Міністерство освіти україни icon

Міністерство освіти україни
Скачати 108.65 Kb.
НазваМіністерство освіти україни
Дата01.07.2012
Розмір108.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

"Узгоджено" Заступник голови ВАК України

о'г "

1999

ПРОГРАМА

кандидатського іспиту зі спеціальності 05.22.02 - Автомобілі та трактори

В основу програми покладені такі дисципліни: "Теорія автомобіля", "Теорія трактора", "Основи конструювання автомобіля", "Розрахунок автомобіля", "Розрахунок трактора", "Гідравлічні передачі автомобілів і тракторів", "Електричні передачі автомобілів і тракторів", "Динаміка транслортних машин".

Крім цього передбачається знання загальнотехнічних та загальноінженерних дисци-плін.

ВСТУП


Сучасний стан та перспективи автомобіле - і тракторобудування в Україні.

Класифікація автомобілів і тракторів. Основні технічні вимоги до автомобілів та тракторів. Головні нормативні документи - державні та галузеві стандарти, правила СЕК 00Н та ін. Значення стандартизації та уніфікації в створенні автомобілів та тракторів. Питання патентної чистоти конструкції. Якість, методи визначення якості машин, атестація та сертифікація продукції.

^

І. ТЕОРІЯ АВТОМОБІЛЯ І ТРАКТОРА /машини/


1.1. Техніко-екеплуатаційні характеристики машин та їх оціночні показники.

1.2.  Механіка колісного рушія.

Плоский рух еластичного колеса по жорсткій дорозі. Кінематичні та силові характеристики колеса. Зчеплення колеса із опорною поверхнею, опір руху.

Еластичне колесо як передаючий механізм. Кочення колеса із розвалом та сходом. Динамічні явища, які мають місце при коченні колеса. Стабілізуючі моменти колеса.

1.3. Механіка гусеничного рушія. :

Кінематика гусеничного обводу. Особливості кінематики ланцюгової гусениці. Коефі-цієнт нерівномірності руху гусениці.

Статика та динаміка гусеничного обводу. Статичне натягнення гусениці. Повне натягнення гусениці. Динаміка задньої ланки ланцюгової гусениці. Натягнення ланок гусеничного обводу. Динамічна характеристика гусеничного обводу.

1.4. Робота рушіїв на грунті, що деформується. Класифікація та механічні власти-вості грунтів. Опір руху, зчеплення та буксування колеса на грунті. Взаємодія гусениці їз грунтом. Тиск на опорну поверхню та заглиблення гусениці. Зчеплення гусениці із грунтом та коефіцієнт зчеплення. Буксування гусениці. Втрати потужності при буксуванні.

Особливості взаємодії колісного та гусеничного рушія з піском та снігом

1.5. Механіка прямолінійного руху машини.
Двигун як засіб рушійної сили. Швидкісні характеристики двигунів та їх математичне опи-сання. Опір руху. Втрати енергії при русі. Втрати енергії у рушіях. Поняття про коефіцієнт корисної дії рушія. Рівняння прямолінійного руху машини в найбільш загальному випадку. Тягова та динамічна характеристики. Прискорення, час та шлях розгону автомобіля та трак-тора. Тяговий розрахунок. Процес розгону машини із трансмісіями різноманітних типів /механічними, гідродинамічними, гідрооб"ємними, електричними/.

Розподіл сил та моментів по колесах повнопривідного автомобіля. Явище циркуляції потужності. Динамічні явища в трансмісії машини та її навантаження в процесі рушання з місця і розгону.

Динамічні моделі процесу гальмування. Методи розрахунку сповільнення та гальмівного шляху. Поняття про ефективність гальмування та методи її визначення. Вплив розподілу гальмових сил по колесах автомобіля на ефективність гальмування. Оптимізація розподілу гальмових сил. Особливості гальмування машин із причепом та напівпричепом. Шляхи покращення гальмових якостей машин.

1.6. Плавність ходу.

Поняття плавності ходу та методи її оцінки. Вимоги та норми по забезпеченню плавності ходу. Характеристики мікропрофіля опорної поверхні.

Динамічні системи, які еквівалентні двовісній та багатовісній машині, їх математичні моделі.

Частоти власних коливань. Характеристики гасителів коливань. Функції збурення вимушених коливань машин та їх аналіз. Дослідження вимушених коливань машин на електронних та механічних моделях.

Особливості коливань зчленованих машин.

Вплив плавності ходу машини на показники її техніко-експлуатаційних властивостей.

І.7. Криволінійний рух машини.

Керованість та стійкість.

Способи здійснення повороту машин. Кінематика повороту машини. Особливості кінематики повороту машин із причепом та напівпричепом.

Кочення еластичного колеса по криволінійній траєкторії. Явище збочення колеса. Фактори, які впливають на збочення колеса. Сили, що діють на колесо, при його русі по криволінійній траєкторії.

Рівняння криволінійного руху двовісних та багатовісних машин. Рівняння криволінійного руху автопоїзда. Розподіл по колесах тягових зусиль та бокових реакцій.

Поворот гусеничних машин. Опір повороту. Вплив розподілу тиску по довжині гусениці на опір повороту, а - також зовнішніх сил. Поняття про рекуперацію потужності при повороті. Поворот пасивного гусеничного причепу. Поворот з частковим заносом. Критерії оцінки тягових властивостей машини при рівномірному повороті. Управління криволінійним рухом машини без заносу та із частковим заносом

Поняття про стійкість машини. Поздовжня та поперечна стійкість. Стійкість проти перекидання, ковзання та бокового заносу. Рух по косогору. Динамічна стійкість при перекиданні. Стійкість машини при гальмуванні.

Керованість як властивість системи "машина - водій - зовнішнє середовище". Методи та норми оцінки керованості. Поняття про сталезбочення еластичного колеса. Автоколивання керованих коліс. Вплив кінематики підвіски на керованість та стійкість автомобіля.

Поняття про курсову стійкість та методи її оцінки. Аеродинамічна стійкість. Зовнішні сили, які викликають відхиленння машини від заданої траєкторії.

1.8. Паливна економічність.

Сучасні вимоги та методи оцінки паливної економічності машин. Енергетичний, баланс автомобіля. Витрати палива. Паливно-економічна характеристика автомобіля. Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на витрати палива. Шляхи покращення паливної економічності автомобіля.

1.9. Прохідність.

Поняття про прохідність машини по жорстких, м'яких та сипучих поверхнях. Характеристики грунтів. Методи оцінки та показники прохідності. Вплив на прохідність конструктивних та експлуатаційних факторів.

Навігаційні якості плаваючої машини. Сучасні методи розрахунку стійкості та плавучості машин на воді. Опір руху плаваючої машині по воді. Маневреність на воді. Розрахунок параметрів силової установки.


^ 2. КОНСТРУЮВАННЯ, РОЗРАХУНОК АВТОМОБІЛЯ ТА ТРАКТОРА

2.1. Загальні відомості :

Особливості експлуатації автомобілів та тракторів різного призначення. Порядок конструювання та розрахунків. Технічні умови проектного завдання. Методи оцінки технічного рівня і якості. Тех­нологічність конструкції. Прогнозування і оцінка якості автомобіля і трак-

тора. Шляхи підвищення технічного рівня і якості автомобілів. Проблеми забезпечення безпечної експлуатації автомобіля і трактора.

Основні оцінки економічної та конструктивної ефективності автомобілів та тракторів на стадії проектування".

Загальна компоновка автомобіля і трактора. Базові моделі. Вибір основних параметрів двигуна і окремих механізмів.

Загальна компоновка механізмів. Аналіз умов роботи механізмів і визначення умов що до деталей. Вимоги до встановлення агрегатів на автомобілі та трактори.

Агрегатування. Сучасні напрямки робіт що до компоновок автомобілів і тракторів.

Методи розрахунку конструкцій. Джерела і характер збурюючих дій. Детерміновані навантаження. Випадкові навантаження. Имовірносні навантаження. Випадкові навантаження. Имовірносні методи розрахунків.

2.2. Трансмісії автомобілів та тракторів.

Призначення і основні вимоги до трансмісії. Оцінка різних типів і схем трансмісій та їх механізмів. Гідромеханічні і електричні трансмісії.

Основи динамічного розрахунку трансмісії. Типові динамічні моделі трансмісій автомобілів і тракторів. Визначення параметрів крутильної системи. Визначення частот і форм вільних коливань. Метод розрахунку крутильних систем. Демпфери. Вибір місця встановлення демпфера. Перехідні процеси у крутильній системі. Передавальна функція багатомасових систем. Розрахунок перехідних процесів.

Фрикційні пристрої автомобільних і тракторних трансмісій. Основні вимоги до конструкції. Параметри, які визначають надійність роботи. Коефіцієнт запасу зчеплення. Коефіцієнт тертя робочої поверхні. Визначення основних розмірів фрикційних пристроїв. Робота буксування. Розрахунок фрикційних пристроїв на питому роботу тертя і нагрівання. Розрахунок валів, дисків тертя, пружини на міцність. Матеріали, які використовують для виготовлення фрикційних пристроїв.

Основні і роздавальні коробки передач. Вихідні дані для розрахунку, принципи вибору конструктивних схем. Визначення навантажень і методи розрахунку основних деталей. Вибір підшипників і розрахунок їх працездатності. Розрахунок синхронізаторів. Кінематичний і силовий аналіз планетарних передач. Методика розрахунку ККД.

Особливості вибору кількості зуб'їв шестерень і розрахунку на міцнісгь деталей планетарних передач. Надійність коробок передач. Вибір мастил і ущільнень. Графоаналітичні методи синтезу планетарних коробок передач з двома і трьома ступінями свободи.

Карданні передачі. Основні вимоги. Критична частота обертання карданного вала. Кінематичний розрахунок карданних передач. Вплив схеми карданної передачі на акустичну характеристику автомобіля. Розрахунки на міцність та довговічність.

Основні вимоги та вихідні дані для розрахунку бортових редукторів. Розрахунок ва-

лів і шестерень. Підбирання підшипників, мастил та ущільнувачів. Оцінка різних конструкцій бортових редукторів. Конструкція і особливості розрахунку гідродинамічних, гідрооб'ємних передач та електричних мотор-коліс.

Ведучі мости. Конструкція головних передач і диференціалів. Розрахунок і рекомендації по конструюванню простих диференціалів підвищеного тертя.

Визначення коефіцієнта блокування міжколісного диференціала.

2.3. Механізми керування автомобілів та тракторів.

Основні показники безпеки руху. Спеціальні пристрої для забез­печення ефективності і безпеки автомобілів та тракторів у нормальних і екстремальних кліматичних умовах.

Основні дані для розрахунку гальмових систем. Порівняльна оцінка різних типів гальмових систем. Статичні і динамічні характеристики гальмового привода. Робочий процес і конструкції регуляторів гальмових сил. Розрахунок протиблокувальних прист-роїв. Динамічні властивості і передаточні функції гальмових систем з підсилювачами. Визначення навантажень і розрахунок основних елементів шківних, дискових та бара-банних гальм.

Сервоприводи колісних та гусеничних машин, методи вибору їх параметрів, елементи конструкці розрахунку.

Вимоги до механізмів повороту гусеничних тракторів. Вихідні розрахункові дані. Порівняльна оцінка різних типів механізмів поворота. Графоаналітичний метод синтезу кінематичних схем механізмів повороту.

Системи рульового керування. Компоновочні схеми і методи оцінки. Вплив кінематики рульового привода на експлуатаційні властивості автомобілів та тракторів. Геометричний розрахунок рульового привода. Розрахунок системи рульового привода на міцність.

Динамічні властивості і передаточні функції системи рульового керування з підсилювачами. Схеми підсилювачів. Надійність систем рульового керування.

2.4. Ходова система автомобілів та тракторів.

Компоновочні схеми підвісок. Кінематика і розрахунок на міцність напрямних пристроїв. Розрахунок навантажувальних характеристик пружних елементів, амортизаторів і стабілізаторів. Оцінка довговічності підвіски.

Вимоги до гусеничного рушія. Сили, які діють у гусеничному обводі. Динамічні навантаження при коливанні ланцюгів гусениць. Динаміка взаємодії гусениць з опорними катками. Зачеплення гусениць з ведучими колесами. Розрахунок ланок і шарнірних зчленувань. Побудова профіля-зуб'їв ведучих коліс. Розрахунок опорних котків. Розрахунок натяжного пристрою. Способи підвищення довговічності гусеничного рушія. :

2.5. Несучі системи автомобілів та тракторів.

Рамні, зчленовані, безрамні та напіврамні остови автомобілів та тракторів. Оцінка конструкцій і методи їх розрахунку на міцність. Сучасні методи розрахунку несучих систем. Метод кінцевих елементів для розрахунку несучих систем, кабін, кузовів. Пасивна безпека несучих систем, кабін, кузовів.

Кузова і кабіни. Конструкції і розрахунок кузовів і кабін. Розташування і компоновка ор-ганів керування. Питання художнього конструювання. Сервоприводи колісних і гусеничних машин, методи вибору їх параметрів. Елементи конструкції і розрахунку.


^ 3. ВИПРОБОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ

Завдання та види випробовування. Лабораторні та дорожні науково-пошукові випробовування на моделях, макетах, натурних об'єктах. Випробовування для сертифікації продукції згідно національних і міжнародних нормативів. Заводські, прийомочні, державні випробовування. Методи порівняльних і ресурсних випробовувань. Різновидності та методи випробовувань в умовах полігонів, машиновипробувальних центрів і станцій; перспективи їх розвитку. Оцінка довговічності та надійності конструкцій.

Стратегія експерименту. Класифікація, основні етапи, організація експериментальних робіт. Застосування математичних методів планування експерименту при складанні методики випробовувань. Оцінка точності вимірів.

Характеристики сучасної вимірювальної та реєструючої апаратури. Тензометричні ходові лабораторії, накопичувачі інформації в блоках під час випробовувань, автоматизовані системи обробки одержаних даних за програмами на ЕОМ. Методика вимірювання на автомобілі, тракторі і силових параметрів на механічних системах, напруженості в деталях, потужності і витрат палива двигуном. Випробовування елементів бортових автоматичних систем керування автомобілем і трактором, пасивної і активної безпеки, засобів охорони навколишнього середовища.

Обробка даних експерименту, застосування ЕОМ. Обчислення параметрів емпіричних формул, складання рівнянь регресії, гістограм. Узагальнення емпіричних даних методами теорії ймовірності та математичної статистики з визначенням параметрів заносу розподілення.

Оформлення звіту за результатами випробовування, публікація, депонування роботи. Визначення очікуваної вартості, плану та строків випробовування автомобіля, трактора. Оцін-ка економічної ефективності експериментального дослідження. Рекомендації по впровад-женню висновків із випробувань у виробництво.


ЛІТЕРАТУРА


Автомобиль. Основи конструкции / Вишняков Н.И. и др. — М.: Машиностроение, 1986. - 304 с.

Будова автомобілів / Боровських Ю.І. та ін. - К.:Вища шк., 1991 -303с.

Литвинов А.С., Фаробин Я. Е. Автомобиль: Теория зксплуатационных свойств. - М.: Машиностроение, 1989 - 240 с.

Гришкевич А.И. Автомобили: Теория / Учебник для вузов. - Минск: Вышэйш. шк., 1986.-208 с.

Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль: Анализ конструкции, злементы расчета. - М.: Машиностроение 1989. - 304 с.

Гришкевич А.И. Автомобили: Специализир. подвижной состав. -Минск: Вышэйш. шк.,1989. - 240 с.

Основы теории и расчета трактора и автомобиля. / В.А. Скотников, А.А. Мащенский, А.С. Солонский. Под ред. В.А. Скотникова. - М.: Агропромиздат, 1986, -386-с.


"Узгоджено" Голова експертної ради ВАК України з транспорту

Новіков В.С. ,


Схожі:

Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерство освіти І науки України інформує, що Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації для громадян України...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти україни iconПоложення про Міністерство освіти І науки України, далі Замовник, І (назва установи, організації, підприємства, його підпорядкованість, місце знаходження) в особі, (посада, піб)
Сторони, Міністерство освіти І науки України в особі заступника міністра Стріхи Максима Віталійовича, який діє на підставі Положення...
Міністерство освіти україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин
Міністерство освіти україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти україни iconМіністерство освіти та науки України Міністерство освіти та науки України
Орієнтований перелік пріоритетних складових для використання при оцінці екологічних ризиків
Міністерство освіти україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи