Конституцiя украiни icon

Конституцiя украiни
НазваКонституцiя украiни
Сторінка1/10
Дата01.07.2012
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М.В.Цвiк.

КОНСТИТУЦIЯ УКРАIНИ

- основа реформування суспiльства.


В цьому виданнi вмiщено текст дiючоє Конституцiє Украєни,

короткий нарис з iсторiє єє творення, розкривауться iсторичне

значення i змiст єє 15 роздiлiв. Автори звертають увагу на

втiлення в Конституцiє загальнолюдських демократичних

принципiв i єє спрямованiсть на реформування украєнського

суспiльства.

Розраховане на широке коло читачiв.


Видавництво <Право>, 1996.

ВСТУП

Великою iсторичною подiую в життi украєнського народу стало

затвердження 28 червня 1996 року новоє Конституцiє Украєни. За-

вершено майже шестирiчну роботу над єє опрацюванням. Результа-

том цiує роботи у створення мiцного законодавчого фундаменту для

розбудови суверенноє, демократичноє, правовоє, соцiальноє держави.


В процесi роботи над текстом Конституцiє єє розробники спирались

як на свiтовий досвiд, так i на багатовiковi традицiє вiтчизняного дер-

жавотворення, що свiдчить про прагнення створити в незалежнiй

Украєнi демократичну державнiсть.


Такий пiдхiд завжди вважався найбiльш рацiональним i здатним

забезпечити високу якiсть конституцiйних положень. Саме вiн клав-

ся в основу конституцiйного творення у цивiлiзованих краєнах. Так,

вiдомий сучасний суспiльствознавець К.Поппер радить законодав-

цям СНД вiддавати перевагу французькiй або нiмецькiй моделям

розбудови державностi перед побудованою на системi прецедентiв

англо-саксонською моделлю. На тому, що державнiсть не слiд пiдга-

няти пiд вигаданi закони, наголошував ще Арiстотель. А Ш.-Л.Мон-

теску писав про вирiшальну роль власного досвiду. Вiн пiдкреслю-

вав, що громадськi закони <повиннi знаходитися у такому тiсному

спiввiдношеннi з властивостями народу, для якого вони встановленi,

що тiльки у поодиноких випадках закони одного народу можуть бути

придатними для iншого народу>. У Гегеля читаумо: <...Кожний на-

род мау власний державний устрiй, англiйський державний устрiй

- для англiйцiв, i коли б захотiли дати його пруссакам, то це було б

так само абсурдно, як дати прусську державу туркам. Кожний дер-

жавний устрiй е тiльки продукт, манiфестацiя власного духу народу

i ступенi розвитку свiдомостi його духу>.


В Украєнi власнi традицiє набули вiдображення в низцi консти-

туцiйних проектiв, починаючи з проекту першоє писаноє увропейсь-

коє Конституцiє гетьмана Пилипа Орлика 1710 р. Серед проектiв, спря-

мованих на досягнення в Украєнi соцiальноє злагоди, демократiє i

самоврядування, слiд перш за все назвати проект Г.Андрузького <На-

черки Конституцiє Республiки> (1846); <Проект оснований устава ук-

раинского общества <Вольный союз> - <Вiльна спiлка> М.П. Дра-

гоманова (1884); проект Украєнськоє народноє партiє - Основний

закон Самостiйноє Украєни - <Спiлки народу украєнського> (1905).


Надзвичайно велике значення для конституцiйного будiвництва

в Украєнi мау досвiд створеноє у 1918 р. Украєнськоє Народноє Рес-

публiки. В єє IV Унiверсалi записано: <Однинi Украєнська Народна

Республiка стау самостiйною, нi вiд кого не залежною, вiльною, су-

веренною державою украєнського народу>. Проголошенi Унiверса-

лом принципи здобули своу втiлення в Конституцiє УНР (<Статут

про державний устрiй, права i вiльностi УНР>).


Але цi демократичнi конституцiйнi положення, що вiдображали

нацiональну специфiку, були, фактично, вiдкинутi у роки радян-

ськоє влади, коли в конституцiйному будiвництвi панували удинi для

всiх радянських республiк стандарти, що виходили з центру, а самi

конституцiє багато в чому мали декларативний характер.


Нова Конституцiя Украєни втiлюу кращi нацiональнi традицiє,

створюу правову основу для всеосяжного регулювання суспiльних

вiдносин в напрямi докорiнного реформування суспiльства. Консти-

туцiя у надiйною базою для дiяльностi передбачених нею державних

органiв i полiтичних iнститутiв, iнтенсифiкацiє поточного законодав-

ства, створення низки кодифiкованих правових актiв. Вона у важли-

вою передумовою i гарантiую стабiлiзацiє суспiльних вiдносин в

Украєнi.Читачам пропонууться текст Конституцiє Украєни i коротка

розповiдь про iсторiю єє створення, значення i головнi особливостi єє

змiсту, закладенi в неє принципи. Автори сподiваються, що єхня роз-

повiдь допоможе зорiунтуватися в багатому за змiстом i досить склад-

ному для необiзнаних з конституцiйним правом громадян документi,

буде сприяти виробленню та укрiпленню поваги до нього.


КОНСТИТУЦIЯ

УКРАЄНИ


РОЗДIЛ I

^ ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ


Стаття 1. Украєна у суверенна i незалежна, демократична.

соцiальна, правова держава.


Стаття 2. Суверенiтет Украєни поширюуться на всю єє територiю.

Украєна у унiтарною державою.


Територiя Украєни в межах iснуючого кордону у цiлiсною

i недоторканною.


Стаття 3. Людина, єє життя i здоровя, честь i гiднiсть,

недоторканнiсть i безпека визнаються в Украєнi найвищою

соцiальною цiннiстю.


Права i свободи людини та єх гарантiє визначають змiст

i спрямованiсть дiяльностi держави. Держава вiдповiдау перед лю-

диною за свою дiяльнiсть. Утвердження i забезпечення прав i свобод

людини у головним обовязком держави.


Стаття 4. В Украєнi iснуу удине громадянство. Пiдстави набуття

i припинення громадянства Украєни визначаються законом.

Стаття 5. Украєна у республiкою.


Носiум суверенiтету i удиним джерелом влади в Украєнi у народ.

Народ здiйснюу владу безпосередньо i через органи державноє влади

та органи мiсцевого самоврядування.


Право визначати i змiнювати конституцiйний лад в Украєнi на-

лежить виключно народовi i не може бути узурповане державою, єє

органами або посадовими особами.

Нiхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 6. Державна влада в Украєнi здiйснюуться на засадах єє

подiлу на законодавчу, виконавчу та судову.


Органи законодавчоє, виконавчоє та судовоє влади здiйснюють

своє повноваження у встановлених цiую Конституцiую межах

i вiдповiдно до законiв Украєни.


Стаття 7. В Украєнi визнауться i гарантууться мiсцеве самовря-

дування.


Стаття 8. В Украєнi визнауться i дiу принцип верховенства права.

Конституцiя Украєни мау найвищу юридичну силу. Закони та iншi

нормативно-правовi акти приймаються на основi Конституцiє Украєни

i повиннi вiдповiдати єй.


Норми Конституцiє Украєни у нормами прямоє дiє. Звернення до

суду для захисту конституцiйних прав i свобод людини i громадяни-

на безпосередньо на пiдставi Конституцiє Украєни гарантууться.


Стаття 9. Чиннi мiжнароднi договори, згода на обовязковiсть

яких надана Верховною Радою Украєни, у частиною нацiонального

законодавства Украєни.


Укладення мiжнародних договорiв, якi суперечать Конституцiє

Украєни, можливе лише пiсля внесення вiдповiдних змiн до

Конституцiє Украєни.


Стаття 10. Державною мовою в Украєнi у украєнська мова.

Держава забезпечуу всебiчний розвиток i функцiонування украєнсь-

коє мови в усiх сферах суспiльного життя на всiй територiє Украєни.


В Украєнi гарантууться вiльний розвиток, використання i захист

росiйськоє, iнших мов нацiональних меншин Украєни.

Держава сприяу вивченню мов мiжнародного спiлкування.

Застосування мов в Украєнi гарантууться Конституцiую Украєни

та визначауться законом.


Стаття II. Держава сприяу консолiдацiє та розвитковi украєн-

ськоє нацiє, єє iсторичноє свiдомостi, традицiй i культури, а також

розвитковi етнiчноє, культурноє, мовноє та релiгiйноє самобутностi

всiх корiнних народiв i нацiональних меншин Украєни.


Стаття 12. Украєна дбау про задоволення нацiонально-культурних

i мовних потреб украєнцiв, якi проживають за межами держави.


Стаття IЗ. Земля, єє надра, атмосферне повiтря, воднi та iншi

природнi ресурси, якi знаходяться в межах територiє Украєни, природнi

ресурси єє континентального шельфу, виключноє (морськоє) економiчноє

зони у обуктами права власностi Украєнського народу.


Вiд iменi Украєнського народу права власника здiйснюють орга-

ни державноє влади та органи мiсцевого самоврядування в межах,

визначених цiую Конституцiую.


Кожний громадянин мау право користуватися природними

обуктами права власностi народу вiдповiдно до закону.


Власнiсть зобовязуу. Власнiсть не повинна використовуватися

на шкоду людинi i суспiльству. Держава забезпечуу захист прав усiх

субуктiв права власностi i господарювання, соцiальну спрямованiсть

економiки. Усi субукти права власностi рiвнi перед законом.


Стаття 14. Земля у основним нацiональним багатством, що пе-

ребувау пiд особливою охороною держави.


Право власностi на землю гарантууться. Це право набувауться

i реалiзууться громадянами, юридичними особами та державою ви-

ключно вiдповiдно до закону.


Стаття 15. Суспiльне життя в Украєнi грунтууться на засадах

полiтичноє, економiчноє та iдеологiчноє багатоманiтностi.


Жодна iдеологiя не може визнаватися державою як обовязкова.

Цензура заборонена.


Держава гарантуу свободу полiтичноє дiяльностi, не забороненоє

Конституцiую i законами Украєни.


Стаття 16. Забезпечення екологiчноє безпеки i пiдтримання

екологiчноє рiвноваги на територiє Украєни, подолання наслiдкiв

Чорнобильськоє катастрофи - катастрофи планетарного масштабу,

збереження генофонду Украєнського народу у обовязком держави.


Стаття 17. Захист суверенiтету i територiальноє цiлiсностi

Украєни, забезпечення єє економiчноє та iнформацiйноє безпеки

у найважливiшими функцiями держави, справою всього Ук-

раєнського народу.


Оборона Украєни, захист єє суверенiтету, територiальноє цiлiсностi

i недоторканностi покладаються на Збройнi Сили Украєни.


Забезпечення державноє безпеки i захист державного кордону

Украєни покладаються на вiдповiднi вiйськовi формування та

правоохороннi органи держави, органiзацiя i порядок дiяльностi яких

визначаються законом.


Збройнi Сили Украєни та iншi вiйськовi формування нiким не

можуть бути використанi для обмеження прав i свобод громадян або

з метою повалення конституцiйного ладу, усунення органiв влади

чи перешкоджання єх дiяльностi.


Держава забезпечуу соцiальний захист громадян Украєни, якi пе-

ребувають на службi у Збройних Силах Украєни та в iнших вiйськових

формуваннях, а також членiв єхнiх сiмей.


На територiє Украєни забороняуться створення i функцiонування

будь-яких збройних формувань, непередбачених законом. На

територiє Украєни не допускауться розташування iноземних

вiйськових баз.


Стаття 18. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть Украєни спрямована

на забезпечення єє нацiональних iнтересiв i безпеки шляхом

пiдтримання мирного i взаумовигiдного спiвробiтництва з членами

мiжнародного спiвтовариства за загальновизнаними принципами

i нормами мiжнародного права.


Стаття 19. Правовий порядок в Украєнi грунтууться на засадах,

вiдповiдно до яких нiхто не може бути примушений робити те, що не

передбачено законодавством.

Органи державноє влади та органи мiсцевого самоврядування, єх


посадо особи зо T T > межах повнова-

жень та осiб щредбаченi Конституцiую та законами Украєни.


д д вними символами Украєни у Державний Пра-

пор Украєни, ДерT Украєни i Державний Гiмн Украєни.


Державний ПдР УIФНИ - рiвновеликих гори-

зонталь смуг Л жовтого кольорiв. Великий Державний

Герб Уiс "йи вст"" урахуванням малого Державного

Герба У "яи та а Вiйська Запорiзького законом, що приймауть-

ся не мш як двг третинами вiд конституцiйного складу Вер-

ховноє Ради Укра- ..

Гол им елеT великого Державного Iерба Украєни у


Знак Ки оє Деои Володимира Великого (малий Державний


Герб Украєни). " . " .

Держ ний Гi Украєни - нацiональний гiмн на музику М.Вер-


бицько словах" < затвердженими законом, що приймауться не

менш я двома треи вiд конституцiйного складу Верховноє Ради


Украєни.

о еожавн символiв Украєни та порядок єх використання


встанов юiоться зиЇ ЩЇ приймауться не менш як двома тре-

тинами вiд iданстиT складу Верховноє Ради Украєни.

Столицею Укри мiсто Києв-


^ РОЗДIЛ II


црд СВОБОДИ ТА ОБОВЯЗКИ

адИНИ I ГРОМАДЯНИНА


д i уд. (оди у вiльнi i рiвнi у своєй гiдностi та правах.

Права i свободи лT у невiдчужуваними та непорушними.


Стаття 22. П свободи людини i громадянина, закрiпленi

цiую Конституцiу у вичерпними.


Конституцiйнi ава i свободи гарантуються i не можуть бути


скасованi.

ПРИ ПРИЙНЯТТI и законiв або внесеннi змiн до чинних законiв


не допускауться зЛеи" змiсту та обсягу iснуючих прав i свобод.


Стаття 23. Ко людина мау право на вiльний розвиток своує

особистостi якщои цьому не порушуються права i свободи iнших

людей, та ма-у обоки перед суспiльством, в якому забезпечууться


10


вiльний i всебiчний розвиток єє особистостi.


Стаття 24. Громадяни мають рiвнi конституцiйнi права i свобо-

ди та у рiвними перед законом.


Не може бути привiлеєв чи обмежень за ознаками раси, кольору

шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного

та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, зi

мовними або iншими ознаками.


Рiвнiсть прав жiнки i чоловiка забезпечууться: наданням жiнкам

рiвних з чоловiками можливостей у громадсько-полiтичнiй

i культурнiй дiяльностi, у здобуттi освiти i професiйнiй пiдготовцi, у

працi та винагородi за неє; спецiальними заходами щодо охорони

працi i здоровя жiнок, встановленням пенсiйних пiльг; створеннях;

умов, якi дають жiнкам можливiсть поуднувати працю з материнст-

вом; правовим захистом, матерiальною i моральною пiдтримкою ма-

теринства i дитинства, включаючи надання оплачуваних вiдпустов

та iнших пiльг вагiтним жiнкам i матерям.


Стаття 25. Громадянин Украєни не може бути позбавлений гро-

мадянства i права змiнити громадянство.


Громадянин Украєни не може бути вигнаний за межi Украєни або

виданий iншiй державi.


Украєна гарантуу пiклування та захист своєм громадянам, якi

перебувають за єє межами.


Стаття 26. Iноземцi та особи без громадянства, що перебувають

в Украєнi на законних пiдставах, користуються тими самими права-

ми i свободами, а також несуть такi самi обовязки, як i громадяни

Украєни, - за винятками, встановленими Конституцiую, законами

чи мiжнародними договорами Украєни.


Iноземцям та особам без громадянства може бути надано приту-

лок у порядку, встановленому законом.

Стаття 27. Кожна людина мау невiдумне право на життя.

Нiхто не може бути свавiльно позбавлений життя. Обовязок дер-

жави - захищати життя людини.


Кожен мау право захищати своу життя i здоровя, життя i здо-

ровя iнших людей вiд протиправних посягань.

Стаття 28. Кожен мау право на повагу до його гiдностi.

Нiхто не може бути пiдданий катуванню, жорстокому, нслюд-


II


ському або такому, що принижуу його гiднiсть, поводженню чи

покаранню.


Жодна людина без єє вiльноє згоди не може бути пiддана медич-

ним, науковим чи iншим дослiдам.


Стаття 29. Кожна людина мау право на свободу та особисту

недоторканнiсть.


Нiхто не може бути заарештований або триматися пiд вартою

iнакше як за вмотивованим рiшенням суду i тiльки на пiдставах та в

порядку, встановлених законом.


У разi нагальноє необхiдностi запобiгти злочиновi чи його пере-

пинити уповноваженi на те законом органи можуть застосувати три-

мання особи пiд вартою як тимчасовий запобiжний захiд, обгрунто-

ванiсть якого протягом сiмдесяти двох годин мау бути перевiрена

судом. Затримана особа негайно звiльняуться, якщо протягом

сiмдесяти двох годин з моменту затримання єй не вручено вмотиво-

ваного рiшення суду про тримання пiд вартою.


Кожному заарештованому чи затриманому мау бути невiдкладно

повiдомлено про мотиви арешту чи затримання, розяснено його пра-

ва та надано можливiсть з моменту затримання захищати себе осо-

бисто та користуватися правовою допомогою захисника.


Кожний затриманий мау право у будь-який час оскаржити в судi

своу затримання.


Про арешт або затримання людини мау бути негайно повiдомлено

родичiв заарештованого чи затриманого.


Стаття ЗО. Кожному гарантууться недоторканнiсть житла. Не до-

пускауться проникнення до житла чи до iншого володiння особи,

проведення в них огляду чи обшуку iнакше як за вмотивованим

рiшенням суду.


У невiдкладних випадках, повязаних iз врятуванням життя лю-

дей та майна чи з безпосереднiм переслiдуванням осiб, якi

пiдозрюються у вчиненнi злочину, можливий iнший, встановлений

законом, порядок проникнення до житла чи до iншого володiння

особи, проведення в них огляду i обшуку.


Стаття ЗI. Кожному гарантууться таумниця листування, теле-

фонних розмов, телеграфноє та iншоє кореспонденцiє. Винятки мо-

жуть бути встановленi лише судом у випадках, передбачених зако-

ном, з метою запобiгти злочиновi чи зясувати iстину пiд час


12


розслiдування кримiнальноє справи, якщо iншими способами одер-

жати iнформацiю неможливо.


Стаття 32. Нiхто не може зазнавати втручання в його особисте

i сiмейне життя, крiм випадкiв, передбачених Конституцiую Украєни.


Не допускауться збирання, зберiгання, використання та поши-

рення конфiденцiйноє iнформацiє про особу без єє згоди, крiм випадкiв,

визначених законом, i лише в iнтересах нацiональноє безпеки,

економiчного добробуту та прав людини.


Кожний громадянин мау право знайомитися в органах держав-

ноє влади, органах мiсцевого самоврядування, установах

i органiзацiях з вiдомостями про себе, якi не у державною або iншою

захищеною законом таумницею.


Кожному гарантууться судовий захист права спростовувати

недостовiрну iнформацiю про себе i членiв своує сiмє та права вима-

гати вилучення будь-якоє iнформацiє, а також право на вiдшкодування

матерiальноє i моральноє шкоди, завданоє збиранням, зберiганням,

використанням та поширенням такоє недостовiрноє iнформацiє.


Стаття 33. Кожному, хто на законних пiдставах перебувау на

територiє Украєни, гарантууться свобода пересування, вiльний вибiр

мiсця проживання, право вiльно залишати територiю Украєни, за

винятком обмежень, якi встановлюються законом.


Громадянин Украєни не може бути позбавлений права в будь-

який час повернутися в Украєну.


Стаття 34. Кожному гарантууться право на свободу думки i сло-

ва, на вiльне вираження своєх поглядiв i переконань.


Кожен мау право вiльно збирати, зберiгати, використовувати

i поширювати iнформацiю усно, письмово або в iнший спосiб - на

свiй вибiр.


Здiйснення цих прав може бути обмежене законом в iнтересах

нацiональноє безпеки, територiальноє цiлiсностi або громадського по-

рядку з метою запобiгання заворушенням чи злочинам, для охорони

здоровя населення, для захисту репутацiє або прав iнших людей,

для запобiгання розголошенню iнформацiє, одержаноє конфiденцiйно,

або для пiдтримання авторитету i неупередженостi правосуддя,


Стаття 35. Кожен мау право на свободу свiтогляду i вiроспо-

вiдання. Це право включау свободу сповiдувати будь-яку релiгiю або
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Конституцiя украiни iconКонституцiя украiни основа реформування суспiльства
Конституцiє Украєни. За- вершено майже шестирiчну роботу над єє опрацюванням. Результа- том цiує роботи у створення мiцного законодавчого...
Конституцiя украiни iconМiнiстерство освiти І науки украiни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5 курсів денної І заочної форм навчання напряму...
Конституцiя украiни iconДокументи
1. /eco/3.4.2 Норм антропог навант на прир серед.doc
2. /eco/А....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи