В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» icon

В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»
НазваВ. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»
Сторінка1/2
Дата01.07.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2


Міністерство освіти І науки україни

Харківська НАЦIОНАЛЬНА академія

міського господарства


В.В.Княжеченко, В.М.Тюріна, Т.П.Юр’єва


Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи на тему

«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»

з дисципліни "Особливості планування діяльності підприємств міського господарства"


(для студентів заочної форми навчання спеціальності

6.050100 - "Економіка підприємства")


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему: «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з дисципліни" Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - "Економіка підприємства"). Укл.: Княжеченко В.В., Тюріна В.М., Юр’єва Т.П. – Харків ХНАМГ, 2008. – 35 с.


Укладачі: В.В. Княжеченко,

В. М. Тюріна,

Т.П. Юр’єва,


Рецензент : доц.. В.О. Костюк


Рекомендовано кафедрою міської i регіональної економіки.

Протокол № 16 від 01. 07. 2008р.

ЗМIСТ


1. Загальні положення……………………………………………………...

4

2. Методичні вказівки до складання роздiлiв плану за функцiональним спрямуванням……………………………………………………………….


6

2.1. Розрахунок планових обсягів збуту……………………………...

6

2.2. Планування показників виробничої програми………………….

10

2.3. План із праці та заробітної плати ……………………………….

17

2.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань………………………..

19

2.5. Планування витрат на основнi матеріали для технологiчних потреб………………………………………………………………………..


22

2.6. Розрахунок витрат на електроенергію…………………………..

24

2.7 план технiчного i органiзацiйного розвитку пiдприємства…….

25

2.8. Планування операцiйних витрат………………………………..

27

2.9. Планування прибутку й рентабельностi………………………...

31

3. Питання для самостійної перевірки готовності до захисту контрольної роботи…………………………………………………………


32

Список лiтератури……………………………………………………..

34 1. ^

  Загальні положення


Мета виконання цієї контрольної роботи – систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу "Особливості планування діяльності підприємств міського господарства", що базується на методологічних засадах, які характерні для планування в цілому, а також опанування навичками самостійної творчої роботи із спеціальності.

Як об’єкт планування у рамках даної контрольної роботи виступає умовне підприємство водопровідного господарства, яке працює у сучасних економічних умовах. План його діяльності розробляють за основними напрямками планування вiдповiдно до функцiональної спрямованостi планових розрахункiв на пiдприємствi (план маркетингу, планування виробничої програми, планування потреби в матеріальних ресурсах, визначення коштів, що необхідні для забезпечення оплати праці, і т.п.).

Контрольна робота є однiєю з форм самостійної роботи студента. У процесі роботи над контрольною роботою і пiд час її захисту студент повинен виявити:

 • наявність теоретичної підготовки i здатність правильно застосовувати її при виконанні необхідних планово-економічних розрахунків;

 • знання питань органiзації діяльностi пiдприємства та особливостей економики підгалузi;

 • вміння використовувати сучасні методи обґрунтування планових рішень.

^ Для виконання контрольної роботи студент отримує на кафедрі завдання, в якому частину даних визначають з урахуванням двох останніх цифр залікової книжки (індивідуальний варіант), а iншi данi однаковi для всiх варiантiв (загальнi вихiднi данi).

Виконання контрольної роботи студент здійснює самостійно під керівництвом викладача-консультанта, який призначається кафедрою.

^ Після виконання контрольної роботи проводиться її захист.

Контрольна робота допускається до захисту, якщо в ній немає помилок або вони не принципові. У контрольній роботі наведені питання, що дозволяють студенту самостійно перевірити свою готовність до її захисту.

^ Контрольна робота не допускається до захисту, якщо :

 • вона розрахована за даними, що не спiвпадають з iндивiдуальним варiантом або мають iншi ніж у завданні загальнi данi;

 • при наявності у контрольнiй роботі значних помилок, що свідчать про незнання студентом особливостей діяльності підприємства та які докорінно змінюють подальші результати розрахунків, що унеможливлює їх подальшу перевірку.

За результатами перевірки контрольної роботи і її захисту викладач приймає рішення про рівень володіння студентом необхідними теоретичними знаннями й наведеними у контрольній роботі розрахунками.

Контрольна робота вважається такою, що захищена, якщо відповіді студента та якість розрахунків заслуговують оцінки «задовільно» і більш високих оцінок.

^ Критерїї визначення оцінки

При перевірці робота може бути оцінена:

- на «відмінно» - при всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питан-ня. У відповіді повинен виявлятися творчий підхід та вміння аналізувати, а також використовувати довідникові матеріали. Розрахунки при цьому не мають помилок;

- на оцінку «добре» – при достатньо повних i правильних відповідях на запитання. При необхідності повинно бути показано вміння використовувати довідкову літературу. Розрахунки не мають значних помилок;

- оцінка «задовільно» – при правильних відповідях на бiльшу частину поставлених запитань або бiльш важливих з отриманих запитань. При цьому в розрахунках мають мiсце непринципові похибки чи помилки;

- оцінка «незадовільно» (робота вважається такою, що не захищена) у випадку, якщо студент не володіє методикою розрахунків (при неправильних відповідях на поставлені запитання) чи при наявності принципових помилок у розрахунках.

Контрольну роботу оформляють на папері формату А4. Матеріал розміщують в такій же послідовності, що i в методичних вказiвках.

^ Допускається подання для перевiрки контрольної роботи з викорис-танням копiї методичних вказiвок, де до таблиць вносять результати розра-хункiв, а у формулах, що завершуються знаком дорiвнює ( “=” ), наводять ви-хiднi данi й результат розрахункiв. У цьому разi до тексту методичних вказівок з метою пояснень до розрахунків можливо також додавати обгрунтування розрахункiв, якщо студент вважає це за потрібне. На пояснення робиться посилання у встановленому порядку, а самі пояснення наводять у додатках. Порядок оформлення посилань і додатків дивись у методичних вказівках [ 4 ].

Під час виконання конрольної роботи слід звернути увагу на те, що значення показників, які отримані під час розрахунків, необхідно обов’язково округлювати за правилами, що наведені у завданні.

2. Методичні вказівки до складання роздiлiв плану за функцiональним спрямуванням


2.1. Розрахунок планових обсягів збуту

Для визначення планових обсягів збуту на підприємствах насамперед встановлюють, хто буде споживачем продукцiї або послуг підприємства. Для цього з урахуванням сучасних ринкових умов проводять відповідні маркетинговi дослiдження. Останні передбачають:

- аналіз обсягу збуту продукції за попередній період;

- визначення місткості ринку в плановому перiодi;

- визначення частка ринку, що припадає на конкретне підприємство.

Останні два чинники визначають з урахуванням тенденцій розвитку ринку, що склалися в поточному періодi, та існуючої інформації про ситуацію у плановому році або роках. Ці дані використовують як орiєнтири під час встановлення показникiв виробничої програми.

Виходячи з того, що пiдприємства водопровiдного господарства відносяться до так званих «природніх монополій», для визначення очікуваних у плановому році обсягів збуту необхідно враховувати насамперед не чинники, що пов’язані з конкуренцією, а такі з них, як:

 • зміна чисельності населення;

 • зміна рівня благоустрою житлового фонду міста, що впливає на розмір добової норми водопостачання;

 • зміну рівня забезпечення житлового фонду та інших об’єктів водопостачання засобами індивідуального обліку водопостачання;

 • зміну рівня зносу водопровідних мереж;

 • тенденції економічного розвитку підприємств, що розташовані на території міста і не мають власних джерел водопостачання і т. п.

У контрольній роботі при визначенні попиту на воду приймають, що всі споживачі послуг водопровiдного підприємства поділяються на такi групи (відповідно до діючих тарифів):

- населення;

- промисловість та iншi споживачi.

Кiлькiсть днiв у плановому перiодi в контрольній роботi умовно приймають такою, що дорівнює 365 днів (незалежно від року проведення розрахунків та захисту роботи).

На практиці планування потреби у воді для населення може проводитися через середню добову норму водоспоживання, що склалася, з урахуванням очікуваних змін (наприклад, у рівні благоустрою житлового фонду). Цей спосіб рекомендовано використати і в контрольній роботі.

Значення добової норми водоспоживання в розрахунку на одного мешканця, що очікують у плановому році, й чисельність населення міста у плановому періоді приймають за даними завдання до контрольної роботи з урахуванням двох останніх цифр номера залікової книжки.


^ Наприклад, якщо номер залікової книжки завершується на 25, то:

- чисельність населення у плановому періоді при базовому значенні 400 тис. чол. становитиме

400 +25 = 425 тис. чол.;

- добова норма водоспоживання у плановому періоді при базовому значенні 0,2 м3/чол. становитиме

0,2 + 0,025 = 0,225 м3/чол.
.


Водоспоживання промисловістю та іншими споживачами, враховуючи, що, як правило, спiввiдношення обсягiв води, яку витрачають на комунально-побутові й виробничі потреби і забезпечення потреб населення, досить стабільне, в контрольній роботі прийняти, виходячи з рівня їх відносного водоспоживання до потреб населення відповідно до завдання до контрольної роботи.

Алгоритм розрахунку обсягів можливого збуту води споживачам наведено на рис. 2.1.

Кiлькiсть днiв у плановому перiодi, днів

х

Чисельність населення міста у плановому періоді, тис. чол..

х

Середня добова норма водоспоживання, м3/чол

=

Водоспоживання населення, тис. м3.

х

Коефіцієнт, що враховує відносний рівень водоспоживання промисловістю та іншими споживачами до водоспоживання населення

=

Можливий (очікуваний) обсяг збуту


Рис. 2.1 – Алгоритм визначення можливого обсягу збуту.


У контрольній роботі також приймають, що потреби міста можуть бути повністю забезпечені існуючими поверховими (річки) та підземними (артезіанські свердловини) водними ресурсами. Співвідношення між джерелами водопостачання, що використовують на даному підприємстві для забезпечення потреб міста, наведені в завданні.

Обсяг збуту водопровідного підприємства визначають у натуральному і вартісному вираженні.

У натуральному вираженні обсяг збуту водопровідного підприємства визна-чають у тис. м3, що реалізовано споживачам (обсяг водоспоживання що забез-печується силами підприємства, дорівнює обсягу реалiзації води споживачам).

Розрахунок планового обсягу збуту (обсягів реалізації), орієнтований на забезпечення загальної потреби споживачiв, у натуральних одиницях виміру наведено в табл.2.1.


Таблиця 2.1 – Розрахунок обсягу водоспоживання

Показники

Номер

рядка

Од.

виміру

Значення

Чисельність населення міста

плановому роцi

1

тис. чол
Добова норма водоспоживання на душу

населення

2

м3/добу
Кiлькiсть днiв у плановому перiодi

3

днiв
Обсяг водоспоживання населення

4

тис.м3
Відносне водоспоживання iншими споживачами (у вiдсотках до водоспоживання населенням)

5

%
Обсяг водоспоживання iнших споживачiв послуг підприємства водопостачання (окрім населення)

6


тис.м3

Загальний обсяг водоспоживання у натуральних одиницях вимiру

7

тис.м3

У вартiсному вираженні обсяг збуту водопровідного підприємства визначають у тис. грн, що отримані у вигляді доходів від реалізації води споживачам (доходи від основної діяльності).

Для визначення обсягу збуту у вартiсних одиницях вимiру треба пiдрахувати доходи з урахуванням того, що різні групи споживачів мають різні тарифи. У цьому випадку доходи від основної діяльності можуть бути визначенi за формулою

n

Д=? Oві * Ті = (2.1)

i=1

де Д – загальна сума доходів водопроводу, тис. грн.;

і – обсяг водоспоживання i-ї групи абонентів (обсяг реалізації води

для і-ї групи споживачів) , млн.м3;

n– кiлькiсть груп абонентiв на ринку, сегментованому за ознакою

розмiру дiючих тарифiв на воду;

Ті – тариф на воду, встановлений для i- ї групи споживачів,

грн./м3.

Тариф на воду для груп споживачiв приймають за даними завдання, а обсяг реалізації визначають за даними розрахункiв ( див. табл 2.1).

Якщо технічні можливостi пiдприємства не дозволяють забезпечети потреби ринку в повному обсязі (пропускна спроможність окремих технологічних ланок підприємства, які задіяні у виробничому процесі, не в змозі задовольнити потреби, що виникають при забезпеченні очікуваного для даного підприємства обсягу збуту), то в контрольній роботi виходять з того, що існує можливість закупівлі недостатньої кількості води у сторонніх організацій, які мають власні джерела водопостачання і очисні споруди.


^ 2.2. Планування показників виробничої програми

Метою розробки виробничої програми водопровідного підприємства є виз-начення системи показників діяльності підприємства, що забезпечують виконання встановленого завдання з обсягів води, якi повинні бути реалізовані споживачам.

Необхiдний обсяг реалізації води у натуральних одиницях виміру в контрольній роботі вже знайдений (див. рядок7 табл. 2.1). За економiчним змiстом цьому показнику у виробничiй програмi відповiдає показник "Загальний обсяг водоспоживання" (див. табл..2.3.). Даний показник є відправним у подальших розрахунках показникiв виробничї програми. Базуючись на ньому, насамперед визначають необхідний обсяг подачi води в мережу і необхідний підйом води. Розрахунки ведуть за формулами (2.2) і (2.3):


Ом = Ов * 100 / ( 100 – Ввит) = (2.2)


де Ом. – кількість поданої води в мережу, тис. м3;

Ов – загальний обсяг водоспоживання (реалізація води

споживачам), тис. м3;

Ввит – вiдносний рiвень втрат води в мережах (витоки), % .

(див. завдання).

Показник “Підйом води” ( у даному разi необхідний підйом) розраховують за формулою

Оп = ( Ом * 100) / (100 – Вв.п.) = (2.3)


де Оп. –підйом води, тис. м3;

Вв.п. – вiдносний рiвень витрат води на власні потреби, %

Вiдносний рiвень втрат води в мережах і на власні потреби встановлюють за даними завдання.

Визначившись з необхідними для забезпечення потреб споживачів обсягами подачі води в мережу і підйому води власними силами, далі, під час плануван-ня виробничої програми необхідно визначити, наскільки існуючi потужності підприємства відповідають цим потребам. Інакше кажучи, визначити рівень забезпечення операційної діяльності потужністю. Для відповіді на це запитання треба визначити коефiцiєнт завантаження обладнання. Для цього порівнюють необхідний підйом води (див. попереднi розрахунки за формулою (2.3.) з мож-ливим підйомом води, або, іншими словами, з максимально можливою кількістю води, яку можна пiдняти при дотриманні вимог якості, тиску і забезпеченні найбільш ефективного використання обладнання і споруд, що на підприємствах водопостачання характеризується мінімальною пропускною спроможністю за технологічними процесами.

Можливий підйом води визначають у два етапи.

На першому етапi знаходять пропускну спроможнiсть основних технологічних ланок водопроводу. У конрольній роботі до них відносяться:

- насосні станції першого підйому;

- фільтри;

-відстійники.

На другому етапi визначають "вузьку ланку" в технологiчному ланцюзi шляхом порівняння пропускної спроможностi трьох вище згаданих технологiчних ланок.

Пропускну спроможність кожної технологічної ланки в контрольній роботі визначають за наведеними нижче даними, що дозволяють встановити пропускну спроможність насосних станцій, фільтрів і відстійників. У процесі виконання контрольної роботи студенту необхідно визначити їх пропускну спроможність за рік і вибрати "вузьку ланку". Найменша пропускна спроможність за технологічними ланками відповідатиме потужності виробництва в цілому.


Вихідні дані для розрахунку пропускної спроможності насосних станцій:

Показники

Остання цифра номеру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Кількість насосних станцій, од.

2

3

4

3

2

3

3

3

3

2

 1. Годинна потуж-ність насосної станції,

тис. м3

4,7

3,0

2,6

2,8

4,8

3,2

2,6

3,3

2,5

5,0

3. Питома вага часу перебування обладнання в роботі в % вiд календарного фонду часу

80

80

70

75

75

80

80

70

80

75


Пропускна спроможність

насосних станцiй =


Вихідні дані для розрахунку пропускної спроможності фільтрів:

Показники

Остання цифра номеру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Кількість фільтрів, од.

18

17

14

19

18

18

16

17

14

17

2. Площа фільтрації одного фiльтру, м2

50

60

70

45

50

60

36

40

50

52

3. Швидкість фільтрації, м/год.

10

8

8

9

10

8

12

11

10

9

4. Питома вага часу перебування обладнання в роботі в % вiд календарного фонду часу

85

84

90

86

84

88

92

92

84

96


Пропускна спроможність

фiльтрiв =

Вихідні дані для розрахунку пропускної спроможності відстійників

Показники

Остання цифра номеру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Кількість відстійників, од.

9

8

9

8

9

8

9

8

9

10

2. Об’єм одного відстійника, тис. м3.

2,3

2,5

2,2

2,4

2,3

2,4

2,2

2,6

2,0

2,1

3. Час відстоювання води за технологiчним процесом, год.

2,6

2,9

2,6

2,8

2,8

2,5

3,1

3,0

2,8

2,6

4. Питома вага часу перебування обладнання у роботі у % вiд календарного фонду

98

97

96

95

96

97

98

97

96

95


Пропускна спроможність

вiдстійникiв =


Рiвень забезпечення операційної діяльності потужністю можна визначити через коефіцієнт завантаження обладнання за фрмулою

Кз = ПС необх. / ПС можл., (2.4)

де Кз – коефіцiєнт завантаження;

ПСможл. – можлива рiчна пропускна спроможнiсть (можливий пiдйом води), т.м3;

ПС необх. – необхiдна рiчна пропускна спроможнiсть (необхiдний пiдйом води), т.м3.

Результати розрахункiв коефіцієнтiв завантаження обладнання рiзних технологiчних ланок заносять до табл. 2.2.


Таблиця 2.2 - Визначення пропускної спроможностi водопроводу

Показники

Номер

рядка

Од.

вимiру

Значення

Необхiдний пiдйом води

1

т. м3
Рiчна пропускна спроможнiсть:


- насосних станцiй

2

т.м3
- фiльтрiв

3

т. м3
- вiдстiйникiв

4

т. м3
Коефіцієнт завантаження обладнання:


- насосних станцiй

5

-
- фiльтрiв

6

-
- вiдстійникiв

7

-
Рiчна пропускна спроможнiсть водопроводу в цілому

8

т. м3

Якщо отриманий коефіцієнт завантаження за “вузькою ланкою” технологiч-ного процесу бiльший ніж одиниця, то це означає, що має мiсце ситуацiя, коли існуючих потужностей водопровідно­го підприємства недостатньо для задово-лення очікуваного попиту на воду. У цьому разi такi показники виробничої про-грами, як “Пiдйом води” i “Витрати води на власнi потреби” розраховують, вихо-дячи з максимально можливої пропускної спроможності водопроводу, що визна-чається за "вузькою" ланкою у технологічному ланцюзі виробничого процесу.

У цій ситуації ( коли власних потужностей підприємству недостатньо) у

контрольній роботi, виходячи з того, що icнyє можливiсть закупити додатково воду для забезпечення потреб споживачів у стороннiх организацiй, які мають свої водозабірні споруди, у виробничій програмі з’являється показник «Куплена вода» (див. рядок 4, табл.2.3), а показник виробничої програми “Подача води в мережу” в контрольній роботi при будь-яких значеннях коефицієнта завантаження обладнання буде визначатися обсягом води, яку необхiдно подати в мережу (див. формулу (2.2). Оскільки, як правило, "Куплена вода" подається безпосередньо в мережу вже очищеною, в контрольній роботi для визначення обсягу цієї води (Окуп) може бути використана формула

О куп = Ом.необ – Ом. можл =


де Ом.можл. – можливий обсяг подачі води в мережу власними силами підприємства, що визначається, виходячи з пропускної спроможностi водопроводу (див. формулу (2.5.)), тис. м3;

Ом.необх. – необхідний обсяг подачі води в мережу, що визначають, виходячи з планових обсягів водоспоживання (див. формулу (2.3.), тис. м3.

Можливий обсяг подачi води в мережу може бути визначений за формулою


Ом. можл = Оп * (100 – Вв.п.) / 100 = (2.5)


де Оп – можливий пiдйом води (див. рядок 8 табл. 2.2,) , тис. м3;

Вв.п. – вiдносний рiвень витрат води на власнi потреби, %.


Якщо отриманий коефицієнт завантаження по “вузькiй ланцi” технологiчного процесу дорiвнюватиме або буде меншим нiж одиниця, то це означає, що має мiсце ситуацiя, коли існуючих потужностей водопровідного підприємства достатньо для задоволення попиту на воду. У цьому разі такi показники виробничої програми, як “Пiдйом води” i “Витрати води на власнi потреби” розраховують, виходячи з необхiдної пропускної спроможності водопроводу. Потреби в «купленiй водi» у цьому випадку немає.

Витрати води на власні потреби в основному пов’язані з використанням частини пiднятої підприємством води на свої технологічні потреби (промивка обладнання, мереж i т. iн).

Витрати води на власнi потреби в тис. м3 (Ов.п.) можуть бути визначенi за формулою (2.6.) При цьому в розрахунку за цією формулою студент використовує значення пiдйому води (див. рядок 1 табл. 2.3), що вiдповідає конкретнiй ситуації, яка склалася з рiвнем забезпеченостi потужнiстю за його варiантом вихiдних даних (необхiдний або можливий пiдйом):

Ов.п = Оп * Вв.п. / 100 = (2.6.)


Показник "Витоки й невраховані втрати води" (див. рядок 6, табл 2.3) відбиває непродуктивні втрати води з моменту подачі її в мережу. Вони значною мірою залежать від технічного стану водопровідних мереж, своєчас-ного виявлення і усунення витоків, зниження надмірного тиску в мережі, а також вияву несанкціонованого підключення споживачів до мережі й понад-нормативних витрат води споживачами (за відсутності приладiв облiку). На практицi підприємства водопостачання постiйно прагнуть забезпечити знижен-ня відносної величини цих витрат, для чого впроваджують спеціальні заходи.

Визначають плановий обсяг втрат води за формулою (2.7.). При цьому розрахунок ведуть, виходячи з необхiдного обсягу подачi води в мережу (див. формулу (2.2.):

Овит = Ом * Ввт /100, (2.7)

де Ввт - вiдносний рiвень втрат води в мережі, %.

Отримані результати заносять до табл.2.3.


Таблиця 2.3 – Виробнича програми водопроводу

ПОКАЗНИКИ

Номер рядка

Од. виміру

Кількість

до заходiв

пiсля заходiв

Підйом води

1

тис. м3Витрати води на власні виробничі потреби

- у натуральних показниках

2

тис.м3- у % до піднятої води

3

%Куплена вода

4

тис.м3Загальна подача води в мережу

5

тис.м3Витоки й невраховані витрати води в мережi:

- у натуральних показниках

6

тис.м3- у % до поданої в мережу води

7

%Загальний обсяг реалізація води споживачам – всього.

8

тис.м3у тому числі:

- населенню

9

тис.м3- iншим споживачам

10

тис.м3


  1   2

Схожі:

В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
«Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної...
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconВ. В. Княжеченко Методичні вказівки
Планування І контроль на підприємстві на тему: «Планування І контроль діяльності на підприємствах водопровідного господарства»
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств" для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconХарківська національна академія міського господарства ю. Ю. Леонт’єва методичні вказівки
«Бізнес-планування». Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом...
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів заочної форми...
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Нормативно-правове супроводження проектної діяльності ” для студентів...
В. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи