\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" icon

"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги "
Скачати 56.33 Kb.
Назва"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги "
Дата01.07.2012
Розмір56.33 Kb.
ТипДокументи

Дисципліна: "Макроекономіка"

Вид заняття: практичне заняття

Курс:

Група:

Семестр:

Дата

Час

Аудиторія:

Тема заняття "Класична і кейнсіанська теорії макроекономічної

рівноваги "

Відкрите заняття присвячене одній з основних макроекономічних проблем, а саме різниці у поглядах класичної та кейнсіанської теорій на макроекономічну рівновагу. Після лекцій на вказану тему проводиться 2 практичних заняття, на яких розглядаються наступні питання:

1. Обмеження макроекономічного регулювання та основні функції державного регулювання ринкової економіки.

2. Поняття та значення державного регулювання економіки.

3. Класична теорія макроекономічної рівноваги.

4. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.

Мета заняття

1. Закріпити у студентів теоретичні знання з даної теми;

2. Закріпити навички практичної роботи з макроекономічними моделями;

3. Оволодіти навичками розв'язування задач, присвячених даній темі.

В результаті проведеного заняття студенти повинні:

1. Знати теоретичний матеріал лекції;

2. Оперувати основними поняттями та положеннями даної теми;

3. Вміти розв'язувати задачі з даної теми.

Структура заняття

Відкритим заняттям є друге практичне заняття присвячене темі "класична та кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги". На першому занятті проводиться перевірка присутності, студенти розглядають перші 3 питання даної теми та повинні показати словники з основними поняттями по даній темі (загальна кількість термінів 17). Власне відкрите заняття має наступну структуру:

1. Нагадування студентам пройденого матеріалу даної теми (яке мало

мету, по-перше, опитування великої кількості студентів, по-друге, оцінки

рівня домашньої підготовки студентів до практичного заняття, по-третє, активізація діяльності та підвищення організованості групи)

2. Опитування студентів по 4 питанню (переслідує аналогічну мету) включає:

• виступ студента по питанню (відповідь оцінюється у 15 балів; вимоги: студент виступає перед аудиторією, при цьому дозволяється користуватись власним конспектом);

• доповнення відповіді ( оцінюються до 7 балів залежно від змісту та доречності доповнення, вимоги: студент доповнює з місця, при цьому дозволяється користуватись лише конспектом);

• відповіді на питання викладача або інших студентів (оцінюються до 10 балів залежно від правильності та повноти відповіді).

3. Написання тестів ( має на меті проведення узагальнюючого контролю по засвоєнню теоретичного матеріалу даної теми та перевірки присутності студентів на цьому практичному занятті). Тестове завдання включає п^ять питань, правильна відповідь на кожне оцінюється в 2 бал. Тестове завдання наведено у додатку А. Тести перевіряються одразу та повертаються студентам, після чого викладач проводить роз'яснення тестових завдань, по яких у студентів є питання. Тривалість проведення цього етапу складає 10 хв.

4. Розвозок задач (метою є набуття практичних навичок застосування отриманих теоретичний знань з даної теми). Умову задачі записують студенти під диктовку, після чого до дошки викликається бажаючий розв'язувати задачу студент. Якщо жоден студент не піднімає руки, то викликається студент з найменшою кількістю балів. Відповідно до рівня засвоєння теоретичного матеріалу студент вирішує задачу самостійно або із допомогою викладача. Умови задач по даній темі наведено у додатку Б. Тривалість цього етапу складає 15 хв.

5. Підрахунок сумарної кількості балів, ознайомлення студентів з кількістю отриманих балів.

6. Підведення підсумків по темі: підкреслюються проблемні тези теми. Студенти отримують завдання на наступний урок.

^ ДОДАТОК А

Тестові завдання
По темі "Класична та кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги"

1. Згідно з пануючою точкою зору теорія кейнсіанців докорінно відрізняється від класично-неокласичної:

а) потребою державного регулювання;

б) відмовою від припущення про максимізацію прибутку;

в) іншою теорією грошового попиту; д)можливістю існування незмінності зарплат і цін.

2. Кейнсіанська функція споживання виражає зв'язок між:

а) реальним споживанням і процентом;

б) номінальним споживанням і рівнем цін;

в) номінальним споживанням і номінальним прибутком;

г) жодною з цих величин.

3. Кейнсіанська функція споживання суперечить класично-неокласичній функції споживання через припущення, що:

а) споживання не залежить від процента;

б) заданий реальний прибуток господарюючого суб'єкта;

в) споживання не залежить від рівня цін;

г) споживання не залежить від стану каси.

4. Нехай задані такі умови моделі «доходи-витрати»: гранична схильність до споживання МРС =0,9, а дохід збільшується на одиницю. Внаслідок цього споживання зросте на:

а) 10 одиниць;

6)9 одиниць;

в) 0,9 одиниці;

г) немає правильної відповіді.

5. «Неповна зайнятість» існує в народному господарстві, якщо:

а) працездатні не працюють;

б) реальна зарплата перевищує граничну продуктивність праці;

в) статистичні дані свідчать про наявність безробітних;

г) немає правильної відповіді.

Правильні відповіді:

1.- а. 2. - г. 3. - а. 4. - в. 5. - г.

^ ДОДАТОК Б

Умови та розвозок задач по темі "Класична та кейнсіанська теорії

макроекономічної рівноваги" УМОВ А 1:

Нехай емпірично встановлена функція споживання має вигляд С= 40,0+0,85У . Якою буде пов'язана з нею функція заощадження? РОЗВ'ЯЗОК.

Враховуючи те, що споживання разом із заощадженням дорівнюють доходу, тобто У = С + 5, тоді 5=У-С=У- (40,0+0,85У ) = -40,0+0,15У ВІДПОВІДЬ:

Функція заощадження має наступний вигляд: 5 = -40,0+0,15У

УМОВА 2:

Якщо функція заощаджень описується формулою 5 = - 30,0 +0,1 У, а автономні інвестиції складають величину 125 млрд. грн., то який буде рівноважний рівень У.

РОЗВ'ЯЗОК

Оскільки заощадження формують інвестиції, тобто І = S, то S = -30,0+0,1Y = I=125

  • 30,0+0,1Y= 125

0,1Y = 125+ 30 =155

Y =155 :0,1 = 1550

ВІДПОВІДЬ

Рівноважний рівень доходу складає величину 1550 млрд. грн.

^ ДОДАТОК В

Рекомендована література Основна література:

1. Небава М.І, Теорія макроекономіки. Навчальний посібник - Київ:

Видавничий Дім "Слово", 2003. - 536 с. Додаткова література:

1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципи, проблеми й политика: В двух томах: т.ІМ.: Республика, 1992. —С.194-217.

2. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец, закл. освіти: у 2 ч. / С. Будаговська, О.Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. — К.: Основи, 1998. — С. 261-304.

3. Мороз О.В., Небава М.І. Екскурс в антологію макроекономічної думки. Навчальний посібник. Вінниця: ВДТУ —2000. — С. 12-53.

4. Небава М.І. Макроекономіка. Тематичний тлумачний словник термінів. Навчальний посібник. —Вінниця: ВДТУ, 2000. —С.74-81.

5. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. —К.: Либідь, 1999. — С. 148-160.

6. Фишер С., Дорндбуш Р., Шмалензи Р. Зкономика: Пер. с анг. со 2-го изд. — М.: Дело,1999. — С.568-586.

7. Зкономическая теория. Учебник для вузов. / Под ред. А.И. Добрьшина, Л.С. Тарасевича. СПб.: Питер, 1999. — С. 422-442.

Схожі:

\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Баженова, Ю. В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики / Ю. В. Баженова...
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconПавутиноподібна модель взаємодії фінансової та грошової політик Анотація
...
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconТема макроекономіка як наука
Класичні постулати економічної теорії: раціональна поведінка‚ “невидима рука” А. Сміта‚ теорія загальної рівноваги
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconЗаявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації
«Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації»
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconЗаявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації
«Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації»
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconВступ до теорії ймовірностей. Основні поняття
В наш час методи теорії ймовірностей широко застосовуються в теорії надійності, теорії масового обслуговування, теорії інформації,...
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconРозділ І. Теоретична Механіка
Момент сили. Теорія пар сил. Момент пари сил. Система сил, що довільно розташовані в просторі. Основна лема. Зведення системи сил...
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconГрошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України”

\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconФормат опису модуля
Основи математичної логіки. Основи теорії нечітких множин. Відношення та їх властивості. Види відношень. Основи комбінаторики та...
\"Класична І кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги \" iconНауковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки
Досягнення макроекономічної цінової стабільності визначається як мета грошово-кредитного регулювання у
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи