Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 368.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/2
Дата01.07.2012
Розмір368.88 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до самостійної роботи з дисципліни

Організація анімаційних послуг В ТУРИЗМІ

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 3 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки „Туризм”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” з дидактичним забезпеченням (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”). /Укл.: Байлік С.І., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 28 с.Укладачі

С.І. Байлік,

О.М. Кравець


Рецензент:

доц., канд. геогр. наук Поколодна М.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 5 від «26» грудня 2007 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................………………………………......

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни .................

^ 2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ .....................................................................

Перелік питань для самостійного опрацювання ...............................

3. Система поточного Й підсумкового контролю

знань студентів ................................................................................

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ........................................................................

5. СПИСОК літературИ ........................................................................

Додаток а „Тематика контрольних робіт”...........................................

Додаток Б „Бланк для проведення тестування з дисципліни” .........4

5


7

10


18

22

24

26

27


ВСТУП


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” і призначені для студентів напряму підготовки „Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Вивчення дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни можна виконувати в бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, в домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” на самостійну роботу студентів відведено 12 годин. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента вмілого розподілу свого часу між аудиторною і позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни; систему поточного й підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.

Заключною формою самостійної роботи є підготовка до заліку. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно і вмінні логічно викладати їх сутність.

^ 1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни


При вивченні дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, її структурою, формами і методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” складається з двох змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведений в табл. 1.

Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі”

Тема

Кількість годин

Лекції

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Модуль 1. Організація анімаційних послуг в туризмі

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Особливості і значення анімації в індустрії гостинності

1

2

3

4

Тема 1. Анімація в туристській діяльності.

2
0,5

Тема 2. Історія організації дозвілля.

3
1

Тема 3. Соціально-економічні й соціально-психологічні особливості надання анімаційних послуг.

2
0,5

Тема 4. Анімаційні програми в комплексі туристської анімації.

2
0,5

Тема 5. Технологія створення анімаційних програм.

1
0,5

^ Разом годин за ЗМ 1.1

10

3

3

Продовження табл. 1

1

2

3

4

Змістовий модуль (ЗМ) 1.2. Організація анімаційних послуг у засобах розміщення

Тема 6. Менеджмент готельної анімації.

2
1

Тема 7. Організація діяльності анімаційної служби.

2
0,5

Тема 8. Персонал служби анімації.

2
0,5

Тема 9. Спортивна анімація.

2
0,5

Тема 10. Дитяча анімація.

2
0,5

Тема 11. Екскурсійна діяльність в анімації туризму.

2
0,5

Тема 12. Ігорний бізнес у готельній анімації.

2
0,5

^ Разом годин за ЗМ 1.2

14

2

4

Усього годин

24

5

7
  1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Методика самостійного вивчення дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” базується на:

 • опрацюванні лекційного матеріалу;

 • роботі над індивідуальним завданням у вигляді контрольної роботи;

 • контрольній перевірці кожним студентом-слухачем якості особистих знань за питаннями, що відповідно до робочої програми віднесено на самостійне опрацювання та самоконтроль;

 • підготовці до проміжного й підсумкового контролю знань.

^ Опрацювання лекційного матеріалу. В системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

 • лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст і обсяг самостійної роботи студента;

 • методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

 • самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезисний запис головних положень навчального матеріалу. Складання і вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, заліку, у визначенні напрямку й обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції за допомогою підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення і найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виноситься на самостійне опрацювання.

У процесі підготовки до занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне й якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність управління самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспря­мованих організаційних і контрольних заходів.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни. В Методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити раціональною і підвищити її ефективність.


^ Робота над індивідуальним завданням. Виконання інди­відуального завдання винесено на індивідуальне самос­тійне опрацювання студентами. В межах дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” в якості інди­відуального завдання студенти виконують контрольну роботу, мета якої – поглиблення знань студентів, пошук та обробка літературних джерел, набуття навичок „мережного серфінгу”, ознайомлення з туристським потенціалом і готельною базою країн світу, організацією анімаційних послуг у засобах розміщення, формування сучасного мислення і професійності майбутніх спеціалістів.

Зміст контрольної роботи наступний: 1) титульний аркуш; 2) вступ; 3) основна частина; 4) закінчення; 5) список використаних джерел; 6) додатки.

Вступ має містити обґрунтування актуальності обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулювання об'єкта і предмета дослідження.

^ Основна частина контрольної роботи (може включати декілька підрозділів) має включати характеристику сучасного стану проблеми, опис нормативно-правової бази, погляд різних авторів на цю проблему, позитивні й негативні сторони проблеми.

Закінчення має включати обґрунтовані висновки студента щодо досягнення мети роботи.

Обсяг готової контрольної роботи повинен становити в друкованому варіанті 15-30 сторінок. Орієнтовна кількість сторінок у розділах: вступ – 1-2 с.; основна частина – 12-25 с.; висновки – 1-2 с.

Список використаних джерел необхідно складати в певному порядку: спочатку наводять законодавчі й нормативні акти, статистичні довідники, потім загальна й спеціальна література за алфавітом.

Контрольну роботу студенти виконують за номером у списку академічної групи або за вибором студента. Тематику контрольних робіт наведено в Додатку А.

Обсяг часу на виконання контрольної роботи в годинах становить 5 годин.

^ Перелік питань для самостійного опрацювання за змістовими модулями і темами, контрольні питання для самодіагностики і перелік рекомендованої літератури наведені в табл. 3.

Таблиця 3 – Перелік питань для самостійного опрацювання

Назва теми

Питання для самостійного опрацювання

(за ЗМ і темами)

Контрольні питання для самодіагностики

Рекомендована

література

Модуль 1. Організація анімаційних послуг в туризмі

ЗМ 1.1. Особливості і значення анімації в індустрії гостинності

1

2

3

4

Тема 1. Анімація в туристській діяльності.

1. Поняття „рекреаційна анімація”.

2. Анімаційні туристські маршрути.

3. Значення туристської анімації.

 1. Сутність поняття „анімація”.

 2. Роль і значення анімаційної послуги як складової частини турпродукту.

 3. Головні вимоги до організації анімаційної діяльності.

 4. У чому полягає головна мета анімації в туризмі?

 5. Сутність поняття „готельна анімація”.

 6. Сутність поняття „рекреаційна анімація”.

 7. Сутність поняття „туристська анімація”.

 8. Додаткові анімаційні послуги?

 9. Охарактеризуйте розбіжності трьох основних типів туристської анімації в залежності від важливості, пріоритетності й обсягу анімаційних програм у загальній програмі подорожі.

 10. Функції туристської анімації.[1-7; 9, 11, 13; 14-15]

Продовження табл. 3

1

2

3

4

Тема 2. Історія організації дозвілля.

1. Організація дозвілля в Давній Греції.

2. Організація дозвілля в Стародавньому Римі.

3. Організація дозвілля в Середньовіччі.

4. Організація дозвілля на Русі від стародавніх часів до наших днів.

 1. Взаємозв'язок готельних і анімаційних послуг.

 2. Передумови виникнення туранімації.

 3. Організація дозвілля в Давній Греції.

 4. Організація дозвілля в Стародавньому Римі.

 5. Організація дозвілля в Середньовіччі.

 6. Організація дозвілля на Русі від стародавніх часів до наших днів.
[5-7; 9; 14-15]

Тема 3. Особливості надання анімаційних послуг.

1. Соціально-економічні

особливості надання анімаційних послуг.

2. Соціально-психологічні особливості надання анімаційних послуг.

 1. Сутність поняття „анімаційна послуга”.

 2. Назвіть фактори, від яких залежить туристська активність.

 3. Форми роботи з різними віковими групами відпочиваючих.

 4. Які типи особистості туристів можна виділити за їх відношенням до проведення дозвілля?

 5. Фактори, що впливають на формування і зміну етносів.

 6. Вплив національних особливостей туристів на розробку анімаційних заходів.
[5-7; 9; 11-12; 14-15]

Продовження табл. 3

1

2

3

4

Тема 4. Анімаційні програми в комплексі туристської анімації.

1. Основні види анімації.

 1. Визначення терміну „анімаційна програма”.

 2. Основні види анімації.

 3. Які потреби здатна задовольнити туранімація?

 4. За рахунок чого можна досягти найбільшого відновлюючо-оздоровчого ефекту від анімаційних програм у туризмі?

 5. Характер анімаційних програм?

 6. Основні типи напрямків і програм туристської анімації.

 7. Які цілі необхідно враховувати при розробці анімаційних програм?
[5-9; 15]

Тема 5. Технологія створення анімаційних програм.

1. Критерії повноцінності дозвілля: обсяг вільного часу, зміст дозвілля.

2. Анімаційні послуги закордонних курортних готелів.

 1. Підсистеми створення анімаційної програми.

 2. Основні етапи технологічного процесу розробки анімаційної програми.

 3. Критерії повноцінності дозвілля.

 4. Які фактори необхідно враховувати при розробці анімаційних програм?
[5-15; 20-23]

Продовження табл. 3

1

2

3

4

ЗМ 1.2. Організація анімаційних послуг у засобах розміщення

Тема 6. Менеджмент готельної анімації.

1.Функції анімаційного менеджменту: планування, організація, мотивація, аналіз і контроль.

 1. Визначення поняття „менеджмент готельної анімації”.

 2. Охарактеризуйте складові поняття „анімаційний менеджмент”.

 3. У чому полягає специфіка анімаційного менеджменту?

 4. Основні функції анімаційного менеджменту, як одного з видів спеціалізованого виробничого менеджменту. Охарактеризуйте взаємозв'язок і взаємопроникнення в часі цих функцій.

 5. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні функції планування?

 6. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні функції організації?

 7. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні функції мотивації?

 8. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні функції аналізу і контролю?

[4-7; 9; 12; 14-15]

Продовження табл. 3

1

2

2

4 1. Охарактеризуйте вплив різних систем середовища гостинності на процес перетворення потреб туриста на його задоволеність. Яку роль у цьому процесі відіграє персонал анімаційної служби?

 2. Яку роль повинен виконувати головний менеджер з анімації (шеф-аніматор) в процесі надання анімаційних послуг?

 3. Що є предметом, знаряддям і результатом праці менеджера з анімації?

 4. Охарактеризуйте систему анімаційного менеджменту як частину загальної системи управління туркомплексом.

 5. Хто виступає суб’єктом в анімаційному менеджменті туристського комплексу?

 6. Хто виступає об’єктом в анімаційному менеджменті туркомплексу?

 7. Що є стратегічною метою управління анімаційним процесом?

 8. Поняття „тактика управління” анімаційним процесом.

 9. Назвіть складові, необхідні для ефективної реалізації анімаційної діяльності.Продовження табл. 3

1

2

3

4

Тема 7. Організація діяльності анімаційної служби.

1. Державний і соціальний ефект туранімації в рекреаційній діяльності.

2. Інфраструктура туркомплексу.

 1. Визначення поняття „анімаційна служба”.

 2. У чому полягає головне завдання анімаційної служби туристського комплексу?

 3. Функціональна схема управління анімаційною службою в готелі.

 4. Що можна віднести до матеріально-технічної бази анімаційних програм?

 5. У чому полягає державний і соціальний ефект туристської анімації в рекреаційної діяльності?
[4-7; 9; 12; 14-15]

Тема 8. Персонал служби анімації.

1.Функціональні обов’язки аніматорів.

2. Загальні правила поведінки тураніматорів.

 1. Яку роль відіграє професійна підготовка туристських аніматорів у діяльності підприємств сфери гостинності?

 2. Загальні вимоги до підготовки персоналу анімаційної служби.

 3. Функціональні обов’язки тураніматорів.

 4. Загальні правила поведінки аніматора в готельному комплексі.
[5-15]

Тема 9. Спортивна анімація.

1.Рухливі ігри, як засіб залучення туристів до активного відпочинку.

2. Рухливі ігри на спортмайданчиках.

 1. Сутність спортивної анімації.

 2. Основні види рухливих ігор, які аніматори застосовують у своїй діяльності з метою залучення туристів

[5-10; 12; 15]

Продовження табл. 3

1

2

3

4до активних дій.

 1. На розвиток яких фізичних якостей людини направлені рухливі ігри?

 2. Охарактеризуйте види аеробіки, які використовують в анімації туризму у відповідності до класифікації.

 3. Як впливає місце розташування туркомплексу на його інфраструктуру?
Тема 10. Дитяча анімація.

1.Міні-клуб у структурі готелю.

2. Послуги няні (baby-sitting).

3. Рухливі ігри на дитячому майданчику.

4. Рухливі ігри на дитячому басейні.

 1. Планування анімаційних заходів з урахуванням вікових груп.

 2. Рухливі ігри на дитячому майданчику.

 3. Рухливі ігри в дитячому басейні.
[6-9; 12-15; 20]

Тема 11. Екскурсійна діяльність в анімації туризму.

1.Місія, принципи і функції екскурсії в анімаційній діяльності.

2. Форми пізнання навколишнього світу.

 1. Поняття „екскурсія”.

 2. Особливості екскурсійної діяльності.

 3. Поняття „методика підготовки екскурсії”.
[6-9; 12-15]

Тема 12. Ігорний бізнес у готельній анімації.

1.Ігорні заклади в складі засобів розміщення.

2. Основні групи азартних ігор: комерційні, престижні.

 1. Сутність поняття „ігорний бізнес”.

 2. Які азартні ігри пропонують сучасні ігорні заклади?

 3. Хто виступає споживачами послуг казино? Які тенденції простежуються в зміні соціального складу клієнтів ігорних закладів?

 4. Якою матеріальною базою для нормального функціонування повинен

[6-7; 13-15]

Продовження табл. 3

1

2

3

4володіти ігорний заклад?

 1. Загальні вимоги до підготовки персоналу ігорних закладів. Яку роль відіграють особистісні якості?

 2. У чому полягає складність управління персоналом в ігорному бізнесі?

 3. Посадові обов'язки персоналу казино (круп'є, інспектора, менеджера, директора).
^ 3. Система поточного Й підсумкового контролю знань студентів


Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.

Перевірку й оцінювання знань студентів можна проводити в наступних формах:

 • оцінювання виконання і захисту індивідуального завдання (контрольної роботи);

 • складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);

 • складання заліку.


Структуру засобів контролю з дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” наведено в табл. 8.

Таблиця 4 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Особливості і значення анімації в індустрії гостинності

Тестування

30

ЗМ 1.2. Організація анімаційних послуг у засобах розміщення

Тестування

30

^ Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 1

Контрольна робота

40

Усього за Модулем 1

100


Оцінювання виконання і захисту індивідуального завдання (контрольної роботи) наведені в табл. 5.

Таблиця 5 – Критерії оцінювання виконання і захисту контрольної роботи

№ з/п

Критерій оцінювання

Розподіл балів, %

1

2

3

1

самостійність виконання

5

2

повнота розкриття теми

5

3

логічність і послідовність викладання матеріалу

4

4

ступінь креативності в підході до виконання завдання

5

5

наявність конкретних пропозицій

4

6

обґрунтованість висновків

4

7

використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел, ресурсів мережі Internet

3

8

якість оформлення

5

9

захист контрольної роботи

5

Усього

40


При оцінюванні увагу приділяють також своєчасності подання виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу).


Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного змістового модуля і вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації і проводять у вигляді тестування.

В відповідності до програми навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” тестування проводять на останньому практичному занятті з кожного змістового модуля. Загальна тривалість тестів з модуля 1 „Організація анімаційних послуг в туризмі” – 1 година (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 30 тестів. Одна вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 1 балу. Бланк для проведення тестування з дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” наведено в Додатку А. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовують наступні критерії оцінювання (табл. 5).


Таблиця 5 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування зі змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінновідмінне виконання лише з незначними помилками

А

26– 30

ДОБРЕ

Дуже добревище середнього рівня з кількома помилками

В

21 – 25

Добревзагалі правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

18 – 20

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільнонепогано, але зі значною кількістю недоліків

D

14 – 17

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

10 – 13

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

6 – 9

Незадовільнонеобхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 5


Тести для проміжного контролю обирають із загального переліку тестів за відповідними змістовими модулями.


Підсумковий контрольу формі заліку. Загальна тривалість заліку – 1 година. До складання заліку допускають студентів, які мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, написання і захисту контрольної роботи.

У відповідності з набраними студентом балами за модулем 1 оцінку знання матеріалу проводять за 4-бальною системою і перераховують у систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 6).

Таблиця 6 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

^ Система оцінювання

Шкала оцінювання

1

2

3

4

5

^ Внутрішній вузівський рейтинг, %

100-91

90-71

70-51

50-0

Національна 4-бальна і в системі ECTS

5

відмінно

A

4

добре

B, C

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F

Внутрішній вузівський рейтинг у системі ECTS, %

100-91

90-81

80-71

70-61

60-51

50-26

25-0

Національна 7-бальна і в системі ECTS

відмінно


A

дуже добре


B

добре


C

задовільно


D

достатньо


E

незадовільно*


FX*

незадовільно


F**

ECTS, % студентів

A

10

B

25

C

30

D

25


E

10


FX*

F**

не враховується
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи