Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету icon

Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету
Скачати 71.16 Kb.
НазваВимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету
Дата01.07.2012
Розмір71.16 Kb.
ТипДокументи

Вимоги

до процедури попередньої експертизи дисертацій

на кафедрах університету


Усі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами і здобувачами Національного університету «Львівська політехніка» та представляються до розгляду у спеціалізовану вчену раду, повинні пройти попередню експертизу на кафедрах (міжкафедральних семінарах) за відповідним профілем.

Заслуховування на міжкафедральному семінарі відбувається у випадках, якщо:

  • робота виконана за двома спеціальностями (для докторських дисертацій),

  • тема дисертації відповідає науковому напряму двох кафедр,

  • робота виконана за профілем іншої кафедри ніж та, на якій працює здобувач наукового ступеня.

Для представлення дисертації на кафедрі (міжкафедральному семінарі) завідувач профільної кафедри призначає 23 рецензентів з числа співробітників кафедри – фахівців за науковим напрямом поданої роботи. Призначення кафедральних рецензентів не потребує документального засвідчення. У разі потреби до рецензування дисертаційної роботи можуть залучатися фахівці з інших кафедр та наукових установ. Кожен із рецензентів після ознайомлення з дисертаційною роботою готує письмовий відгук.

Відгук повинен містити короткий аналіз змісту дисертації, а також таку інформацію:

 • актуальність теми дослідження та її зв'язок з планами роботи кафедри, університету;

 • особистий внесок автора в отриманні наукових результатів, представлених у роботі;

 • ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій;

 • ступінь новизни результатів дисертаційного дослідження;

 • висновок про повноту опублікування основних положень дисертації;

 • наукове та практичне значення отриманих результатів та рекомендації щодо їх використання;

 • оцінка структури дисертації, мови та стилю викладення;

 • відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона представляється до захисту;

 • відповідність дисертації вимогам пп.11, 12, 14 (для докторської) або пп. 11, 13, 14 (для кандидатської) «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».

У відгуку рецензент наводить також критичні зауваження до дисертації та в обов'язковому порядку формулює свою думку стосовно того, рекомендувати чи не рекомендувати подану роботу до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Письмові відгуки рецензентів мають бути представлені не менше, як за 3 дні до засідання кафедри (міжкафедрального семінару), на якому заслуховуватиметься доповідь аспіранта (докторанта, здобувача), та надані йому для ознайомлення.

За тиждень до засідання, на якому розглядатиметься дисертаційна робота, в дирекції інституту та на кафедрі вивішується оголошення про час та місце проведення засідання.

Завідувач кафедри доручає одному з рецензентів на основі відгуків підготувати проект висновку кафедри про дисертаційну роботу.

Якщо робота заслуховується на міжкафедральному семінарі, то головуючим на такому засіданні повинен бути завідувач кафедри, яка є профільною для поданої дисертації.

Якщо керівником дисертаційної роботи є завідувач кафедри, то головуючим на засіданні повинен бути один з членів кафедри або запрошений фахівець, як правило, доктор наук.

^ На одному засіданні кафедри може проводитись обговорення однієї докторської або не більше, як двох кандидатських дисертацій.

Засідання кафедри (міжкафедральний семінар), присвячене попередній експертизі (попередньому захисту) дисертації, вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин наукових та науково-педагогічних працівників профільної кафедри, у тому числі не менше 5 фахівців з даної спеціальності з науковими ступенями (разом із запрошеними). До наукових працівників кафедр відносяться:

 • науковий співробітник (головний, провідний, старший, молодший);

 • інженер (технолог, конструктор),

 • спеціалісти (провідний, старший всіх категорій) - за умови, що вони займаються науковою та науково-технічною діяльністю на кафедрі.

На засіданні кафедри (міжкафедральному семінарі) заслуховується доповідь аспіранта (докторанта, здобувача) та його відповіді на запитання від учасників обговорення.

З характеристикою наукової зрілості здобувача наукового ступеня виступає його науковий керівник (консультант – для докторської дисертації).

Після цього надається слово рецензентам. Аспірант (докторант, здобувач) повинен відповісти на всі без винятку зауваження рецензентів.

Приймати участь у дискусії мають право всі присутні на засіданні співробітники кафедри (кафедр) та запрошені на засідання фахівці з інших кафедр або установ. Під час обговорення дисертаційної роботи присутність здобувача є обов'язковою і особливу увагу необхідно приділити особистому внеску автора дисертації в отриманні наукових та практичних результатів.

Підсумковий результат попередньої експертизи дисертації підводиться під час обговорення пунктів проекту висновку кафедри (міжкафедрального семінару).

Висновок кафедри (міжкафедрального семінару) про дисертацію повинен розкривати суть наступних питань:

 • актуальність теми дисертації на момент захисту та на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці;

 • зв'язок теми дисертації з державними науково-технічними програмами, напрямами науково-дослідних робіт університету та кафедри (необхідно вказати наукові напрями, теми госпдоговірних та держбюджетних робіт із зазначенням їх реєстраційного номера);

 • особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика особистого внеску має бути максимально конкретизована та відображати роль здобувача в розробці нових наукових ідей, постановці задачі, обґрунтуванні методики її розв'язання, обробці статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації отриманих результатів);

 • достовірність й обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій (підтверджується теоретичною розробкою (обґрунтуванням) базових положень, результатами апробації, збіжністю результатів моделювання (розрахунку) із експериментальними результатами, їх зв’язком з існуючими результатами, отриманими із застосуванням класичних методів (алгоритмів), збіжністю з результатами інших авторів, одержаних іншими методами, великою кількістю використаного статистичного матеріалу; якщо наукова обґрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що викликають згадані сумніви, або акцентувати увагу на дискусійних питаннях;

 • ступінь новизни всіх основних результатів дисертаційної роботи порівняно з відомими дослідженнями аналогічного характеру; (акцентувати увагу на відмінностях одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалене, набуло подальшого розвитку));

 • перелік основних друкованих праць, в яких викладені результати дисертаційного дослідження (формується за ступенем важливості опублікованих робіт, де, в першу чергу, зазначаються фахові видання за переліком МОНмолодьспорт України); тут же необхідно конкретизувати у вигляді короткого опису особистий внесок автора у колективно опублікованих працях; дати висновок про повноту викладення основних положень та результатів роботи;

 • апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо (навести їх перелік);

 • наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані результати;

 • практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані (для докторських дисертацій обов'язковою є наявність рекомендацій про включення результатів роботи у навчальні курси з відповідних дисциплін за навчальним планом);

 • оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення;

 • відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона представлена до захисту.

При розгляді докторської дисертації має бути визначено, якою мірою в ній використовувались матеріали і висновки кандидатської дисертації здобувача.

Дисертація рекомендується для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду, якщо в ході обговорення до неї не було зауважень, або зауваження не торкалися суті роботи та стосувалися тільки композиційних, стилістичних та інших суто технічних моментів, або зауваження були аргументовано відведені автором в процесі дискусії.

У загальному випадку кафедра (міжкафедральний семінар) може прийняти одну з таких ухвал:

 1. Рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 2. Рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду після внесення композиційних (редакційно-стилістичних, технічних та граматичних) поправок / Рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду після врахування зауважень, внесення змін та доповнень.

(В цьому випадку автор вносить необхідні виправлення в текст дисертації й інформує в робочому порядку про це рецензентів та завідувача кафедри (керівника міжкафедрального семінару).

 1. Рекомендувати дисертацію до розгляду на міжкафедральному семінарі на предмет подання до захисту у спеціалізовану вчену раду у грудні поточного року.

 2. Не рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду у зв'язку з необхідністю внесення змін принципового характеру.

(В цьому випадку автору надається певний термін для усунення відзначених недоліків, після чого дисертація повторно розглядається на засіданні кафедри (міжкафедральному семінарі). Якщо, на думку рецензентів та співробітників кафедри (кафедр), здобувач успішно вирішив поставлене перед ним завдання, то кафедра (міжкафедральний семінар) приймає рішення про рекомендацію роботи для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду. Відповідно оформлюється протокол засідання кафедри(міжкафедрального семінару).

 1. Не рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

(В цьому випадку у протоколі аргументовано висвітлюються причини, які не дозволяють позитивно оцінити представлену роботу).

Негативний висновок кафедри (міжкафедрального семінару) не є перешкодою для подання роботи у спеціалізовану вчену раду, якщо здобувач особисто не знімає дисертацію з розгляду.

Висновок кафедри (міжкафедрального семінару) приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні наукових та науково-педагогічних працівників кафедри (між кафедрального семінару).

Схожі:

Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconВимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету
move to 0-16451683
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconВимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету Усі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами і здобувачами Національного університету «Львівська політехніка»
Усі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами і здобувачами Національного університету «Львівська політехніка»...
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconПорядок проведення попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету
Всі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами та здобувачами Національного університету "Львівська політехніка"...
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
move to 0-3488812
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconВимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора)
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconПоложення про організацію методичної роботи на кафедрах університету Для вдосконалення організації методичної роботи на кафедрах університету та підвищення її ефективності наказу ю
Затвердити “Положення про організацію методичної роботи на кафедрах університету” (додаток 1)
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
України. Таким стандартом є дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення»
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconНаказ №357 Про затвердження "Положення про організацію методичної роботи на кафедрах університету"
Для вдосконалення організації методичної роботи на кафедрах університету та підвищення її ефективності
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» дисертації на здобуття...
Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету iconНаціональний університет “Києво-Могилянська академія” Робочий тематичний план курсу “Правнича лінгвістика”
Вимоги до нормативно-правового тексту з позицій сучасних досягнень правничої лінгвістики. Процедурні вимоги та правила мовного оформлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи