Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата01.07.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху”

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 1 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм”

галузі знань 0201 - „Культура”)­


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 42 с.Укладачі

Л.А. Нохріна,

О.М. Кравець


Рецензент:

проф., доктор екон. наук Писаревський І.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 5 від «26» грудня 2007 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................………………………………......

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни .................

^ 2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ .....................................................................

  1. . Питання для самостійного опрацювання ..................................

3. Індивідуальне завдання ...........................................................

3.1. Зміст контрольної роботи ..........................................................

3.2. Варіанти контрольної роботи ....................................................

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ….........

4.1. Загальні вимоги .....……………………….….............………....

4.1.1. Титульний аркуш .....................................................................

4.1.2. Зміст ………………………………………………………......

4.1.3. Вступ …………………………………………….....................

4.1.4. Основна частина ...…………………………...........................

4.1.5. Висновки ...................................................................................

4.1.6. Список використаних джерел .................................................

4.2. Вимоги до комплексної контрольної роботи ...........................

5. Система поточного І підсумкового контролю

знань студентів ................................................................................

6. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ .................................

Додаток а ................................................................................................

Додаток Б ................................................................................................

Додаток В ................................................................................................

Додаток Г .................................................................................................

Додаток Д ................................................................................................4

5


7

10

17

18

20

22

22

25

25

25

26

26

26

27


32

39

43

44

45

46

47ВСТУП


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму підготовки 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Вивчення дисципліни „Вступ до фаху” передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів.

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни можна виконувати в бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, у домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни „Вступ до фаху” на самостійну роботу студентів відведено 18 годин. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого розподілу свого часу між аудиторною і позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів містять: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни; вимоги до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи); систему поточного і підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.

Заключною формою самостійної роботи є підготовка до екзамену. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на практичних заняттях, проблемних питань, досліджених самостійно і вмінні логічно викладати їх сутність.

^ 1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни


При вивченні дисципліни „Вступ до фаху” студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами і методами навчання, видами і методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни „Вступ до фаху” складається з трьох змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни „Вступ до фаху”

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна

робота (КР)

Самостійна

робота

Модуль 1. Вступ до фаху

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний і ресторанний бізнес

1

2

3

4

5

Тема 1. Організація навчання у вищій школі в контексті Болонського процесу.

2

2

1

1

Тема 2. Готельний бізнес: розвиток, класифікація, інтеграція. Організація та управлінська структура готелю.

2

2

1

1

Тема 3. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.

2

2

1

1

^ Разом годин за ЗМ 1.1

6

6

3

3
Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

Змістовий модуль (ЗМ) 1.2. Туристська діяльність

Тема 4. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.

2

2

1

1
Тема 5. Нормативно-правові засади туристської діяльності.

2

2

1

1

Разом годин за ЗМ 1.2

4

4

2

2

Змістовий модуль (ЗМ) 1.3. Основи менеджменту і маркетингу в туристській індустрії

Тема 6. Вступ до менеджменту туризму.

2

2

1

1

Тема 7. Загальні поняття, сутність, роль менеджменту в туристській індустрії.

2

2

1

1

Тема 8. Основи маркетингу в індустрії туризму.

2

2

1

1

Тема 9. Кар’єрний ріст

у туризмі.

2

2

1

1

^ Разом годин за ЗМ 1.3

8

8

4

4

Усього годин

18

18

9

9

18

  1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Методика самостійного вивчення дисципліни „Вступ до фаху” базується на:

 • опрацюванні лекційного матеріалу;

 • підготовці до практичних занять;

 • здійсненні обов’язкових навчальних екскурсій;

 • укладанні глосарія з загальних понять з туризму, менеджменту готельного, курортного й ресторанного бізнесу (загальні вимоги до оформлення глосарія наведені в Додатках А та Б);

 • роботі над індивідуальним завданням у вигляді контрольної роботи;

 • контрольній перевірці кожним студентом-слухачем якості особистих знань за питаннями, що відповідно до робочої програми віднесено на самостійне опрацювання і самоконтроль;

 • підготовці до проміжного і підсумкового контролю знань.

^ Опрацювання лекційного матеріалу. В системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

 • лекція, як головна початкова ланка, що визначає зміст і обсяг самостійної роботи студента;

 • методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

 • самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезисний запис головних положень навчального матеріалу. Складання і вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, екзамену, у визначенні напряму й обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції за допомогою підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення і найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне опрацювання.


^ Підготовка до практичних занять. Підготовку до практичних занять розпочинають з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, що подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне й якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспря­мованих організаційних і контрольних заходів.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводять практичні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських і практичних занять і ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи і до організації практичних занять з дисципліни. В методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити раціональною і підвищити її ефективність.


Робочою програмою дисципліни передбачене здійснення обов’язкових навчальних екскурсій. Перелік обов’язкових навчальних екскурсій, тематика і тривалість їх здійснення наведені в табл. 2.

Таблиця 2 – Перелік обов’язкових навчальних екскурсій

Тематика

навчальної екскурсії

Тривалість

(в годинах)

1

2

Харківська національна академія міського господарства

1

Навчально-тренінговий центр готельного господарства ХНАМГ „Готель „Освіта”

1

АТЗТ „Готель „Мир”

2

Продовження табл. 2

1

2

Оглядова екскурсія по м. Харкову

3

^ Загальна тривалість

7
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи