Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Сторінка1/6
Дата01.07.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л. В. Щербина


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

«СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ»

(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес») / Укл.: Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 59 с.


Укладач: доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ,

канд. екон. наук, Л. В. Щербина


Рецензент: доц. кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ ім. В. Н. Каразіна, канд. екон. наук, Т. Г. Чала


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................……………………………

1. Програма навчальної дисципліни .............................

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни .................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ...............

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни ....................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у

сфері гостинності ...............................................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями .............................................................................................

2.4. Плани лекцій ......................................................................

2.5. Плани практичних занять ..............................................

2.6. Індивідуальне завдання .....................................................

2.6.1. Рекомендована тематика курсових проектів .............

2.7. Самостійна робота студентів ............................................

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики ...................

2.9. Індивідуально-консультативна робота .......................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................

2.11. Система поточного та підсумкового контролю

знань студентів ..............................................................................................

  1. Рекомендована література .............................................

2.12.1. Нормативно-правові акти ............................................

2.12.2. Основна література ......................................................

2.12.3. Додаткова література....................................................

2.12.4. Ресурси мережі Internet ................................................

Додаток а ......................................................................................

4

5

5

7

8

9

11

13


14

16


17

20

22

29

31

34

38

43

43


46

52

52

52

54

57

58

ВСТУП


Аналіз даних та аналіз ситуації, яка склалася для певого об’єкту, стає невід’ємним атрибутом системи управління на всіх її рівнях – від невеликої фірми до національної економіки в цілому. Економіко-математичні та економіко-статистичні моделі використовують для діагностики стану об’єктів управління, при вивченні причинно-наслідкового механізму формування варіацій та динаміки соціально-економічних явищ і процесів, у моніторингу ринкової кон’юнктури, при прогнозуванні та прийнятті оптимальних управлінських рішень.

Оволодіння багатим арсеналом методів економіко-статистичної та економіко-математичної обробки даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій є важливою складовою професійної підготовки магістрів з туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Саме цим і обумовлена актуальність навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування», це і єте, що визначає її мету і завдання.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес».


^ 1.1. Мета, предмет та місце навчальної дисципліни


Метою вивчення дисципліни є набуття навичок пізнання законів та зако-номірностей середовища функціонування підприємств туріндустрії; вивчення соціально-економічних явищ і процесів, уміння передбачати перспективи їхнього подальшого розвитку та обґрунтовувати висновки стосовно майбутніх подіїй, перспектив розвитку, можливих наслідків управлінських рішень.

Предметом курсу є економічний інструментарій, моделювання та про-гнозування економічних процесів з використанням комп’ютерних технологій.

^ У процесі вивчення цієї дисципліни студенти повинні:

 • проводити системний аналіз макро- і мікросередовища підприємств туріндустрії, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому;

 • на основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємств туріндуст-рії та факторів зовнішнього середовища формувати стратегію розвитку підприємств;

 • на основі діагностики внутрішнього середовища організації та аналізу факторів зовнішнього середовища розробляти стратегічні альтернативи розвитку організаційних систем, забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів;

 • за результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів визначати стратегію конкурентної переваги;

 • з використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначати постачальників;

 • розробляти інновації (нові технології, нова продукція, організаційні зміни) на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища;

 • використовуючи методи прогнозування, розробляти ідеї нових продуктів (товарів або послуг) відповідно до попиту споживачів;

 • розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати дослідження у своїй галузі з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів;

 • обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах змін попиту;

 • аналізувати та прогнозувати основні кон’юнктуроутворюючі фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів;

 • розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію;

 • за матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію організації на ринку, обирати свій сегмент;

 • досліджувати і прогнозувати вплив факторів сезонності, коригувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін;

 • аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції на різні періоди;

 • використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення управління організацією;

 • на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;

 • на основі сучасного програмного забезпечення використовувати ЕОМ для оптимізації рішень;

 • визначити вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації, адаптувати організацію до швидкозмінного зовнішнього середовища;

 • організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції;

 • за допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит на продукцію організації, здійснювати маркетингову політику просування продукції на ринку;

 • за сучасними методиками визначати, розраховувати і аналізувати комерційні ризики;

 • організовувати рекламну діяльність, стимулювати збут;

 • на основі ринкових досліджень вивчати можливості потенційних закордонних партнерів, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків;

 • на основі досліджень світового ринку вивчати можливості закордонних партерів, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства;

 • складати календарний план дослідження;

 • добирати літературні джерела;

 • використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації;

 • застосовувати наукові методи обробки інформації;

 • використовувати наочність в оформленні результатів дослідження.


Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки спеціаліста наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра

^ Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення цієї дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на цю дисципліну

Економічна теорія

Дисципліна є завершальною

Статистика
Економіка підприємств

Економіка і ціноутворення на підприємствах туріндустрії

Основи маркетингу

Основи менеджменту

Основи наукових досліджень

Маркетинг туріндустрії

Аналіз діяльності підприємств туріндустрії

^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1. Ситуаційне моделювання та прогнозування (4,0/144,0) (кредити/годин)


Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Методологічні основи моделювання та прогнозування (1,0/36,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Теоретичні засади ситуаційного (кон’юнктурного) аналізу.

 2. Логіка прикладного моделювання. Сутність і види прогнозів.

 3. Комп’ютерні технології моделювання та прогнозування.


Змістовий модуль 1.2. Моделювання та прогнозування динаміки (1,25/45,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Дослідження рівноваги в економіці.

 2. Комплексний аналіз динамічних процесів, ідентифікація моделей та прогнозування.


Змістовий модуль 1.3. Моделювання взаємозв’язків, складних причинних комплексів та моделі класифікації (1,75/63,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Характеристика моделей класифікації.

 2. Теоретичні засади моделювання взаємозв’язків.

 3. Моделювання складних причинних комплексів.^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» наведені у табл. 2.

Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

^ Вміння та знання

Сфери діяльності

Функції діяльності

Оволодіння багатим арсеналом методів економіко-статистичної обробки даних з використанням комп’ютерних технологій

Ситуаційне моделювання та прогнозування діяльності

Планувальна

Використання науково обґрунтованих методів моде-лювання та прогнозування для діагностики стану об’єктів управління; у моніторингу економічної кон’юнктури; при прогнозуванні та прийнятті опти-мальних управлінських рішень; при вивченні причи-нно-наслідкового механізму формування варіації та динаміки соціально-економічних явищ та процесів

Вміння прогнозувати процеси, розвиток яких повністю або частково не піддається формалізації; а також при обґрунтуванні складних управлінських рішень в умовах невизначеності та довгостроковому прогнозуванні розвитку

Вміння передбачати перспективи подальшого розвитку соціально-економічних явищ і процесів у результаті їх вивчення та обґрунтовувати висновки про майбутні події, про перспективи розвитку, про можливі наслідки управлінських рішеньПізнання законів і закономірностей середовища функціонування турпідприємств з використанням економіко-математичного і економіко-статистичного інструментарію

Використовуючи методи наукових досліджень, сучасні технічні засоби та інформаційні технології , здійснювати збір, первісну обробку, аналіз, систематизацію довідкових матеріалів та іншої інформації по туризму, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань розробки турпродукту.

Проведення ідентифікації, класифікації та надання інформації за допомогою програмних і комп'ютер-них засобів, локальних і глобальних мереж.

Зберігання і пошук інформації.

Визначення достовірності інформації.

Використання спеціалізованої довідкової літератури

Виробничо-технічна

Проведення збору, обробки та аналізу статистичних даних.

Вміння класифікувати статистичні дані.

Формування баз статистичних даних.

Здійснення перевірки отриманих статистичних даних.

Збір та обробка статистичних даних

Організаційна

^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


1. Айвазян С. А., Бежаева З. И.,. Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений. – М.: Статистика, 1974. - 240 с.

2. Айвазян С. А., Енюков И. С., Машалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. - 470 с.

3. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

4. Болч В., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. (Пер. с англ. А. Д. Плитмана / Под ред. С. А. Айвазяна). – М.: Статистика, 1979. - 317 с.

5. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 384 с.

6. Боровиков В. П., Боровиков И. П. Statistica – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows.- М.: Информ.-издат. Дом «Филинъ», 1998. - 608 с.

7. Дубров А. М. Обработка статистических данных методом главных компонент. – М.: Статистика, 1978. - 134 с.

8. Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И., Френкель А. А. Статистические методы многомерной классификации. – М.: МЭСИ, 1984. - 96 с.

9. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ, 2003.- 206 с.

10. Дюран Б., Оделл К. Кластерный анализ. Под ред. А. Я. Боярского. – М.: Статистика, 1977. - 128 с.

11. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. - 170 с.

12. Жуковская В. М., Мучник И. Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1976. - 151 с.

13. Иберла К. Факторный анализ. - М.: Статистика, 1980. - 398 с.

14. Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических показателей. – Харьков, 1999. - 230 с.

15. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку. – К.: Знання, 2001. - 215 с.

16. Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. (Пер. с англ. Э. Л. Пресмана, В. И. Ротаря. Под ред. А. Н. Колмогорова, Ю. В. Прохорова). – М.: Наука, 1976. - 735 с.

17. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. – М.: Экономика, 1991. - 567 с.

18. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. - 526 с.

19. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. – М.: Мир, 1967. - 144 с.

20. Мандель И. Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988.- 176 с.

21. Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Применение многомерного статистического анализа в экономических исследованиях. – М.: МЭСИ, 1981. - 125 с.

22. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа. – М.: Статистика, 1980. - 151 с.

23. Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В. Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ- ДаНА, 1999. - 598 с.

24. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1970. - 512 с.

25. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. – М.: Статистика, 1971. - 488 с.

26. Харман Г. Современный факторный анализ. – М.: Статистика, 1972. - 487 с.

27. Черняк О. І., Ставицький А. В. Динамічна економетрика: Навчальний посібник. – К.: КВІЦ, 2000. - 120 с.

28. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. - 200 с.


^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни

«Ситуаційне моделювання та прогнозування»


Навчальна дисципліна «Ситуаційне моделювання та прогнозування» розроблена для студентів галузі знань 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Готельно-ресторанний бізнес» та галузі знань 0201 - «Культура» напряму підготовки «Туризм» програми підготовки «Туризм».

Метою вивчення дисципліни є набуття навичок пізнання законів та закономірностей середовища функціонування підприємств туріндустрії; вивчення соціально-економічних явищ і процесів, уміння передбачати перспективи їхнього подальшого розвитку та обґрунтовувати висновки про майбутні події, перспективи розвитку, можливі наслідки управлінських рішень.

Предметом є економічний інструментарій, моделювання та прогнозування економічних процесів з використанням комп’ютерних технологій.

Дисципліна складається з одного модулю, який містить три змістових модулі: 1) «Методологічні основи моделювання то прогнозування»; 2) «Моделювання та прогнозування динаміки», 3) «Моделювання та прогнозування взаємозв’язків, складних причинних комплексів та моделі класифікації». Змістові модулі містять укрупнені навчальні елементи, які повністю розкривають змістові модулі та дисципліну «Ситуаційне моделювання та прогнозування».


^ Аннотация программы учебной дисциплины

«Ситуационное моделирование и прогнозирование»


Учебная дисциплина «Ситуационное моделирование и прогнозирование» разработана для студентов отрасли знаний 1401 - «Сфера обслуживания» направления подготовки «Гостинично - ресторанное дело» программы подготовки «Гостинично – ресторанный бизнес» и отрасли знаний 0201 - «Культура» направления подготовки «Туризм» программы подготовки «Туризм».

Целью изучения дисциплины является приобретение навыков познания законов и закономерностей функционирования предприятий туриндустрии; изучение социально-экономических явлений и процессов, умение предвидеть перспективы их дальнейшего развития и обосновывать выводы о будущих событиях, перспективы развития, возможные последствия управленческих решений.

Предметом является экономический инструментарий, моделирование и прогнозирование экономических процессов с использованием компьютерных технологий.

Дисциплина состоит из одного модуля, который включает три содержательных модуля: 1) «Методологические основы моделирования и прогнозирования»; 2) «Моделирование и прогнозирование динамики», 3) «Моделирование взаимосвязей, сложных причинных комплексов и модели классификации». Смысловые модули содержат укрупненные учебные элементы, которые полностью раскрывают смысловые модули и дисциплину «Ситуационное моделирование и прогнозирование» в целом.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структура робочої програми навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування»наведена в табл. 3.

Таблиця 3 - Структура навчальної дисципліни

^ Характеристика дисципліни: підготовка магістрів

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ECTS –4 , у тому числі:

змістовних модулів – 3,

самостійна робота;

курсовий проект (індивідуальне науково-дослідне завдання)

Шифр та назва галузі знань: 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування»

Нормативна

Рік підготовки: 5

Семестр: 9

Кількість годин:

усього –144 ;

у тому числі за змістовними модулями:

ЗМ 1.1 – 36

ЗМ 1.2 – 45

ЗМ 1.3 – 63

Назва напряму підготовки: «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»

Назва напряму спеціальності: «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»

Лекції: кількість годин – 36

Практичні заняття: кількість годин – 18

Лабораторні заняття:

кількість годин - 18

Самостійна робота: кількість годин – 72

Індивідуальна робота: кількість годин – 36

Кількість тижнів викладення навчальної дисципліни - 18

Кількість годин на тиждень – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Вид контролю: екзамен
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура»,...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Золотова програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи