Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/5
Дата01.07.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И


до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи

з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601– „Менеджмент”, галузі знань – «Менеджмент і адміністрування», спеціалізації – «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)


^ ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601– „Менеджмент”, галузі знань – «Менеджмент і адміністрування», спеціалізації – «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). Укл.: Влащенко Н.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 32 с.Укладач:

Н.М. ВлащенкоРецензент:

к.е.н., проф. Є.М. КайлюкУ методичних вказівках розглянуті основні питання, що підлягають вивченню на заняттях з технології обслуговування в готелях, вимоги, що ставляться до студентів на заняттях.


Рекомендовано на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол №1 від 31.08.2007 р.


Вступ


У зв'язку з переходом на ринкові умови господарювання готельне господарство вимагає оновлення технологій обслуговування клієнтів та задоволення їх потреб з метою сприяння підвищенню якості готельних послуг і конкурентоспроможності готельного підприємства. Внаслідок цього важливим завданням є підготовка кваліфікованих кадрів в індустрії гостинності, які знають специфіку процесів надання готельних послуг у відповідних підрозділах готельного підприємства згідно з встановленими нормами й національними стандартами.

^ Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних знань та опанування практичними навичками надання готельних послуг.

Предмет вивчення дисципліни – процеси надання готельних послуг, інформаційні процеси, новітні технології у сфері готельної індустрії.

Під час навчання студенти ознайомляться з історичним розвитком та сучасним станом готельної індустрії України та стран зарубіжжя. Курс дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» дає знання про технологічні особливості надання готельних послуг, структуру і склад служб готелів в залежності від їх функціонального призначення. Тематика курсу дає знання з нормативно-правового регулювання готельної діяльності в Україні й за кордоном, про значення якості надаваних готельних послуг для підвищення привабливості готельних підприємств з точки зору залучення клієнтів.

Під час навчання студенти знайомляться з технологічними принципами обслуговування в готелях, отримають спеціальні знання про розвиток новітніх технологій у готельній індустрії.


^ 1. План практичних (семінарських) занять


Теми практичних (семінарських) занять


Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих на лекціях, і під час самостійного вивчення матеріалу дисципліни та при виконанні індивідуально – наукової роботи (розрахунково-графічного завдання).

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на формування вмінь та навичок виконання певних видів роботи, а саме проведення аналізу й подання обґрунтованих висновків щодо напрямів удосконалення технологічних процесів на існуючих готельних підприємствах.

За кожною темою викладач проводить семінарське заняття (табл.1), на якому організує обговорення із студентами питань з тем, визначених робочою навчальною програмою, формує у студентів вміння та навички практичного застосування теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання відповідно сформованих завдань.

Завдання містить проведення попереднього контролю знань, умінь, та навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, перевірку та оцінювання.

Підсумкові оцінки за кожне заняття вносять у журнал. Оцінки, отримані студентом на семінарських заняттях, враховуються при виставленні поточної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах”.

Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовленому матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, пакети завдань різного ступеня складності для розв’язування їх студентами на занятті, групи письмових та усних питань за темою практичного (семінарського) заняття.

Усі практичні заняття проходять за планом проведення практичних (семінарських) занять (див. табл. 1).

Таблиця 1 – ^ План проведення практичних (семінарських) занять

(денне/заочне навчання)

Назва теми

Зміст практичної роботи

(опрацьованих питань)

Кількість

годин

Література

Модуль 1

^ ЗМ 1. Готельне господарство як об’єкт управління

1

2

3

4

Тема 1. Історія розвитку й сучасність індустрії гостинності.

1.1. Історія виникнення та розвитку готельної справи.

1.2.Сучасні тенденції розвитку системи гостинності.

1


Література: основна [4 – 9];

додаткова [2, 3].

Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних підприємств в Україні

2.1. Підходи до класифікації готельних підприємств.

2.2. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств в Україні.


4 / 0,5


Література: нормативна [2, 3, 4, 5];

основна [2, 4, 5, 6, 8]

додаткова [1 – 3].

Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

3.1. Структура управління підприємствами індустрії гостинності.

3.2. Забезпечення цілодобового та постійного функціонування всіх служб готелю.


1


Література: основна [2 – 8];

додаткова [1 – 3].

ЗМ 2. Управління процесами обслуговування на підприємствах індустрії гостинності

Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

4.1. Організація роботи служби прийому та обслуговування.

4.2. Технологія роботи служби прийому та обслуговування.

5 / 1


Література: основна [1 – 9];

додаткова [1 – 4].

Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

5.1. Служба експлуатації номерного фонду.

5.2. Прибиральні роботи внутрішніх приміщень готелю.

5 / 0,5


Література: основна [2 – 9];

додаткова [2 – 4].

Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

6.1. Матеріальна відповідальність у готелі.

6.2. Проведення інвентаризації готельного майна.

2 / 0,5


Література: основна [2, 3, 5, 6, 8];

додаткова [1 – 4].

Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів розміщення

7.1.Санітарні вимоги до персоналу та приміщень готелю.

7.2. Санітарні вимоги до білизняного господарства.

3 / 0,5


Література: основна [2, 3, 5, 7, 8];

додаткова [2, 3, 4].


Тема 8. Організація надання додаткових послуг

8.1. Аналіз системи надання додаткових послуг з точки зору маркетингової концепції.

8.2. Характеристика підрозділів, які надають додаткові послуги в готелі.

3 / 0,5


Література: основна [1, 4 – 9];

додаткова [2 – 4].

Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

9.1. Сучасні тенденції розвитку індустрії розваг.

9.2. Характеристики процесу розваг.

2 / 0,5


Література: основна [2, 3, 5 – 9];

додаткова [2 – 4].


^ 2. Самостійна робота студентів


Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння матеріалу дисципліни. Основою тут є самостійна праця студентів з вітчизняною і закордонною літературою, нормативними актами у сфері готельного господарства. Самостійна робота є інструментом опанування навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними видами самостійній роботи студентів є:

 • Обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого на лекціях;

 • Опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої до вивчення;

 • Підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи у групах, опитування, тестування.

 • Контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за запитаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю.

 • Робота над індивідуальним навчально-дослідним завданням у вигляді РГР (див. Методичні вказівки до проведення індивідуального навчально дослідного завдання (курсова робота) з дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах”)

Перелік питань для самостійного опрацювання наведено в табл. 2.


Таблиця 2 - ^ Перелік питань для самостійного опрацюванняНазва теми

Питання для самостійного опрацювання

(за ЗМ та темами)

Рекомендована література

^ Модуль 1 Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах

ЗМ 1. Готельне господарство як об’єкт управління

1

2

3

Тема 1. Історія розвитку та сучасність індустрії гостинності.

 1. Передумови розвитку готельної справи у різні історичні періоди.

 2. Глобалізація системи гостинності.

 3. Поглиблення спеціалізації готельного попиту.

 4. Міжнародні готельні ланцюги.

 5. Розвиток готельної справи в Україні.
Література: основна [4 – 9];

додаткова [2, 3].

Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних підприємств в Україні

 1. Міжнародні системи класифікації готелів.

 2. Класифікація готелів в Україні.

 3. Комплекс вимог до готелів різних категорій.

 4. Основні положення національних стандартів ДСТУ 4268: 2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.” та ДСТУ 4269:2003 “Класифікація готелів”.

 5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг.

Література: нормативна [2, 3, 4, 5];

основна [2, 4, 5, 6, 8]

додаткова [1 – 3].

Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

 1. Фактори, що обумовлюють вибір організаційної структури управління готельних підприємств.

 2. Типи організаційних структур.

 3. Форми управління. Методи управління.

 4. Принципи складання графіків виходу на роботу співробітників служби прийому та обслуговування, поверхових служб, співробітників служб, які надають додаткові послуги.

Література: основна [2 – 8];

додаткова [1 – 3].

ЗМ 2. Управління процесами обслуговування на підприємствах індустрії гостинності

Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

 1. Склад персоналу служби прийому та обслуговування.

 2. Права та обов’язки адміністрації та гостей готелю.

 3. Службові обов’язки адміністратора, касира, старшого адміністратора (менеджера по розміщенню).

 4. Вимоги до організації робочих місць персоналу.

 5. Порядок оформлення клієнтів.

 6. Технологія роботи адміністратора та касира.

 7. Проведення готівкового та безготівкового розрахунку з клієнтами.

 8. Порядок бронювання номерів (місць) у готелі.

 9. Облікова документація. Цінова політика.

 10. Технологія надання інформаційних послуг.

Література: основна [1 – 9];

додаткова [1 – 4].

Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

 1. Склад зміни служби експлуатації номерного фонду та обов’язки персоналу, що входить до складу служби.

 2. Оснащення жилих номерів. Перевірка наявності та придатності меблів, устаткування, інвентаря.

 3. Види прибиральних робот внутрішніх приміщень готелю.

 4. Види прибиральних робіт у жилих приміщеннях (номерах).

 5. Послідовність прибиральних робіт у жилих приміщеннях.

 6. Організація робочого місця покоївки.

Література: основна [2 – 9];

додаткова [2 – 4].

Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

 1. Визначення матеріально відповідальних осіб у готелі.

 2. Договір про матеріальну відповідальність.

 3. Особливості обліку основних та оборотних засобів готельного підприємства.

 4. Термін та порядок проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок регулювання різниць, виявлених інвентаризацією.

 5. Випадки пошкодження майна готелю. Складання акта про псування майна.

Література: основна [2, 3, 5, 6, 8];

додаткова [1 – 4].

Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів розміщення

 1. Обов’язки та організація роботи санітарної служби з дотримання персоналом норм особистої гігієни та своєчасному проходження профілактичного медичного огляду.

 2. Вимоги санітарно-епідеміологічної станції та інструкції щодо санітарного утримання приміщень готельних і туристських підприємств.

 3. Санітарні вимоги до утримання кімнат відпочинку покоївки.

 4. Санітарні вимоги до приміщень для зберігання білизни.

 5. Термін зміни постільної білизни залежно від категорії готелю.

 6. Визначення оптимальної кількості комплектів постільної білизни на 1 ліжко-місце в готелі. Заходи з продовження терміну служби білизни.

Література: основна [2, 3, 5, 7, 8];

додаткова [2, 3, 4].


Тема 8. Організація надання додаткових послуг

 1. Перелік додаткових послуг, що надаються в сезонному та цілорічно діючому готельному підприємстві.

 2. Організація додаткових послуг, що сприяють згладжуванню сезонності попиту на розміщення в готельних підприємствах.

 3. Взаємозв’язок функціонального призначення готельного підприємства зі спектром послуг, що на ньому надаються.

 4. Надання платних та безкоштовних додаткових послуг.

 5. Характеристика спортивно-оздоровчого підрозділу, ресторанного господарства, побутових та туристсько-екскурсійних підрозділів готелю.

Література: основна [1, 4 – 9];

додаткова [2 – 4].

Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

 1. Соціальна направленість розвитку індустрії розваг.

 2. Перелік та характеристика підприємств, які відносяться до індустрії розваг.

 3. Збір та аналіз соціологічної інформації про розвиток індустрії розваг.

 4. Склад та основні функції анімаційної служби готелю.

 5. Інфраструктура багатоцільових залів.

 6. Клубна діяльність

 7. Гра як вид розваг.

 8. Персонал та обладнання дискотек.

Література: основна [2, 3, 5 – 9];

додаткова [2 – 4].^ 3. Система поточного контролю знань


Порядок здійснення поточного оцінювання знань - поточне оцінювання знань студентів виконується під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:

 • активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять;

 • виконання індивідуальне навчально-дослідного завдання;

 • виконання проміжного контролю;

 • підготовка доповідей до практичних занять;

 • виконання модульного контрольного завдання.

При оцінюванні практичних завдань приділяють також увагу їх якості та самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка знижується.

Оцінювання знань студентів проводиться за 4 – бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:

 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язано й обґрунтовано;

 • уміти оперативно розібратися у запропонованій ситуації, грамотно оцінити її й обґрунтувати своє рішення;

 • упевнено відповідати на запитання викладача без зауважень з його боку;

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно;

 • не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

 • уміти обґрунтувати своє рішення;

 • добре відповідати на запитання викладача.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

 • розібратися у запропонованій ситуації й розробити пропозиції до її рішення;

 • позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;

 • допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студент, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у п.3.

Оцінка знання матеріалу оцінюється за 4 – бальною системою згідно з «Методикою переведення показників успішності знань студентів” перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS» (табл. 3).


Таблиця 3 - ^ Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

ECTS оцінка

% набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання з незначними помилками

А

більше 90 – 100

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

більше 80 – 90 включно

Добре – загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

більше 70 – 80 включно

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

більше 60 – 70 включно

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

більше 50 – 60 включно

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно* – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

більше 25 – 50 включно

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

від 0 – 25 включно
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи