальні поняття та теорія похибок). - К.: НМК ВО, 1991. - 222 с.

 4. Обозовський С.С. Практикум з теоретичних основ інформаційно-вимірювальної техніки. - Львів: ЛШ, 1987 - 87 с.

 5. Обозовський С.С. Елементи теорії многочленних похибок засобів вимірювань. -
  Львів: ЛШ, 1981-89 с.

 6. Полшцук Е.С. Измерительние преобразователи. - К.: Вища школа, 1984.- 296 с.

 7. Гутников В.С. Интегральная злектроника в измерительних устройствах Л.:Знергоиздат, 1988. - 312 с.

 8. Токхейм Р. Основи цифровой техники. - М.: Мир. 1988. - 392 с.

 9. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. М.8 Мир,1978.-848 с.

 10. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин.

 11. Под ред. Е.С. Полищука. - К.: Вища школа, 1984. - 359 с.

 12. Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин. За ред. Є.С..Поліщука. - К.: Вища школа, 1978. - 351 с.

 13. Орнатский П.П. Автоматические измерения и прибори (аналоговие и цифровие). К.: Вища школа, 1986. - 504 с. '

 14. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів. - К.:Либідь, 1992. - 296 стор.

 15. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника. -М.: Мир, 1992.

 16. К. Randy, Wavelett transform and its application. Random publishers, N.J., 1992.

Програму склали:

доц. Дорожовець М. М., к.т.н., доц. Івахів О.В., д.т.н., Луцик Я. Т.

Розглянуто на засіданні кафедри і рекомендовано до затвердження.


Зав. кафедрою ІВТ,

проф., д.т.н.


Б. Стадник


Розглянуто на засіданні Ради факультету автоматики і рекомендовано до затвердження.

Декан факультету,

проф., д.т.н. В.Дудикевич

Схожі:

Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconІ. наукові ступені кандидат технічних наук
Спеціальність: 05. 11. 05 –Методи та прилади вимірювання електричних та магнітних величин
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconОписи модулів назва модуля
Вимірювання витрати методом змінного перепаду тиску. Вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів. Методи та прилади для вимірювання...
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconУдк 621. 314 Вплив параметрів фільтруючих установок на точність вимірювання електричних величин в трифазному мостовому випрямлячі
Млячів до необхідного рівня широке застосування знайшли згладжуючі фільтри різних типів. Дані пристрої приводять до зміни форми напруг...
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconНазва модуля: Метрологія Код модуля: мсс 6105 С01
Вимірювальні засоби. Вимірювальні пристрої. Вимірювальні прилади. Вимірювальні перетворювачі. Міри електричних величин та стандартні...
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconПаспорт спеціальності 05. 11. 13 – прилади І методи контролю та визначення складу речовин
Прилади і методи контролю та визначення складу речовин – галузь науки і техніки, яка створює досконалі методи і засоби визначення...
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconПрограма предмет Загальна фізика
Фізика як наука. Зв’язок фізики з математикою, іншими природни­чими науками, технікою. Методи фізичних досліджень. Вимірювання фізичних...
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconНазва модуля: Електричні та магнітні вимірювання Код модуля
Основні поняття метрології та вимірювальної техніки. Вимірювальні прилади І методи вимірювань. Похибки вимірювань. Системи електровимірювальних...
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconДодаток вимірювальні прилади вимірювання лінійних величин
Для вимірювань, які не вимагають високої точності, застосовують масштабні лінійки, складні метри, рулетки
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconПрограма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів»
Системні властивості (надійність, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, естетичність та ін.) транспортних засобів та...
Типова програма кандидатських іспитів із спеціальності 05. 11. 05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин iconПрограма предмет Загальна фізика (механіка, молекулярна фізика)
Фізика як наука. Предмет фізики та її зв’язок фізики з іншими природни­чими науками, технікою. Методи фізичних досліджень. Вимірювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи