Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська icon

Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська
Скачати 150.81 Kb.
НазваМіського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська
Дата01.07.2012
Розмір150.81 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Б. Г. Скоков, І. А. Краївська


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РОБОЧА ПРОГРАМА

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ


«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


(для студентів усіх форм навчання спеціальності

7.050106 – «Облік і аудит»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки і робоча програма до самостійного вивчення курсу «Гроші та кредит» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). Укл.: Б.Г. Скоков, І.А. Краївська – Харків: ХНАМГ, 2008. – 16 с.


Укладачі: Б.Г. Скоков,

І.А. Краївська


Рецензент: канд. екон. наук Н.Є. Лелюк


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту,

протокол № 8 від 08.02.08 р.

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» озброює студентів економічних спеціальностей теоретичними й практичними знаннями у галузі грошового обігу та кредиту в сучасному суспільстві.

Предметом курсу «Гроші та кредит» є гроші, їх сутність, функції, грошовий обіг, закони грошового обігу та кредиту в суспільстві. Вивчення теорії грошей та кредиту є базою для виявлення і пізнання закономірностей становлення грошової і кредитної системи України в умовах переходу до ринкових відносин.

Пізнання сутності й функцій грошей, законів грошового обігу дозволить студентам усвідомити їх роль у розвитку суспільства, оцінити наслідки приниження ролі товарно-грошових відносин, кредиту в економіці.

Курс «Гроші та кредит» тісно пов’язаний з курсами «Теорія фінансів», «Фінансування та кредитування промисловості».


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

Предмет і завдання курсу

Необхідність грошей у ринковій економіці. Наслідки приниження ролі товарно-грошових відносин. Грошово-кредитні й фінансові методи регулювання економіки. Принципи, що породжують необхідність використання грошей в суспільстві.

^ Тема 1. Сутність, форми і функції грошей

Необхідність грошей у ринковій економіці. Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент. Еволюція форм грошей у процесі розвитку товарообміну. Перехід ролі грошей до благородних металів. Причини відмови від системи золотого стандарту. Демонетизація золота. Сутність і призначення функцій грошей. Функція – міра вартості. Функція – засіб обігу. Функція – засіб нагромадження. Соціально-економічні наслідки приниження ролі товарно-грошових відносин. Роль грошей в економіці й соціальній політиці.

^ Тема 2. Теорія грошей

Металева теорія грошей. Номіналістична теорія грошей. Кількісна теорія грошей. Трансанційний та кембриджський варіанти кількісної теорії грошей. Кейнсіанська теорія грошей та грошово-кредитного регулювання. Монетарнім, Марксистська теорія грошей.

^ Тема 3. Грошові системи

Сутність і типи грошових систем. Елементарні грошові системи. Грошова одиниця. Масштаб цін. Види грошових знаків. Емісія грошей в організації емісійних операцій. Вилучення грошей з обігу. Планування грошового обігу. Касовий план. Валютний курс. Паперові й кредитні гроші, закономірності їх обігу. Грошова система України.

^ Тема 4. Роль грошей в підтримці економічного розвитку

Сутність інфляції, форми її виявлення і методи стабілізації грошового обігу. Грошові реформи.

^ Тема 5. Грошовий обіг

Грошовий обіг, його структура. Єдність сфер обігу грошових коштів – безготівково грошового обігу та обігу готівки. Безготівковий грошовий обіг як складова частина сукупного обігу. Безготівкові розрахунки – основа безготівкового грошового обігу. Принципи безготівкових розрахунків. Види рахунків. Розрахунки платіжними вимогами (акцептна форма). Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки чеками. Види чеків. Акредитивна форма розрахунків. Розрахунки шляхом взаємних вимог. Способи платежів. Джерела платежів. Контроль за дотри- манням основних принципів в організації безготівкових розрахунків. Готівковий оборот і грошовий обіг. Закони грошового обігу.

^ Тема 6. Гроші в міжнародних економічних відносинах

Конвертабельність національних грошей і її типи. Повна і часткова конвер- табельність. Внутрішня конвертованість валюти. Внутрішня і зовнішня оборотність валюти. Валютний курс і способи його визначення. Торговельний, розрахунковий і платіжний баланс країни. Активний баланс. Пасивний баланс. Валютні фонди і операції підприємств.

^ Тема 7. Необхідність і сутність кредиту в сучасному суспільстві

Необхідність кредиту. Кругообіг і оборот фондів підприємств. Матеріальна основа кредиту. Кредитор. Одержувач позики. Стадії руху кредиту. Позиковий фонд і його структура. Ресурси кредитування. Принципи кредитування. Ринок кредитних ресурсів і його структура. Біржові фондові операції.

^ Тема 8. Форми кредиту в сучасному суспільстві

Поняття форми кредиту, види й методи кредитування. Банківський кредит. Порядок надання банківського кредиту підприємствам, організаціям, приватним особам. Поняття кредитоспроможності одержувача позики, ліквідності балансу. Коефіцієнт покриття. Коефіцієнт ліквідності. Ліквідні кошти. Заборгованості. Комерційний кредит. Лізинг. Державний кредит. Міжгосподарський кредит. Спо- живчий кредит. Міжнародний кредит.

^ Тема 9. Функції та закони кредиту

Поняття функції кредиту. Перерозподільна функція кредиту. Функція замі- щення. Закон кредиту. Закон рівноваги між ресурсами, що звільняються і пере- розподіляються на засадах зворотності. Закон збереження позиченої вартості. Закон тимчасового характеру функціонування кредиту.

^ Тема 10. Роль і межі кредиту

Поняття, види і взаємодії меж кредиту. Просторова межа. Якісна межа. Міжканторійна межа. Внутрішня межа кредиту. Перерозподілиш межа кредиту. Петицітаційна (емісійна) межа. Фактори, що викликають порушення меж кредиту, і засоби оздоровлення кредитування.

^ Тема 11. Позиковий процент

Сутність і призначення позикового проценту. Процентні ставки. Диферен- ційований підхід при кредитуванні. Кредитні пільги. Кредитні санкції. Рівень позикового проценту комерційних банків. Поняття марки. Стимулююча роль позикової о проценту. Перспективи процентної політики.

^ Тема 12. Кредитна система суспільства

Поняття кредитної системи. Позабанківські фінансові інститути: каси взаємо- допомоги, державні ломбарди, кредитні кооперативи, лізингові компанії. Банківська система. Поняття банку. Центральні банки та їх функції. Кредитна система України.

^ ПЛАНИ РЕФЕРАТІВ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ

Тема 1. Сутність грошей

 1. Гроші як загальний еквівалент.

 2. Еволюція форм грошей.

 3. Перехід грошей до благородних металів.

 4. Причини відмови від системи золотого стандарту.

Тема 2. Функції грошей

 1. Сутність функцій грошей.

 2. Функції грошей – міра вартості, засіб обігу, нагромадження.

 3. Роль грошей в економіці і соціальній політиці.

Тема 3. Металева теорія грошей

 1. Основні положення теорії.

 2. Розвиток теорії в різні історичні періоди життя суспільства.

 3. Відмінність і подібність до марксистської теорії грошей.

Тема 4. Номіналістична теорія грошей

 1. Сутність теорії.

 2. Розвиток теорії її представниками.

 3. Відмінність поняття «рахункових грошей» від поняття «гроші як загальний еквівалент».

Тема 5. Кількісна теорія грошей

 1. Основні поняття.

 2. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей.

 3. Кембриджський варіант розвитку теорії.

Тема 6. Монетаризм

 1. Сутність грошей відповідно до теорії.

 2. Основні принципи, покладені в основу теорії.

 3. Відмінність монетарної сутності грошей від сутності грошей як загального еквіваленту.Тема 7. Кейнсіанська теорія грошей і грошово-кредитного регулювання

 1. Сутність теорії.

 2. Розвиток теорії в різні історичні періоди.

 3. Кейнсіанська теорія боротьби з інфляцією.

Тема 8. Новий підхід до визначення теорії трудової вартості

 1. Кризова ситуація і шляхи виходу з неї.

 2. Товарне виробництво та його співвідношення з вартісними відносинами.

 3. Історичні передумови традиційного підходу.

Тема 9. Грошові системи

 1. Сутність та елементи грошової системи.

 2. Грошова одиниця, види грошових знаків.

 3. Емісія грошей, вилучення грошей із обігу.

 4. Планування грошового обігу. Касовий план.

Тема 10. Гроші та їх роль в сучасному суспільстві

 1. Інфляція і шляхи виходу із кризи.

 2. Причини розладу грошового обігу.

 3. Грошові реформи.

 4. Вплив Центрального банку України на запобігання кризи.

Тема 11. Теорія інфляції

 1. Вивчення інфляції та її причини.

 2. Індексування заробітної плати.

 3. Дефіцит державного бюджету та його вплив на інфляційний процес.

 4. Шляхи виходу з кризи.

Тема 12. Методичні аспекти оцінки інфляції

 1. Оцінка масштабів інфляції.

 2. Сутність даної теорії.

 3. Шляхи виходу з кризи.

Тема 13. Методи пристосування і боротьби з інфляцією

 1. Досвід зарубіжних країн у боротьби з інфляцією.

 2. Кейнсіанська теорія пристосування до ринкових відносин.

 3. Тактика боротьби з інфляцією.

Тема 14. Грошовий обіг

 1. Організація обігу грошей.

 2. Емісія грошей та організація емісійних операцій.

 3. Вилучання грошей з обігу.

 4. Планування грошового обігу.

 5. Касовий план.

Тема 15. Грошовий оборот

 1. Єдність безготівкового грошового обороту та обороту готівки.

 2. Види рахунків.

 3. Види чеків.

 4. Закони грошового обігу.

Тема 16. Гроші й міжнародні економічні відносини

 1. Валютний курс і способи його визначення.

 2. Торговельний, розрахунковий і платіжний баланс країни.

 3. Валютні фонди і операції підприємств.

Тема 17. Кредит в сучасному суспільстві

 1. Сутність кредиту.

 2. Структура кредиту. Позиковий фонд і його структура.

 3. Ресурси та принципи кредитування.

Тема 18. Методи кредитування

 1. Загальні правила кредитування в сучасних умовах.

 2. Порядок надання і погашення кредиту.

 3. Перевірка забезпечення позик.

 4. Особливості надання позик.

Тема 19. Організація роботи фондової біржі

 1. З історії біржі.

 2. Види бірж.

 3. Угоди «Стоп» і «Форвард».

 4. Ф’ючерські угоди.

 5. Операції страхування.

Тема 20. Організація валютної біржі

 1. Необхідність і сутність валютної біржі.

 2. Умови, необхідні для створення валютної біржі.

 3. Створення внутрішнього валютного ринку.

 4. Організація умов конвертованих валют.

Тема 21. Організація розрахунків в народному господарстві

 1. Правила розрахунків в народному господарстві.

 2. Акцептна форма розрахунків.

 3. Організація розрахунків за допомогою чеків.

Тема 22. Кредитна система суспільства

 1. Поняття кредитної системи.

 2. Позабанківські фінансові інститути.

 3. Банківська система.

Тема 23. Лізингові операції

 1. Поняття і сутність лізингової угоди.

 2. Об'єкти лізингових угод.

 3. Вигляді майнових операцій.

Тема 24. Оцінка платоспроможності одержувача позики

 1. Поняття платоспроможності одержувача позики, ліквідності, балансу.

 2. Коефіцієнт ліквідності. Ліквідні кошти.

 3. Коефіцієнт покриття заборгованості.

Тема 25. Функції кредиту

 1. Поняття функцій кредиту.

 2. Розподільна функція кредиту.

 3. Функція заміщення.

Тема 26. Закони кредиту

 1. Закон повернення кредиту.

 2. Закон рівноваги між ресурсами, що звільняються і перерозподіляються.

 3. Закон збереження позиченої вартості.

 4. Закон тимчасового характеру функціонування кредиту.

Тема 27. Межі кредиту

 1. Поняття, види взаємодії меж.

 2. Способи встановлення меж кредиту.

 3. Фактори, що викликають порушення меж кредиту і методи оздоровлення кредитування.

Тема 28. Види меж кредиту

 1. Тимчасова і просторова межа.

 2. Внутрішня і між категорійна межі.

 3. Перерозподільча та петицітаційна (емісійна) межі.

Тема 29. Процент та процентна політика банків

 1. Сутність банківського проценту.

 2. Визначення «маржі».

 3. Перспективи процентної політики.

Тема 30. Сутність позикового проценту

 1. Процентні ставки. Рівень позикового проценту комерційних банків.

 2. Диференційований підхід до кредитування. Кредитні пільги.

 3. Стимулююча роль позикового проценту. Перспективи процентної політики.

Тема 31. Банки й банківські операції

 1. Сутність і функції банків.

 2. Центральні банки та їх функції.

 3. Комерційні банки та їх функції.

 4. Пасивні й активні операції банків.

Тема 32. Банківська система України

 1. Національний банк і його операції.

 2. Організація комерційних банків.

 3. Інвестиційна діяльність банків.

 4. Основні організації банківського кредитування.^ КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. Наслідки приниження ролі товарно-грошових відносин.

 2. Грошово-кредитні і фінансові методи регулювання економіки.

 3. Принципи, що породжують необхідність використання грошей у суспільстві.

 4. Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент.

 5. Еволюція форм грошей.

 6. Гроші як засіб обігу.

 7. Гроші як міра вартості.

 8. Гроші як засіб нагромадження.

 9. Марксистська теорія грошей.

 10. Металева теорія грошей.

 11. Номіналістична теорія грошей.

 12. Кількісна теорія грошей.

 13. Кейнсіанська теорія грошей і грошово-кредитного регулювання.

 14. Сутність і типи грошових систем. Елементи грошової системи.

 15. Форми грошей. Види грошових знаків.

 16. Емісія грошей. Вилучення грошей з обороту.

 17. Касовий план і його призначення.

 18. Планування грошового обігу. Баланс грошових витрат і доходів населення, його структура і призначення.

 19. Валютний курс як елемент грошових систем.

 20. Сутність інфляції, форми ії прояву.

 21. Методи стабілізації грошового обігу.

 22. Грошова реформа як спосіб радикальної зміни грошової системи.

 23. Грошовий обіг і його структура.

 24. Єдність безготівкового і наявного оборотів.

 25. Безготівковий грошовий обіг як складова частина сукупного грошового обігу. Форми безготівкових розрахунків.

 26. Наявний грошовий обіг і його особливості.

 27. Конвертабільність валют. Повна і часткова конвертабільність.

 28. Внутрішня і зовнішня конвертованість валют.

 29. Валютний курс і способи його визначення.

 30. Торговельний, розрахунковий і платіжний баланс. Активний баланс. Пасивний баланс.

 31. Необхідність кредиту в сучасному суспільстві.

 32. Структура кредиту.

 33. Суб’єкти кредитних відносин.

 34. Принципи кредитування.

 35. Позичковий фонд і його структура.

 36. Сутність форм кредиту. Види кредиту.

 37. Методи формування кредитування.

 38. Форми кредиту:

 • банківський кредит;

 • комерційний кредит;

 • державний кредит;

 • міжгосподарський кредит;

 • споживчий кредит;

 • міжнародний кредит;

 • лізинговий факторинг;

 • функції кредиту;

 • закони кредиту як економічна категорія.

 1. Закон повернення кредиту і рівноваги між ресурсами, що вивільняються і перерозподіляються.

 2. Закон збереження позиченої вартості і закон тимчасового характеру функціо- нування кредиту.

 3. Поняття і види взаємодії меж кредиту.

 4. Способи встановлення меж кредиту.

 5. Фактори, що викликають порушення границь кредиту, і методи оздоровлення кредитування.

 6. Процентні ставки. Рівень позичкового відсотка комерційних банків.

 7. Диференційний підхід до кредитування. Кредитні пільги.

 8. Визначення «маржі».

 9. Стимулююча роль позичкового відсотка.

 10. Перспективи процентної політики.

 11. Поняття кредитної системи.

 12. Банківська система. Центральні банки і їхні функції.

 13. Поза банківські фінансові інститути.^ СІТКА ГОДИН ЗА ТЕМАМИ КУРСУ


Найменування теми

^ Кількість годин

Лекції

Семінари

Сутність форм та функції грошей

Теорія грошей

Грошові системи

Роль грошей в підтримці економічного розвитку

Грошовий обіг

Гроші у міжнародних економічних відносинах

Необхідність та сутність кредиту в сучасному суспільстві

Форми кредиту в сучасному суспільстві

Функції і закони кредиту

Роль та межі кредиту

Позиковий процент

Кредитна система суспільства

2

2

1

1

2

1

2


2

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2


2

1

1

1

2

У загальному обліку:

18

18^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про банки, банківську діяльність» / Нове законодавство України. Вил. 2-К., 1994.

 2. Банківська енциклопедія / Під ред. С.І. Лукаш. – Дніпропетровськ, 1994.

 3. Бобров В. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 1995.

 4. Гроші та кредит / Під ред. Савчук М.І. – К.: Либідь, 2002.

 5. Харряс Л. Грошова теорія. – М.: Прогрес, 1990.

 6. Эдвин Дж. Долан, Колин Д., Розмари Дж. Кемпбелл. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М., 1991.

 7. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. проф. Жукова. – М.: Банки и биржи, 1995.

 8. Грищенко Н.І. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основа, 1996.

 9. Лаврушин О.И. Деньги и кредит, банки. – М.: Финансы, 1994.

 10. Основы банковского менеджмента / Под общ. ред. Лаврушина О.И. – М.: Цифра, 1995.

 11. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов / Под. ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Юнити Финансы, 1997.

 12. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. – М., 1995.

 13. Банковский портфель – 3: Книга менеджера по расчетам. Книга банкового бухгалтера и аудитора. – М., 1995.

 14. Пол Фремен Д., Форд. Ф. Основы банковского дела. – М.: ИНФРА, 1996.


Навчальне видання


Методичні вказівки і робоча програма до самостійного вивчення курсу «Гроші та кредит» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).


Укладачі: Борис Григорович Скоков,

Інна Анатоліївна Краївська


Відповідальний за випуск: Н.І. Гордієнко


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 361 М

Підп. до друку 14.02.08 Формат 60  84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовно-друк. арк. 0,7 Обл.-вид. арк. 1,0

Тираж 100 прим. Замовл. №


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська Гроші та кредит Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
«Менеджмент», спеціальностей 050200 «Логістика», «Менеджмент організацій», «мгктс», «мбо», «лог»
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіського господарства
Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 Економіка І підприємництво) / Укл.: Скоков Б. Г., Мамонов К. А. – Харків: хнамг,...
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіського господарства
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу,...
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіського господарства І. А. Краївська облік в зарубіжних країнах програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для студентів всіх форм навчання...
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіського господарства
Використання пакету програм “Statistica” в економетричних дослідженнях” (для студентів 3 курсу денної форми навчання, спец. 050200...
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіського господарства І. А. Краївська Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства Навчальний посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства»: (для студентів спеціальності...
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіського господарства краївська І. А. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програми побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Особливості обліку в міському господарстві: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка...
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять...
Міського господарства б. Г. Скоков, І. А. Краївська iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи