Програма та робоча програма icon

Програма та робоча програма
Скачати 498.77 Kb.
НазваПрограма та робоча програма
Сторінка1/3
Дата01.07.2012
Розмір498.77 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


І.М. Писаревський, О.В. Познякова

Програма та робоча програма


навчальної дисципліни

«Менеджмент організацій»


(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, магістр

денної і заочної форм навчання

напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”)


Харків - 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, магістр денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”)

/ Укл.: Писаревський І.М., Познякова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 40 с.Укладачі

І.М. Писаревський,

О.В. Познякова


Рецензент:

доц. канд. екон. наук О.А.КарловаРекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 1 від 31 серпня 2007 р.
Зміст


Вступ 4

І. Програма навчальної дисципліни 5

1. Мета, предмет і місце дисципліни 5

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 5

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 9

4. Рекомендована основна література 10

5. Анотації дисципліни 10

ІІ. Робоча програма навчальної дисципліни 12

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі менеджменту організацій 14

2. Тематичний план навчальної дисципліни 15

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами 17

4. Плани лекцій 20

5. Плани практичних (семінарських) занять 22

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – курсовий проект 23

7. Самостійна робота студентів 28

8. Методики активізації процесу навчання 28

9. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів 31

10. Рекомендована література 36

10.1. Нормативно – правові акти 36

10.2. Основна 38

10.3. Додаткова 38

10.4. Ресурси мережі Internet 38


Вступ

Менеджмент організацій досліджує особливості управління на різних етапах життєвого циклу підприємства, специфіку управління різновидами підприємств та їх об’єднань, умови внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, створення і реєстрацію підприємств різної організацаційно-правової форми тощо.


Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного системного мислення і комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами й елементами внутрішнього середовища підприємства на всіх стадіях його життєвого циклу.

Предметом вивчення дисципліни є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з зовнішнім середовищем.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, нормативними актами з питань державного регулювання економіки.


І. Програма навчальної дисципліни


1 Мета, предмет і місце навчальної дисципліни

Метою і завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення і комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами й елементами внутрішнього середовища підприємства на усіх стадіях його життєвого циклу.

Предметом вивчення в дисципліні є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки з зовнішнім середовищем.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця (таблиця 1).

^

Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, магістрівПерелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Після вивчення нормативних дисциплін підготовки бакалавра


Вихідна2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. менеджмент організацій (3,5/126) (назва модулю) (кількість кредитів/годин)

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. методичні засаді менеджменту організацій

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

Тема 1. Системна модель управління організацією

1.1. Методологічні основи функціонування організації.

Організація як складова система і як об’єкт управління. Взаємозв’язок внутрішніх елементів системи і факторів зовнішнього середовища. Підприємство як відкрита система. Його суть і функції. Державне регулювання діяльності організацій на сучасному етапі.

1.2. Системне управління організацією.

Системна методологія в менеджменті. Принципи системного підходу в управлінні організацією. Системне управління організацією, як процес поєднання функціонального, процесного, ситуаційного і проектного підходів. Типологія системних концепцій менеджменту.

Тема 2. Еволюція підприємства

2.1. Зміни, як об’єктивний процес розвитку організації.

Еволюція поглядів на сутність і структуру організації. Життєвий цикл організації. Конкурентні стратегії підприємства. П’ять конкурентних сил. Конкурентний статус підприємства. Тенденції організаційних змін. Зміни в організації. Адаптація й інтеграція організацій.

Тема 3. Організація управління підприємством. Управлінські моделі

3.1. Нормативно – правова регламентація і порядок заснування підприємства.

Порядок заснування підприємства. Засновницькі документи та їх підготовка. Статутний фонд і його формування. Державна реєстрація. Припинення діяльності підприємств бізнесу.

3.2. Методологія проектування системи управління

Вплив ситуаційних чинників на проектування організації. Елементи проектування організації. Головні форми проектування організації. Особливості різновидів структур управління. Нові форми структури організації.

3.3. Елементи управління підприємством і їх взаємозв’язок.

Процес організації управління та його складові. Принципи організації управління. Суть діяльності організації. Взаємозв’язок елементів управління. Основи реструктуризації управління.

3.4. Управлінські моделі.

Американські теоретики про теорії моделей. Цінові управлінські моделі. Моделі організацій, як об’єктів управління. Поведінкові й адміністративні моделі організації.

Тема 4. Управління підприємствами різних організаційно – правових форм

4.1. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.

Особливості управління організаціями різних форм власності й організаційно – правових форм.

4.2. Тенденції розвитку різноманітних підприємств і їх об’єднань.

Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.

4.3. Галузева специфіка. Логіка галузі. Аналіз розвитку управління.

Галузеві особливості функціонального управління організаціями.

4.4. Імідж організації.

Завдання іміджу. Етапи створення іміджу. Засоби формування іміджу. Корпоративний імідж.


ЗМ 1.2. організаційне забезпечення функціонування систем менеджменту підприємства

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи.

Тема 5. Системи функціонального менеджменту

5.1. Управління маркетингом.

Управління маркетинговою діяльністю. Управління матеріально-технічною системою. Галузеві особливості виробничого менеджменту. Управління соціально – психологічною підсистемою.

5.2. Управління фінансово – економічною підсистемою.

Управління фінансово –економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами й прибутками. Фінансові основи формування майна; управління обіговими активами, формуванням власних і залученням позикових фінансових ресурсів; організація фінансового планування на підприємстві галузі.

5.3. Управління збутом.

Реалізація комерційної функції. Збутова політика. Стратегічний і тактичний підходи в розробці стратегії розподілу. Канали розподілу: вертикальний, горизонтальний. Управління асортиментом.

5.4. Організація керівництва. Управління дисципліною.

Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність. Управління соціально-психологічною підсистемою. Заходи з профілактики й усунення помилок. Оцінювання виконання. Дисциплінарний вплив. Організація праці та її стимулювання.

Тема 6. Основи антикризового управління

6.1. Засади антикризового управління.

Кризові явища, як фаза життєвого циклу організації. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія.

6.2. Діагностика кризових явищ і банкрутства. Подолання кризи на підприємстві.

Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія. Система заходів щодо управління організацією в кризі. Санація. Банкрутство.

Тема 7. Управління ризикозахищенністю

7.1. Управління ризикозахищенністю на підприємстві.

Управління ризикозахищенністю підприємства. Умови виникнення ризикової ситуації. Поняття ділового ризику, його різновиди. Фактори ризику. Інтегрований аналіз і оцінювання ризику. Концепція управління ризиком.

Тема 8. Конкурентна політика організації

8.1. Конкурентна політика організації.

Суб’єкти і фактори конкурентоспроможності

8.2. Методологічні засади визначення конкурентоспроможності.

Ступінь впливовості конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан організації. Антимонопольне управління в організації.

Тема 9. Управління ефективністю підприємства. Основи корпоративного управління

9.1. Управління ефективністю підприємства.

Зміни в організаціях. Адаптація та інтеграція організації.

9.2. Діагностика управління організацією.

Діагностика управління: види й етапи, показники діагностичного дослідження. Управлінське консультування. Підприємницький менеджмент.

9.3. Основи корпоративного управління.


3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

(відповідно до галузевих стандартів ОКХ і засобів діагностики (ЗД): виробничі функції, типові завдання діяльності і вміння (за рівнями сформованості), якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення даної дисципліни)


Таблиця 2 - Освітньо-кваліфікаційні вимоги до підготовки спеціалістів і магістрів

Вміння (за рівнями сформованості)

Типові завдання діяльності, в яких використовують вміння і знання

Виробничі й соціальні функції, до яких відносяться типові задачі діяльності

- створення і реєстрація підприємств різної організаційно-правової форми;

проектна

виробнича

- складання статутів, положень про структурні підрозділи і посадових інструкцій;

організаційна

виробнича

- розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи;

організаційна

виробнича

- розпорядчої діяльності, делегування та інструктування;

управлінська

виробнича

- оцінювання виконання та дисциплінарного впливу;

управлінська

виробнича

- інтегрованої оцінки факторів ризику й антикризового управління;

управлінська

виробнича

- формування цілісної системи управління ефективністю організації;

управлінська

виробнича

- проведення діагностичного дослідження управління організацією.

управлінська

виробнича
  1   2   3

Схожі:

Програма та робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма та робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма та робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма та робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма та робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма та робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма та робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма та робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма та робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма та робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма та робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи